1b. Hawliau - SchoolBeat

1b. Hawliau - SchoolBeat

Hawliau i bawb yr hawl i fywyd rhyddid rhag artaith a thriniaeth ddiraddiol rhyddid rhag caethwasiaeth a llafur gorfodol yr hawl i ryddid yr hawl i achos llys teg yr hawl i beidio cael eich cosbi am rywbeth nad oedd yn drosedd pan wnaethoch ef yr hawl i barch at fywyd preifat a bywyd teuluol rhyddid i fod meddwl, cydwybod a chrefydd, a rhyddid i

ddangos eich credoau rhyddid mynegiant rhyddid i ymgynnull a chymdeithasu yr hawl i briodi a dechrau teulu yr hawl i beidio dioddef gwahaniaethu o ran yr hawliau ar rhyddid hyn yr hawl i fwynhau eich eiddo mewn heddwch yr hawl i addysg yr hawl i gymryd rhan mewn etholiadau rhydd yr hawl i beidio chael eich defrydu ir gosb eithaf Hawliau i blant hefyd yr hawl i fywyd, i oroesi ac i ddatblygu yr hawl iw barn gael ei barchu ac i gael eu lles

wedii ystyried bob amser yr hawl i enw a chenedligrwydd, rhyddid mynegiant a mynediad at wybodaeth syn ymwneud hwy yr hawl i fyw mewn amgylchedd teuluol neu ofal amgen, ac i gael cysylltiad r ddau riant lle bon bosibl hawliau iechyd a lles, yn cynnwys hawliau plant anabl, yr hawl i iechyd a gofal iechyd, a sicrwydd cymdeithasol yr hawl i addysg, hamdden, diwylliant ar celfyddydau diogelwch arbennig i blant syn ffoaduriaid, plant yn y system cyfiawnder plant, plant a amddifadwyd ou rhyddid a phlant syn dioddef ecsbloetio

economaidd, rhywiol neu ffurfiau eraill arno Pryd gallai hawliau gael eu colli? Colli rhyddid. (Carchar) Mae Erthygl 29 yn dweud Mae gan bawb ddyletswyddau ir gymuned. Cyfyngir cyfreithiau syn cyfyngu ar ryddid personol i warantu hawliau dynol mewn cymdeithas. Dim yn gallu pleidleisio. (Os yn 18+ ac yn y carchar). Rhowch y datagniadau o dan y

pennawd cywir Na, does ganddo mor hawl Dywed amodau ASBO Paul na chaiff fynd i ardal canol y dref rhwng 7pm a 7am. Mae Paul yn teimlo fod hyn yn ymyrryd i hawliau dynol i gael rhyddid i symud yn ei wlad ei hun. A oes

ganddor hawl ir rhyddid symud hwn? Mae Awdurdod Lleol neur heddlu yn gwneud cais ir llys ynadon am ASBO. Os bydd y llys yn cytuno i hyn gall hyn roi cyfyngiad cyfreithiol ar amser a symudiadau unigolyn. Os bydd Paul yn methu chydymffurfio ac y bydd yn torri ei ASBO gallai gael hyd at 5 mlynedd yn y carchar.

Mae Liam, syn 21 oed, eisiau gwyliau gydai wraig yn Florida yr haf hwn; fodd bynnag, oherwydd euogfarn am gymryd cyffuriau pan oedd yn 18 oed, maer UDA wedi gwrthod mynediad iddo ir wlad. Cred Paul ei fod yn cael ei erlid am wneud camgymeriad pan oedd yn ifanc a bod gaanddor hawl i wyliau lle bynnag y bydd eisiau. A oes ganddor hawl

hwn? Cafodd Liam euogfarn o dan Ddeddf Camddefnydd Cyffuriau a Sylweddau 1971. Mae gan lawer o wledydd gyfreithiau syn cyfyngu ar fynediad i dramgywddwyr gydag euogfarn. Mae ganddynt hawl cyfreithiol i wneud hyn. Mae Rhodri wedi cael dirwy a dedfryd byr o garchar am weiddi sylwadau hiliol mewn

gm bl-droed. Maen honni fod ganddo hawl i ryddid mynegiant a rhyddid iw feddyliau a bod y ddirwy yn annheg. Mae eisiau iawndal. A oes ganddor hawl i ddweud beth bynnag a fynno? Dywed Deddf Trefn Gyhoeddus 1986 os yw eich geiriau neu eich gweithredoedd yn achosi aflonyddwch, pryder neu boendod i

rhywun yna gllwch fod yn euog o drosedd. Mae annog casineb hiliol hefyd yn drosedd. Mae Ioan yn fachgen 4 mlwydd oed syn byw gydai fam. Bydd ei fam yn ei adael ar ei ben ei hun gydar hwyr i fynd i weithio mewn tafarn leol. Mae cymydog wedi cwyno wrth y gwasanaethau cymdeithasol ei bod yn gweld y plentyn allan yn y stryd gyda phlant hn hyd yn hwyr y nos. Maer gwasanaethau

cymdeithasol wedi dod i weld mam Ioan. Dywed mam Ioan fod ganddir hawl iw phreifatrwydd ac maen gwrthod eu gadael i mewn na siarad gyda hwy. A oes gan mam Ioan hawl iw phreifatrwydd? Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol wneud cais am orchymyn diogewlch plentyn yn y llys, gall hyn olygu yr eir r plentyn os na fydd hin cydweithredu. Mewn amgylchiadau difirifol pan fydd yn fater o ddiogelwch uniongyrchol y plentyn gall yr heddlu ddefnyddio

gorchymyn diogelwch yr heddlu i fynd phlentyn i gadwraeth ddiogel. Hysbysir y Gwasanaethau Cymdeithasol ar unwaith a bydd ymchwiliad yn dechrau. Mae Natalie wedi ei gwahardd or ysgol am 10 diwrnod am ymosod ar ddisgybl arall. Mae wedi gwneud hyn unwaith or blaen a bydd yn amharu ar ei gwersi yn gyson. Oherwydd ei hanes yn yr ysgol mae hi nawr wedii gwahardd yn barhaol or ysgol hon. Mae mam Natalie yn dweud na ddylair ysgol

fod yn gwadur hawl iw merch gael addysg, ac maen apelio ir AALl er mwyn newid y penderfyniad hwn. A oes gan ei mam yr hawl i fynnu bod ei merch yn aros yn yr ysgol hon? Yn l y gyfraith mae gan bob disygbl hyd at 16 oed hawl i addysg am ddim. Mae gan ysgol yr hawl i orfodi polisir sir ar gyfer gwahardd, a gall wahardd disgybl am hyd at 10 diwrnod yn olynnol. Fodd bynnag, rhaid caniatau ir disgybl ddychwelyd ir ysgol oni bai bod y disgybl

wedii wahardd yn barhaol. Maen dal yn ddyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i gynnig addysg i ddisgybl sydd wedii wahardd, naill ai mewn ysgol arall, mewn Uned Cyfeirio Disgyblion neu ysgol yn y cartref. Nid oes gan mam Natalie yr hawl i fynnu bod ei merch yn mynychur ysgol y mae wedi ei gwahardd yn barhaol ohoni. Bydd 5 o ddisgyblion o ysgol uwchradd leol yn aml yn chwarae pl-droed yn y stryd ac ar lawntiau rhai

trigolion lleol. Oherwydd hyn bydd peli weithiaun taror ceir. Maent yn anwybyddu ceisiadau arnynt i chwarae mewn ardal arall gan ddweud fod ganddynt yr hawl i ryddid i symud yn eu cymuned ac i chwarae lle bynnag y mynnont. A oes ganddynt yr hawl hwn? Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yw unrhyw ymddygiad a allai beri gofid

i rwyun, sydd yn anghywir neu yn erbyn y gyfraith. Nid oes yn rhaid ir plant dramgwyddo pob rhan or diffiniad i ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol. Gallai difrod i geir trwy fod y bl yn eu taro arwain at erlyniad am ddifrod troseddol. Oes, mae ganddynt yr hawl Mae Shannon a Keith yn gweithio ir un cyflogwr, am yr un cyfnod o amser, yn gwneud yr un gwaith Mae

Shannon yn dod i wybod bod Keith yn derbyn 100 y mis yn rhagor na hi. Pan maen herio ei chyflogwr mae ef yn datgelu bod dynion yn draddodiadol wedi cael mwy o dl na menywod yn ei chwmni ac os nad yw yn hapus hynny gall chwilio am swydd arall. Maen mynd i chyflogwr i dribiwnlys gan ei bod or farn bod ganddi hawl i dl cyfartal. A oes gan Shannon hawl i dl cyfartal?

Oes, mae gan Shannon hawl i dl cyfartal. O dan Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975 maen anghyfreithlon i gyflogwr wahaniaethu yn eich erbyn oherwydd eich rhyw. Mae Deddf Tl Cyfartal 1970 yn ei gwneud yn anghyfreithlon i gyflogwyr wahaniaethu rhwng dynion a menywod o ran eu cyflog au telerau lle maent yn gwneud naill ai: yr un gwaith neu waith tebyg gwaith a gyfrifir yn gyfwerth mewn astudiaeth gwerthuso swydd gan y cyflogwr

gwaith cyfwerth Weithiau caiff Sophia syn 8 mlwydd oed ei chloi mewn cwpwrdd o dan y grisiau pan mae ei thad yn credu ei bod yn ferch ddrwg. Caiff ei gadael yno am hyd at 3 awr ar y tro heb olau. Nid yw ei mam yn hapus ynghylch hyn ac fe geisiodd siarad ag ef am yr ofn y mae hyn yn ei beri i Sophia. Ym marn mam Sophia mae hyn yn greulon a

bod gan Sophia yr hawl i fod yn ddiogel rhag y math yma o gosb. A oes gan Sophia yr hawl i fod yn ddiogel? Dywed y confensiwn hawliau dynol bod gan unigolyn yr hawl i ryddid rhag arteithio a thriniaethh ddiraddiol ar hawl i ryddid. Os caiff hyn ei ddwyn i sylw yr heddlu caiff nifer o faterion amddiffyn plant eu codi ynghyd throsedd Carcharu ar Gam. Gellir gwneud cais am Orchymyn

Amddiffyn gan yr Heddlu yn yr achos hwn. Mae Tammy yn 17 ac Amir yn 18. Maent am briodi ond mae rhieni Tammy yn dweud eu bod am ir cwpwl aros am flwyddyn neu ddwy arall. Mae Tammy yn mynnu ei bod am briodi, ond mae ei rhieni yn gwrthod rhoi eu caniatd. Maent yn mynnu nad oes ganddir hawl i briodi heb eu caniatd. A

oes gan ei mam yr hawl i wrthod rhoi caniatd? Os yw person ifanc yn dymuno priodi cyn eu bod yn 18 oed gallant wneud hynny yn l y gyfraith wedi iddynt ddod yn 16 oed gyda chaniatd rhiant, ond ddim heb ganiatd. Caiff pr syn enwog eu dilyn yn barhaus gan y wasg, sydd hyd yn oed yn chwilmenta drwy eu biniau sbwriel. Maent am amddiffyn eu bywyd teuluol.

Digwyddodd gweithred yn ddiweddar pan ddringodd ffotograffydd eu wal diogelwch i dynnu lluniau ohonynt yn chwarae gydau plant yn yr ardd. Fe wnaethant alwr heddlu oherwydd roeddent yn teimlo bod eu hawl i breifatrwydd wedi ei dramgwyddo. Maer cyhoedd am wybod am eu bywydau. A oes gan y pr yr hawl iw preifatrwydd? Mae ganddynt yr hawl dynol sylfaenol i breifatrwydd yn eu bywyd personol. Maer Ddeddf Trefn Gyhoeddus yn datgan na ddylair

Wasg beri braw, aflonyddu na phoen. Gallai hyn arwain at arestior ffotograffydd. Ceir hefyd gyfraith sifil syn amddiffyn perchennog y t rhag tresmas. Mae yna Ddeddf Aflonyddu i amddiffyn y pr os bydd yr ymyrraeth hwn yn parhau. Mae James yn 18 ac mae wedi mynd i mewn ir Siop Drwyddedig leol i brynu rhai caniau o Lager. Nid ywn edrych yn 21 oed a gofynnir iddo ddangos rhyw fodd adnabod. Mae wedi gadael hwnnw adref. Maer siopwr yn tynnu ei sylw at

arwydd syn datgan bod unrhyw un sydd yn edrych yn iau na 21 oed yn gorfod cyflwyno modd adnabod. Mae James yn mynnu ei fod yn 18 oed a bod ganddor hawl felly i brynu alcohol. A yw en gywir? A ywr siopwr yn gywir? Yn l y gyfraith gallwch brynu alcohol yn gyfreithlon pan rydych yn 18 oed. Fodd bynnag mae gan y siopwr yr hawl i wrthod unrhyw un. Byddai angen i James ddangos ei ID fel prawf oi oedran yn enwedig os ywn edrych yn ifanc.

Maer siopwr a James ill dau o fewn eu hawliau. Mae Roxanne yn ferch anabl 18 oed sydd am astudio celf yn ei choleg lleol. Maer coleg wedi ysgrifennu ati i ddweud nad oes mynediad ir anabl ir adran gelf ac felly maent yn methu ystyried ei chais. Mae hin teimlo ei bod yn cael ei gosod dan anfantais ar sail ei hanabledd ac maen teimlo y dylair coleg roi hawliau

cyfartal i bob myfyriwr i addysg. A ddylai pob person anabl gael yr un hawl mynediad ir cwrs hwn? Dywed Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 a 2005 bod gan bobl anabl hawliau cyfartal i gael mynediad at addysg. Dylai colegau ddarparu mynediad cadair olwyn iw hadeiladau a ddefnyddir ar gyfer astudio. Fodd bynnag, efallai nad oes gan rai adeiladau hen iawn fynediad priodol ar gyfer pob cwrs. Maen rhaid i

awdurdodau lleol fynd ir afael hyn o fewn amser penodedig lle maen bosibl o ganlyniad i bensaerniaeth yr adeilad. Beth yw eich barn? Dylai disgyblion gael yr hawl i wisgo beth bynnag a fynnant i'r ysgol. Dim ond dynion ddylai fod 'r hawl i ymuno 'r lluoedd arfog. Dylech gael yr hawl i gael eich cynnal yn ariannol gan y llywodraeth os nad ydych eisiau gweithio. Dylech gael yr hawl i ddwyn os ydych yn llwgu.

Dylai'r llywodraeth gael yr hawl i wneud i bawb roi gwaed pan fydd prinder. Dylech golli'r hawliau i'ch organau pan fyddwch yn marw fel y gellir helpu mwy o bobl i wella o afiechydon sydd angen organau newydd. Dylai rhieni gael yr hawl i atal eu mab/merch rhag priodi rhywun y maent hyw'n ystyried yn anaddas. Dylai fod gennych yr hawl i briodi pwy bynnag a ddymunwch. Fel person ifanc meddyliwch

am.. 5 dewis hawdd efallai y bydd angen i chi eu gwneud 5 dewis anodd efallai y bydd angen i chi eu gwneud Pam fod rhai dewisiadau yn haws nag eraill? Dewisiadau or hawddaf ir Beth iw gael i ginio Beth i brynu i fyanoddaf rhiant fel anrheg penblwydd

Beth i'w wisgo i barti fy ffrind Pa bynciau i'w hastudio yn y coleg Pa fath o swydd i gynnig amdani Riportio pryder am merch syn cael ei orfodi i briodi Riportio cam-drin corfforol ffrind gan ei deulu/theulu Sefyll i fyny dros rywun arall yn cael ei fwlio/ bwlio Cadwn deyrngar i ffrind syn dod yn gynyddol hiliol Gyda phwy i fynd allan

Dim Dewis! Mae eich rhiant/rhieni yn rhoi gwybod i chi eich bod chi ach teulu ymhen 4 wythnos yn mynd i symud i fyw i Fryste oherwydd bod un och rhieni yn dechrau ar swydd newydd. Nid oes gennych deulu yno ac nid ydych yn adnabod neb yn y ddinas honno. Dim Dewis! Dros Yn erbyn Gallaf siarad

Fy nheimladau Fy newisiadau Senarios Problemau 1. 2. 3. 4. 5.

Mae hen r yn eich stryd yn cael ei wawdio gan ieuenctid, ac oherwydd ofn mae wedi mynd yn feudwy yn ei gartref ei hun. Bydd cymydog yn sgrechian ar ei phlentyn ac yn ei daro yn gyson gyda beth bynnag sydd yn ei llaw. Rydych wedi bod yn dyst i hyn yn yr ardd ar sawl achlysur a byddwch yn aml yn clywed y plentyn yn crio. Rydych yn sylwi ar bethau ofnadwy wedi eu hysgrifennu ar facebook am ferch yr ydych chi'n ei hadnabod yn yr ysgol. Rydych yn adnabod y ferch yn dda a bod yr holl bethau sydd wedi eu hysgrifennu yn gelwyddau. Mae hi wedi dechrau peidio dod i'r ysgol. Fe wyddoch am fachgen yn nosbarth eich brawd (Blwyddyn 7) sydd yn aml yn mynd heb fwyd, heblawr cinio ysgol a

gaiff am ddim. Mae hyn o ganlyniad i broblemau caethiwed i gyffuriau ei dad; mae'n edrych fel ei fod yn danfaethedig ond nid yw'n dweud dim gan ei fod ofn ei dad. Rydych yn adnabod merch o'r enw Fatima, mae hi wedi dod yn bryderus iawn ac yn encilgar; mae hi'n dweud wrthych y bydd yn gadael yr ysgol ar ddiwedd y flwyddyn ac yn gorfod priodi dyn nad ydy hi wedi ei gyfarfod erioed. Mae'n poeni am ei bywyd os na fydd hi'n cydweithredu.

Recently Viewed Presentations

 • INFORMATIKA Uvodno predavanje - www.efzg.hr

  INFORMATIKA Uvodno predavanje - www.efzg.hr

  POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA Katedra za informatiku Ekonomski fakultet - Zagreb Zadaci: "fizički" se stvara informacijski sustav stvaranje računalnih program- algoritmi se «pretvaraju» u programski kod (C, Java,…) stvaranje baze podatka pomoću jezika za rad s bazom podataka...
 • Gráficos de Control xR

  Gráficos de Control xR

  Gráfica de Control Para Data Continua Profesor Walter López Introducción Un gráfico de control es un diagrama especialmente preparado donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se está controlando.
 • How to make 4% LIHTC deal work: Case Study from Fairfax County

  How to make 4% LIHTC deal work: Case Study from Fairfax County

  How to make 4% LIHTC deal work: Case Study from Fairfax County. Presented by: Aseem Nigam, Director, Real Estate Finance & Grants Management Division, ... Bond proceeds are drawn upon from the construction account, an equal amount of proceeds of...
 • 1 Midwest Mfg/Pro User Group Click to edit

  1 Midwest Mfg/Pro User Group Click to edit

  The study of folklore is sometimes called folkloristics, and people who study folklore are sometimes referred to as "folklorists". The English antiquarian William Thoms introduced the word "folklore" in a letter published in the London journal The Athenaeum in 1846....
 • Olympics management of the construction and commissioning of

  Olympics management of the construction and commissioning of

  Olympic and/or Jacobs should have noticed the discrepancy. Relief Valve RV-1919 No testing under conditions approximating actual operations was conducted prior to start up. Olympic did not discover that RV-1919 was not set correctly until it started operations at Bayview.
 • Extended Language Paper Oct/Nov 2012 Q1) Colour code

  Extended Language Paper Oct/Nov 2012 Q1) Colour code

  Despite the jungles intimidating qualities it still also comes across as beautiful, 'the canvas of the jungle' creates an image of a work of art, something to be admired. The reader can visualise bright splashes of colour and vibrancy all...
 • Principles of Baking - WMMS Family and Consumer Science

  Principles of Baking - WMMS Family and Consumer Science

  Write the muffin method using the standard recipe format. What information is missing? Plan the lab tomorrow. Assign tasks and roles for blueberry muffins. Wednesday you will have the class period to make muffins. ... Principles of Baking Last modified...
 • Lecture 6: Syntactic Features

  Lecture 6: Syntactic Features

  the sandwich that I wonder what What else has the president kissed e Sally said the president kissed e Sally consumed the pickle with e Sally consumed e with the pickle 600.465 - Intro to NLP - J. Eisner *...