Carl Gustav Jung.

Carl Gustav Jung.

Carl Gustav Jung. ivot. Carl Gustav Jung sa narodil 26. jna, 1875, v malej vajiarskej dedine Kesswille Jeho otec Paul Jung bol evanjelick farr, jeho matka sa volala Emilie Preiswerk

Jungov Jeho prvou vobou kariry bola archeolgia, tudoval medicnu Poas pracovania pod znmym neurolgom KrafftEbbingom, si zvolil za svoju kariru psychiatriu

Bol dlhodob obdivovate Freuda, s ktorm sa stretol vo Viedni v roku 1907. Hovor sa, e ke sa stretli, Freud zruil na ten de vetky stretnutia a hovorili spolu nepretrite 13 hodn, tak hlbok inok malo stretnutie dvoch ohromnch mysl Freud povaoval Junga za korunnho

princa psychoanalzy a jeho dedistva Jung sa ale nikdy plne nestotonil s Freudovou teriou. Ich vzah sa zaal ochladzova v roku 1909, poas vletu do Ameriky. Obaja sa zabvali tm, e jeden druhmu analyzovali sny, zdanlivo ilo viac o zbavu ako o spoloensk hru, ke Freud dal

prehnane najavo odpor voi Jungovm snahm o analzu. Freud nakoniec povedal, e by mali presta, pretoe mal obavy zo straty autority Po vojne Jung asto cestoval, navtvil niektor kmeov spoloenstv v Afrike, Amerike a Indii.

Zomrel 6. jna 1961 v Zurichu Jungova teria rozdeuje psych na tri asti Prv as je ego, ktor Jung spja s vedomou mysou Blzke je osobn nevedomie, ktor obsahuje okovek, o nie je prve vedom, ale me by

Osobn nevedomie obsahuje spomienky, ktor s ahko prstupn vedomiu a tie, ktor boli potlaen z nejakej priny, nezahruje intinkty Jung ale pridva as psych, ktor stavia jeho teriu na miesto plne odlin od ostatnch, kolektvne nevedomie.

Meme ho nazva tie nae "psychick dedistvo". Je to rezervor naich sksenost ako druhu, druh vedomosti, s ktorou sa vetci narodme. Existuj sksenosti, ktor ukazuj efekt kolektvneho nevedomia jasnejie ako ostatn: sksenosti, zitky lsky na prv pohad,

zitky deja vu (pocit, e toto sme u niekedy zaili), a okamit rozpoznanie uritch symbolov a vznamov niektorch mtov, tieto mu by pochopen ako okamit spojenie spojenie vonkajej reality a vntornej reality nho kolektvneho nevedomia. Impozantnmi prkladmi s kreatvne zitky zdiean

umelcami, hudobnkmi po celom svete alebo spiritulne zitky v mystike, nboenstve, tie paralely v naich snoch, fantzich, mytolgich Pekn prklad, ktor bol vznamne diskutovan je sksenos tesne pred smrou. Zd sa, e mnoh udia z mnohch kultr zistili, e maj vemi podobn spomienky, ke sa vrtia mimo nebezpeenstva istej smrti. Mono sme vetci

"navrhnut" tak, aby sme preili smr v podobnom rmci Obsahy kolektvneho nevedomia nazvame archetypy. Jung ich tie nazval dominanty, imag, mytologick alebo prapvodn obrazy Prklady. Archetyp matky je symbolizovan prapvodnou matkou

alebo "matkou zemou", v zpadnch tradcich reprezentovan Evou, alebo Mriou, z mytolgie symbolizovan menej osobnmi symbolmi, naprklad kostolom, nrodom, lesom alebo ocenom. Sex a intinkty ivota s vo veobecnosti reprezentovan niekde v Jungovom systme. S asou archetypu nazvanho tie

Tie. Je to "temn strnka" ega, je to "diabol" Symboly tiea zahaj hada, draka, montr, dmonov. Obvykle stria vchod do jaskyne, jazierko s vodou, ktor symbolizuje kolektvne nevedomie

Persona reprezentuje n spoloensk obraz. Slovo persona pochdza z latinskho slova pre masku. Persona je maska, ktor si nasadme pred tm, ako sa ukeme vonkajiemu svetu Anima a animus. as naej osobnosti je rola mua alebo eny, ktor

musme hra Pre vinu ud je ich rola determinovan ich fyzickm pohlavm. Ale Jung, ako aj Freud a Adler a al ctili, e v podstate je kad z ns bisexulny. Ke zaname i ako zrodok, mme nediferencovan pohlavn orgny, ktor sa iba postupne, pod vplyvom hormnov, stvaj musk alebo ensk Podobne, ke zaname n socilny ivot ako

nemluvat, nie sme ani mui, ani eny v socilnom zmysle Jung povedal, e nie je fixovan poet archetypov, ktor by sa dali jednoducho vymenova a naui. Prekrvaj sa a vnraj jeden do druhho tak ako potrebuj a ich logika sa nie vdy d

postrehn. Introverzia, extroverzia. Zaviedol pojmy ako ctenie, vnmanie, intucia a myslenie Vnmanie-intucia. 75% populcie je viac vnmajcej ako intuitvnej Myslenie-ctenie. Uveden zloky s

rozloen v populcii takmer rovnomerne Uveme detailnejie nau typolgiu: Extrovert ctiaci s intuciou => vyhodnocova. Tto udia maj dar rei, zvykn idealizova svojich priateov, s dobrmi rodimi, niekedy sa nechaj zneuva. S dobr terapeuti, uitelia,

Extrovert intuitvny s ctenm => pozorovate. Maj radi originlnos a prekvapenia. Vyjadruj sa emocionlne. ahko podahn naptiu, maj tendenciu cti sa nesvojmi, rozpaito. S dobr predavai, politici, herci

Extrovert mysliaci s intuciou => vyhodnocova. Maj radi organizciu a truktru, s dobr vkonn pracovnci a administrtori Extrovert intuitvny s myslenm => pozorovate. S iv, ul, nie sporiadan a jednotvrni. Ako priatelia s trochu

nebezpen, zvl ekonomicky. S dobr v analze, v prevdzkovan. Snaia sa by vdy o krok vpredu Extrovert ctiaci s vnmanm => vyhodnocova. Maj radi harmniu. Pouvaj siln "mal by si", "nemal by si". Mu by zvisl. S dobr v povolan, kde poskytuj urit slubu, zahajcom

osobn kontakt Extrovert vnmajci s ctenm => pozorovate. Vemi vekorys a impulzvni, s malou toleranciou strachu. S dobr inkujci, maj radi udsk vzahy

Extrovert mysliaci s vnmanm => vyhodnocova. Zodpovedn kamarti a rodiia, s loajlni voi zamestnaniu. S realisti, sporiadan, miluj tradcie. Navtevuj mestsk kluby Extrovert vnmajci s myslenm => pozorovate. Orientovan na akciu, asto

vysoko kultivovan, niekedy nemilosrdn, krut, typickm prkladom je James Bond. Ako partneri s vzruujci, oarujci, ale rob im problmy ma zvzky. S dobr usporiadatelia, podnikatelia, podvodnci Introvert intuitvny s ctenm =>

vyhodnocova. S to tudenti a pracovnci, ktor chc prispieva. S tajomn, ahko zraniten. S dobr terapeuti, ministri Introvert ctiaci s intuciou => pozorovate. Idealisti, obetujci sa, chladn, rezervovan. Orientovan na

rodinu a domov, nevedia relaxova. Njdu sa v psycholgii, architektre, nboenstve, nikdy nie v obchode. Jung obdivoval tento typ. Jung bol tento typ Introvert intuitvny s myslenm => vyhodnocova. Najviac nezvisl typ. Miluj logiku a mylienky vo vedeckom

vskume Introvert mysliaci s intuciou => pozorovate. Vern, zaujat, zbudliv, knihomoli. Zvykn sa presne vyjadrova. Dobr

v logike, matematike, filozofii, dobr teoretick vedci, ale nie spisovatelia a predavai Introvert vnmajci s ctenm => vyhodnocova. Orientovan na slubu a prcu. Trpia snahou zauja rebelantov,

buriov. Dobr lekri, uitelia, sekretrky, knihovnky, eny v domcnosti Introvert ctiaci s vnmanm => pozorovate. Plach a samotrsky, nekomunikatvni. Radi mauj, kreslia, vytesvaj, komponuj, tancuj, umelci vo veobecnosti, maj radi prrodu

Introvert vnmajci s myslenm => vyhodnocova. S spoahlivmi piliermi sily. asto sa pokaj meni kamartov a inch ud. S dobr bankri, audtori, tovnci, vedci, uitelia Introvert mysliaci s vnmanm =>

pozorovate. Orientovan na akciu, nebojcni, doaduj sa vzruenia. S impulzvni, maj radi nstroje, zbrane, s technick experti. Nezaujmaj sa o komunikciu, nedar sa im v kole Cvienie: Zanalyzuje, ako a ktor funkcie pouvate. Po ukonen analzy spravte analzu, ako a ktor funkcie ste

pouvali dvnejie v minulosti, naprklad v detstve Cvienie: Zarate sa do horeuvedenej typolgie. Zaradenie sa do jednej zo 16 uvedench kategri nemus by vdy jednoduch. ahm cvienm je zaradi sa do kadho zo tyroch uvedench

rozdelen (stupnc). Zanalyzujte tie in osobu. Ako viete, e spa kategriu, do ktorej ste ju zaradili? Komplexy. Napolensky komplexmocensk komplex Komplex menejcennosti. Ide o podhodnotenie seba

vzhadom na in osoby Otcovsk komplex, tie komplex boha. Otec m vek moc. Odtia plynie strach pred otcom. Diea ho poklad za boha, mus poslcha, boj sa vzbri, klama. lovek s otcovskm komplexom sa boj

ttu, fa, je usilovn v prci, poslcha, dodriava zkony. Matersk komplex. Podobne ako otcovsk komplex, jeho zdrojom je matka. Trefnm prkladom s Andersenove rozprvky, ktor maj zvyajne negatvny, a teda netypick koniec. Je znme, e Hans Christian Andersen

mal prsnu, hysterick matku, s ktorou sa nebol schopn vyrovna, z oho tie plynie, e nebol schopn vyrovna sa sm so sebou. Dievatko so zpalkami, ktor je obrazom Andersenovej animy, umiera na ulici od hladu a vysilenia Ikarov komplex. Z nedostatku zmyslu pre reality me nasta tba vzlietnu k

nebesiam Spasitesk komplex. lovek trp spasiteskm komplexom, ke chce spasi cel udstvo Cvienie: Analyzujte dan komplexy na sebe, na niekokch inch osobch

Asocian experiment. Asocian experiment sa pouva na dokazovanie symptmov komplexov. Subjektu sa postupne klad podnetov slov, na ktor m zareagova prve jednm slovom. Komplex potvrdzuj situcie, ke vykonme niektor z nasledovnch innost:

Km zaneme reagova, ubehne dlh as Zlyhme odpoveda Neporozumieme podnetovmu slovu Opakujeme podnetov slovo Prejavme emocionlne vzruenie (meran konogalvanickou reakciou)

Traduje sa typick Jungova prhoda: 70 ron prvnik sa staval kriticky k jeho metde, podrobil sa experimentu, hoci po 15 slovch bol preruen. Z 15 reakci p potvrdzovalo komplex. peniaze - mlo smr - zomrie

bozk - pekn srdce - picha Jung sa ctil dotknut a tak zareagoval: "Mte finann problmy, myslte na smr, na srdcov porku, pretoe prleitostne ctite pichanie pri srdci, s s tm spojen spomienky na jednu star franczsku lsku". Prvnik zareagoval

tak, e buchol psou o stl a dodal: "Toto je ertov vynlez!

Recently Viewed Presentations

 • Brussels Parts 1-3 version 2 - NAGY BOLDIZSAR

  Brussels Parts 1-3 version 2 - NAGY BOLDIZSAR

  In respect of vessels not flying a flag and not admitting a nationality even after inquiry there is a right to visit and perhaps also to interdict and return, but, as Barnes himself states "there is little doubt that States...
 • STUDY ABROAD OPPORTUNITY: BRITISH ISLES FIELD SCHOOL (GEOG

  STUDY ABROAD OPPORTUNITY: BRITISH ISLES FIELD SCHOOL (GEOG

  conduct geography field exercises (not in a class room) in england, ireland, wales and scotland. physical example: human example: cliff erosion at tourist survey at ballycotton near llandudno cork. faculty: harry williams (physical geography), matt fry (human geography) exercise on...
 • El concepto de comunicación - WordPress.com

  El concepto de comunicación - WordPress.com

  Semántica y pragmática: "Podemos decir que la pragmática se ocupará del estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, entendido como el estudio de todos aquellos aspectos del significado que, por depender de factores situacionales,...
 • The Fruit Of The Spirit - Braggs Church of Christ

  The Fruit Of The Spirit - Braggs Church of Christ

  The Fruit Of The Spirit Gal. 5:22-23 Introduction The fruit of the Spirit is produced by allowing the Holy Spirit to control our loves through His Word Eph. 6:17 Introduction A life patterned after the life of Christ is the...
 • Purpose of IEEE library in VHDL - UNT College of Arts and ...

  Purpose of IEEE library in VHDL - UNT College of Arts and ...

  Purpose of IEEE library in VHDL By Srujana Aramalla Instructor: Dr.Albert B. Grubbs Design File It is an ASCII file containing VHDL source. A compiled design unit is stored in a design library. Each design library has a logical name...
 • Acute inflammation - V4US-33rd

  Acute inflammation - V4US-33rd

  Arteriolar dilation. Non-vascular smooth muscle contraction (e.g., bronchial smooth muscle) Causes pain. Rapidly inactivated (kininases) Fibrinolytic system. ... Diagnosis of acute inflammation. Cardinal features of inflammation. Fever. Laboratory evidence. ESR.
 • IAPDT 12/01 program TUE 26 JUN WED 27

  IAPDT 12/01 program TUE 26 JUN WED 27

  mst part ii coin hot wash-up mst part ii mst part iii mst part iii cos isaf startegic view pillars cos ijc startegic view isaf current ops issues lunch lunch lunch lunch lunch lunch lunch coin fundamentals pillars mst part...
 • Stages of Team Development

  Stages of Team Development

  Wood Badge S7-602-14. A servant-leader focuses primarily on the growth and well-being of people and the communities to which they belong. People choose groups and organizations to join and work with that fit their psychological needs.