EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO(EsP) sa K to 12 Basic Education Program

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO(EsP) sa K to 12 Basic Education Program

Activity You will be given a piece of paper. Tape it on someone elses back. Objectively, think of some desirable inner qualities [+] of your superiors, coworkers, subordinates and friends who are now present. Go around and write your feedback [+] on the piece of paper on their backs. Stop when the music ends. Seat down. Read and reflect. HEAVENS GROCERY STORE I was walking down lifes highway a year ago or more, when I saw a sign that read,

HEAVENS GROCERY STORE. As I got a little closer, the door came open wide, and when I came to myself I was standing right inside. I saw a lot of ANGELS. They were standing everywhere. One handed me a basket and said," My child , shop with care. Everything a Christian needs was in that grocery store, and all you couldnt carry, you would come back the next day for more. First , I got some PATIENCE. LOVE was in the same row. Further down was

UNDERSTANDING, you need that everywhere you go . I got a box or two of WISDOM, a bag or two of FAITH. I just couldnt miss the HOLY SPIRIT, for it was all over the place. I stopped to get some STRENGTH and COURAGE to help me run this race. By then my basket was getting full, but I remembered I needed some GRACE. I didnt forget SALVATION, for salvation was free, so I tried to get enough of that to save both you and me.

Then I started up the counter to pay my grocery bill, for I thought I had everything to do the MASTERS will.. As I went up the aisle, I saw PRAYER: and I just had to put that in, for I knew when I stepped outside, I would run into sin. PEACE and JOY were plentiful; they were last on the shelf. SONGS and PRAISE were hanging near, so I just helped myself. Then I said to the angel, Now, how much do I owe you? He smiled and said," Just everywhere you go.

take them Again, I smiled and said, How much do I really owe? He smiled again and said, MY CHILD, JESUS PAID YOUR BILL A LONG, LONG TIME AGO. L I F E LOSE EQUILIBRIUM We become imbalanced. We lose our sense of propriety. We lose our sense of correctness. We lose our sense of direction. L FREE-WILL

LORD L I F E The way in which we live; our way of living Encarta Encyclopedia Dictionary 2009 Edition INTELLECT EVIL EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO(EsP) sa K to 12 Basic Education Program Ana Lou N. Caspi

Kung gagawa ka ng banghay-aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao ano ang isinasaalang alang mo upang maging gabay mo sa pagtuturo? Sa K to 12 Basic Education Program...... Ang mag-aaral ang siyang nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Paano? Gabayan ang mag-aaral na matutunan ang kabuluhan ng kanyang buhay, ang papel niya sa pamilya at sa lipunan upang

makibahagi siya sa pamayanang pinaiiral ang katotohanan, kalayaan, katarungan at pagmamahal. Edukasyon Character sa Education Pagpapakat EKAWP ao Batayang Konseptwal Pilosopiya ng Personalismo

alues) n sa Pagtuturo at Pagkatuto Pagninilay Pagunawa Nagpapasya at kumikilos nang mapanagut an tungo sa kabutihang panlahat Pagkil os Pagsanggun

i Pagninilay Pagunawa Nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat Pagkilos Pagsanggun i MGA TEMA

I II Pagpapaka tao at Pagiging Kasapi ng Pamilya Pakikipag kapwa (Self-Worth) (Harmony with other people) III

IV Pagmamaha Pagkamaka l sa bansa at -Diyos at pakikibahag preperensy i sa a sa pandaigdiga kabutihan ng (Love of God pagkakaisa and preference (Love of Country and global solidarity) for the Good)

Pilosopiya ng Teorya ng Personalismo sa mga pamamaraan at Pagtuturo Teorya ng Personalismo sa mga pamamaraan at Pagtuturo 4 5 6 Teorya ng Career Development Constructivism Experiential Learning

Teorya ng Personalismo sa mga pamamaraan at Pagtuturo Batayang Konseptwal Pilosopiya ng Personalismo MGA PROSESO Proseso Proseso ALAMIN/ ISAISIP 1

PAG-UNAWA 2 PAGNINILAY 3 PAGSANGGUNI ISABUHAY 4 PAGPAPASYA SUBUKIN 5

PAGKILOS ISAGAWA ISAPUSO Ano ang inaasahan sa isang batang mag-aaral sa unang baitang pagkatapos ng taon? Naipakikita ang mga paraan ng paggalang sa sarili, kapwa, sa bansa at Diyos bilang gabay tungo sa maayos at masayang tahanan at paaralan. Grade 1: Ako Bilang Bata: May magagawa

Talaan ng mga Kakayahan at Pagpapahalaga Nilalaman/Halaga K Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr.

5 Gr. 6 Kalakasan/potensyal

Kahinaan Damdamin

Mabuting kalusugan

Pagpipigil sa sarili Katatagan ng loob

Pagkamasipag A. Pagpapakatao at Pagiging Kasapi ng Pamilya Pagkilala sa sarili Pangangalaga sa sarili

Talaan ng mga Kakayahan at Pagpapahalaga Nilalaman/Halaga K Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr.

5 Gr. 6

Pagmamahal sa katotohanan Pagkamatiyaga

Mapanuring pag-iisip Pagkakaroon ng bukas na isipan Pagkamahinahon Pagkakabukod ng pamilya/ kaayusan B. Pakikipagkapwa-tao Pagdama at pag-unawa sa damdamin ng iba

Paggalang Nilalaman/Halaga K Gr. 1 Gr. 2

Gr. 3 Gr. 4 Pagmamalasakit sa kapwa Pagiging palakaibigan

Kasipagan Mapanagutan Patriotismo C. Pagmamahal sa bansa at

pakikibahagi Nasyonalismo at Globalismo Kaayusan Gr. 6 Pagkakawanggawa/ pagkamahabagin Pagkamasunurin Gr. 5

Nilalaman/Halaga K Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Pagmamalasakit sa kapaliguran Pandaigdigan

pagkakaunawaan D. Pagkamaka-Diyos at presensya sa kabutihan (Ispiritwalidad)

Pananampalataya sa Panginoon Pag-asa (Hope)

Paggalang sa karapatan ng iba

Paggalang sa paniniwala ng iba Pagkamatapat (Sincerity) Pagmamahal at pagkakawanggawa (Charity) Gr.

5 Gr. 6 Format ng mga Pamantayan Pangnilalaman at Pagganap STANDARD: Level Nilalaman/ (Content) Domain/ Strand Naipakikita ang mga kilos na nagpapahalaga sa sarili,

sa kapwa, sa bansa at sa Diyos at sa kanyang mga nilikha bilang patnubay sa maayos at masayang tahanan at paaralan Grade 1 Pamantayan Pamantayan Pangnilalam sa Pagganap an Mga Pamantayan Kakayahan sa sa Pagtataya Pampagkatu to I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-worth) A. Panganga

laga sa sarili 1. Mabuting kalusuga n 2. Pagpipigil sa sarili (selfcontrol) A. Naipamamal as ang pang-unawa sa kahalagaha n nang pangangala ga sa kalusugan

A. Naisasakatuparan ang mga paraan ng tamang pangangala ga sa kalusugan sa arawaraw A. Naisasag A. awa ang 1.Pagtala sa ibat daily log ibang ng mga paraan ginawang

ng pangangal panganga aga sa laga sa sarili nang kalinisan may ng sarili: katapatan 1. Pagse- Level Nilalaman (Content) / Domain/ Strand Grade 1

Pamantayan Pamantayan Pangnilalam sa Pagganap an Mga Pamantayan Kakayahan sa sa Pagtataya Pampagkatu to I. Pananagutang Pansarili at Pagiging Kasapi ng Pamilya (Self-worth) 3. Pagiging tapat (honesty) 4. Mabuting konsensy

a (good conscienc e) 2. Paliligo 3. Pagsusuo t ng malinis na damit 4. Paggamit ng pansarilin g kagamita n tulad ng suklay, sepilyo, tuwalya, atbp.

(mahalagan g titignan ng guro at magulang araw-araw) 2. Tuwirang pagmamas id ng guro sa uri ng baong pagkain at inumin Pagtataya Ang mga uri ng pagtatayang ginagamit ay: Panimulang Pagtataya (Diagnostic) Pagtataya Habang Nagtuturo

(Formative Tests) Pagtataya Pagkatapos Magturo Ang mga halimbawa ng pagtataya: CASE STUDIES WITH RUBRICS DIARIES AND JOURNALS FOR THE SECONDARY LEVEL

CHECKLIST INTERVIEWS ROLE PLAYS DRAWINGS DEBATES ISSUE ANALYSIS PROBLEM SOLVING OBSERVATIONS MORAL DILEMMAS AUTHENTIC EXPERIENTIAL

PERFORMANCE TASK Ang Edukasyon sa Pagpapakatao ay isang asignaturang napakahalaga upang gabayan ang bawat mag-aaral na magpasya at kumilos ng may pananagutan May kasabihan tayo na Madaling maging tao, mahirap magpakatao.

Muli, hamon natin sa mga sarili natin bilang mga guro, magulang, tagamasid at sa lahat, ang patuloy na paggabay at pagiging modelo sa mga mag-aaral para patuloy nilang taglayin Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang Markahan Modyul 2: Pagkamatapat Layunin: Nasasabi ang totoo sa magulang/nakatatanda at iba pang

kasapi ng pamilya sa lahat Tatalakayin sa bahaging ito ang ngpagkakataon. layunin o kakayahan na dapat matutuhan ng mga mag-aaral. EDUKASYON sa Mga bahagi ng modyul sa EsP ALAMIN ALAMIN

Panuto: Bilugan ang kung napapakita ng katapatan at kung hindi. 1. Nagpaalam si Anna sa Nanay na pupunta sa bahay ng kaklase. ALAMIN 2. Sinabi ni Allan sa kanyang Ate na siya ang nakabasag sa plorera. ISAISIP Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang Markahan

Modyul 2: Pagkamatapat Si Tepet Tapat Sabado ng umaga. Magluluto ang nanay ng adobong manok. Nakita niyang wala ng toyo kaya inutusan niya si Tepet na bumili sa tindahan sa tindahan sa kanto. Naglalaman ito ng mga aralin tungkol sa paksa. Masusing tatalakayin ang bawat pagpapahalagang dapat isapuso at isabuhay ng bawat mag- EDUKASYON sa Mga bahagi ng modyul sa EsP ISAISIP

Habang siya ay naglalakad pauwi ng bahay nakita niyang sobra ang sukli ni Aling Tinay. Kaya dali-dali siyang bumalik at isinauli ang sobrang sukli. Tuwang-tuwa si Aling Tinay sa ginawa ni Tepet at ikinuwento niya ito sa mga bumibili sa kaniyang tindahan. Simula noon tinawag na si Tepet na Tepet Tapat. ISAISIP Sagutin: 1. Ano ang iniutos ng nanay kay Tepet? 2. Ano ang natuklasan ni Tepet habang siya ay naglalakad? 3. Bakit natuwa si Aling Tinay?

4. Bakit siya tinawag na Tepet Tapat? 5. Kung ikaw si Tepet, ganun din ba ang iyong gagawin? Patunayan. Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1 Ikalawang Markahan Modyul 2: Pagkamatapat Gawain 1: Gumawa ng diyalogo o usapan tungkol sa sitwasyon. Nabasag mo ang bagong biling plorera ng iyong Ate. Ano ang sasabihin mo sa kanya? Ibat ibang gawain ang ipagagawa sa mga bata upang higit na maunawaan ng mag-aaral ang bawat aralin. EDUKASYON sa

Mga bahagi ng modyul sa EsP ISAGAWA Mga bahagi ng modyul Edukasyon sa Pagpapakatao, sa EsP Grade 1 Ikalawang Markahan Modyul 2: Pagkamatapat Ngayon ay alam mo na kung ano ang kahalagahan ng pagsasabi ng totoo, may pagkakataon ba na hindi ka nagsabi ng totoo sa iyong magulang o kapatid? Ano ang gagawin mo upang maituwid ito? Isulat o iguhit ang iyong sagot sa loob ng puso. Naglalaman ito ng mga kaisipang dapat tandaan at pahalagahan ng

EDUKASYON sa ISAPUSO Mga bahagi ng modyul Grade 1 sa EsP Edukasyon sa Pagpapakatao, Ikalawang Markahan Modyul 2: Pagkamatapat Isulat ang T sa patlang kung tama ang isinasaad ng pangungsap at H kung hindi. _____ 1. Nagsasabi ng totoo kahit alam mong ikaw ay mapapagalitan. _____ 2. Kumukuha ng pera sa pitaka ng nanay kahit walang paalam. Naglalaman ang bahaging ito ng mga

pagsusulit upang mataya ng bawat magaaral ang kanilang mga alam na tungkol sa aralin at mga natutuhan sa pag-aaral ng EDUKASYON sa SUBUKIN SUBUKIN _____ 3. Nagsasabi kung saan gagamitin ang perang hiningi. _____ 4. Ilalagay sa basurahan ang nabasag na baso upang hindi makita ng iyong nanay. Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 1

Ikalawang Markahan Modyul 2: Pagkamatapat Sa loob ng Treasure Box, isulat o iguhit ang mga gagawin mong katapatan sa iyong magulang o mga kapatid. Naglalaman ang bahaging ito ng mga gawaing magpapalalim ng pag-unawa ng mag-aaral sa bawat pagpapahalagang EDUKASYON sa Mga bahagi ng modyul ISABUHAY sa EsP Ang bahaging ito ay naglalaman ng maikling panimula at mga layunin ng aralin at ang kraytirya na

gagamitin sa pagtataya ng mga EDUKASYON sa Mga bahagi ng modyul sa EsP EDUKASYON sa EDUKASYON sa Ang bahaging ito ay naglalaman ng PAGSUSULIT na tataya sa dating kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa konsepto EDUKASYON sa Ang bahaging ito ay naglalaman ng

GAWAING tataya sa dating kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa konsepto EDUKASYON sa Ang bahaging ito ay naglalaman ng GAWAING lilinang sa kaalaman, kakayahan at pag-unawa ng mga magaaral tungkol sa konsepto EDUKASYON sa Ang bahaging ito ay naglalaman ng BABASAHIN na sinulat ng mga may-akda mula sa mga babasahin, aklat at artikulo sa internet na isinulat ng mga eksperto ukol sa paksa o konsepto. Dito pagtitibayin ang pag-unawa ng mga mag-aaral ukol sa batayang konsepto EDUKASYON sa

Ang bahaging ito ay naglalaman ng GAWAING ilalapat ng mga mag-aaral sa kanilang pang-arawaraw na buhay. Ang gawaing ito ang unti-unting hahasa sa mga mag-aaral upang ganap na isabuhay ang kasanayan na natutuhan mula sa aralin. Nahahati ito sa tatlong bahagi PAGGANAP, Thank You!!!! Ana Lou N. Caspi

Recently Viewed Presentations

 • CHOLINERGIC DRUGS & NMJ BLOCKERS By Qingwei Zhang

  CHOLINERGIC DRUGS & NMJ BLOCKERS By Qingwei Zhang

  Cholinergic drugs & NMJ blockers. By Qingwei Zhang (Olivia) So the structure is after every mini-lecture I will ask you some questions - SBAs
 • Farm Income, Finance and Credit Outlook for 2002

  Farm Income, Finance and Credit Outlook for 2002

  These stakeholders contribute resources with the expectation of receiving financial rewards commensurate with their share in the risks of production. The ARMS captures the financial participation of these various stakeholders in a manner consistent with the value added accounting framework.
 • Documentary-note (Oxford) How to show footnotes, endnotes and

  Documentary-note (Oxford) How to show footnotes, endnotes and

  a list of footnotes at the bottom (foot) of each page, for all citations on that page. These are known as endnotes if they appear at the end of a chapter, section or other division (for longer texts, for multi-author...
 • Pay and Reward - NHS Employers

  Pay and Reward - NHS Employers

  The Meaning and Importance of Employee Engagement. Professor Katie Truss. University of Sussex. CB519 Management of Human Resources: Pay and Reward lecture
 • ProBoard - training.cabinjohnparkvfd.org

  ProBoard - training.cabinjohnparkvfd.org

  ProBoard is a NATIONAL Certification of proficiency based on NFPA Standards. ProBoard Certification Offers the Following: Recognition. for demonstration proficiency in meeting the NFPA professional qualification standards. Credibility. for fire service members who can benefit from clear evidence of accredited...
 • Complexometric Reactions and Titrations

  Complexometric Reactions and Titrations

  Complexometric Reactions and Titrations Complexes are compounds formed from combination of metal ions with ligands (complexing agents). A metal is an electron deficient species while a ligand is an electron rich, and thus, electron donating species. A metal will thus...
 • Preventing and Responding to Child Abuse in Christian Contexts

  Preventing and Responding to Child Abuse in Christian Contexts

  Preventing and Responding to Child Abuse in Christian Contexts. Making the Church a Safe Place for Victims. Philip G. Monroe, PsyD ... let this blest assurance control: That Christ has regarded my helpless estate, and has shed His own blood...
 • A Fast and Stable Explicit Integration Method by Matrix ...

  A Fast and Stable Explicit Integration Method by Matrix ...

  order < 10 Weak C Mat-vec product NC* Time Step h Low Taylor series Matrix Exp. Analytical High C Arnoldi Process NC*+ mN Step h Order m Low Matrix exp. 1 Nc* for C-1; 2 Variable order BDF is not...