Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije in stroškovne ...

Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije in stroškovne ...

Evalvacija zaposlitvene rehabilitacije in Evalvacija strokovne uinkovitosti zaposlovanja invalidov v IP in ZC Aleksandra Tabaj Stroki brezposelnosti Koliko stane brezposelnost (mladega) posameznika, ki ni vkljuen v izobraevanje, usposabljanje ali zaposlitev NEET? EUROFOUND v letu 2008 je za Slovenijo ocena teh strokov znaala 9.937 evra (2012, str. 76) tem strokom so raziskovalci dodali e stroke intitucij in tako ocenjeni stroki so predstavljali za 34.513 mladih skoraj 1 % BDP (0,92), v letu 2011 pa e 10.766 evrov (prav tam, str. 79), kar je bilo skupaj z institucionalnimi stroki e 1,31 BDP, samo za skupino mladih brezposelnih 15-29 let. Izobrazba brezposelnih/vse BO, BO invalidi, invalidi v ZR in nezaposljivi Starostna struktura brezposelnih/vse BO, BO invalidi, invalidi v ZR in nezaposl Glede na delovno dobo

Dele prejemnikov denarne socialne pomoi med brezposelnimi invalidi v ZR je znaal 63 %. Brezposelne osebe, ki imajo status invalida na dan 31.12.2010, 2011, 2012 in 2013: dele prejemnikov denarne socialne pomoi je znaal 22,6 % (niso vkljueni v ZR) Dele prejemnikov denarne socialne pomoi je znaal 69 %. Izhodi iz ZR Leto Leto zaposlitve tevilo brezposelnih Dele izhodov v zaposlitev je

znaal za generacijo 2010 v zaposlitve do vkljuno leta 2013 41,62 %. Dele izhodov v zaposlitev je znaal za generacijo 2011 v zaposlitve do 2013 37,39 %. Dele izhodov v zaposlitev je znaal za generacijo 2012 v zaposlitve do 2013 25,03 %. Dele izhodov v zaposlitev je znaal za generacijo 2013 v zaposlitve vkljuno v letu 2013 7,98 % - razlog je v tem, da so bili v letu 2013 e vedno vkljueni v rehabilitacijo. 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012

2012 2013 2013 Vsota 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2012 2013 2013 439 40 135 83 55 544 87 153 85 539 70

110 611 53 3004 tevilo zaposlenih 0 40 135 83 55 0 87 153 85 0 70 110 0 53 871 Vkljuitev v storitve zaposlitvene rehabilitacije bistveno poveuje monosti brezposelnih invalidov za

zaposlitev v primerjavi z izhodi v zaposlitev vseh brezposelnih invalidov invalidov, ki niso bili vkljueni v zaposlitveno rehabilitacijo (10,8 do 16,37 %), e te izhode primerjamo s prej navedenimi rezultati. 41 % - 37 % 25 % Rezultira v zaposlitve 1-3 leta po vkljuitvi asovno obdobje od 1.3.2010 do 31.12.2013 Stroek vkljuitve v program (povpreje na uporabnika) Vrednost programa 17.263.791,78 2.532,83 evra (cca 2.500 evrov)

tevilo vkljuenih oseb 2010-2013* 1510, 1805, 1615, 1886 = 6816 oseb Ocenjeno povpreno trajanje zaposlitvene rehabilitacije: 9 mes. Stroki zaposlitvene rehabilitacije Stroki vkljuenosti v zaposlitveno rehabilitacijo za celotno koncesijsko obdobje od 1.3.2010 do 31.12.2013 vkljuujejo stroke za delo rehabilitacijskih komisij, denarne prejemke uporabnikov storitev ter stroke izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, so predstavljeni v spodnji tabeli: Viri podatkov: MDDSZ, Direktorat za invalide, vojne invalide in rtve vojnega nasilja in ZRSZ, Centralna sluba Evalvacija zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih Pobuda: Revizijsko poroilo Raunskega sodia Vzpodbujanje zaposlovanja invalidov V okviru evropskega projekta, ki je pregledal stanje v EU-vsa Raunska sodia , opozarjajo na nizko ekonomsko aktivnost invalidov Dravne pomoi uredba Komisije ES 800/2008 z dne 6.8.2008 41 in 42. len uredbe: dravna pomo: do 75% pla,

stroki prilagoditev in pomoi osebja, za gospod. subjekte ki zaposlujejo nad 50% inval. Tabela 1: tevilo invalidskih podjetij, tevilo zaposlenih v IP, zaposleni invalidi, zaposleni neinvalidi ter odstotek invalidov leto tevilo invalidskih podjetij (n) tevilo zaposlenih v invalidskih podjetij zaposleni invalidi zaposleni neinvalidi odstotek invalidov 2008 165 14.599

6.358 8.241 45 2009 159 13.266 5.706 7.560 43 2010 153 12.343 5.364

6.979 43 2011 142 11.795 5.449 6.346 46 2012 144 11.320 5.672 5.648 50

2013* 139 11.212 5.623 5.589 50 Vir. MDDSZ, november 2013 * stanje na dan 30.10.2013 Tabela 1: tevilo zaposlenih invalidov, na odprtem trgu dela, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih leto tevilo vseh tevilo invalidov tevilo invalidov tevilo invalidov zaposlenih invalidov zaposlenih na zaposlenih v zaposlenih v

odprtem trgu invalidskih podjetjih zaposlitvenih centrih 2006 32.682 26.129 (79.9%) 6.441 (19.7%) 112 (0.34%) 2007 33.057 26.591(80.4%) 6.305 (19.1%) 161 (0.48%) 2008 33.806 27.261 (80.6%) 6.358 (18.8%) 187 (0.55%) 2009 32.212 26.283 (81.6%) 5.706 (17.7%) 223 (0.69%) 2010 30.399 24.777 (81.5%) 5.364 (17.6%) 258 (0.85%) 2011 30.551 24.799 (81.2%) 5.449 (17.8%) 303 (0.99%) 2012 29.975

23.986 (80.0%) 5.672 (18.9%) 317 (1.06%) Vir: ZRSZ , 2013 Tabela 1: Osnovni kazalniki invalidskih podjetij v Sloveniji KAZALNIKI 2012 2011 2010 2009 2008 tevilo vseh zaposlenih 9.625 10.688 10.650 11.584

12.970 Od tega tevilo zaposlenih invalidov 4.930 4.935 4.691 5.262 5.836 51,22% 46,17% 44,05% 45,42% 45,00% 53.677.224

58.937.921 62.979.170 57.750.608 62.460.788 Dele invalidov Odstopljena sredstva (prispevki ) isti dobiek /izguba v inval.pod. 2.755.373 11.218.320 11.643.713 10.071.322 5.829.891 Dobiek ali izguba brez porabe odstopljenih prispevkov - 50.921.851 - 47.719.601 - 51.335.457 - 47.679.286 - 56.630.897 Tabela 1: Fiskalni prihodki drave iz poslovanja invalidskih podjetij VRSTA PLAENEGA DAVKA 2012 2011 2010

2009 2008 DOHODNINA OD PLA 34.947.073,00 37.591.198,14 39.306.953,98 40.422.505,00 53.799.415,91 DAVEK OD DOHODKA . ** 1.233.463,52 1.413.508,32 1.630.119,82 1.057.488,81 PLAILA DDV 15.047.675,00 19.528.378,41 17.666.780,52 20.482.216,00 17.058.854,00 SKUPAJ 51.228.211,52 58.533.084,87 58.603.854,32 61.962.209,81 71.347.980,75 489.710,84 **ker ne razpolagamo z davnimi bilancami podjetij je bila narejena ocena, tako da smo doseene dobike invalidskih podjetij v l etu 2012 zniali za 30 % in ugotovili davek na dohodek po veljavnih davnih stopnjah. Tabela 1: Odlivi in prilivi v dravni proraun zaradi obstoja in delovanja invalidskih podjetij

2012 2011 2010 2009 2008 SKUPAJ ODSTOPLJENI PRISPEVKI-ODLIVI DRAVE 53.677.224,00 58.937.921,00 62.979.170,00 57.750.608,00 62.460.788,00 SKUPAJ PLAANI DAVKIPRILIVI DRAVE 51.228.211,52 58.533.084,87 58.603.854,32 61.962.209,81 71.347.980,75 DELE PLANIH DAVKOV V ODSTOPLJENIH PRISPEVKIH 95% 99% 93% 107% 114% DEJANSKI STROKI DRAVE ZA INVALIDSKA PODJETJA 2.449.012,48 404.836,13 4.375.315,68 - 4.211.601,81 - 8.887.192,75 DEJANSKI LETNI STROKI

DRAVE NA ZAPOSLENEGA INVALIDA DEJANSKI MESENI STROEK DRAVE NA ZAPOSLENEGA INVALIDA 496,76 82,03 932,70 - 800,38 - 1.522,82 41,40 6,84 77,73 - 66,70 - 126,90 Slika 1: Skupni rezultat v IP podjetjih z in brez pomoi

Zaposlitveni centri Leto tevilo odlob o zaitni zaposlitvi tevilo zaitnih zaposlitev Razmerje med tevilom odlob in tevilom zaposlitev 2006 170 118 69 % 2007 76 38

50 % 2008 54 38 70 % 2009 73 39 53 % 2010 74 25 34 %

2011 59 45 76 % 2012 88 14 16 % Skupaj 675 317 47 % 3. KORISTI VLOENIH SREDSTEV V ZAPOSLITVENI CENTER

653.488 3.1. Neposredne koristi 293.548 3.2. a) Plaan DDV od lastnih prihodkov 48.000 b) Akontacija dohodnine 36.000 c) Uinek pla DDV pri porabi pla 82.800 ) Zmanjani socialni transferji denarna socialna pomo 114.920

d) Obvezno in del dodatnega zdravstvenega zavarovanja 11.828 Posredne koristi 359.940 a) Substitucijski uinek pla (zmanjan za denarno socialno pomo) 216.280 b) Niji ostali transferji (otroki dodatek, subvencije za vrtec, olo 40.800 prehrano stanovanje) = ocena: 100 EUR na zaposlenega 4. c) Investicije za razvoj in ohranjanje delovnih mest 66.600 ) Ohranjanje in razvoj produktivnosti 36.260

DELE KORISTI GLEDE NA VLOENA SISTEMSKA SREDSTVA 152% Kakovost ivljenja zaposlenih v zaposlitvenih centrih Pilotna uporaba vpraalnika s podroja kakovosti ivljenja (SWLSSubjective well-being scale, PWBS-Psych.well-being scale, PANAS-Positive and neg. affect sched., Croxson Zadovoljstvo pri delu, Croxson-Stres pri delu, Goldberg-Spl. Vpraalnik o zdravju, Carver in drugi-Naini spoprijemanja s stresom, Stam in Figley Vpraalnik soutja, zadovoljstva, izrpanosti pri delu, Lanchasire Quality of Life Profile, Muri-Normalizacija). Kakovost ivljenja po Allardtu Imeti biti ljubiti Normalizacija Perspektiva moi Zaznavanje lastnega zdravja Slika 1: Grafini prikaz tevila v zaposlitvenih centrih zaposlenih invalidov po posameznih ocenah zadovoljstva z ivljenjem na splono Slika 1: Grafini prikaz tevila v zaposlitvenih centrih zaposlenih invalidov glede zadovoljstva s svojim finannim stanjem in glede koliine denarja, ki ga potroijo za priboljke in uitke Slika 1: Grafini prikaz tevila invalidov, zaposlenih v zaposlitvenih centrih, glede zadovoljstva z razumevanjem z drugimi ljudmi in glede zadovoljstva s tevilom prijateljev, ki jih imajo

Slika 1: Grafini prikaz tevila invalidov, zaposlenih v zaposlitvenih centrih, glede njihovega zadovoljstva s svojim zdravjem Hvala za vao pozornost!

Recently Viewed Presentations

 • The Atom Chapter 2

  The Atom Chapter 2

  Atomic number = Z, Mass number = A, Neutron number = N. Identify number of protons, the mass number, and number of neutrons for the following elements. Isotopes. Atoms of the same element that have different atomic masses. Same number...
 • Philosophy of Religion Year 13 Eternal, Omnipotent ...

  Philosophy of Religion Year 13 Eternal, Omnipotent ...

  Philosophy of Religion Year 13 Eternal, Omnipotent, Omniscient, Omnibenevolent: Summary of Arguments Mr. DeZilva December 17th and 18th, 2013 For the Break: Will provide plenty of wider reading material, including further material on Boethius and Aquinas (Eternal God) Will provide...
 • Chapter 34 The Biosphere: An introduction to Earths

  Chapter 34 The Biosphere: An introduction to Earths

  Chapter 34 0 The Biosphere: An introduction to Earth's Diverse Environments Lecture by Brian R. Shmaefsky
 • GLSL I Ed Angel Professor of Computer Science,

  GLSL I Ed Angel Professor of Computer Science,

  Objectives Shader applications Vertex shaders Fragment shaders Programming shaders Cg GLSL Vertex Shader Applications Moving vertices Morphing Wave motion Fractals Lighting More realistic models Cartoon shaders Fragment Shader Applications Per fragment lighting calculations Fragment Shader ...
 • csns.calstatela.edu

  csns.calstatela.edu

  Object Oriented Programming. The coding we have done so far is procedural programming, based mostly on writing instructions that describe how the computer can do things. OOP is built on the foundation of procedural programming. Object Oriented Programming is the...
 • Based on the Novel, Hatchet, by: Gary Paulsen

  Based on the Novel, Hatchet, by: Gary Paulsen

  I chose the hatchet as the most important item in my survival kit, because the hatchet can do many things. It can make fire, like Brian did. Also, it can work as a knife, scare away animals, and it can...
 • Welcome to St. Louis Scott Gallagher Mo-Girls Welcome

  Welcome to St. Louis Scott Gallagher Mo-Girls Welcome

  One of the many benefits to being a player within the SLSG organization is the level of soccer training that our coaches provide. The majority of SLSG MO Girls teams train a minimum of twice per week on a day...
 • Unit 5: Control in cells and in organisms

  Unit 5: Control in cells and in organisms

  Which types of cells are totipotent in plants and animals? How do cells lose their totipotencyand become specialised? How can totipotent stem cells be used to treat human disorders? Key words: insulin, mesophyll, xylem vessels, embryonic stem cells, clones, Explain...