Geen diatitel - steunpunttaalenrekenenvo.nl

Geen diatitel - steunpunttaalenrekenenvo.nl

Over rekentoetsen gesproken Een natte spons weegt 1 kilo. Dit gewicht bestaat voor 99% uit water. Knijp de spons zodanig uit dat het gewicht nog maar voor 98% uit water bestaat. Hoeveel gram weegt hij nu? Rekenbeleid bij U op school: eerst denken dan doen! 1 februari 2011 Peter van Wijk

Programma Wat doet uw school aan het onderhouden van de rekenvaardigheid van leerlingen? Is het een onderdeel van de reguliere wiskundeles? Zijn er aparte rekenlessen? Sluit het (reken)onderwijs aan op wat er in het primair onderwijs gebeurt? Heeft uw school een speciaal rekentraject voor leerlingen die naar de pabo willen? Is er verschil in aanpak van vmbo en havo/vwo? Waarom wil jij eigenlijk iets aan rekenen gaan doen?

Overleg in groepjes van 3-en. Redenen die genoemd worden We krijgen ca. 56 euro per leerling per jaar. We gaan ze beter toerusten voor rekenen in de vakken van het VO.

Rekentoets VO Het kan efficinter Leerlingen willen ook We gaan alsnog doen wat al 15 jaar niet meer gedaan wordt op de basisschool. De schoolleiding draagt het ons op. We willen leerlingen toerusten voor de kwantitatieve kant van de wereld om ons heen. Vroeger leerden ze dat wel en dat willen we terug. Kwaliteiten Realistisch Rekenen Het gaat om meer dan alleen oefenen Contexten zijn belangrijk om verbinding

te leggen met de wereld om je heen Gebruik maken van verschillende oplossingsstrategien van leerlingen is belangrijk. Inzicht in de rekenbewerking is belangrijk. De rekenmachine moet goed worden ingezet: wanneer wel, wanneer niet, kritisch op de uitkomsten. Alle schoolboeken zijn inmiddels op realistische leest geschoeid. Verbinding met de werkelijkheid maakt het voor leerlingen leuker en betekenisvoller. Vervormingen Oefenen is niet meer belangrijk

Alles moet in contexten. Contexten zijn talige omschrijvingen in het boek. Leerlingen steeds allerlei oplossingsstrategien aanreiken. Als je een som snapt hoef je niet meer te oefenen. Je hoeft niet meer te rekenen, want je hebt toch een rekenmachine. Het boek is heilig. Alles moet gedaan. Geen tijd voor zaken naast het boek. Het moet altijd leuk en het mag nooit moeilijk. Kolomsgewijs rekenen blijft dicht bij het denken van het Het standaardalgoritme mag aan geen enkele leerling kind, is voor vele kinderen een mooi eindpunt, maar

meer onderwezen worden, want die deugen niet. voor veel andere kinderen een mooie opstap naar meer formeel rekenen. Kinderen verschillen in denken en in oplossen en in tempo. Het is goed daar rekening mee te houden. Alle kinderen moeten adequaat toegerust worden voor de kwantitatieve kant van de wereld om ons heen. Rekenles is individueel werken uit het boek. Alle kinderen moeten het gehele programma door, ook als ze in groep 7 en 8 daar niets van bijleren. Je moet nadenken over:

Wiskunde Alle leerlingen Opsporen deficinties Functioneel niveau Overgang PO-VO Kale sommen Apart rekenuur

Schoolbreed RT voor een klein aantal leerlingen Aansluiten bij groei van leerlingen Streef niveau Overgang VO-HO Contextsommen Gentegreerd Wat zie je op dit moment op scholen?

Paniek Aanschaffen van rekenboekjes Beleidsarm invoeren Weten niet goed wat er op de basisschool gebeurt Snappen de referentieniveaus niet Toeschuiven naar wiskundesectie

Regelgeving We gaan de leerlingen toetsen. Waarom? Waarop? Hiaten opsporen

Nulmeting Selecteren Diagnosticeren Dyscalculie 1F, 2F, 3F-toets PISA Kunnen leerlingen dit? ABC-toets: brugklas 2F-toets: eind havo 3, vwo3, vmbo 4 3F-toets: eind havo 5, CM-profiel Rekentoets Voortgezet onderwijs Rekentoets in schooljaar 2013-2014

onderdeel van het eindexamen Moment? Zak/slaagregeling? Rekenmachine? Onderdeel van wiskunde? De rekenposters Waarom rekenposters? Snappen we de posters? Waar kom je rekenen tegen? Bij allerlei vakken

Wie gaat rekenen aanpakken op school? Eigenaarschap Rekenbeleid Rekenposters Geef de opdrachten een plek op de posters Vanuit OCW Kerndoelen Examenprogrammas Referentieniveaus rekenen: 1F, 2F, 3F

Hoe organiseer je het? Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Model 1 Rekentoets afnemen bij wiskunde Remedirend Kleine groep verplicht

Remedirend Kleine groep verplicht Remedirend Kleine groep verplicht Model 2 Rekentoets Afnemen bij

wiskunde, extra uur Extra uur Extra uur Extra uur Rekentoets Model 3 Extra aandacht Extra aandacht Extra aandacht Extra aandacht

bij mentoraat bij wiskunde bij bij biologie aardrijkskunde Model 4 Rekentoets Advies Vrijwillig

Vrijwillig Vrijwillig Rekentoets Hoe pak je rekenen aan: Drieslag rekenen

rekenen aanleren in de les met een docent die ook met de leerlingen in gesprek gaat over het rekenen. rekenen gebruiken en toepassen in andere vakken (dan wiskunde), in beroepsvakken en/of in projecten en themas. (individuele) oefening; oefenen op papier, computer of individuele ondersteuning Waarom? de aanleiding

Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Aansluiting: Instroom, doorstroom, uitstroom Doelgroepen, ook rekenzwakke leerlingen

Rekenbeleid Visie en concepten? past aanpak bij de school Een plan Wat gebeurt al op school? rekenen in kaart brengen Hoe meet je?, visie, toetsen,

welke en waarom Wie gaat het betalen taakuren, extra geld (57) Plaats binnen school? steun directie, langdurig Wat hebben we geleerd (1): Geef rekenen een plek binnen de school: Steun van de directie Leidend groepje docenten Langdurig traject

Breng in kaart wat school en docenten vinden van rekenen; Visie, concepten, wat weet je Past het binnen de schoolvisie Breng rekenkennis en rekengroei in kaart: toetsen, diagnostisch Wat hebben we geleerd (2):

Verzamel, organiseer (en/of ontwikkel) materiaal Meet instroom en uitstroom Organiseer contact met PO en HO Doe rekenen schoolbreed, dus niet alleen als apart vak of bij wiskunde, ook bij andere vakken Geef niet alleen les in rekenen maar over rekenen Samengevat, tips Eerst nadenken en dan organiseren Eerst visie bepalen en dan beslissen /

aanschaffen Waar staat U? Waar staat uw school? Stappenplan 1 Aanleiding rekenbeleid op zetten: Kwaliteitskaarten Inspectie Intern Trouw/Elsevier PR

Stappenplan 2 Eerst: denken dan doen!! Dan: werkgroep wiskunde of schoolbreed? Visie op rekenen Geld: kwaliteitsslag taal en rekenen (gem. 57 euro per leerling) Stappenplan 3 Wat is het verschil tussen rekenen en wiskunde? Zie: IJking referentiekader rekenen wiskunde: http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/rel_doc/ijking/

Stappenplan 4, visie Op welke manieren kun je aankijken tegen rekenen? Gaat het om rekenen in de vakken of om rekenen als vak?

Gaat het om groei of gaat het om deficinties opsporen? Gaat het om bijhouden en onderhouden of gaat het om toetsen? Ga je uit van steeds n rekenstrategie of zijn meerdere strategien ook mogelijk? Heb je inzicht in rekendidactiek en welke didactische aanpak ga je hanteren? Vind jij dat binnen de wiskundeles en binnen andere vakken die een beroep doen op rekenvaardigheden op dezelfde manier tegen rekenen aangekeken moet worden? Ben je goed op de hoogte van hoe leerlingen binnenkomen of wil je juist een nieuwe start maken? Stappenplan 5, toetsen

Instaptoetsen PO-VO klas 1 Mieke van Groenestijn, Hogeschool Utrecht Cito-toetsen, 1F, 2F, 3F DLE toetsen Methode gebonden toetsen rondom rekenen Eigen gemaakte toets Voortgangstoetsen Eindtoets (examens) Doel van de toets: Beoordelen (cijfer), Evalueren (je kijkt naar je onderwijs),Diagnose (voor de docent/leerling) Stappenplan 6

PO-VO overleg: Samenkomen met toeleverende scholen. Basisstrategien! VO-HO: Contacten met vervolgopleidingen in de buurt Steun van de directie Langdurig traject in de hele school Breng in kaart de visie over rekenen en hoe sluit die aan op de schoolvisie. Stappenplan 7 Materiaal: www.math4all.nl www.fi.uu.nl/experimenteel/rekenvoort/

www.rekenweb.nl www.sageproject.nl www.gecijferd.nl http://web.science.uu.nl/wwwcdb/subw/salvo/lesmateriaal/default.php Methoderekenboeken Eigengemaakt materiaal Vragen [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • Chapter 3

  Chapter 3

  electrons to reach the electron configuration of the noble gas closest to them in the periodic table.
 • SAFE Care Pilot: Hospital Acquired Conditions (HACs)

  SAFE Care Pilot: Hospital Acquired Conditions (HACs)

  In the US, older adults are located in every sector of hospitals: 60% of med-surg patients. 50% of ICU patients. 46% of CCU patients. By 2030, healthcare expenditure will increase by 25% for older adults
 • HOW TO FORM YOUR NON-PROFIT SOCIAL VENTURE New

  HOW TO FORM YOUR NON-PROFIT SOCIAL VENTURE New

  Exemption from other Taxes: Federal Unemployment Tax. State Property/Franchise Taxes. Activities must be limited to 501c3 exempt purposes. No substantial Lobbying. No political activity on behalf/in opposition to any candidate. Upon dissolution, assets must be donated to another 501c3. Cannot...
 • What are students behavior REALLY trying to tell

  What are students behavior REALLY trying to tell

  Welcome. The Story of Teddy Stoddard. In small groups please read The Story of Teddy Stoddard and take a few minutes to discuss your thoughts. Please select one person from your small group to paraphrase your groups thoughts with the...
 • Technology timeline - Noland's Baker College E Portfolio

  Technology timeline - Noland's Baker College E Portfolio

  1984- CD-ROM is invented along with the Apple Macintosh followed by windows in 1985 making the workplace more computer-oriented and changing the way people work as paperwork takes second place in most offices. In 1988 digital cell phones are invented...
 • Cyber Security Workplace

  Cyber Security Workplace

  System status is free for all customers who has purchased our systems and to make further clear it doesn't require any kind of contract or license to have system status. Once customer become habitual with system status, next step is...
 • Chalkboard Template - West Virginia Department of Education

  Chalkboard Template - West Virginia Department of Education

  School Mental Health strategies can improve graduation rates by addressing factors that interfere with a student's ability to succeed in school, such as: Exposure to violence. Anxiety disorders. Other unmet mental health needs (Black, et al, 2003, Woodward & Ferguson,...
 • Genetics - uomustansiriyah.edu.iq

  Genetics - uomustansiriyah.edu.iq

  Hetrozygous) X-linked Recessive . Inheritance. X-linked Recessive Inheritance. Because males have only one copy of the X chromosome, they are said to be hemizygousfor the X chromosome.