INFORMATIKA Uvodno predavanje - www.efzg.hr

INFORMATIKA Uvodno predavanje - www.efzg.hr

POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA Katedra za informatiku Ekonomski fakultet - Zagreb Literatura .Panian, K. urko (ured.), Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb, 2010. 2 3. poglavlje, str. 31-60 Sadraj predavanja IS kao inenjerski proizvod

Pristupi razvoju Projektni pristup razvoju informacijskog sustava Faze razvoja informacijskog sustava Naini razvoja informacijskog sustava Neke metode razvoja informacijskog sustava 3

IS kao inenjerski proizvod Kompleksni proizvodi inenjerski proizvodi 4 imaju karakteristike sustava za njihovu izgradnju odnosno razvoj potrebno je dobro poznavanje metoda, tehnika i alata izgradnje potrebno ih je neprestano odravati, jer bi bez odravanja nakon nekog vremena postali neupotrebljivi

Principi razvoja inenjerskih proizvoda (iz podruja arhitekture, strojarstva, elektrotehnike) mogu se primijeniti u informatici na razvoj IS-a Ovladavanje kompleksnou IS-a Tijekom razvoja arhitektura IS-a se opisuje skupom artefakata (dokumentacija koja opisuje sustav, a nije sam sustav) Artefakti se koriste prilikom razvoja i odravanja, jer opisuju funkcionalne i druge karakteristike IS-a (modele, definicije, specifikacije, nacrte ) U klasifikaciji artefakata moe pomoi

Zachmanov okvir arhitekture IS-a koji razmatra razvoj kroz: 5 karakteristike IS-a uloge sudionika u razvoju IS-a 6 SOS sat Studynet ScanMe Informatizacija bolnica

Karakteristike IS-a (inenjerskog proizvoda) Karakteristika proizvoda Opis karakteristike proizvoda Opis za proizvod zgrada Opis za proizvod informacijski sustav struktura (statika) to ini proizvod prostorije i njihov raspored

poslovni objekti implementirani kao podaci u bazi podataka aktivnost (dinamika) kako se koristi proizvod (upotrebljavaju njegovi dijelovi) aktivnosti u prostorijama (jesti, spavati, raditi ) poslovni procesi implementirani kao raunalni programi ili manualni proceduri mjesto

koritenja gdje se koristi proizvod (obavljaju aktivnosti) Mjesta obavljanja aktivnosti mjesta pohrane ili obrade podataka korisnik proizvoda tko koristi proizvod domaini, gosti, kuni ljubimci korisnici informacijskog sustava

vrijeme koritenja kada se koristi proizvod kada se obavljaju aktivnosti (jesti, spavati, raditi) poslovni dogaaji koji pokreu poslovne procese motivacija za razvoj zato se koristi proizvod rijeiti poveanu potrebu za prostorom

ostvarenje nekog poslovnog cilja 7 Uloge sudionika u razvoju IS-aanalogija s automobilom 8 Uloga u razvoju / faza razvoja Svrha razvoja Artefakti planer / planiranje

koncept (ideja, svrha) proizvoda koncept proizvoda (kontekstualni model) analitiar / analiza specifikacija proizvoda prema zahtjevima poslovni model proizvoda vlasnika (korisnika) (konceptualni model) dizajner / oblikovanje oblikovanje (dizajn) proizvoda prema prethodnoj specifikaciji dizajnerski model sustava (logiki model)

izvoa / izrada proizvedeni proizvod tehnoloki model (fiziki model) podizvoa / izrada proizvedena komponenta proizvoda komponentni model (fiziki podmodel) Arhitektura IS-a = karakteristike uloge 9

Redoslijed faza u ivotnom ciklusu IS-a uvijek odozgo prema dolje, slijedei prirodni tijek ivotnog ciklusa, no s razliitim varijacijama: 10 vodopadni (kaskadni) spiralni iterativnih ili inkrementalni (koraajni) pristup Vodopadni (kaskadni) pristup Planiranje/strategija informacijskog sustava

Analiza poslovnog sustava Oblikovanje informacijskog sustava Izrada informacijskog sustava dosljedno zavravanje svih zadataka unutar jedne faze jest preduvjet prelaska na novu fazu rezultati prethodne faze su ulazi u sljedeu fazu Nedostaci:

Uvoenje u rad informacijskog sustava Odravanje informacijskog sustava 11 predugo ukupno vrijeme razvoja zahtjevi poslovnog sustava za IS-om se zbog dugog razvoja mogu promijenili Spiralni razvoj utvrivanje ciljeva analiza i razrjeenje rizika

planiranje sljedee faze izrada rjeenja 12 Planiranje postavljanje ciljeva projekta razvoja IS-a i definiranje alternativa Analiza rizika analiza alternativa, prepoznavanje rizika u razvoju IS-a i pronalaenje naina otklanjanja rizika Inenjerske aktivnosti

razvoja IS-a poslovi analize, oblikovanja i izgradnje IS-a Ocjena korisnika korisnika provjera rezultata izgradnje IS-a u promatranoj spirali Iterativni i inkrementalni (koraajni) pristup Analiza Poetno planiranje Planiranje Oblikovanje Ocjenjivanje Izgradnja Uvoenje u rad

13 Projektni pristup razvoju ISa Razvoj IS - projekt Projekt je skup veeg broja meusobno povezanih aktivnosti koje valja obaviti u odreenom roku da bi se izgradio odreeni proizvod Sudionici na projektu razvoja IS-a: korisnici poslovodstvo (menadment korisnika) informatiari (projektanti sustava, analitiari, organizatori, programeri)

14 Projektni pristup razvoju ISa Korisnici i menaderi e primjenjivati novi IS Menaderi upravljaju poslovnim sustavom i IS-om i trebaju: biti upoznati sa stvarnim mogunostima i koristima uvoenja IS-a, davati smjernice u projektu razvoja IS-a, ocijeniti razliite mogunosti razvoja, osigurati uvjete razvoja (sredstva) Informatiari zajedno s korisnicima analiziraju

poslovni sustav i definiraju zahtjeve Informatiari samostalno oblikuju i izgrauju IS 15 Projektni pristup razvoju ISa Mogui razlozi neuspjeha u izgradnji IS: nedovoljna potpora poslovodstva korisnik nije aktivno ukljuen u projekt razliita interpretacija korisnikih zahtjeva dijelovi IS-a nisu usklaeni raspoloiva oprema je neadekvatna pretjerana oekivanja korisnika loe voenje projekta zanemarivanje okruenja poduzea nedovoljna educiranost lanova tima 16 Projektni pristup razvoju ISa Koritenjem suvremenih metoda, tehnika i alata osigurava se:

dobra komunikacija izmeu sudionika razvoja IS-a, izvrenje zadataka na standardan i provjeren nain, uinkovit nadzor projekta razvoja s ciljem uoavanja pogreaka u ranim fazama, razvojna strategija kojom se uklanja ad hoc (improvizirano, prigodno) rjeavanje problema, a dovoljna pozornost posveuje analizi poslovanja 17 Faze razvoja informacijskog sustava ivotni ciklus razvoja informacijskog sustava (engl. System Development Life Cycle - SDLC)

18 planiranje IS-a analiza poslovnog sustava oblikovanje IS izrada IS uvoenje u rad IS odravanje IS Faze izgradnje IS: planiranje IS Strateki plan IS - potrebe, ciljevi, nedostaci postojeeg i plan izrade novog IS-a (Zato IS) Zadaci: odrediti korisnike i opseg IS-a ustanoviti nedostatke postojeeg IS-a ustanoviti ciljeve novog IS-a odrediti mogunosti kompjuterizacije IS izrada studije izvedivosti IS-a i plana razvoja IS-a Analiza kritinih faktora uspjeha, analiza procesa

Faze izgradnje IS: analiza poslovnog sustava Zadaci: detaljno i precizno definirati (korisnike, informacijske) zahtjeve koji se postavljaju pred IS: korisnik postavlja zahtjeve analitiar (informatiar) analizira zahtjeve Rezultat analize je specifikacija zahtjeva (TO treba raditi) IS Faze izgradnje IS: analiza poslovnog sustava Zadaci: ustanoviti: poslovne procese poslovne objekte poslovne dogaaje Poslovni procesi su poslovi koje treba obaviti (u

vezi s poslovnim objektima) Poslovni objekti su materijalni ili nematerijalni elementi o kojima IS treba biljeiti podatke Poslovni dogaaji pokreu izvrenje poslovnih procesa Faze izgradnje IS: analiza poslovnog sustava specifikacija zahtjeva koritenje standardnih grafikih prikaza (tehnika), npr.: dijagram ralanjivanja dijagram toka podataka dijagram koritenja dijagram entiteta veza matrica entiteti/dogaaji Dijagram raslanjivanja

Dijagram toka podataka Dijagram koritenja KORITENJE USLUGA PACIJENT STOMATOLOG Dijagram entiteta i veza Entitet/Dogaaj Izdavanje kazete Vraanje kazete M M M

M C D Zahtjev za rezervaciju D M C C Nabava kazete Izvrenje rezervacije M M C

D Matrica entitet/dogaaj C Faze izgradnje IS: oblikovanje ISa Zadaci: razrauje se KAKO e IS raditi (specifikacija rjeenja) U fazi oblikovanja treba utvrditi: strukturu podataka strukturu procesa definirati tehnoloke i organizacijske uvjete

Faze izgradnje IS: oblikovanje IS Struktura podataka IS-a (dijagrami objekata) oblikuje se u bazu podataka na raunalu ili nekom drugom mediju (npr. u kartoteci) IFRA PREZIME IME ADRESA TELEFON DATUM ZAPOSLENJA 1234 Mami Ana

Savska 3 013246783 13.07.2001. 1235 Toli Ivan Ilica 13 012349871 01.01.2005. 1236

Jaki Mirko Gajeva 5 014885511 01.06.2003. 1237 Pali Lana Kaptol 6 014678997 0112.1997.

Faze izgradnje IS: oblikovanje ISa Struktura procesa oblikuje se algoritmom (postupkom) a prikazuje se razliitim tehnikama dijagrama: akcijski dijagram pseudokod dijagram toka programa ..... Akcijski dijagram ako status kupca =1 ako iznos > 500

popust=0,05 inae popust=0,02 inae ako iznos > 1000 popust=0,01 inae popust=0 Pseudokod ako status kupca =1 tada ako iznos > 500 tada popust=0,05 inae popust=0,02 kraj ako inae ako iznos > 1000 tada popust=0,01 inae popust=0 kraj ako kraj ako;

Pseudokod ako status pacijenta =1 tada ako vrsta osiguranja =1 tada cijena usluge= cijena *0,7 inae cijena usluge= cijena *0,8 kraj ako inae ako vrsta osiguranja =2 tada cijena usluge= cijena *0,9 inae cijena usluge= cijena kraj ako kraj ako; Faze izgradnje IS: oblikovanje IS-a Definiranje tehnolokih i organizacijskih uvjeta IS-a: potrebni programi potrebno raunalo, mrea raunala, druga tehnika oprema organizacijski i kadrovski uvjeti za rad ISa

Faze izgradnje IS:izrada ISa Zadaci: fiziki se stvara informacijski sustav stvaranje raunalnih program- algoritmi se pretvaraju u programski kod (C, Java,) stvaranje baze podatka pomou jezika za rad s bazom podataka (SQL) provjera (testiranje) rada izrada dokumentacije Faze izgradnje IS:uvoenje u rad novog IS-a Zadaci: instaliranje opreme i programske potpore

prijenos (unos) podataka prelazak na nov nain rada testiranje izobraziti korisnike za rad s novim IS-om Naini uvoenja: izravno uvoenje novog IS-a paralelno uvoenje novog i rad starog sustava postepeno uvoenje Faze izgradnje IS:odravanje ISa Zadaci: uoiti i ispraviti greke i nedostatke IS-a tijekom njegova rada prilagoditi IS promjenama poslovnog

sustava i novim zahtjevima Naini razvoja informacijskog sustava vanjski razvoj (engl. Outsourcing) vlastiti razvoj (engl. Insourcing) kupnja gotovog rjeenja unajmljivanje gotovog rjeenja (engl. Hosting)

37 Neke metode razvoja PIS-a: Zajedniki (zdrueni) razvoj aplikacije Brzi razvoj aplikacije Razvoj aplikacije ponovnim koritenjem ranije stvorenih komponenti Unificirani proces za razvoj softvera

Agilne metode za razvoj softvera Zajedniki (zdrueni) razvoj aplikacije engl. Joint Application Development, JAD Glavne ideje metode: svi zainteresirani mogu se ukljuiti u rad rad u timu rad kroz radionice (engl. Workshop) dokumentiranje svih aktivnosti

JAD se razvija kroz pet faza: definiranje JAD projekta istraivanje korisnikih zahtjeva pripreme za sjednicu sjednica zavrni dokument Brzi razvoj aplikacije engl. Rapid Application Development, RAD Cilj metode:

poveanje brzine razvoja (prototipiranje) poveanje kvalitete Temeljna karakteristika: snana interakcija korisnika i informatiara u razvoju aplikacije Razvoj aplikacije ponovnim koritenjem ranije stvorenih komponenti U razvoju nove aplikacije mogue je ponovno koristiti :

cijelu aplikaciju komponente (module) softverskog proizvoda pojedine funkcije Prednosti: Poveana pouzdanost Smanjen rizik Djelotvorniji rad strunjaka Udovoljavanje standardima Ubrzavanje razvoja proizvoda Problemi:

Potekoe u pronalaenju dijelova koji se mogu ponovno koristiti Projektanti nevoljko koriste ranije stvorene dijelove Mogunost poveavanja trokova odravanja Pomanjkanje alata kojima bi se ubrzala implementacija ranije stvorenih komponenti Unificirani proces za razvoj softvera Primjena: iterativni i inkrementalni proces razvoja sloenih softverskih sustava Arhitektura :

Horizontalna dimenzija prikazuje dinamiku strukturu procesa (ciklusi ,faze, iteracije) Vertikalna dimenzija prikazuje statiku strukturu (aktivnosti koje se obavljaju u pojedinim fazama i iteracijama) Unificirani proces za razvoj softvera Agilne metode za razvoj softvera Agile Software Development Manifesto Temeljne vrijednosti agilnog programiranja: Vie vrijede:

(2001. g.) Pojedinci i interakcije nego procesi i alati Softver koji radi nego sveobuhvatna dokumentacija Suradnja s klijentima nego pregovaranje oko ugovora Reagiranje na promjene nego slijeenje plana Agilne metode za razvoj softvera

Najpoznatije metode za razvoj softvera temeljenog na agilnim principima: Ekstremno programiranje (engl. Extreme Programming, XP). Scrum Razvoj temeljen na osobinama (engl. Feature Driven Development). Skupina metoda Crystal (engl. Crystal Family of Methodologies). Metoda dinamikog razvoja sustava (engl. Dynamic System Development Method). Prilagodljivi razvoj sustava (engl. Adaptive Software Development). Razvoj softvera otvorenog koda (engl. Open Source Software Development).

Recently Viewed Presentations

 • Student-Centered Learning: - Boston University

  Student-Centered Learning: - Boston University

  object in motion continues in motion with the same speed and in the same direction unless another force acts upon it to slow it down or stop it. ... Introduce learning contracts (especially with teamwork). Encourage self-assessment.
 • Safety Management - Caa

  Safety Management - Caa

  SAFETY MANAGEMENT EDGARS GINDRA 20.09.2007 LV CAA AOD SMS regulation Operation of aircraft Maintenance of aircraft Air traffic services Aerodromes Two audience groups States Service providers Three distinct requirements Safety programme SMS Management accountability The amendment 30 to ICAO Annex...
 • Outlining Strategies

  Outlining Strategies

  Outlining Strategies Creating an Outline ... Place them in the best order, so items make sense, and transitions are easy to add. Ways to Organize an Outline Your outline is a visual representation of the order of ideas in your...
 • CSCE 587 Midterm Review - Computer Science & E

  CSCE 587 Midterm Review - Computer Science & E

  Trend in a time series is a slow, gradual change in some property of the series over the whole interval under investigation. De-trending is often applied to remove a feature thought to distort or obscure the relationships of interest. In...
 • The Service Delivery System - Rutgers University

  The Service Delivery System - Rutgers University

  How has the 100 Yen Sushi House incorporated the just-in-time system into its operations? Suggest other services that could adopt the 100 Yen Sushi House service delivery concept. 100 Yen Sushi House Layout Chapter 04 New Service Development Learning Objectives...
 • Chapter 5 Loops Go Section 1 - While

  Chapter 5 Loops Go Section 1 - While

  JOptionPane.showMessageDialog(); * 5.6 Receiving Input Using showInputDialog A convenient way to accept input from a user, even in a console program, is to use an input dialog box that prompts the user to enter a value by calling the method...
 • Payroll Forum - Delaware

  Payroll Forum - Delaware

  Use index cards in the presentation packet to submit questions to the PCG or to make recommendations for future Forum topics. General questions may be submitted anonymously or with a name. Leave the index cards on the table at the...
 • EE362L, Fall 2006 - Baylor ECS

  EE362L, Fall 2006 - Baylor ECS

  Transformers Single-Phase Transformer Open Circuit Test Short Circuit Test Single-Phase Transformer Impedance Reflection by the Square of the Turns Ratio Now Work a Single-Phase Transformer Example For wye-delta and delta-wye configurations, there is a phase shift in line-to-line voltages because...