Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo Bibliotekos Licencijuojamos ...

Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo Bibliotekos Licencijuojamos ...

Lietuvos nacionalin Martyno Mavydo biblioteka Prenumeruojamos duomen bazs Daugiau informacijos LIETUVOS DUOMEN BAZS INFOLEX.PRAKTIKA su integruota teiss akt

paieka Verslo ini archyvas internete INFOLEX.PRAKTIKA su integruota teiss akt paieka Tai unikali teism praktikos paiekos sistema, kurioje skelbiama nuo 1995 m.

patvirtinta ir nepatvirtinta teism praktika Pateikiami Lietuvos Respublikos teiss aktai ir kiti dokumentai (LITLEX) Verslo ini internete archyvas

Dienraio Verslo inios nuo 1994 met publikuot straipsni archyvas Pateikiamos svarbiausios dienos naujienos, ekonomikos, politikos vyki vystymosi tendencijos ir prognozs

Daugiau nei 218 680 straipsni USIENIO DUOMEN BAZS Annual Reviews Annual Reviews duomen bazje pateikiami socialini moksl kolekcijos nuo 1990 met publikuoti visateksiai urnalai

Caselex Suteikia prieig prie svarbiausi su Europos Sjungos komercine teise susijusi nacionalini ir Europos Aukiausij Teism dokument Supaindina su penkiose komercins teiss srityse

(moni teis, konkurencijos teis, intelektins nuosavybs teis, darbo teis, vartotoj apsaugos teis) priimtais teism sprendimais Dokumentai angl ir nacionaline valstybs, kurioje buvo priimtas sprendimas, kalbomis Columbia International Affairs

Online Informacija apie tarptautinius santykius nuo 1991 met Straipsniai politikos, diplomatijos, tarptautins Suteikiami

individuals teiss, verslo, vieojo administravimo ir kitomis slaptaodiai temomis naudotis duomen baze ne

bibliotekoje! Pasaulio atlasas su pagrindiniais ali duomenimis COS Funding Opportunities Pateikiama informacija apie privaias ir viesias organizacijas, vairi mokslo ir praktikos srii vystymui teikianias stipendijas arba finansin param

Ebrary Elektronini knyg duomen bazje pateikiami socialini, humanitarini, ekonomikos, informacini technologij, medicinos ir kit moksl visateksiai leidiniai EBSCO Publishing Elektronin visatekst serijini ir kit leidini straipsni duomen baz Suteikiami

individuals slaptaodiai naudotis duomen baze ne bibliotekoje! EBSCO Publishing duomen bazs: ATLA Religion Database with ATLASerials

Academic Search Premier GreenFILE Business Source Complete SocINDEX with Full Text Index to Printed

Music MasterFILE Premier Academic Search Complete Humanities International Complete PsycARTICLE Newspaper

S Source Library, Information Science & Technology Abstracts Clinical Pharmacology ERIC Health Source: Consumer Edition

EBSCO Publishing duomen bazs: RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals Health Source: Nursing/Academic Edition Education Research Complete Communication & Mass Media Complete Regional Business News RILM Abstracts of Music Literature

MagillOnLiterature Plus Teacher Reference Center RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600 MEDLINE International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text

EBSCO Publishing duomen bazs: Academic Search Complete tai daugel mokslo srii apimanti mokslini publikacij duomen baz, kurioje sukaupta daugiau kaip 5 300 visateksi periodini leidini, i j per 4 400 yra recenzuojami urnalai

Academic Search Premier apima su humanitarini ir gamtos moksl klausimais susijusi informacij EBSCO Publishing duomen bazs: ATLA Religion Database with ATLASerials duomen bazje pateikiama su Biblijos studij, pasaulio religij,

banyios istorijos, religijos ir socialini moksl klausimais susijusi mokslin informacija Business Source Complete apima su ekonomikos, finans, bankininkysts, buhalterins apskaitos, vadybos, rinkodaros, draudimo, tarptautinio verslo ir kitomis temomis susijusi informacij

EBSCO Publishing duomen bazs: Clinical Pharmacology tai farmakologijos inynas, kuriame apie vaistus, j kilm ir vartojim pateikiama isami informacija Communication & Mass Media Complete tai

komunikacijos mokslo ir iniasklaidos klausimais mokslin informacij pateikianti duomen baz EBSCO Publishing duomen bazs: Education Research Complete suteikia prieig prie urnal, knyg, monografij, konferencij mediagos vietimo temomis

ERIC tai JAV vietimo departamento Informacijos centro rengiama referatin duomen baz, kurioje pateikiama su vietimo klausimais susijusi informacija EBSCO Publishing duomen bazs:

GreenFILE duomen baz, apimanti tokias ekologijos temas: globalin atilim, tar, mediag perdirbim, neigiam ir teigiam mogaus poveik ekologijai ir kt. Health Source: Consumer Edition duomen bazje pateikiama populiaraus turinio medicinos literatra

EBSCO Publishing duomen bazs: Health Source: Nursing/Academic Edition duomen baz silo daugiau nei 500 visateksi mokslini periodini leidini vairiais medicinos ir slaugos klausimais

Humanities International Complete duomen bazje pateikiami visateksiai straipsniai i daugiau nei 770 humanitarini urnal EBSCO Publishing duomen bazs: Index to Printed Music duomen bazje pateikiami muzikos leidini, traukt autorinius rinktinius

daugiatomius, istorines serijas ir kitokius istorinio muzikos paveldo leidinius, raai, kompozitori, libret autori, poet, leidj vardai ir kiti duomenys International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text duomen bazje i daugiau nei 100 visateksi urnal teatro ir oki tematika sukaupta bibliografin ir referatin informacija

EBSCO Publishing duomen bazs: Library, Information Science & Technology Abstracts tai informacij bibliotekininkysts, informacijos moksl ir technologij klausimais kaupianti bibliografin duomen baz

MagillOnLiterature Plus pateikiama daugiau nei 35 000 literatros kritikos darb, per 6 500 bibliografini ra, daugiau kaip 1 000 vaizd ir retai vartojam literatros termin odynas EBSCO Publishing duomen bazs: MasterFILE Premier duomen bazje pateikiama

su vairiais mokslais susijusi informacija, knyg apvalgos, biografijos ir kt. MEDLINE su medicinos, slaugos, stomatologijos, veterinarijos ir kitais klausimais susijusi referatin duomen baz. Be straipsni referat ia galima skaityti daugiau nei 600 leidini visus tekstus

EBSCO Publishing duomen bazs: Newspaper Source duomen bazje pateikiama daugiau nei 200 visateksi regionini Jungtini Valstij dienrai ir keliasdeimt tarptautini periodini leidini

PsycARTICLES tai visatekst duomen baz, kurioje pateikiama per 45 000 straipsni bendrosios, specialiosios ir taikomosios psichologijos klausimais EBSCO Publishing duomen bazs: Regional Business News visatekstje duomen bazje i daugiau nei 75 verslo urnal ir laikrai pateikiamos Jungtini Valstij regionins verslo spaudos naujien

apvalgos RILM Abstracts of Music Literature tai bibliografin ir referatin duomen baz, kurioje pateikiama informacija muzikologijos, instrumentins ir vokalins muzikos, vaidybos, okio, pedagogikos, muzikos terapijos ir kitomis su muzikos mokslais susijusiomis temomis

EBSCO Publishing duomen bazs: RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals duomen bazje pateikiama su muzikos istorijos ir kultros temomis susijusi tarptautin retrospektyvin anotuota bibliografin informacija

RISM Series A/II: Music Manuscripts after 1600 tai bibliografin nat rankrai duomen baz, kurioje sukaupta informacija nuo 1600 met EBSCO Publishing duomen bazs: SocINDEX with Full Text duomen bazje pateikiama su sociologijos, antropologijos, kriminalistikos, demografijos, etnografijos ir kitais

socialini moksl klausimais susijusi informacija Teacher Reference Center duomen bazje sukaupta daugiau nei 260 pavadinim leidini, apimani suaugusij mokym, pedagogik, mokomj iniasklaid ir kitas vietimo temas Emerald Fulltext

Duomen bazje yra 150 visateksi mokslini urnal rinkodaros, vadybos, bibliotekininkysts ir informacijosSuteikiami moksl ir individuals kitomis temomis slaptaodiai naudotis duomen baze ne bibliotekoje!

Global Books in Print Bibliografin duomen baz, kurioje yra daugiau kaip 9 mln. ra apie leidiamas, iparduotas ir ruoiamas ileisti spausdintas, garsines knygas ir vaizdajuostes

Informacija apie JAV, Europoje, Australijoje, Piet Afrikoje, Naujojoje Zelandijoje ir kitose pasaulio vietose ileistus leidinius Hein Online Duomen bazje yra daugiau nei 800 periodini leidini ir per 1 000 elektronini knyg teiss klausimais International Statistical Yearbook

Duomen bazje i Eurostat, OECD, IMF, UNIDO, US Macro-Statistics, Duetsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt ir DIW duomen bazi pateikiami bendrosios ekonomikos, pramons ataskaitos, finansiniai, socialiniai, regioniniai statistiniai ir kiti duomenys ISSN Pasaulio periodini leidini ISSN registras,

kuriame sukaupta daugiau kaip 1 mln. periodini leidini i 180 ali bibliografin informacija JSTOR Mokslini urnal archyvas, kuriame yra visateksi straipsni politikos moksl, statistikos, teiss, ekonomikos, psichologijos, vietimo, matematikos, biologijos, ekologijos, meno, muzikos, istorijos, literatros,

kalbotyros ir kitomis temomis Lietuvos nacionalin Martyno Mavydo biblioteka. Bendroji skaitykla Naxos Music Library Tai isami klasikins muzikos kolekcija, kurioje yra per 233 000 krini. Kolekcija apima visus Naxos ir Marco Polo katalogus, kuriuose yra daugiau kaip 246 000 garso takeli. Duomen bazje taip pat Suteikiami

pateikiamos kompozitori ir atlikj biografijos, individuals oper apvalgos, muzikos termin odynas irslaptaodiai kita informacija naudotis duomen baze ne bibliotekoje!

Oxford Art Online Elektroninis vaizduojamojo, taikomojo meno ir architektros odynas, kuriame pateikiama daugiau kaip 45 000 straipsni vairiais meno klausimais nuo prieistors iki iuolaikinio modernaus meno, daugiau nei Suteikiami individuals 20 000 meninink ir meno kritik biografij, 500 000

bibliografini ra ir apie 40 000 internetoslaptaodiai nuorod naudotis duomen pasaulio meno muziej, galerij, vaizd archyv baze ne svetainse esanius vaizdus bibliotekoje! Oxford English Dictionary Online Didiausias aikinamasis angl kalbos

odynas, kuriame pateikiama isami etimologin angl kalbos odi analiz, tarimas, rayba ir citavimas Oxford Journals Online Duomen bazje pateikiami visateksiai straipsniai komunikacijos, ekonomikos, teiss, politikos, psichologijos, sociologijos, filosofijos, Suteikiami muzikos, meno, kalbotyros, matematikos,

fizikos, individuals kompiuteri, ininerijos moksl, ekologijos, biologijos, slaptaodiai medicinos ir kit moksl klausimais naudotis duomen baze ne bibliotekoje! Oxford Music Online

Elektroninis muzikos odynas, kuriame pateikiama daugiau nei 50 000 straipsni, daugiau kaip 20 000 klasikins ir iuolaikins muzikos kompozitori ir atlikj biografij, apie 500 garso ra Suteikiami individuals fragment, daugiau kaip 3 000 susijusi interneto slaptaodiai nuorod svetaines, garso ra ir vaizd archyvus

naudotis duomen baze ne bibliotekoje! Oxford Reference Online: Premium Collection Oksfordo informacini leidini (per 120 inyn, odyn ir enciklopedij) duomen baz

Suteikiami individuals slaptaodiai naudotis duomen baze ne bibliotekoje! Rarebooks.info Duomen bazje pateikiama daugiau kaip 80 elektronini bibliografini leidini,

atskleidiani senus ir retus leidinius literatros, istorijos, mokslo, meno, architektros, medicinos, teologijos ir kitomis temomis SAGE Journals Online Duomen bazje pateikiama 390 visateksi mokslini urnal socialini, humanitarini ir kit moksl klausimais Suteikiami

individuals slaptaodiai naudotis duomen baze ne bibliotekoje! SourceOECD Ekonominio bendradarbiavimo ir pltros organizacijos (EBPO) visatekst elektronin biblioteka, kurioje pateikiamos EBPO

knygos, Suteikiami individuals 24 OECD ir 10 IEA statistikos duomen bazi slaptaodiai naudotis duomen baze ne bibliotekoje!

Taylor & Francis Reference Online International Who's Who Routledge Reference Resources: Routledge Religion Resource Routledge Reference Resources: Politics & International Relations Resource Routledge Encyclopedia of Philosophy The Europa World of Learning Online

Routledge Reference Resources: Routledge Religion Resource Religijos ir su ja susijusi mokslo srii (istorijos, filosofijos ir sociologijos) klausimais i 30 enciklopedij sukaupta informacija International Who's Who Elektroninje enciklopedijoje pateikiama daugiau nei 60 000 isami garsi,

talenting ir taking asmen biografij Routledge Reference Resources: Politics & International Relations Resource Politikos ir tarptautini santyki temomis i daugiau nei 34 enciklopedij pateikiama informacija The Europa World of Learning

Online Tarptautinis inynas, kuriame pateikiama vis auktj moksl ir mokymosi spektr apimanti informacija Routledge Encyclopedia of Philosophy Informacija filosofijos ir su ja susijusi mokslo srii (istorijos, sociologijos) klausimais

Ulrich's Web ir Ulrich's Serials Analysis System Pasaulio periodini leidini bibliografin duomen baz Westlaw Duomen bazje pateikiami tarptautins teiss dokumentai, daugiaals sutartys ir susitarimai, tarptautini teism ir tribunol bylos,

tarptautini organizacij dokumentai, taip pat 33 Europos ali, JAV, Kanados, Australijos teiss aktai, apvalgos ir verslo informacija Wiley-Blackwell Duomen bazje pateikiami su socialini, humanitarini, gamtos, medicinos, kompiuterijos, ems kio, technologijos ir fizini moksl Suteikiami klausimais susij visateksiai moksliniai

urnalai individuals slaptaodiai naudotis duomen baze ne bibliotekoje!

Recently Viewed Presentations

 • shelmi.com

  shelmi.com

  Related Work (cont'd) Mobility Pattern Queries on Trajectory Datasets. Retrieval of known mobility patterns [6,7] (a person moved from A to B, then from B to C, and stayed at C
 • Physics - 2.4 - Graphing Motion

  Physics - 2.4 - Graphing Motion

  Information from a V vs T graph. Velocity (m s-1)-3-1. 1. 3. 2. 4. 1. 3-4-2. 0. 2. 4. What is the velocity at 4 seconds? What is the acceleration from 0 s - 4 s? What is the displacement...
 • Mem Fox Mem Fox Author Study Biographical Info.

  Mem Fox Mem Fox Author Study Biographical Info.

  Mem Fox Mem Fox Author Study Biographical Info. Born March 5, 1946 in Melbourne, Australia 6 months old - moved to Rhodesia, Africa with her missionary parents (now called Zimbabwe) Spoke their local language, Ndebele, better than English Loved her...
 • Burley Curing Technology - University of Kentucky

  Burley Curing Technology - University of Kentucky

  Curing Structure Material Black Plastic Material Ability to Control Moisture Loss Cured picture The most obvious physical and biochemical process is drying Burley leaves respond to the curing conditions imposed upon them by undergoing substantial chemical conversions which are indicated...
 • 10 Reasons to learn Spanish

  10 Reasons to learn Spanish

  1. Spanish is a global language. It is the second most spoken language in the world. You will easily be able to get around in South and Central America, Spain, several Caribbean countries, and understand even a bit of Portuguese...
 • Click to edit Master title style

  Click to edit Master title style

  LA Care Medi-Cal Mental Health Services. New services provided by Beacon's network of providers: (services that are medically necessaryto protect life, prevent significant illness or significant disability, or to alleviate severe pain through the diagnosis and treatment of disease, illness,...
 • Y8 Light and Sound - Science Website

  Y8 Light and Sound - Science Website

  Luminous and non-luminous objects. The sun is a luminous object - it gives out light. The moon is a non-luminous object - it is seen only by reflected light. What do we see, if there is no light? Light travels...
 • How to Write a Grant Application

  How to Write a Grant Application

  Early life course exposures that do not predict offending Pregnancy/fetal exposures not important Socioeconomic status of little/no importance Early health of child Bonding/attachment Use of child care services Martial/family life background except early marital breakdown Three main early life course...