Management en communicatie in educatieve groepen

Management en communicatie in educatieve groepen

Thema 7 Hogere orde denkvaardigheden: Metacognitie en problem solving Tower of Hanoi: 4 schijven liggen op elkaar. Het doel is de volledige toren te verplaatsen naar tafel C. Je mag telkens maar n schijf verplaatsen en nooit mag een grotere schijf boven een kleinere komen te liggen. Je mag tafel B als tussenstop gebruiken.

A B C Reflectie

Vond je dit eenvoudig? Wat dacht je bij de aanvang van de opdracht? Heb je op voorhand een plan uitgewerkt? Ken je anderen die dit onmiddellijk kunnen oplossen? Heb je jezelf gecontroleerd tijdens het oplossen?

Kan je aan anderen uitleggen hoe het moet? En nu opnieuw .. A B C

Hogere orde denkvaardigheden Aandacht voor hogere orde denkvaardigheden recent. Tot ver in 20ste eeuw nadruk op inhoud kennis. Behaviorisme legde nadruk op gedrag maar reduceerde dit tot SR-bekrachtiging relaties Vanaf cognitivisme en constructivisme nieuwe visie op kennis en nadruk op mentale processen: declaratieve en procedurele kennis. Vanaf de jaren 70 vorige eeuw aandacht voor een derde type kennis dat met de noemer hogere orde denkvaardigheden kan worden aangeduid: studeerstrategien, technieken voor leren leren, enz. In context cursus: probleemoplossingsvaardigheden

en metacognitie. Probleem oplossend denken: cognitieve strategien meerdere kennisdomeinen. In principe een vorm van procedurele kennis. Metacognitie zijn executive control processes (thema 6) die kennisverwerkingsprocessen opvolgen. Hogere orde denkvaardigheden Overlap tussen metacognitie en problem solving gedrag; zie bijv. planning

Aandacht voor metacognitie en problem solving en hun interactie centraal bij nieuwe visie op leren: zelfgereguleerd leren Bij dit thema: Metacognitie Problem solving Zelfgereguleerd leren Metacognitie: omschrijving Cognitivisme: types kennis

Declaratieve kennis Declaratieve kennis Metacognitieve kennis: Metacognitie () is kennis over eigen cognitieve processen en producten (en) actieve monitoring en de eruit volgende regulatie van deze processen bij cognitieve objecten en /of data. Flavell (1976) Metacognitie: Begripsbepaling Flavell, 1977: 'denken over het eigen denken,

een soort meta-denken'. Piaget & Inhelder, 1958: 'second-degree' operaties Dillon, 1986: 'self-knowledge, kennis over onze eigen sterke en zwakke kanten. Het kan gaan over onze declaratieve en procedurele kennis. Roots van metacognitie Flavell (1971) basislegger

Brown (1987) 4 grote stromingen Het verbaal rapporteren over de eigen cognitieve activiteit (Wundt, Locke, Buhler, Rozin, ) Onderzoek rond executive control Zelfregulatie: sturen van eigen denken Regulatie-door-de-ander (Vygotsky van interindividueel tot intraindividueel van regulatie door ander naar zelfregulatie) Metacognitie en Information

processing Gagn, Yekovich & Yekovich (1993): "Control processes are the processes that guide and monitor information-processing events. They include goal-setting, planning how to achieve goals, monitoring goal attainment, and revising plans when we consciously use such processes, we are said to be using meta-cognitive processes.

Metacognitie en Information processing For example, yesterday my 4-year old was walking towards his father's study repeating to himself, "Fern, Fern, Fern, Fern". When he saw me, he interrupted his repetitions to explain: "I'm going too tell daddy the name of the girl in Charlotte's Web and I'm saying it over and over so I won't forget it".

Begripsverwarring 1 Literatuur een 'meta'vloed: "metacognitie, metacommunicatie, metamemory, metataal, zelfregulatie, Begrip overbodig, vermijden Skinner: demons, fantoms, homunuculus Begripsverwarring 2 Op eerste zicht helder begrip: 2de orde cognitie Vage onderscheid tussen metacognitie en cognitie

Gaat het over bewust of onbewust gedrag? Metacognitieve procedure: is dit niet een procedure? Als we 'weten' dat toepassen van nieuw begrip op verschillende voorbeelden effectiever is dan verzinnen van gelijkende voorbeelden, maar we passen dit niet zelf toe. Is dit metacognitieve kennis? Wat als bewuste metacognitieve strategie evolueert tot automatisme. Nog steeds metacognitieve kennis? Taxonomien: Flavell

Twee basisdimensies: Metacognitieve kennis en Metacognitieve ervaringen Metacognitieve kennis Voorbeelden Ik ben goed in het werken met verbale PersoonsIntra-individueel

variabelen informatie. Ik ben zak in taken die ruimtelijk inzicht vragen. Ik ben knapper dan mijn ouders, maar die Inter-individueel zijn op hun beurt bedachtzamer dan hun vrienden. Het korte-termijn geheugen heeft een Universeel

beperkte capaciteit. Een fout herkennen Zeer compacte teksten zijn moeilijker te Taakvariabelen Kennis van karakteristieken van verwerken. Compacte teksten verwerken vrraagt veel kennisverwerkingstaken aandacht voor zelfkritisch en het grondig analyseren van de inhoud.

Het is gemakkelijker de kern van een verhaal te onthouden dan het verhaal volledig en letterlijk te onthouden. Bij een optelling is het handig om de Strategische Kennis over variabelen strategien zodat ze optelling nog eens te herhalen om zeker te de

zijn dat de som correct is. kennisverwervings- Het is handig om eerst een tekst snel door te doelen goed lezen (diagonaal) om zo een idee te krijgen bereiken van hoe complex de verwerking van de tekst zal zijn. Taxonomien: Flavell Metacognitieve ervaringen: bewuste cognitieve

en affectieve ervaringen. Ze hebben te maken met een cognitieve taak of proces. Bijv. men krijgt plots het gevoel dat iets fout zit bij de uitwerking van een opgave. Of men krijgt het gevoel dat men over onvoldoende informatie beschikt om verder te gaan. ME ontwikkelen zeer traag: Flavell & Schoenfeld Taxonomien: Brown

Twee dimensies: Kennis over de eigen cognitieve activiteit Regulatie van de eigen cognitieve activiteit Taxonomie van Brown: Kennis Taxonomie van Brown: Regulatie http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812055711

http://lsc.ecnu.edu.cn/images/2012/1989/Exploring%20the%20potential%20impact%20of%20reciprocal%20peer%20tutoring%20on%20higher%20education%20students%E2%80%99%20metacognitive.pdf Toepassing Brown bij De Backer, Valcke & Van Keer (2012) Orientation is latere versie van voorspellen bij Brown Toepassing Brown bij De Backer, Valcke & Van Keer (2012) Toepassing Brown bij De Backer, Valcke & Van Keer (2012) Peer tutoring bevordert metacognitieve regulatie. Vier regulatieprocessen worden teruggevonden in interactie tussen studenten.

Invloed metacognitive K en R Invloed metacognitieve kennis betere strategische probleemoplossers hogere leerprestaties belang mate van structuur en ordening kennis. Invloed metacognitieve regulatie

grondiger en effectiever leren betere en efficinte probleemoplossingaanpak betere leerprestaties betere retrieval (LTM) & betere manier van encoderen (STM) Meten van metacognitie

Prospectief meten Algemene vragenlijsten Specifieke vragenlijsten over werking geheugen of leesvaardigheden. Reageren op hypothetische problemen Invullen hoe men iets zou aanpakken Inschatten van eigen kennis Meten van metacognitie Concurrente meting metacognitie

Systematische observatie leergedrag Concurrent toetsen metacognitie (Bijv. Evaluatie en Predictie Assessment papier en potlood versie - EPA) Meten van metacognitie Concurrente meting metacognitie Reageren op hypothetische problemen Peer tutoring Invullen van ontbrekende woorden in teksten

(cloze) Opmerken van onvolledige instructies Retrospectieve meting Vragenlijsten (zie voorbeeld) Toepassing van Brown Ontwikkel je eigen instrument Ga uit van de taxonomie van Brown;

regulatie van de eigen kennisverwerking Voorspellen Plannen Monitoring Evalueren

Problem Solving Martinez (1998) : The identification and application of knowledge and skills that result in goal attainment. Nadruk op strategien die relevant zijn en toepasbaar in meerdere kennisgebieden. Het gaat over domeinoverschrijdende procedures, stappenplannen, methoden, heuristieken.

Problem Solving Wallas (1921): Voorbereiding (preparation): Het probleem leren kennen en informatie verzamelen die relevant zou kunnen zijn voor de oplossing van het probleem. Incubatie (incubation): Nadenken over het probleem. Dit kan zelfs inhouden dat we het probleem even aan de kant schuiven. Inzicht (illumination): Een moment dat de oplossing

ineens in ons opkomt. Controleren (verification): De tijd die we besteden aan het controleren van de bedachte oplossing om na te kijken of ze wel juist is. Problem Solving Polya (1945) How to solve it? Heuristiek. algemene aanpak om problemen op te lossen, gebaseerd op gedefinieerde principes of regels die vrij automatisch leiden tot een

oplossing. Vier fasen: Probleem onderkennen Plan ontwerpen Plan uitvoeren

Resultaat evalueren Problem Solving Extra stap bij Polya:

Identify the problem Define and represent the problem Explore possible strategies Act on the strategies Look back and evaluate the effects of your activities. Zelfgereguleerd leren Zelfgereguleerd: zelfgestuurd leren, self-directed learning, self-regulated

behavior, self-determined learning, Conceptuele basis vooral afgeleid van social cognitive theory (Bandura, 1986, 1997). Modellen in literatuur: Winn, Zimmerman, Schunk, ) Voorbeeld: Desmedt (2004) Zelfgereguleerd leren Model Desmedt (2004): self-regulated learning is een complex interactief proces waarin

theorien m.b.t. leren, metacognitie en motivatie op elkaar worden betrokken. Self-regulated learning (SRL) bestaat uit drie feedback loops Gericht op omgeving Gericht op persoon Gericht op eigen gedrag Zelfgereguleerd leren

Feedbackloops: Regulatieprocessen grijpen op elkaar in Zelfgereguleerd leren 1. Voorbedachtheid (forethought): Processen die voorafgaan aan de actie, maar bepalend voor mate van inspanningen leveren, doelen bepalen, plannen, controleren, enz. Omvat ook beliefs (motivatie verwachtingen)

2. Leergedrag en controle over wat men zelf wil (performance or volitional control): zelfobservatie en self-monitoring 3. Zelfreflectie (self-reflection): processen die na uitvoering leertaak voorkomen. Zelfbeoordeling, verbinden causale processen aan kwaliteit resultaat. Omvat opvattingen zoals ontevredenheid, ermee verbonden emoties en maatregelen om taak beter aan te pakken.

Zelfgereguleerd leren Zelfregulatie benvloed door 3 systemen in persoon, omgeving en eigen leerprocessen. We zoomen in op de persoon Zelfgereguleerd leren Persoonsvariabelen bij SRL Cognitie:

voorkennis domeinkennis, beheersing hogere orde denkvaardigheden (incl. probleemoplossingsvaardigheden die). Motivatie en affectie: motivatie is de wil om eigen leerproces te reguleren. Affectie verwijst naar gevoelens gerelateerd aan reguleren van het eigen leerproces; bijv. angst, stress. Metacognitie: metacognitieve kennis en metacognitieve regulatie; met grote aandacht voor beliefs. Self-efficacy centraal:

geloven in eigen vermogen om doelen te bereiken. Selfefficacy benvloed door terugkoppeling uit instructie (thermostaat). En opvattingen over leeromgeving en opvattingen studeren. Zelfgereguleerd leren Gedrag (behavior): Studiegedrag, uitvoering van leerstrategien, leerinspanning, slaapgewoontes, hobbies, ... Omgevingsvariabelen (environment): De taak, tools, instrumenten, maar ook de

andere lerenden in de taakomgeving (Corno, 2001). Van belang: beschikbare bronnen, mate van ondersteuning, beschikbare tijd, type taak, eisen, feedback en soort evaluatie, andere lerenden, instructieverantwoordelijke(n), ouders, begeleiders, ... Omgevingsvariabelen soms cruciaal om kansen tot zelfregulatie te geven. Hogere orde denkvaardigheden en

instructie Metacognitie Problem solving Zelfgereguleerd leren Aanleren van metacognitie Controverse: In hun overzicht over metacognitie geven Brown, Wagner en Sternberg als advies om eerder metacognitieve vaardigheden aan te leren dan cognitieve vaardigheden. Dit is misleidend. Metacognitie wordt beter als een bijvoeglijk naamwoord

gebruikt omdat we cognitieve vaardigheden vooral op een metacognitieve manier moeten aanleren. Er is geen behoefte aan een metacognitive curriculum. Metacognitie is geen einddoel maar een proces. Centrale controverse in literatuur en praktijk http://www.kortlopendonderzoek.nl/leerprocessen_pdf/VO77_Metacognitieve%20Training%20in%20het%20Basisonderwijs.pdf Metacognitie en instructie

Het aanleren van de metacognitieve strategien Directe instructie: de lerenden verwerven de strategien n de conditionele informatie De zelfregulatie benadering waarbij de lerenden: instructie + toepassings- en oefenmogelijkheden Overzicht

Bewust worden eigen metacognitie MC ondersteuning bij kennisverwerving Aanleren strategien Zelfevaluatie Directe instructie

BO HO Bewust worden eigen MC Biggs: de basis van alle MC instructie is het zich bewustzijn van de eigen aanpak boij kennisverwerving = metaleren Effective Learning Skills (drop-out students): Werk plannen Tijdsplanning

Hoe ze moeilijke cursussen aanpakken Een logboek bijhouden over hun studie-activiteit Samenwerken met een andere student Elkaars voortgang bespreken Verwerken van informatie in groepjes Bewust worden Biggs: 3 concepten van Marton: deep learning, surface

learning en achievers Surface [oppervlakte-leren] Voldoen aan verwachtingen instructieverantwoordelijke. Meestal reproduceren.

Deep [diepte-verwerking] Intrinsiek genteresseerd, begrijpen, grondig lezen, relaties leggen, enz. Achieving [score-gericht] Goede score halen. Time-management, efficinte aanpak leerproces en toepassen economisch principe. MC ondersteuning bij kennisverwerving Gerelateerd aan inhoudelijk proces ook

metacognitieve reflectie uitlokken Statusinformatie en procesinformatie geven: Hoever sta je al in een PS proces? Hoeveel werk heb je al uitgevoerd Welke stappen/procedure heb je nog niet gezet/gevolgd MC ondersteuning bij kennisverwerving Vb. Begrijpend lezen

Van Keer (2004) Poster, ontwikkeld als uitwerking van het advies van Gunning (2010, p.343). Aanleren MC strategien Vb. Begrijpend lezen Armbuster (1983) lezen bepaald door:

De tekst: tekststructuur, interactie-effect tussen tekststructuur en leeftijd, bewustzijn van tekststructuur. De taak: lerende kan lezen richten op de taak Strategien: goede en zwakke lezers verschillen in beheersing van strategien Kenmerken: leeftijd, ervaring. Aanleren MC strategien Armbuster (1983) aanleren strategien:

VOOR: Wat gaan we lezen? Weet je hier al iets over? TIJDENS: Begrijp je alles? Wat heeft dit met het voorgaande te maken? Hoeveel aspecten zijn nu al behandeld? NA: Wat zijn de hoofdconclusies? Kan je alles in n of tw zinnen samenvatten? Welk stuk vond je het meest belangrijk? Belang transfer

Aanleren MC strategien Zie CSCL: tagging bij discussies Aanleren MC strategien Peer tutoring: tutors training ondersteunen metacognitieve regulatie bij aanpak taken (zie De Backer, Van Keer & Valcke, submitted). Zelfevaluatie

Ontwikkelen self-assessment vaardigheden Instrumenten Systematisch gebruik Zie voorbeelden Ten dele zelfevaluatie en ten dele aanleren strategien

Directe instructie Lespakketten die omvattende aanpak vorstellen gedurende een langere periode (1 jaar - 3 jaar) Balans tussen integratie en specifieke afzonderlijke uitwerking (link met taal) Directe instructie: BO Methode Wijzer Leren Leren van B. De

Craene 4, 5 6 BO Koppeling aan eindtermen Integratie met eindtermen: taal Zie tabel Vierde leerjaar Waarom studeer ik? In de woonkamer Mijn bank, mijn boekentas, mijn

schoolagenda Een avond plannen Mijn studieactiviteiten plannen Mezelf belonen Soorten teksten Een titel bedenken Alineas herkennen De les begrijpen Kernwoorden aanduiden Kernzinnen aanduiden

Nauwkeurig memoriseren Een dier bestuderen Vragen stellen Vraag- en antwoordschemas opstellen Geheugensteuntjes gebruiken Boomschemas opstellen Een plant bestuderen Controleren Zesde leerjaar

Waarom (leren) leren? Kan ik het nog (herhaling 4de en 5de leerjaar) Nogmaals studiehoudingen Een doordachte planning is een goede start Mijn planning realiseren is mijn doel Wat hoort bij mijn rol? We maken een stappenplan Ik verken en begrijp mn teksten Op zoek naar de kern Op zoek naar informatie

Ik bereid voor, samen met mijn groep De forumlezing en daarna Welk soort fouten maak ik? Hoe voorkom ik mn fouten? Sleutelwoorden: plannen, instuderen, herhalen en controleren Informatie op schijfjes En nu op de informatiesnelweg Directe instructie: BO

Dagelijks opvolgen Integratie met agenda Checklist Directe instructie: HO Open Universiteit Studievaardigheden Studiecoach HO

Voorbereiden Wat is voorbereiden Orinteren Bestuderen Het bestuderen van een tekst Teksten bewerken Plannen

Uit het hoofd leren Concentreren Herhalen Motiveren Toetsen

Zelf tussentijds toetsen Bijsturen Bijsturen Voorbereiden op het tentamen Omgaan met tentamenspanning Tentamen doen

Een extra diagnose stellen Overige ondersteuning Een doelgerichte studieaanpak Studiecoach voor studenten van de Open Universiteit Nederland (http://www.ou.nl/eCache/DEF/1/95/598.html). Problem solving en instructie Lerenden leren werken volgens

een curriculumscript. Zie bijv. Aanpak Polya (1945) Beertjes van Meichenbaum: cognitieve aanpak van gedragsverandering bij leer- en gedragsmoeilijkheden Problem solving en instructie Kleuters en eerste graad LO

http://www.gbs-piramide-tilia.be/Piramide/Resources/Beertjes_van_Meichenbaum.pdf http://www.klasse.be/leraren/38248/de-bril-van-bert-2/ Problem solving en instructie Idem dito in veel studeervaardigheidstrainingen Lerenden leren werken volgens een bepaald stramien. Klasse voor Ouders (51): Hoe

moet ik hieraan beginnen (pdf.klasse.be/KVO/KVO051/ KVO05104.pdf). Problem solving en instructie Cognitive Acceleration in Mathematics 5 stappen worden aangeleerd 1. 2.

3. 4. 5. Concrete voorbereiding op de nieuwe terminologie. Introduceren van een cognitive conflict. Lerenden krijgen ervaringen die niet aansluiten bij hun voorkennis en die hen dwingen om een en ander te herbekijken. Lerenden starten een construction zone activiteit (herken je de terminologie

van Vygotsky?). De lerenden zijn gedwongen om verder te zoeken dan wat ze tot nog toe kennen/weten. Lerenden reflecteren op wat ze tot nog toe hebben aangepakt, bereikt, opgelost. Lerenden passen het geleerde toe op andere problemen. Muijs & Reynolds (2005) SRL en instructie Instructieaanpakken integreren eerder

beschreven instructiestrategien. Uitsmeren over vrij lange periode om opbouw in kennis, vaardigheden en beliefs te garanderen. Veel aandacht voor inrichten van leer- en studieomgeving. Onderwijskundig referentiekader Lerende De lerende zelf moet zich bewust worden van de

eigen metacognitie. De nadruk ligt op de zelfregulatie door de lerende. Kenmerken van de lerende Eigen opvattingen (beliefs) van de lerende spelen een belangrijke rol: opvattingen over de eigen effectiviteit (self-efficacy), opvattingen over leren/studeren en opvattingen over de leeromgeving. Begeleiding van de lerende

Specifieke training Onderwijskundig referentiekader Instructieverantwoordelijke Sturende rol mogelijk. Kenmerken van de instructieverantwoordelijke / Begeleiding van de instructieverantwoordelijke

Methoden: Meichenbaum, handboeken, Onderwijskundig referentiekader Leeractiviteiten De lerende stuurt zelf de leerprocessen aan: zelfreflectie, zelfevaluatie, zelfmonitoring, enz. geven aan dat de individuele leeractiviteit een centrale plaats inneemt in het instructieproces. Organisatie

Systematische opbouw over een lange periode. De studieomgeving speelt een rol: bronnenmateriaal, voorzieningen voor studenten, begeleiding, Onderwijskundig referentiekader Instructieactiviteiten Leerdoel De leerdoelen ~ procedurele kennis (problem solving) en MC kennis. De leerdoelen overstijgen een concreet kennisdomein.

Leerstof Concreet kennisdomein en aan de hand van complexe, authentieke situaties. Variatie aan toepassingsgebieden Instructiestrategien

Strategien van het cognitivisme en constructivisme. Let op: Meten metacognitie. Transfer van leerdoelen voorop. Garandeer opbouw heuristieken (script). Ruimte aan zelfregulatie Media tools (concept mapping tools, infobronnen, planningstools, ).

Toetsing Benadruk de zelfevaluatie Onderwijskundig referentiekader Context Let op inrichting van de omgeving die niet direct relevant lijkt voor leerprocessen blijkt een rol te spelen: leefgewoontes (slapen, eten, ).

Thema 7 Hogere orde denkvaardigheden: Metacognitie en problem solving

Recently Viewed Presentations

 • MCMC-Based Linkage Analysis for Complex Traits on General ...

  MCMC-Based Linkage Analysis for Complex Traits on General ...

  Quantitative Trait Locus A quantitative trait locus (QTL) is a region of DNA that is associated with a particular trait - these QTLs are often found on different chromosomes Typically, QTLs underlie continuous traits E.g. Height which is continuous Moreover,...
 • ニュートリノ核子弾性散乱実験

  ニュートリノ核子弾性散乱実験

  The vacuum is strange: chiral symmetry for π, K mesons → Cannot be expected to disappear when one inserts qqq 'test charge' into vacuum Expected to be generated in perturbative QCD: s sbar gluon quark Also, generated by non-perturbative effects:...
 • THE HISTORY OF AN ATOM What is an

  THE HISTORY OF AN ATOM What is an

  The atom's mass is not uniformly distributed. Rutherford hypothesized that most of the mass and all of its positive charge are centered in a very small region called nucleus. Ultimately what we reached at… The atomic structure THE HISTORY OF...
 • Comparative Study of Intrusion Detection Systems (IDS)

  Comparative Study of Intrusion Detection Systems (IDS)

  * * * * Unit I Introduction to C * * Objective : To understand the basic building blocks of C language. To make the student comfortable in understanding the structure of the langu
 • Chapter 24

  Chapter 24

  Chapter 24 . Virus. Capsid. Envelope. Provirus. Retrovirus. Reverse transcriptase. Bacteriophage. Protein coat of a virus. Virus that copies DNA from RNA. Enzyme used by retroviruses. Virus that infects bacteria cells. Nonliving particle that replicates inside living cells.
 • Agenda - Socorro Independent School District / Homepage

  Agenda - Socorro Independent School District / Homepage

  Log on to Cengage. Click on Word Module 1:Creating, formatting, and…. Click on Word Module 1 SAM Text Book Project. Click start. Download and save both files (start and support) on your USB. Save word document as . SurfFlyer_Firstandlastname_Classperiod
 • BoulderPhone.com GIGABIT ETHERNET IN THE WORKPLACE; LEVERAGING EXISTING

  BoulderPhone.com GIGABIT ETHERNET IN THE WORKPLACE; LEVERAGING EXISTING

  BoulderPhone.com GIGABIT ETHERNET IN THE WORKPLACE; LEVERAGING EXISTING INFRASTRUCTURE FOR THE COMING WIRELESS DATA TSUNAMI BoulderPhone.com GET READY - - The Business Community has installed an extensive fabric of Cat5E and Cat6 4-pair copper cable for office voice & data...
 • Agriculture in the Alps

  Agriculture in the Alps

  Celebrate World Environment Day, 2018 on the theme of Beat Plastic Pollution in Indian Himalayan Region (IHR) SDC-CEE. Partnership in 15 states of India funded by . Swiss Agency for Development and Corporation (SDC). Involved the larger group of stakeholders...