Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání

Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání

Historick sociologie, FHS UK Sociln stratifikace / Stratifikan vzkum Men stratifikanho postaven (sociln tdy a statusov indexy) Ji afr FHS UK jiri.safrATseznam.cz posledn aktualizace 7/11/2018, 28/11/2016, 25/11/2015 Obsah Vchodiska, koncepty a typologie empirickch pstup ke studiu sociln stratifikace Historick pohled empirick pstupy v USA (W. L. Warner) Mezinrodn klasifikace zamstnn ISCO Standardn mezinrodnch klasifikace a profesn kly Indexy socioekonomickho statusu (ISEI-08) a prestie (SIOPS) Goldthorpeovo tdn schma EGP European socio-economic classification ESeC a prototypy ESeG European socio-economic classification Alternativy standardnch mezinrodnch klasifikac: Relan stratifikan kly (CAMSIS a I-CAM) Social Classification of Occupations SCO-2009 (SCO-2009) Multidimenzionln status (MDS) Nkter doporuen pro vzkum 2 Historick pohled empirick pstupy k men SES/tdy v USA Warnerovy metody: A) Evaluated participation EP posuzovac metody: ti kdo interaguj v socilnm systmu komunity oceuj pozici tch kolem nich. Pouv 6 metod.

B) Index of Status Characteristics ISC profese, zdroj pjmu, typ bydlen, oblast bydlit Hall-Jones index SES Index prestie povoln (P. Hatt) Duncanv SEI Treiman SIOPS (mezinrodn presti povoln) 3 W.L. Warner koncepce socilnch td v USA The Yankee City komunitn etnografick studie v Newburyport (1930-1935) (kritika: ahistorick a subjektivn koncepce sociln tdy [Thernstrom]) 4 Warnerova definice tdy dv nebo vce kategori uspodanch systm lid, o nich se v, e reln existuj a jsou podle toho azeny leny komunity v sociln nadazench a mncennch pozicch. Tda je tedy morln hodnocen socilnch vztah, jejich uren je zaloen na vznamnch kulturnch kritrich. V Yankee City, je tda zpsob, jakm se lid rozliuj navzjem mezi sebou; je to ebek spoleenskch osobnost a postaven v jejich systmu, a ne jednodue poad pouze podle zamstnn nebo rovn pjm. 5 W.L. Warner koncepce socilnch td v USA (komunitn studie) 6 L. Warner - socilny tdy v USA (Yankee City)

7 Soudob empirick pstupy k men sociln tdy a statusu na zklad profese Podrobnji v kapitole afr, J., D. Hol. 2012. Men socilnho statusu a socilnch td na zklad povoln. Pp. 140180 in J. Krej, Y. Leontiyeva. (eds.). Standardizace dat v socilnvdnm vzkumu. Praha: Sociologick nakladatelstv (SLON). 9 Empirick pstupy k men stratifikan pozice Vchodiska, koncepty a typologie Vchodiska men stratifikan pozice Sociln stratifikace je zaloena na mylence hierarchicky uspodanch vrstev i td spoleensk skupiny odliujc se ekonomickmi, socilnmi, politickmi i kulturnmi charakteristikami. Na zklad objemu privilegi/ zdroj (+ nkdy i vzjemn kompozice dlch hierarchi), anebo dle pozice na trhu prce (nap. dle vztahu k vrobnm prostedkm, me autonomie i zabezpeen) jsou v empirickch datech lid klasifikovni piazena je jim urit hodnota stratifikanho indiktoru vyjadujcho jejich spoleensk postaven a to nejastji na zklad vykonvan profese (o profesch pedpokldme, e jsou spjaty s odlinou rovn privilegi/ zdroj /maj odlin pozice na pracovnm trhu). Takto zkonstruovan sociln kategorie jsou (jen) analytickm nstrojem, kter slou k vysvtlen mnoha jev ve spolenosti. Vedle toho tyto povtce sociologick kategorie mohou, ale tak nemus(!), v realit existovat jakoto skuten skupiny se spolenmi zjmy a jednnm i dokonce kolektivnm vdomm. 11 Kategoriln a kontinuln pstup k men Stratifikan vzkum je zakotven ve dvou hlavnch teoretickch konceptech: 1. hierarchick - kontinuln pstup nahlejc na spolenost skrze vt poet socilnch vrstev, statusov tradice (normativn

funkcionalistick pstup + Weber) 2. kategoriln - relativn uzaven sociln tdy (kategorie), kter nutn nemus bt hierarchicky uspodny hierarchick a tdnstrukturn pstup k men socilnho postaven (Marx, Weber) Rozdly mezi kontinulnm (statusovm) a kategorilnm (tdnm) pstupem nejsou pouze konceptuln (epistemologick tdy reprezentuj nominln definovan kategorie, statusov indexy jsou konstruovny adhoc) jejich pouit ns tak limituje v monostech analzy Ale tdn postaven poskytuje ve sv podstat kvalitativn pohled na pozici v sociln struktue, mj. u jen proto, e asto zohleduje vce dimenz souasn. Mme v tomto ppad ped sebou smyslupln kategorie a nikoliv bezobsan seln indexy (jako nap. ISEI) Uplatovny jsou v kvantitativnch vzkumech soc.stratifikace. Existuje i prapvodn komunitn-reputan pstup (L. Warner). 12 ISCO 88 zdroj pro konstrukce statusu/tdy isco88 isco88 Frequency Valid 0 nikdy nepracoval/a Percent Valid Percent 126 10,3 11,2 11,2 1210 Directors and chief executives 1 ,1 ,1 11,2

1221 Prod.+oper.managers in agriculture 1 ,1 ,1 11,3 1222 Prod.+oper.managers:manufacturing 1 ,1 ,1 11,4 1225 Prod.+oper.managers:hotels rest. 1 ,1 ,1 11,5 1226 Prod.+oper.managers:transport,comm 4 ,3 ,4 11,9 1229 Prod.+oper.dep. managers nec 4 ,3 ,4

12,2 1310 General managers 1 ,1 ,1 12,3 1311 General managers in agriculture 2 ,2 ,2 12,5 1314 Gen.managers in wholesale+retail trade 1 ,1 ,1 12,6 1315 Gen.managers of rest.+hotels 1 ,1 ,1 12,7 1316 Gen.managers in transport+comm. 3 ,2

,3 12,9 1317 General managers of business services 1 ,1 ,1 13,0 1319 General managers nec 5 ,4 ,4 13,5 2110 Physicists,chemists+rel.professionals 1 ,1 ,1 13,5 2131 Computing systems designers+analysts 1 ,1 ,1 13,6 2132 Computer programmers 1

,1 ,1 13,7 2139 Computing professionals n.e.c. 1 ,1 ,1 13,8 2140 Architects,engineers+rel.profess 1 ,1 ,1 13,9 2141 Architects, town+traffic planners 1 ,1 ,1 14,0 2145 Mechanical engineers 5 ,4 ,4 14,4 2147 Mining engineers,metallurgists+rel

1 ,1 ,1 14,5 2149 Architects,engineers+rel.prof 3 ,2 ,3 14,8 2211 Biologist,botanist,zoologist+rel 1 ,1 ,1 14,9 2221 Medical doctors 3 ,2 ,3 15,1 2222 Dentists 1 ,1 ,1 15,2

2223 Veterinarians 1 ,1 ,1 15,3 2224 Pharmacists 2 ,2 ,2 15,5 2310 College,uni+higher educ.teacher 1 ,1 ,1 15,6 2320 Secondary education teacher 9 ,7 ,8 16,4 13 isei ISEI Rozdl EGP (tda) a ISEI (socioekon. status) EGP7 EGP7 Resp. (int+cz)

Frequency Valid Valid Percent 1 Higher Controllers 62 5,1 6,2 6,2 2 Lower Controllers 194 15,9 19,3 25,5 3 Selfemployed 4 Routine Nonmanual 5 Lower Sales-Service 26 2,1 2,6 28,1 143 11,7 14,2 42,3 94

7,7 9,4 51,7 6 Skilled Worker 243 19,9 24,2 75,9 7 Unskilled Worker 242 19,8 24,1 100,0 1004 82,2 100,0 Total Missing Percent System Total ISCO-88 7233 8331 7131 3449 3433 8312

2149 8312 3120 7412 Zdroj: [data ISSP 2007, R] 218 17,8 1222 100,0 EGP7 6 7 7 2 4 7 1 7 2 6 ISEI 33 26 19 56 51 32 69 32 52 31 Frequency Valid Percent Valid Percent 16 50

4,1 4,8 4,8 19 8 ,7 ,8 5,5 20 2 ,2 ,2 5,7 21 1 ,1 ,1 5,8 22 5 ,4 ,5 6,3 23

31 2,5 3,0 9,2 24 11 ,9 1,0 10,3 25 7 ,6 ,7 11,0 26 22 1,8 2,1 13,1 27 4 ,3 ,4 13,4

28 6 ,5 ,6 14,0 29 75 6,1 7,1 21,2 30 71 5,8 6,8 27,9 31 22 1,8 2,1 30,0 32 29 2,4 2,8

32,8 33 53 4,3 5,1 37,8 34 98 8,0 9,3 47,2 35 19 1,6 1,8 49,0 36 13 1,1 1,2 50,2 37 18 1,5

1,7 52,0 38 51 4,2 4,9 56,8 39 21 1,7 2,0 58,8 40 17 1,4 1,6 60,4 41 5 ,4 ,5 60,9 42 5

,4 ,5 61,4 43 64 5,2 6,1 67,5 44 1 ,1 ,1 67,6 45 16 1,3 1,5 69,1 46 8 ,7 ,8 69,9 49

1 ,1 ,1 70,0 50 27 2,2 2,6 72,5 51 81 6,6 7,7 80,3 52 16 1,3 1,5 81,8 53 30 2,5 2,9 84,7

54 55 4,5 5,2 89,9 55 8 ,7 ,8 90,7 56 28 2,3 2,7 93,3 59 2 ,2 ,2 93,5 60 1 ,1 ,1

93,6 61 1 ,1 ,1 93,7 64 1 ,1 ,1 93,8 65 7 ,6 ,7 94,5 66 9 ,7 ,9 95,3 67 6 ,5

,6 95,9 69 19 1,6 1,8 97,7 70 1 ,1 ,1 97,8 71 3 ,2 ,3 98,1 73 1 ,1 ,1 98,2 74 3

,2 ,3 98,5 77 2 ,2 ,2 98,7 78 6 ,5 ,6 99,2 82 1 ,1 ,1 83 1 ,1 ,1 14 85 3

,2 ,3 99,7 88 3 ,2 ,3 100,0 1049 85,8 100,0 Total 99,3 99,4 ISEI (soc.ek. status) EGP (soc. tda) EGP7 Resp. (int+cz) 25 Histogram 20 200 Mean = 39,59 Std. Dev. = 13,516 N = 1 049 15 10 150

5 100 0 Higher Controllers Lower Controllers Selfemployed Routine Nonmanual Lower SalesService Skilled Worker Unskilled Worker EGP7 Resp. (int+cz) EGP 3 60 50 50 40 0 0 20 40 60 ISEI 80 100 30

20 10 15 0 Servisn t. (odbornci) Mezilehl t. (OSV, ednci) EGP 3 Dlnick t. (dlnci, RTN) Kolektivn vs. individuln koncepce men stratifikan pozice Spoleensk postaven na zklad profese operacionalizujeme bu: 1. pouze z profesn pozice jako takov klasifikujeme de facto skupiny, tj. pozice profes, napklad pro presti povoln bude u vech se stejnou profes identick hodnota. 2. a/nebo na zklad individulnch charakteristik spjatch s vkonem t kter profese, jen se mohou mezi konkrtnmi jedinci se stejnm povolnm liit. hodnoty socilnho postaven jsou u kadho dotzanho zcela uniktn (nap. kombinace jeho vzdln a pjmu). V praxi pevld odvozovn z vlun kolektivn skupinov pozice profes, napklad kompozitn statusov indexy ISEI, SIOPS mezinrodn komparativn koncepty (vhoda srovnatelnosti profesnch pozic) Nkdy kombinace obou pstup, kupkladu tdn klasifikace EGP, ESeG maj konceptuln pedevm skupinov charakter: vychz z postaven profes na pracovnm trhu, ale nkdo se stejnm povolnm se v dalm kroku rozazovn me z hlediska tdn pozice liit v zvislosti na zamstnaneckm statusu (zamstnanec/ samostatn inn a/nebo stupn zen: adov pracovnk/vedouc). Pstupy v nich pevauje klasifikace dle individulnch pozic jsou spe vjimkou, nap. Multidimenzionln status (MDS). 16 Men postaven na zklad vykonvan profese Profese (povoln, kter lovk vykonv) je stle hlavn determinantou pozice ve stratifikanm systmu (i pes zdnliv pokles vznamu pro ivot v pozdnmodernm svt) operacionln snadno miteln (a to nejen pro respondentovou souasn postaven, ale i pro nap. pozici otce/ matky v minulosti) reprezentuje mnoho aspekt mimopracovnho ivota. Znalost povoln, kter lovk vykonv nm dv

informaci o jeho symbolickm postaven na spoleenskm ebku. Lid ekonomicky neaktivn (dchod, rodiovsk dovolen, nezamstnanost; dnes tvo spolenosti!) posledn zamstnn (nap. ped odchodem do dchodu), ale problmem je klasifikace tch, co dlouho/nikdy nepracovali (dlouhodob nezamstnan, studenti, eny v domcnosti). 17 Mezinrodn klasifikace zamstnn ISCO hlavn vstupn promnn pro stratifikan indexy/ kategorizace Mezinrodn standardn klasifikace povoln ISCO (International Standard Classification of Occupation), vytvoena Mezinrodn organizac prce (ILO) ISCO-68, ISCO-88 nejnovj verze ISCO-08 je zatm jen v nkterch mezinrodnch vzkumech (nap. PIACC, ISSP). Existuje specifick esk verze ISCO podrobn ptimstn (dve KZAM-R pro ISCO-88, dnes CZ-ISCO pro ISCO-08), rozliuje mj. supervizorstv (mistry) V archivovanch datovch souborech je teba dt pozor na: V ryze eskch vzkumech se mohou vyskytovat agenturami rzn upraven vylepen verze ISCO-88 nejprve pevod nestandardnch kd na mezinrodn formt. Problm je hlavn kd 0100 podnikatel pi historick komparaci s daty z vzkum v SSR ped rokem 1989 (nap. eten tdn a sociln struktury obyvatelstva z let 1978 a 1984). Tehdy se pouvala Jednotn klasifikace zamstnn (JKZ), kter bohuel nen na mezinrodn klasifikaci ISCO jednodue pevoditeln. 18 Pechod na nov ISCO-08 (v R CZ-ISCO) V R - Klasifikace zamstnn CZ-ISCO (ISCO08) od 2011 nahradila KZAM-R (ISCO88). ISCO (CZ-ISCO) je zaloeno na principech: druh vykonvan prce (pracovn msto) a rove dovednost.

Hlavn tdy jsou azeny podle rovn a specializace znalost a dovednost potebnch k vkonu uritho zamstnn (od nejnronjch (1. a 2. tda) k nejjednodum zamstnnm (9. tda)). 19 Hlavn tdy ISCO-08 (CZ-ISCO, 1mstn kd) vyjaduj nronost poadavku na znalosti a dovednosti, odpovdajc uritmu poadovanmu stupni vzdln, a tvo klu od nejnronjch zamstnn po rutinn; kad hlavn td odpovd pedpokldan kvalifikan rove. 1. Zkonodrci a dc pracovnci 2. Specialist 3. Technit a odborn pracovnci 4. ednci 5. Pracovnci ve slubch a prodeji 6. Kvalifikovan pracovnci v zemdlstv, lesnictv a rybstv 7. emeslnci a opravi 8. Obsluha stroj a zazen, monti 9. Pomocn a nekvalifikovan pracovnci 0. Zamstnanci v ozbrojench silch Pozor, ISCO samotn nerozliuje zamstnaneck status (zamstnanec /OSV) 20 poteba dalch promnnch, tj. otzek v dotaznku. ISCO-08 (CZ-ISCO) nkter zmny oproti ISCO-88 ISCO-88 a ISCO-08 v zsad podobn Nov ISCO-08 reaguje na probhajc promny ve zpsobu vroby v pozdn modern spolenosti. podrobnj klasifikace v oblasti informanch a komunikanch technologi (ICT) v nkolika rovnch: Msto jedn kategorie projektant a analytik informanch systm (ISCO-88/KZAM-R, 21312) jsou rozlieny profese jako vvoji software/webu a multimdi, nvrhi a sprvci databz a dal.

(2500). Technici, analytici potaovch systm (ISCO-88 31211) rozdleni na sprvce webu, techniky provozu/uivatelsk podpory informanch a komunikanch technologi (35140, 35110, 35120). Nov zavedeny kategorie: manaersk profese Vrobn a technit nmstci (editel) v oblasti informanch a komunikanch technologi (13301), ve sfe obchodu Specialist v oblasti prodeje informanch a komunikanch technologi (24340) a v rmci uitelskch povoln Lektoi vuky informanch technologi (23560). OK, ale 21 ISCO-08 nkter zmny a problmy oproti ISCO-88 tda 5 - Pracovnci ve slubch a prodeji (problmy) Vrtn a sprvci objekt (54141 a 51530), dve v ISCO-88 azen mezi nekvalifikovan pracovnky (91416 a 91411 16). Podskupina prodejc (5200) zahrnuje nkolik povoln pvodn v hl. td 9. Nkter pozice vedoucch pvodn v hlavn td 1 (v podskupin 1310), st tak do hl. tdy 3, Vedouc maloobchodn prodejny (13142 v ISCO-88) nyn 52210 Provozovatel maloobchodnch prodejen anebo 52220 Vedouc pracovnch tm v prodejnch. z hlediska postaven ve stratifikanm systmu je nyn tda 5 mnohem heterogennj Pro adekvtn konstrukci tdn klasifikace (EGP/ESeC) je tak teba detailn kdovn (4 mstn) + zjiovat pozici v zen (supervizorstv/ poet podzench). 22 Pklad technickho postupu: pevod (rekd) z ISCO na stratifikan index i kategorizaci skripty H. Ganzebooma [www.harryganzeboom.nl] ISCO08 na ISEI08 recode @isqo ( 0=51.25) into @isei08. recode @isqo ( 100=60.92) into @isei08. recode @isqo ( 110=60.92) into @isei08. recode @isqo ( 200=51.63) into @isei08. recode @isqo ( 210=51.63) into @isei08. recode @isqo ( 300=29.18) into @isei08. ISCO88 na EGP (zkladn verze 11 td) recode @isko (1000= 1) into @egp11. recode @isko (1100= 1) into @egp11. recode @isko (1110= 1) into @egp11. recode @isko (1120= 1) into @egp11.

recode @isko (1130= 2) into @egp11. recode @isko (1140= 2) into @egp11. Pro EGP se ale provd jet dal pravy, viz jobk iskoegp.sps Zdroj: [www.harryganzeboom.nl] 23 Standardn hierarchick pstupy: indexy socio-ekonomickho statusu (ISEI) a prestie (SIOPS) Konstrukce indexu: pouze pevod z ISCO (neteba dalch znak) Mezinrodn index socioekonomickho statusu ISEI International Socio-Economic Index of Occupational Status (ISEI a ISEI08) prvn verze pro ISCO68 [Ganzeboom, De Graaf, Treiman, De Leeuw 1992] Princip: stratif. pozice odvozen z vkonu profese, kter konvertuje vzdlanostn kvalifikaci do pjmu: Vzdln Profese Pjem Princip: Zkladn model dosahovn statusu (s profes jako zprostedkujc promnnou pro efekt vzdln na pjem pi kontrole vku) Nov, pedbn, verze ISEI-08 [Ganzeboom 2010] odvozen z ISCO-08 (jen konverze z ISCO-88) na spojench datech z ISSP 20022007 ze 42 zem, nov odhad proveden na much i ench (pvodn 16 zem a jen mui na datech z let 1968-1982) Korelace ISEI s ISEI-88 je 0,92, ale rozdly nap. u zdravotnch sester K dispozici pro ISCO-88, ISCO-68,ISCO-08 (pro 590 profes) 25 Standardn mezinrodn kla prestie SIOPS Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS) Presti jako indiktor vlastnictv zdroj (kulturnch vzdln a ekonomickchpjem): privilegium vylouen Stle k dispozici jen verze odvozen z vzkum z 50-60 let [Treiman 1977], ale nyn detailnj pevod z ISCO-68 na ISCO-08. ISEI vs. SIOPS: objektivn vs. subjektivn aspekt statusu, konceptuln rozdl, nap. pro vcerozmrn koncepty (MDS) je adekvtnj presti.

korelace 0,87, rozdl pedevm u zemdlc farm (ISEI - /SIOPS +) a obchod (ISEI + /SIOPS -) 26 Problmy a drobn uitenosti Problmy se zznamem profese pro ISCO a piazen adekvtnho stratifikan pozice: Klasifikace podnikatel asto uvedeno jen podnikatel nelze piadit ISCO, proto (vedle dsledn instrukte tazatel!) lze vyut kategorizaci Profs16 (tj. pm zaazen do kategori hl.td ISCO + specieln kategorie na 4 hlavn sfry podnikn odhad ISEI/SIOPS Hodnota ISEI / piazen (ISCO-88) u zdravotnch sester a prodavaek v supermarketu 27 Problm s urenm stratifikan pozice (ISEI) zdravotnch sester a prodavaek v supermarketu (piazen ISCO-88) Pvodn ISEI (verze 1992/96) maj ob profese stejn na zhruba prmru v populaci neodpovd aktuln situaci na trhu prce. Zdravotn sestry (ISCO-88 sice je 2230 ale pozor v R k dispozici jen kd 3230 !): ISEI 43 (SIOPS 54 a EGP II. stedn odbornci), pro 3230 ISEI jen 38 a EGP III. Rutinn nemanuln zamstnanci Podhodnoceno Lze ale kdovat ISCO-88 jako 3229 Modern health associate professionals except nursing nec ISEI 51, SIOPS 45, EGP II. Prodavaky (ISCO-88 5220): ISEI 43 (SIOPS 32 a EGP III. Rutinn nemanuln zamstnanci) Nadhodnoceno Lze zvit ISCO-88 kd 9100 Sales and Services Elementary Occupation. ISEI 25 a SIOPS 23 Nov ISCO-08 (zdr. sestry 2220 a 3220) a ISEI-08 (pro ISCO 2220 je 28 54) ji tento problm e. kategorie Profs16 hl.t ISCO + rozdlen podnikatel/OSV Socioekonomick status (aproximace ISEI-x z 16 profes. kategori) Do jak skupiny zamstnn byste zaadil sv zamstnn? Pokud v souasn dob nepracujete, zaate Vai posledn profesi. TAZ: PEDLOTE KARTU 1. editel-dc pracovnk/ zamstnavatel s vce jak 5

podzenmi/zamstnanci Zamstnanci: 2. Vysoce odborn zamstnanec 3. Stedn odborn zamstnanec 4. Administrativn pracovnk adov ednk 5. Provozn pracovnk ve slubch a obchod 6. Pracovnk bezpenostnch orgn apod. 7. Mistr, vedouc dlny/provozu 8. Kvalifikovan dlnk vyuen v oboru prce 9. Polo-kvalifikovan pracovnk/dlnk zauen v oboru prce 10. Nekvalifikovan pracovnk/dlnk nevyuen v oboru prce 11. Zemdlsk/lesn dlnk, ryb Samostatn inn, podnikatel: 12. Samostatn inn drobn ivnostnk ve slubch 13. Samostatn inn podnikatel v oblasti obchodu 14. Samostatn inn tvr a odborn duevn prce 15. Samostatn inn ostatn obory 16. Majitel zemdlskho podniku/ soukrom farm Po Profs16 me nsledovat otzka na slovn popis profese (ICSO), proto lze tak vyut pro29 tzv. double coding i doplnn tam, kde chyb daj ISCO. Kategoriln / tdnstrukturn pstupy (k jejich vytvoen je teba krom ISCO tak dalch indiktor) Nuffield employment-aggregated approach (SEG, EGP, ESeC) Objektivn agregovan vztahy rznch pracovnch pozic Goldthorpeovo tdn schma EGP neoweberinsk pstup k tdn analze

Zklad weberovsk tdn analzy je co lide na trhu prce delaji, determinuje jejich ivotn ance. 32 EGP Pvodn pro Velkou Britnii v 2.pol. 70 let. Pak komparativn analza mobilitnch reimu EGP 1979 Postaven na trhu prce a pozice v pracovnm mst (working position / working condition)s 33 EGP Goldthorpeovo tdn schema (CASMIN) vymezen zamstnaneckch pozic dle logiky vztahu mezi zamstnavateli a zamstnanci. profese rozdluje do td na zklad povahy zamstnaneckch vztah spe ne podle samotnho obsahu prce i role ve struktue pracovn autonomie anebo pouze ist vlastnictv vrobnch prostedk Dnes dominuj mezi zamstnavateli pevn organizace mezi zamstnanci diferencuje hl. typ pracovn smlouvy. V principu jsou hranice mezi tdami vymezeny dvma ideln typickmi ply pracovn smlouvy: 1. zamstnanci - jsou vi svmu zamstnavateli ve sluebnm vztahu, a ti kte jsou v principu regulovni 2. pracovn (nmezdn) smlouvou o vykonan prci. 1. Pracovn smlouva o vykonan prci typick pedevm pro dlnick profese krtkodob, specifick smna pracovnho sil za mzdu, zamstnanci vykonvaj prci pod vysokm dohledem zstupc zamstnavatele (manaei, misti), mzda je jim vyplcena na zklad odpracovanch hodin nebo potu vyrobench kus. 2. Sluebn vztah odvozen ze servisnho vztahu - zejmna u odbornch nemanulnch profes. Zamstnanci nabz slubu (spe ne materiln produkt), za n pobraj plat, kter je vymezen jejich postavenm a odbornou kompetenc + odmovni rznmi benefity

U vtiny manulnch profes je kontrola jejich prce snadn, maj jasn vymezeny koly jak mnostevn tak asov, u odbornch nemanulnch zamstnaneckch pozic je ale vzhledem k povaze prce dohled nad jejich vkonem asto obtn realizovateln. 34 Dimenze prce jako zdroj hazardu spojenho s pracovn smlouvou, formy zamstnaneck smlouvy, a umstn zamstnaneckch td EGP Specifick odbornost vysok I II V Vztahy nronosti kontroly a dohledu nad zamstnanci spolu s mrou poadavku na jejich odbornost pi vkonu pozice a umstn td EGP smen smlouva smlouva o vykonvan prci Kontrola nzk smlouva o vykonvan prci smen smlouva vysok VI VIIa Zdroj: Goldthorpe [2000: 223] IIIb VIIb

IIIa nzk 35 EGP sociln tdy Ze sociologickho hlediska minimln dlnickou tdu (a do urit mry tak tdu servisn) lze na zklad analzy sociln mobility a mry sdruovn povaovat za demografickou entitu, kterou charakterizuje mezigeneran kontinuita (ddinost postaven) resp. urit sociln uzavenost [Goldthorpe 1980]. Tdy jsou v EGP oznaeny mskmi slicemi nejsou zcela hierarchicky uspodny, o ordinalit lze uvaovat a od esti-tdn a ni varianty. Goldthorpe sm povauje za hierarchick pouze t tdn schma: I. Servisn tda, II. Mezilehl tdy, III. Dlnick tda. 36 Tdn schma EGP pln verze: kd, tda a popis Zkrcen verze 7 td 5 td 3 tdy I Vy odbornci, zkonodrci, vysoc sttn ednci, editel velkch podnik a organizac, vlastnci velkch podnik II Ni odbornci, ni sttn ednci, technit odbornci, editel mench podnik a organizac, adov i nkte vedouc pracovnci ve vd, vzkumu, kultue IIIa Vy rutinn nemanuln pracovnci (v administrativ a obchod) IIIb Ni rutinn nemanuln pracovnci (prodej a sluby) IVa Drobn vlastnci, ivnostnci a emeslnci s vlastnmi zamstnanci

Vb Drobn vlastnci, ivnostnci a emeslnci bez zamstnanc IVc Farmi, samostatn hospodac zemdlci a ostatn samostatn hospodac v prvovrob V Ni technit pracovnci, misti Zdroj: Erickson, Goldthorpe [1992: 38-39] I + II Tda slueb (servisn tda) I + II + III Bl lmeky Nemanuln pracovnci III Rutinn nemanuln pracovnci IVa + b Drobn podnikatel IVa + b Drobn podnikatel IVc Farmi IVc + VIIb* Pracovnci v zemdlstv Pracovnci v zemdlstv V + VI Kvalif. dlnci V + VI Kvalif. dlnci Manuln pracovnci

37 Goldthorpe class categories Velk Britnie 1984 Mui 1664 let a eny 1659 let Zdroj: [Marshall et al. 1989: 21] 38 Tdn struktura EGP(7) v Evrop, vvoj 1970-1990 (11 zem) 39 Zdroj: [Breen 2004: 46] Pozor, v empirick praxi se lze v datech setkat s rznmi verzemi td EGP! esk varianta EGP-cz [Machonin 2003] esk varianta (EGPM) se od mezinrodn klasifikace EGP odliuje v samotn kompozici nkterch td i jejich odlin hierarchizaci. Vyleuje zvltn tdu pro Podnikatele se zamstnanci, kterou ad v hierarchii nejve nad vy odbornky Rutinn nemanuln zamstnanci jsou vymezeni jako adov ednictvo bez speciln odborn kvalifikace Provozn pracovnci, vetn tch ve slubch zaazeni do skupiny kvalifikovanch a polokvalifikovanch dlnk neobsahuje tdu zemdlc. Poad td v eskm schmatu tak upednostuje postaven ve vlastnick struktue. Lze jej v naich podmnkch povaovat za kvazi-ordinln. Rozdly v hierarchii td: Rutinn nemanuln pracovnci se v originln mezinrodn verzi nachzej na vy pozici postaven drobnch ivnostnk Samostatn inn bez zamstnanc je v nm ale o dva stupn ne. specifikum vyho postaven OSV v postkomunistick ekonomice/spolenosti. 41 esk verze EGP (Machonin, Tuek) 1984 1988 (1993)

1993 1999 2006 0 0 2,4 4,6 4,4 10,2 9,5 9,6 10,7 9,5 0 0 7,3 9,1 13,0 IV. Stedn odbornci, v. mistr 15,3 18,9 16,7 20,2 17,1

V. Rutinn nemanuln (adov ednci) 16,1 9,5 9,4 12,2 19,8 VI. Kvalifikovan dlnci 28,4 23,8 18,8 18,9 14,1 VII. Nekvalifikovan dlnci 30,0 38,3 35,8 24,3 22,0 100 % 100 % 100 % I. Podnikatel samostatn inn se zamstnanci II. Vy odbornci III. Samostatn inn bez zamstnanc

(ivnostnci) Celkem 100 % 100 % V nkterch nrodnch vzkumech sociln struktury (1991, 1995, 1999, 2006). 42 EGP 10 (Enhanced EGP Class Categories) a slouen na EGP 6 dle Ganzebooma a Treimana [1996], ISSP 2009, R EGP 10 td 1.Vysoc odbornci 6,6 7,6 2.Niodbornci 17,7 20,2 3.Rutinn nemanuln zamstanci 19,1 21,8 5.Podnikat se zamstnanci 2,0 2,3 6.Podnikat bez zamstnanc 3,1 3,5 7.Misti 2,7

3,0 8.Kvalifikovan dlnci 10,5 11,9 9.Polokv. a nekvalifikovan dlnci 23,7 27,0 1,8 2,1 ,7 ,8 87,7 100,0 10.Zemdlt dlnci 11.Samostatn hosp. farmi Celkem Missing FILTR: nikdy nepracovali 8,3 Bez odpovdi 4,0 Celkem Celkem % Validn % EGP 6 td 1.Odbornci 2.Rutinn nemanuln

zamstanci Validn % 27,7 21,8 3.Drobn podnikatel 5,8 4.Misti a kvalifikovan dlnci 14,9 5.Polo/ a nekvalifikovan dlnci 27,0 6.Zemdlci 2,8 100,0 12,3 100,0 mysln vynechna tda 6 drobn farmi 43 esk varianta EGP-cz [Machonin 2003] esk varianta (EGPM) se od mezinrodn klasifikace EGP odliuje v samotn kompozici nkterch td i jejich odlin hierarchizaci. Vyleuje zvltn tdu pro Podnikatele se zamstnanci, kterou ad v hierarchii nejve nad vy odbornky Rutinn nemanuln zamstnanci jsou vymezeni jako adov ednictvo bez speciln odborn kvalifikace Provozn pracovnci, vetn tch ve slubch zaazeni do skupiny kvalifikovanch a polokvalifikovanch dlnk neobsahuje tdu zemdlc. Poad td v eskm schmatu tak upednostuje postaven ve vlastnick struktue. Lze jej v naich podmnkch povaovat za kvazi-ordinln. Rozdly v hierarchii td: Rutinn nemanuln pracovnci se v originln mezinrodn verzi nachzej na vy pozici

postaven drobnch ivnostnk Samostatn inn bez zamstnanc je v nm ale o dva stupn ne. specifikum vyho postaven OSV v postkomunistick ekonomice/spolenosti. 44 ESeC (ESeG) European socio-economic classification nstupce EGP ESeC - European socio-economic classification nstupce (dnes ji sten zastaralho) EGP navazuje na novou (2001) britskou socioekonomickou klasifikaci NS-SEC (National Statistics Socio-economic Classification) Inspirovno Goldthorpeovm schmatem EGP autoi David Rose a Eric Harrison zatm pouze prototyp ESeC [Rose, Harrison 2007] sociology pouvan zatm spe sporadicky 46 Konceptuln odvozen ESeC 47 Zdroj: [Harrison, Rose 2006 : 22] Evropsk socioekonomick klasifikace ESeC, 10-ti tdn schma a slouen na 6, 5 a 3 tdy 1 ESeC Class Bn oznaen Forma zamstnaneck smlouvy sluebn vztah 6 td Velc zamstnavatel (velkoburoazie), vysoce kvalifikovan odbornci, administrativn a manaersk povoln Vy salarit

(Lower salariat) sluebn vztah (modifikovan) 1+2 Mezilehl profese Vy bl lmeky smen (Intermediate occupations) (Higher grade white dollar workers) Drobn zamstnavatel a sebezamstnvajc profese (mimo zemdlstv) Drobn buroazie (ivnostnci) Ni odbornci, administrativn a manaersk profese, kvalifikovan technici a nadzen nemanuln pracujcch 3 tdy 1+2 1+2 (Higher salariat) (Large employers, higher grade professional, administrative & managerial occupations) 2 5 td Nisalarit (Lower grade professional, administrative and managerial occupations and higher grade technician and supervisory occupations)

3 4 3+6 - (Petit bourgeoisie or independents) (Small employer and self employed occupations (exc agriculture etc)) 5 Sebezamstnvajc profese (nap. v zemdlstv) (Self employed occupations (agriculture etc)) 3+6 Farmi, drobn buroazie v zemdlstv - 4+5 4+5 3+4+ 5+6 (Petit bourgeoisie or independents Farmers etc) 6 7 Ni nadzen (misti) a ni technick povoln Vy modr lmeky (Lower supervisory and lower technician occupations) (Higher grade blue collar workers) Ni ednictvo, povoln ve slubch a obchodu Ni bl lmeky (ve

slubch apod.) (Lower clerical, services & sales occupations) smen 3+6 smlouvou o vykonan prci (modifikovan) 7 smlouva o vykonan prci (modifikovan) 8 3+6 7 (Lower grade white collar workers) 8 Ni technick profese (kvalifikovan dlnci) (Lower technical occupations) Kvalifikovan manuln pracovnci 8+9 7+8+ 9 (10) 48 (10) (Skilled workers) 9 Nekvalifikovan a polokvalifikovan rutinn povoln (Routine occupations) Polokvalifikovan a

nekvalifikovan manuln pracovnci smlouva o vykonan prci 9 (Semi- and non-skilled workers) 10 Ti, kdo nikdy nepracovali, dlouhodob nezamstnan Nikdy nepracovali a dlouhodob nezamstnan (Never worked and long-term unemployed) (Unemployed) - (10) Konstrukce ESeC ICSO-88 + zamstnaneck status (kategorie: 1. zamstnavatel, 2. samostatn inn, 3. zamstnanci a 4. ti kdo jsou , + v rmci kategorie zamstnavatel se rozliuje velikost jejich podniku (19 zamstnanc = mal podnik a >10 = podnik velk). nedobrovoln vylenn z pracovnho trhu) Nem pozici v zen u zamstnanc (jako v EGP). Existuje i verze Simple zkonstruovateln jen z ISCO-88 (3-mstn). 49 Klasifikace EseC a vybran stratifikan indiktory validizace v R ESeC6 ISEI

Presti (Treiman) Spoleensk postaven Nezamstnanost v posl. letech Vzdln (roky) Pjem (msn hrub) Poet knih Tda slueb (salarit) Prmr StD 60,7 (12,7) 55,3 (9,1) 5,9 (1,6) 0,2 (0,4) 14,2 (2,7) 25 561 (14 057) 410 (478) Mezilehl pozice

Prmr StD Prmr StD Prmr StD Prmr StD Prmr StD Prmr StD 47,1 (9,3) 40,5 (13,1) 44,6 (8,5) 31,6 (5,0) 26,6 (7,1) 45,7 (16,5) 43,5 (8,0) 38,4 (9,8) 34,6 (4,2) 36,0 (5,8) 26,8 (6,9) 42,5 (13,3) 5,5 (1,7) 5,3 (1,8) (5,0) 1,7 (4,8) 1,6 4,5

(1,7) 5,3 (1,8) 0,3 (0,6) 0,3 (0,6) 0,4 (0,7) 0,2 (0,5) 0,4 (0,8) 0,3 (0,6) 12,6 (2,0) 11,9 (2,2) 11,1 (1,5) 11,1 (1,1) 10,7 (1,8) 12,4 (2,6) 21 497 (17 404) 21 948 (15 458) 14 829 (5 581) 18 231 (7 661) 15 802 (6 118) 21 065 (13 565) 314 (371) 276 (326) 231

(306) 163 (212) 217 (260) 304 (384) Drobn podnikatel Ni nemanuln profese Kvalifikovan dlnci Nekvalifikovan dlnci Celkem Zdroj TSSM 2009] 50 ESeC a EGP (6 td) V kadm chmatu je uniktn tda: v EGP VI. Zemdlci v ESeC v nekvalifikovanch dlncch v ESeC - ni nemanuln pracovnci v obchodu a slubch (ta ale existuje v EGP-Enhanced CC, Ganzeboom) v EGP v II. mezilehlch tdch Korelace EseC a EGP 0,88 (Spermanovo Rho) 51 ESeG EUROPEAN SOCIO ECONOMIC GROUPINGS od konce roku 2014 oficiln klasifikace EUROSTATU Vce ne ped deseti lety vznikl ESeC jenome, pechodem na ISCO08 vznikla poteba vytvoit novou socioekonomickou klasifikaci (pvodn zmr byl aktualizovat konstrukci ji dve navrenho tdnho schmatu ESeC). EUROSTAT proto inicioval vytvoen nov socioekonomick klasifikace European Socioeconomic Groups (ESeG) komparaci zamstnaneckch struktur nap evropskmi zemmi. 53

nov jednotn klasifikace EUROSTATu pro vdu a sttn sprvu ESeG - EUROPEAN SOCIO ECONOMIC GROUPINGS Projekt EUROSTATu ESSNET ON THE EUROPEAN SOCIO ECONOMIC CLASSIFICATION vyvj schma pouiteln pro ely sttnch statistik (nap. pro poteby statistiky trhu prce) i vdeck obce. Poteba standardizovan klasifikace pro nov ISCO-08 Pvodn mlo jt pouze o dopracovn ESeC pro ISCO-08. Konstrukn omezeno bohuel pouze na tzv. core variables EUROSTATu (zjiuj je povinn velk vzkumy jako LFS, EU-SILC): ISCO-08 2digits, zamstnaneck status, a ekonomick aktivita. nepesn ISCO a absence informace o podzench je velk problm validity a reliability Uvauje se ale i o detailnj verzi s velikost podniku, ISCO-3digits, a adov/podzen zamstnanci (supervize). Testovny 3 prototypy, testovn v roce 2013 Od 2015 finln verze Existuje tak v detailnj verzi s velikost podniku, ISCO-3digits 54 European Socio-Economic Groups 1 Zamstnavatel a manaei 2 Specialist 3 Technit a odborn zamstnanci 4 ivnostnci 5 ednci a zamstnanci ve slubch 6 Kvalifikovan zamstnanci dlnci 7 Rutinn zamstn. ve slubch, prmyslu a zemdlstv a polokvalifik. dlnci 8 Nepracujc v dchodu (a >65 let) 9 Ostatn nepracujc osoby, <65 let Podrobnji viz [afr 2015] 55 Konstrukce ESeG: zamst. status x ISCO Zdroj: [afr 2015] 56 ISCO / ICSE ESeG ISCO

code Status in employment self-employed employee Commissioned armed forces officers 01 Managers Non-commissioned armed forces officers 02 Technicians etc. Armed forces occupations, other ranks 03 Skilled service workers Chief executives, senior officials and legislators 11 Administrative and commercial managers 12 Production and specialised services managers 13 Hospitality, retail and other services managers 14 Science and engineering professionals 21 Health professionals 22

Teaching professionals 23 Business and administration professionals 24 ITC professionals 25 Legal, social and cultural professionals 26 Science and engineering associate professionals 31 Health associate professionals 32 Business and administration assoc. professionals 33 Legal, social, cult... associate professionals 34 Information and communications technicians 35 General and keyboard clerks 41 Customer services clerks 42 Numerical and material recording clerks 43

Other clerical support workers 44 Personal service workers 51 Sales workers 52 Personal care workers 53 Protective services workers 54 Market-oriented skilled agricultural workers 61 Market-oriented skilled forestry, fishery.. workers 62 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers 63 Building and rel.trades workers, excl.electricians 71 Metal, machinery and related trades workers 72 Handicraft and printing workers 73 Electrical and electronic trades workers 74

Food processing, wood working,.. workers 75 Stationary plant and machine operators 81 Assemblers 82 Drivers and mobile plant operators 83 Cleaners and helpers 91 Agricultural, forestry and fishery labourers 92 Labourers in mining, construction, manuf... 93 Food preparation assistants 94 Street and related sales and service workers Refuse workers and other elementary workers 95 96 Managers Professionals Technicians and associated professional employees Skilled service workers

Less skilled workers Skilled service workers Small entrepreneurs Less skilled workers Skilled blue collars Less skilled workers 57 ESeG-subgroups (detailn) ISCO / ICSE ISCO code Status in employment self-employed employee 1.3. Employed managers Commissioned armed forces officers 01 Non-commissioned armed forces officers 02 3.5 Non-commisioned.. Armed forces occupations, other ranks 03 5.4 Armed forced occup. Chief executives, senior officials and legislators 11

Administrative and commercial managers 12 Production and specialised services managers 13 Hospitality, retail and other services managers 14 Science and engineering professionals 21 Health professionals 22 2.2 Health professionals Teaching professionals 23 2.5 Teaching professionals Business and administration professionals 24 2.3 Business and admin. professionals ITC professionals 25 2.1 Science, engineering and ICT professionals Legal, social and cultural professionals 26 2.4 Legal, social and cultural professionals Science and engineering associate professionals

31 Health associate professionals 32 Business and administration assoc. professionals 33 Legal, social, cult... associate professionals 34 Information and communications technicians 35 General and keyboard clerks 41 Customer services clerks 42 Numerical and material recording clerks 43 Other clerical support workers 44 Personal service workers 51 Sales workers 52 7.1 Personal service and sales workers Personal care workers

53 5.3 Personal care workers Protective services workers 54 5.4 Armed forced occup. Market-oriented skilled agricultural workers 61 Market-oriented skilled forestry, fishery.. workers 62 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers 63 Building and rel.trades workers, excl.electricians 71 6.1 Building and rel.trade workers Metal, machinery and related trades workers 72 Handicraft and printing workers 73 Electrical and electronic trades workers 74 6.3 Metal, machinery, handicraft, printing, electrical and el.trades workers Food processing, wood working,.. workers 75

6.2 Food processing.. workers Stationary plant and machine operators 81 Assemblers 82 Drivers and mobile plant operators 83 Cleaners and helpers 91 Agricultural, forestry and fishery labourers 92 Labourers in mining, construction, manuf... 93 Food preparation assistants 94 Street and related sales and service workers 95 7.3 Service workers in elementary.. Refuse workers and other elementary workers 96 7.2 Blue collar workers in elemen.. 1.1 Self-employed managers 1.3 Employed managers 1.2 Self-employed managers

1.4 Employed managers 2.1 Science, engineering and ICT professionals 3.1 Science, ICT assoc.professionals 3.2 Health assoc.professionals 3.3 Business and admin. assoc.professionals 3.4 Legal, social and cultural assoc.professionals 4.2 Service and sales self-employed workers 3.1 Science, ICT assoc.professionals 5.1 General and numerical clerks 5.2 Customer service clerks 5.1 General and numerical clerks 4.1 Farmers 4.3 Craft and related self-employed workers 7.4 Agricultural workers 6.4 Stationary plant and machine operators, assemblers 6.5 Drivers 7.3 Service workers in elementary.. 58 7.2 Blue collar workers in elemen.. ISCO title Commissioned armed forces officers Non-commissioned armed forces officers Armed forces occupations, other ranks Chief executives, senior officials and legislators Administrative and commercial managers Production and specialised services managers Hospitality, retail and other services managers Science and engineering professionals Health professionals Teaching professionals Business and administration professionals ITC professionals

Legal, social and cultural professionals Science and engineering associate professionals Health associate professionals Business and administration assoc. professionals Legal, social, cult... associate professionals Information and communications technicians General and keyboard clerks Customer services clerks Numerical and material recording clerks Other clerical support workers Personal service workers Sales workers Personal care workers Protective services workers Market-oriented skilled agricultural workers Market-oriented skilled forestry, fishery.. workers Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers Building and rel.trades workers, excl.electricians Metal, machinery and related trades workers Handicraft and printing workers Electrical and electronic trades workers Food processing, wood working,.. workers Stationary plant and machine operators Assemblers Drivers and mobile plant operators Cleaners and helpers Agricultural, forestry and fishery labourers Labourers in mining, construction, manuf... Food preparation assistants Street and related sales and service workers Refuse workers and other elementary workers ISCO code 1 01 Managers 02 Intermediary 03 Skilled clerks 11 12 Managers 13 14 21 22 23

Specialists 24 25 26 31 32 Intermediary 33 34 35 41 42 43 Skilled clerks 44 51 52 53 54 61 62 63 71 72 Skilled blue 73 74 75 81 82 83 91 92 93 Less skilled 94 95 96 Prototype 2 Managers Intermediary Skilled clerks 3 Managers Intermediary Skilled clerks

Managers Managers Specialists Specialists Intermediary Intermediary Skilled clerks Less skilled Skilled clerks Intermediary Skilled clerks Less skilled Skilled clerks Skilled clerks Intermediary/SClerk Less skilled Less skilled Prototypy ESeG podle ISCO-08 (2dig.) testovny v roce 2013 Skilled clerks Skilled blue Skilled blue Less skilled Less skilled 59

Socio-ekonomick klasifikace (CZ-ESeG) podskupina tda skupina 1+2 Vy tda 1 Zamstnavatel a manaei 1.1 Zamstnavatel v produknch odvtvch a admin. 1.2 Zamstnavatel v ubytovn, obchod a kultue 1.3 Manaei v produknch odvtvch a admin. 1.4 Manaei v ubytovn, obchod a kultue 2 Specialist 2.1 Specialist v oblasti vdy, techniky a ICT 2.2 Specialist v oblasti zdravotnictv 2.3 Specialist v obchodn sfe a veejn sprv 2.4 Specialist v oblasti prvn, sociln, kulturn apod. 2.5 Specialist v oblasti vchovy a vzdln 3+4 Stedn tda 3 Vy technit a administrativn zamstnanci 3.1 Technici a opertoi v oblasti vdy, techniky a ICT 3.2 Technici a asistenti ve zdravotnictv 3.3 Odborn zamstnanci v obchodn sfe a veejn sprv 3.4 Odborn zamstnanci v oblasti prvn, soc., kulturn apod. 3.5 Poddstojnci v ozbrojench silch 4 ivnostnci (maloburoazie) 4.1 Farmi (samostatn hospodac rolnci) 4.2 ivnostnci v obchod a slubch 4.3 ivnostnci v drb, emeslech a autodoprav 5+6+7 Pracujc tda 5 ednci a zamstnanci ve slubch 5.1 Zamstnanci v admistrativ 5.2 Zamstnanci ve slubch zkaznkm 5.3 Zamstnanci osobn pe, oetovatel 5.4 Zamstnanci ozbrojench sil a ochrannch slueb 6 Kvalifikovan dlnci 6.1 Zamstnanci emeslnci na stavbch 6.2 Zamstnanci pro zpracovn jdla, deva, textilu apod. 6.3 Kovodlnci, strojrent a elektro, opravi 6.4 Obsluha stroj a montn dlnci 6.5 idii a obsluha pojzdnch zazen 7 Rutinn zamstnanci a polokvalifikovan dlnci

7.1 Zamstnanci prodeje a osobnch slueb 7.2 Pomocn zamstnanci v zemd., vrob a pprav jdla 7.3 Uklzei a poulin prodejci 7.4 Kvalifikovan zamstnanci v zemdlstv kd A 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 B 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 C 50 51 52 53 54 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74

8+9 Nepracujc 8 Nepracujc v dchodu (a osoby star 65 let) D 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 8.1 Manaei v dchodu 8.2 Specialist v dchodu 8.3 Technici v dchodu 8.4 ivnostnci v dchodu 8.5 ednci v dchodu 8.6 Kvalifikovan dlnci v dchodu 8.7 Rutinn zamstnanci v dchodu 8.8 Ostatn nepracujc star 65 let 9 Ostatn nepracujc osoby 9.1 Studenti 9.2 Osoby v dlouhodob prac. neschopnosti 9.3 Nezamstnan jinde neklasifikovan 9.4 Ostatn nepracujc mlad 65 let 60 Varianty socioekonomick klasifikace ESeG 61 Varianty ESeG ESeG 9 zkladnch td (7+2) ESeG16 rozen o

paraleln kategorie pro nepracujc dchodce* ESeG7d 7 hlavnch td, vetn nepracujcch dchodc* * dle posledn vykonvan profese 62 Zdroj: [afr 2015] Finln ESeG - prototyp 2 Prvn 4 skupiny jsou stejn jako v prototypu 1. Employed managers (Isco=1, 01 and Status= employed). Professionnals (Isco=2 and Status = employed or self-employed). Self-employed (Isco=1,3,4,5,6,7,8,9 and Status = self-employed). The detailed level could distinguish (and to allow other variations), the self-employed managers (Isco=1), the farmers (Isco=6), the selfempolyed intermediate professions (Isco=3) Intermediate professions (Isco=3, 02 and Status= employed) Skilled clerks (Isco=4, 53, 54, 03 and Status=employed) Skilled blue collars (Isco=6*,7,81,82 and Status=employed) Unskilled elementary occupations (Isco=9,51,52,83). The detailed level could distinguish unskilled workers (Isco=83,92,93,94,96) and unskilled employed (isco=51,52,91,95) Kopruje ISCO ale zsadn rozdl oproti typu 1: v td VII. Rutinn zamstnanci a polokvalifikovn dlnci (Unskilled elementary occupations) jsou jak Pracovnci osobnch slueb a prodeje (51, 52) tak (kvalifikovan) 63 zemdlt dlnci (ISCO t. 6). Poznmky k prototypm ESeG Stanoveny byly 3 prototypy, kde prvn ti tdy byly stejn (manaei, specialist, ivnostnci) 1. prototyp pmo odvozen z hl. td ISCO 2. vtzn typ vyuv u 5 tdy ISCO lenn na 2 stupn. Kopruje ISCO ale zsadn rozdl oproti typu 1: v td VII. Rutinn zamstnanci a polokvalifikovn dlnci (Unskilled elementary occupations) jsou jak Pracovnci osobnch slueb a prodeje (51, 52) tak (kvalifikovan) zemdlt dlnci (ISCO t. 6). 3. nejvce se podobal ESeC (ale zde samostatn 64 Manaei v I.)

Prototypy ESeG, ekonomicky aktivn populace EU (%) Zdroj: ESSNET ON THE EUROPEAN SOCIO ECONOMIC CLASSIFICATION, data LFS 2011 za EU 65 Prototypy ESeG a prmrn hrub pjem 60 000 50 000 40 000 Prototyp 1 30 000 Prototyp 2 20 000 10 000 d sk ille bl ue Le ss d Sk il l e ks cl er d Sk il l e In t er

m ed ia ry s ci al is t Sp e M an ag er s 0 66 Kulturn participace iv vystoupen (divadlo, opera;#) 1,2 1 0,8 P1 0,6 P2 P3 0,4 0,2 0 1 1-Man 2 2-Pro 3 3-Ind 4 4-P Interm.

5 5-WCS (clerks) 6 6-BCS 7 7-LES 67 ESeG - Kulturn participace, celk. index (prot.1) 68 1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS 11 Chief executives, senior officials and legislators 12 Administrative and commercial managers 13 Production and specialised services managers 14 Hospitality, retail and other services managers 2 PROFESSIONALS 21 Science and engineering professionals 22 Health professionals 23 Teaching professionals 24 Business and administration professionals 25 ITC professionals 26 Legal, social and cultural professionals 3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS 31 Science and engineering associate professionals 32 Health associate professionals 33 Business and administration assoc. professionals 34 Legal, social, cult... associate professionals 35 Information and communications technicians 4 CLERKS 41 General and keyboard clerks 42 Customer services clerks 43 Numerical and material recording clerks 44 Other clerical support workers 5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET SALES WORKERS 51 Personal service workers 52 Sales workers 53 Personal care workers 54 Protective services workers 6

SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 61 Market-oriented skilled agricultural workers 62 Market-oriented skilled forestry, fishery.. workers 63 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers 7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 71 Building and relat. trades workers, excl. electricians 72 Metal, machinery and related trades workers 73 Handicraft and printing workers 74 Electrical and electronic trades workers 75 Food processing, wood working,.. workers 8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS 81 Stationary plant and machine operators 82 Assemblers 83 Drivers and mobile plant operators 9 ELEMENTARY OCCUPATIONS 91 Cleaners and helpers 92 Agricultural, forestry and fishery labourers 93 Labourers in mining, construction, manuf. 94 Food preparation assistants 95 Street and related sales and service workers 96 Refuse workers and other elementary workers Total N 272 50 55 110 54 851 119 140 306 103 53 130 1040 343 136 412 63 86 634 156 76

303 99 923 290 418 102 113 94 60 28 6 1093 347 422 41 127 156 848 245 151 452 343 99 18 154 22 5 45 6095 Mean 0,42 0,35 0,51 0,52 0,18 0,75 0,59 0,65 0,85 0,79 0,65 0,81 0,38 0,17 0,62 0,47 0,34

0,39 0,35 0,41 0,33 0,27 0,49 0,09 0,13 0,13 -0,01 -0,09 -0,44 -0,49 -0,29 -0,72 -0,36 -0,46 -0,42 -0,42 -0,13 -0,12 -0,45 -0,44 -0,36 -0,49 -0,48 -0,35 -0,91 -0,50 0,09 -1,42 -0,71 0,08 Std. Dev. 0,95 1,03 0,87 0,91 1,01 0,85 0,88 0,89 0,76 0,86 1,10 0,86 0,93

0,94 0,85 0,90 1,03 0,91 0,91 0,92 0,97 0,87 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 0,94 0,85 0,80 0,93 1,02 0,87 0,85 0,85 0,77 0,84 0,95 0,84 0,92 0,81 0,82 0,87 0,86 0,88 0,84 1,08 0,12 0,75 0,99 ten knih podle ISCO08 (2msta) 69 Socio-ekonomick klasifikace (CZ-ESeG) podskupina tda skupina

1+2 Vy tda 1 Zamstnavatel a manaei 1.1 Zamstnavatel v produknch odvtvch a admin. 1.2 Zamstnavatel v ubytovn, obchod a kultue 1.3 Manaei v produknch odvtvch a admin. 1.4 Manaei v ubytovn, obchod a kultue 2 Specialist 2.1 Specialist v oblasti vdy, techniky a ICT 2.2 Specialist v oblasti zdravotnictv 2.3 Specialist v obchodn sfe a veejn sprv 2.4 Specialist v oblasti prvn, sociln, kulturn apod. 2.5 Specialist v oblasti vchovy a vzdln 3+4 Stedn tda 3 Vy technit a administrativn zamstnanci 3.1 Technici a opertoi v oblasti vdy, techniky a ICT 3.2 Technici a asistenti ve zdravotnictv 3.3 Odborn zamstnanci v obchodn sfe a veejn sprv 3.4 Odborn zamstnanci v oblasti prvn, soc., kulturn apod. 3.5 Poddstojnci v ozbrojench silch 4 ivnostnci (maloburoazie) 4.1 Farmi (samostatn hospodac rolnci) 4.2 ivnostnci v obchod a slubch 4.3 ivnostnci v drb, emeslech a autodoprav 5+6+7 Pracujc tda 5 ednci a zamstnanci ve slubch 5.1 Zamstnanci v admistrativ 5.2 Zamstnanci ve slubch zkaznkm 5.3 Zamstnanci osobn pe, oetovatel 5.4 Zamstnanci ozbrojench sil a ochrannch slueb 6 Kvalifikovan dlnci 6.1 Zamstnanci emeslnci na stavbch 6.2 Zamstnanci pro zpracovn jdla, deva, textilu apod. 6.3 Kovodlnci, strojrent a elektro, opravi 6.4 Obsluha stroj a montn dlnci 6.5 idii a obsluha pojzdnch zazen 7 Rutinn zamstnanci a polokvalifikovan dlnci 7.1 Zamstnanci prodeje a osobnch slueb 7.2 Pomocn zamstnanci v zemd., vrob a pprav jdla 7.3 Uklzei a poulin prodejci 7.4 Kvalifikovan zamstnanci v zemdlstv

kd A 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 B 30 31 32 33 34 35 40 41 42 43 C 50 51 52 53 54 60 61 62 63 64 65 70 71 72 73 74 8+9 Nepracujc 8 Nepracujc v dchodu (a osoby star 65 let) D 80

81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 8.1 Manaei v dchodu 8.2 Specialist v dchodu 8.3 Technici v dchodu 8.4 ivnostnci v dchodu 8.5 ednci v dchodu 8.6 Kvalifikovan dlnci v dchodu 8.7 Rutinn zamstnanci v dchodu 8.8 Ostatn nepracujc star 65 let 9 Ostatn nepracujc osoby 9.1 Studenti 9.2 Osoby v dlouhodob prac. neschopnosti 9.3 Nezamstnan jinde neklasifikovan 9.4 Ostatn nepracujc mlad 65 let 70 Kritika Pouh agregace profes (Nuffield). Poteba vzkumu skupinovch zjm a identity 71 K emu me slouit jednotn klasifikace ESeG (aneb sen o propojovn vsledk z rznch domn a zdroj dat) https://ec.europa.eu/CensusHub2 72 Hl.tdy ISCO ve 4 evropskch zemch https://ec.europa.eu/CensusHub2

73 Ukzat % ESeGu v R ISSP 2012, R Zdroj: [afr 2015] ESeG v R 2014 (Numbers of persons aged 15+) Zdroj: [Hol, Strailov 2015] 75 EGP6, ESeC6, ESeG7 EGP6 1 T. slueb 2 Mezilehl t. 3 Drobn podnik. 4 Kvalf. dlnci 5 Nekv. dlnci 6 Zemdlci Total % 26 23 7 22 19 3 100 EGP a ESeC vych td 1+2 26%; ESeC 25%; ESeG m o 1 vy tdu navc (Manaei): 1+2+3 =33% (EGP1+2=26 %; ESeC) EGP10 neum odliit ednky od provoznch pracovnk ve slubch&obchod. Dlnick tda (EGP 44% podobn 46 % u ESeG ale ESeC jen 38% ) Cum%

26 50 56 79 97 100 ESeC6 1 Tda slueb 2 Mezilehl pozice 3 Drobn podnikatel 4 Ni neman. profese 5 Kvalif. dlnci 6 Nekvalif. dlnci Total % 25 17 8 13 18 20 100 ESeG7 % 7 1 Zamstnav.a manaei 13 2 Specialist 12 3 Technit a odb.zamstn. 7 4 ivnostnci 14 5 ednci/kval.zam.ve slubch 25 6 Kvalif. dlnci 7 RTN zam.sluby,prm.,zem.;plkv.dl.20 100 Total Cum% 25 42 50 62

80 100 Cum% 7 21 33 40 54 80 100 76 ESeG a EPG6, ESeC6 EGP6 ESeG7 1 T. slueb2 Mezilehl 3t.Drobn podnik. 4 Kvalf. dlnci 5 Nekv. dlnci 6 Zemdlci 82 1 Zamstnav.a manaei 1 17 11 0 2 170 35 2 Specialist 3 0 2 0 114 3 Technit a odb.zamstn. 75 0 5 0 0 81 4 ivnostnci 9 2 2 1 8

5 ednci/kval.zam.ve slubch 21 140 0 31 30 0 249 6 Kvalif. dlnci 4 0 0 136 7 124 7 RTN zam.sluby,prm.,zemd.;polokv.dln. 9 109 0 51 25 ESeC6 ESeG7 1 Tda slueb 2 Mezilehl 3pozice Drobn podnikatel 4 Ni neman. 5 Kvalif. profese dlnci 6 Nekvalif. dlnci 78 1 Zamstnav.a manaei 11 25 0 2 0 189 2 Specialist 15 3 2 0 1 89 3 Technit a odb.zamstn. 98

0 2 2 3 96 4 ivnostnci 9 1 0 1 0 107 76 5 ednci/kval.zam.ve slubch 17 0 0 25 259 6 Kvalif. dlnci 3 22 0 0 112 169 7 RTN zam.sluby,prm.,zemd.;polokv.dln. 3 12 0 119 15 EGP, ESeC z ISCO88, ESeG z ISCO08 77 Pjmy podle ESeG (R 2014) Hol, Strailov 2015 78 Nezamstnanost, R 2014 Hol, Strailov 2015

79 Alternativy standardnch mezinrodnch klasifikac a profesnch kl i zde probh harmonizace Relan stratifikan kly zatm slab standardizovan a tud nepli nepouvan CAMSIS, I-CAM Relan stratifikan kly - princip Konceptuln odlin - relan pstup k men statusov pozice, navazuje na koncept objektivnch soc. distanc E. O. Laumanna. Informaci o me sociln distance, tj. postaven ve stratifikanm systmu, lze zskat na zklad vzorc asociac lid (reprezentovanch profesnmi kategoriemi) v mimopracovnch situacch. obecn spoleensk zvhodnn, tj. weberovsk status (Stnde). na rozdl od bn pouvanch stratifikanch index (ISEI, SIOPS) tyto kly nepouvaj k uren statusu jednu i nkolik pedem danch dimenz. Nicmn stle jde o kolektivn koncept men stratifikanho postaven (odvozen z profese, nap. pomoc ISCO lid se stejnou profes maj stejnou hodnotu statusovho indexu). 82 Relan stratifikan kly CAMSIS Social Interaction and Stratification Scale (pvodn pouze britsk tzv. Cambridge Scale z 80. let ze vzorc ptelstv) [Prandy 1990; Prandy, Lambert 2003] mezinrodn statusov kla pro kadou zemi vyvinuta uniktn verze na stejnm principu manelsk homogamie dnes pokrauje v nov relan kle sociln distance I-CAM (International CAMsis Scale) [de Luca, Meraviglia, Ganzeboom 2010] ke konstrukci vyuito kontingennch tabulek spoluvskytu 193 profesnch kategori respondent manel/manelka Korelace mezi ISEI a I-CAM je vysok (cca 0,9). Statusov kla odvozen ze vzorc ptelstv (respondent a jeho nebli ptel) pro Velkou Britnii

[Chan, Goldthorpe 2004]. 83 Dal pstupy k men statusu Pouvan ve stedoevropskm prostoru 84 Social Classification of Occupations SCO-2009 [Domaski, Sawiski, Somczyski 2009] klasifikace povoln vyvinut polskmi sociology s ohledem na specifika v postkomunistick stedn Evrop pedstavuje alternativu k mezinrodnmu standardu ISCO. Vychz z verze SCO 1978; v pln verzi 256 profesnch kategori. Na jejm zklad lze konstruovat: a) tdn zaloen kategorizace: klasifikaci sluujc profese do 14 / 6 hlavnch skupin, ty reprezentuj nejvznanj segmenty sociln struktury ve stedoevropskm regionu. estitdn varianta: odbornci, ostatn nemanuln pracovnci, kvalifikovan dlnci, farmi/ zemdlt dlnci a vlastnci. b) dl profesn kly: Odbornch poadavk (skill requirements) Sloitosti prce (complexity of work) investice Platovho ohodnocen profes (material remuneration) Prestie povoln (occupational prestige) V polskch podmnkch maj tyto kly vt diagnostickou slu ne vnosy univerzalistick mezinrodn indexy (ISEI, SIOPS) odvozen z klasifikace zamstnn ISCO. 85 Multidimenzionln status (MDS) Indiktor vyvinut v eskoslovensk a polsk sociologii ji na konci edestch let [Machonin et al. 1969] Postaven jedince ve spoleensk struktue je ureno pozic ve vce dimenzch tyto pozice spolu mohou ale tak nemus bt v souladu (nesoulad statusov inkonzistence). Individuln koncept statusovho postaven: m vdy uniktn individuln postaven nikoliv pozici sociln kategorie profese (jako u standardnch mezinrodnch indiktor) 86

MDS verze z 90. let [Machonin, Tuek et al. 1996] Mme oddlen pt statusovch sloek: 1. vzdln 2. pjem 3. poet podzench 4. sloitost prce 5. kulturnost trven volnho asu (kulturn kapitl) Pomoc metody hlavnch komponent z nich konstruujeme: obecn souhrnn status (prvn faktor ped rotac) a dl statusy: materiln mocensk (hl.: postaven v zen a pjem) kulturn status (hl.: vzdln, sloitost prce a kulturn rove ivotnho stylu) Meme tak mit mru jejich vzjemn statusov inkonzistence, tu lze dle kategorizovat do typologie dle shodnosti vchozch statusovch vzorc Pokud mme k dispozici daje o partnerovi a vybavenosti, lze pomoc MDS tak mit sociln status domcnosti. 87 Nkolik praktickch rad na zvr (1) vst v patrnosti, e i standardn stratifikan indiktory (ISEI, EGP, ESeC) existuj dnes v rznch verzch, kter se mohou odliovat jak konceptuln, tak pi zaazovn konkrtnch profes. Jsou-li v datech k dispozici ji zkonstruovan stratifikan indiktory, nejprve zjistit, jak verze pevodnho algoritmu byla pouita (hlavn u variant EGP, i ISEI a ISEI-08) hlavn u dat ze starch vzkum tdn a sociln struktury v R / SFR / SSR. ovit z jakch promnnch byla stratifikan pozice zkonstruovna, tj. u tdnch schmat (EGP/ESeC), zda byla provedena korekce podle potu podzench/ zamstnanc zjistit, zda ne/byl nejprve proveden pevod z eskho CZ-ISCO/KZAM na mezinrodn ISCO (a jak byly oeteny chybn kdy) zda nov ISCO-08 bylo zakdovno primrn ji ve fzi poizovn dat nebo, zda bylo dodaten pevedeno z ISCO-88 vnovat as kontrole pmo v datech, jestli vsledn hodnoty indiktor stratifikanho postaven odpovdaj kdovn profesn kategorie, ideln je-li dostupn pvodn informace z dotaznku ped pevodem na mezinrodn verzi ISCO, hlavn u problematickch profes

(zdravotn sestry a prodavai/ky) v ppad zjiovn statusu pout nov verze socioekonomickho statusu ISEI-08, v n jsou oeteny nkter dvj nesrovnalosti. 88 Nkolik praktickch rad na zvr (2) Co pout v nov pipravovanm dotaznkovm eten? pokud m bt ukazatelem spoleenskho postaven sociln tda nesta jen ISCO (z nj lze pouze ISEI, SIOPS, I-CAM). provdt kdovn na nov ISCO-08, a to v ptimstn variant zznamu profese CZ-ISCO (pevod na tymstn mezinrodn formt je nsledn snadn). K dispozici je na internetu nstroj pro kdovn profes (Metodick centrum pro klasifikaci zamstnn CZ-ISCO) plus zskat maximln mon poet doplujcch promnnch tkajcch se pracovn pozice: zamstnaneck status (zamstnanec/podnikatel) a velikost podniku (ta je u nkterch profes teba k rozlien vych a nich manaer), potu podzench anebo zamstnanc, ppadn i daje o dlce pracovnho vazku. Dilema v analze pokud jde o sociln tdu: bu pouvat stvajc EGP, dostupn je osvden verze jak pro ISCO88, tak nejnovji i pro ISCO-08, nebo zat pouvat proto-verzi EseC [Rose, Harrison 2007], kde je ale pevodnk pouze pro ISCO-88. a kde je zrove riziko, e schma bude ve finln verzi ESeG v nkterch ohledech pozmnno Finln verze ESeG bude dostupn nejdve a v roce 2014 89 Vybran reference de Luca, Deborah, Cinzia Meraviglia, Harry B.G. Ganzeboom. 2012. Construction and Validation of a

Relational Scale of Occupational Status for Italy. Pp. 29-51 in Paul Lambert, Paul, Roxanne Conelly, Robert M. Blackburn, Vernon Gayle (eds.). Social Stratification, Trends and Processes. Farnham UK: Ashgate Publishers. Domaski, Henryk, Zbigniew Sawiski, and Kazimierz M. Somczyski. 2009. Sociological tools measuring occupations: new classification and scales. Warszawa: IFIS Publishers. Erikson, Robert, John H. Goldthorpe. 1992. The constant flux: A study of class mobility in industrial societies. Clarendon Press, Oxford. European Socio-economic Classification (ESeC) website https://www.iser.essex.ac.uk/archives/esec HARRY GANZEBOOMS HOME PAGE http://home.fsw.vu.nl/hbg.ganzeboom/ (nejnovj verze konverz ISCO na stratifikan indiktory ISEI, SIOPS, EGP a dal) Ganzeboom, H. B. G., D. J. Treiman. 1996. Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations. Social Science Research 25: 201-239. Goldthorpe, John H. 2000. On sociology: numbers, narratives, and the integration of research and theory. Oxford [UK]: Oxford University Press. ISPV. Metodick centrum pro klasifikaci zamstnn CZ-ISCO. http://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx Katrk, Tom, Petr Fuk. 2010. Nvrat k socilnmu pvodu, Vvoj sociln stratifikace esk spolenosti v letech 1989 a 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita. Machonin, P. (ed.) a kol. 1969. eskoslovensk spolenost. Sociologick analza sociln stratifikace. Bratislava: Epocha. Machonin, P., M. Tuek et al. 1996. esk spolenost v transformaci. K promnm sociln struktury. Praha: Sociologick nakladatelstv. Rose, D., E. Harrison. 2007. The European Socio-economic Classification: A New Social Class Schema for European Research. European Societies 9 (3): 459490. Rose, D., E. Harrison (eds). 2010. Social Class in Europe: An Introduction to The European Socio-economic Classification. London: Routledge. afr, J. 2015. ESeG socioekonomick klasifikace European Socio-Economic Groups. Data a vzkum - SDA Info 9 (2): 125-134. afr, J., D. Hol. 2012. Men socilnho statusu a socilnch td na zklad povoln, Pp. 140180 in J. Krej, 90 Y. Leontiyeva. (eds.). Standardizace dat v socialnvdnm vzkumu. Praha: Sociologick nakladatelstv.

Recently Viewed Presentations

 • CH 13 SEC 4 THE CHURCH WIELDS POWER - Miss Caspers&#x27; Classroom

  CH 13 SEC 4 THE CHURCH WIELDS POWER - Miss Caspers' Classroom

  Draw and label the feudal pyramid . THE CHURCH WIELDS POWER "All things were under its domain…its power was such that no one could hope to escape its scrutiny" ...
 • Il pensare senza ringhiera - Liceo Dante Alighieri

  Il pensare senza ringhiera - Liceo Dante Alighieri

  Luce Irigaray Necessaria una rivoluzione copernicana, e ancora kantianamente il soggetto la deve compiere, rifiutare la logica binaria, le opposizioni complementari di materia e forma, uomo e donna Rifiutare l'uno e la logica dell'identità Luce Irigaray logica in cui il...
 • Aligning Research with Economic Development

  Aligning Research with Economic Development

  Economic Development Sectors vs. Total Sponsored Projects. August 2013. Economic Development Sectors Sponsored Projects Tourism, Gaming, and Entertainment Clean Energy and Water Technologies Health and Medical Services Aerospace and Defense Mining, Materials, and Manufacturing Business IT Ecosystems Logistics and Operations...
 • Periodic Table of Elements - Mrs. Alvarez&#x27;s Class

  Periodic Table of Elements - Mrs. Alvarez's Class

  Columns of elements are called groups or families. Elements in each family have similar but not identical properties. For example, lithium (Li), sodium (Na), potassium (K), and other members of family IA are all soft, white, shiny metals. Each horizontal...
 • EL BAUTISMO EN AGUA - Iglesia Nueva Vida

  EL BAUTISMO EN AGUA - Iglesia Nueva Vida

  Mateo 28:16-20 Marcos 16:14-18 Hechos 19:1-7 Hechos 8:26-40 * * * * * * * * * * Mateo 28:16-20 La expresión "estaré con vosotros hasta el fin del mundo", no es el fin de la tierra, sino hasta que...
 • Digital Photography - North Dakota State University

  Digital Photography - North Dakota State University

  Consumption of Se from High-Se Foods by Se-Deficient Men, Xichang county, Sichuan province, China Criteria for Participating in the Human Selenium-Food Trials at the GFHNRC Male 18-45 years old Healthy Non-smoking No prescription drug or supplement use Willing to eat...
 • Interactive Notebooks

  Interactive Notebooks

  Interactive Notebooks Ms. Hallman-Morris and Mrs. Wood What is an Interactive Notebook??? Reference book of math concepts How-to manual of math skills Working portfolio of your math learning Review handbook Record of your mathematical thinking Study guide A Math Interactive...
 • NETBACKUP Process flow - Veritas

  NETBACKUP Process flow - Veritas

  NetBackup start programs on remote hosts (can be UNIX clients. or other servers). For example, the server can connect to UNIX. clients without requiring /.rhosts entries on the remote host. The program is used when nbjm starts bpbrm and when...