Mobbing i norsk arbeidsliv - Universitetet i oslo

Mobbing i norsk arbeidsliv - Universitetet i oslo

Stresshndtering i arbeidslivet; sekundr forebygging kap 25 Tre tilnrminger til forebygging: Tertir forebygging; den mest vanlige, assistanse til arbeidstakere som har allerede har vansker p arbeidsplassen; en reaktiv tilnrming Primr forebygging; sker identifisere mulige kilder til belastninger bde i og utenfor arbeidet, proaktiv ved motvirke at potensielle belastende forhold kan bli problemskapende Sekundr forebygging; tiltak mot hindre at tegn p belastninger blir omfattende og vedvarende (kroniske), ofte i form av stresshndterings program

Stresshndterings program Sekundr forebygging som ofte er individorientert Inneholder ofte elementer med opplring av de ansatte om effekter av stress p kroppen Inneholder opplring i teknikker for dempe de fysiologiske og psykologiske effektene av stress Sikteml innve en tilstand av fysisk og psykisk avslapning Vanlige tilnrminger i USA: Progressiv muskel avslapning

Biofeedback Meditasjon Kognitiv-adferds ferdighets trening Begrensninger i stresshndteringsprogram Stresshndterings program er vanligvis individorienterte og tar ikke sikte p: Organisatorisk tilnrming Individuell og organisatorisk rdgivning Fysisk trening Konflikthndtering Kommunikasjonstrening

Seleksjonssystemer i organisasjonen Beskrivelse av 4 stresshndterings intervensjoner Stresshndterings teknikker kan klassifiseres p forskjellig vis. En klassifisering er Lazarus og medarbeideres skille mellom: Problem-fokusert tilnrming; handlinger som eliminerer kildene til stress som prblemlsningstilnrming eller miljendringer Emosjons-basert tilnrming, reduksjon eller fjerning av

stressymptomer som avslapningstrening eller biofeedback Begge tilnrminger kan skilles i somatiske og kognitive tilnrminger Somatiske metoder reduserer fysiologisk aktivering (blodtrykk, muskelaktivitet) Kognitive metoder endrer tankemnster og stressvurdering Progressiv muskelavslapning Grunnelementene i progressiv muskelavslapning er:

Innretting av oppmerksomhet p muskelaktivitet Lre kjenne sm endringer i muskelgrupper (kontroll) Praktisere avslapning i musklene (Jacobson, 1938) Hypotesen er at redusert muskelaktivitet frer til redusert autonom aktivitet og pflgende reduksjon i angst og stressniv Treningen innebrer spenning og avspenning i muskelgrupper og evne til kjenne forskjellen Systematisk bevegelse fra forskjellige muskelgrupper i kroppen gir evne til avslapning Progressiv muskelavslapning (2) Jacobsons metode bestod av mer enn 50

oppmter Wolpe (1958) utviklet systematisk desensitivisering med 10 oppmter Nyere tilnrminger bestr av frre oppmter med kortere varighet og mer mlorienterte velser Mennesker har mer erfaring med flelser knyttet til spenning enn avslapning, Murphy har fokusert p avslapningsflelsene Progressiv muskelavslapning er en somatisk st5resshndteringsteknikk som er emosjonsfokusert og hjelper individer til hndtere symptomene p stress, men ikke kildene Biofeedback Biofeedback bygger p prinsippet om at

mennesker lrer best nr de fr tilbakemelding om prestasjonene I biofeedback fr individene kontinuerlig tilbakemelding om tilstanden til fysiologiske funksjoner og lrer gjennom dette f kontroll over funksjonene Fysiologiske funksjoner som hjerteaktivitet, blodtrykk, blodstrm, magesammentrekning, muskelspenninger, kan kobles til fysiske avlesningsinstrumenter og kobles til viljesmessig kontroll Biofeedback (2) Fremgangsmten for hvorledes individer fr

kontroll, for eksempel over hodepine (spenningshodepine), er mindre kjent Noen metoder anvender visualiseringsteknikker hvor individet forestiller seg synsinntrykk knyttet til avslapning, og registrere mleeffekter av imagineringen Erfaring har vist at de beste imagineringene er individuelle, noen er knyttet til sanseinntrykk, mens andre kan vre til daglige organiseringer av oppgaver Tilnrmingen kan dermed vre bde emosjonsbasert og problembasert Meditasjon I vestlige land har Transcendental Meditasjon ftt

utbredelse hvor personen sitter oppreist i en komfortabel stilling med ynene lukket og i rolige omgivelser, personen gjentar et mantra (ord eller lyd) mens personen sker opprettholde en passiv mental holdning. Dette gjentas 2 ganger daglig. I en versjon gjentas ordet en ved hver utpust i et rolig omrde av arbeidsplassen to 20-minutters perioder daglig Denne responsen er en avslapnings respons til forskjell fra stress-respons Gjennom trening kan avslapningsresponsen frembringes i mange situasjoner Meditasjon (2) I likhet med feedback, men til forskjell fra progressiv avslapning, fokuserer meditasjon p

mentale prosesser fremfor fysisk eller somatisk avslapning. Meditasjon kan betraktes som en emosjonsfokusert mestringsstrategi rettet mot kontrollere flelsene mens kilden til stress forblir uforandret Kognitiv atferdsferdighets trening Kognitive atferdsferdighets trenings teknikker er betegnelse p metoder som bidrar til at individet endret oppfatning av prosessene som inngr i persepsjon av stress, og til utvikle atferdsteknikker for hndtere stresset Kognitive metoder bidrar til restrukturering av tankemnster, kalt kognitiv restrukturering En teknikk kalles rasjonell-emotativ terapi (Ellis, 1977)

Meichenbaum (1977) utviklet teknikken stress vaksinerings trening (Stress Inoculation Training SIT) Kognitiv atferdsferdighets trening (2) Rasjonell-emotativ terapi innebrer: 1) aktivering av erfaring 2) tro (Beliefs) 3) Konsekvenser 4) Bestride irrasjonell tro 5) Effekt av terapi (restrukturering) Stress vaksinerings trening innebrer: 1. Opplring om stressresponser 2. Gjentagelse av teknikk 3. Anvendelse i reelle situasjoner Kognitive teknikker har til felles frembringe mer positivt tankesett og grundig innsikt i flukt-kamp responsene i organismen

Kognitive teknikker er en problem-fokusert mestringsteknikk som ogs inkluderer kunnskapstilegnelse Stresshndtering anvendt i arbeidslivet Individuell trening er tradisjonelt utviklet innen tradisjonelle behandlingsregimer med eksempelvis ukentlige oppmter over lengre tidsperiode (12 uker eller mer) Stresshndtering i arbeidslivet innebrer bruk av arbeidsplass og arbeidstid som ramme for behandling Stresshndtering i arbeidslivet tilbys ansatte med stor variasjon i symptombilde. Dette innebrer at enkelte kan delta i programmene med moderat plagebilde og dermed oppn relativt begrensede

effekter av programmene og dermed begrense effektstudier Effekter av stressintervensjoner 3 metastudier sker evaluere effekten av stressintervensjoner i arbeidslivet: Murphy, 1996, n = 64 Van der Klink, 2001, n=48 Bunce, 1997, n = 10 Multi-komponent tilnrming gir signifikante

effekter for reduksjon av psykologiske og fysiologiske symptomer p stress Den enkelt-tilnrming som gir best effekt er kognitiv atferdsferdighets trening Spenningsreduksjons strategier reduserer fysisk spenning, men er mindre effektiv i forhold til kognitive tilnrminger Effekter av stressintervensjoner (2) Kombinasjon av treningsteknikker synes gi bedre resultat enn bruk av enkeltteknikker Dette kan bero p at 1/3 av deltagere ikke lrer den enkelte stresshndterings teknikk (Murphy,1984) Kognitive atferdsferdighets trening antas vre den beste enkelttilnrming fordi den reduserer

psykologiske effekter og tilstander som angst og depresjon Stress reduksjon versus stress hndtering Stress reduksjon kan betraktes som primr forebygging/intervensjon mens stresshndtering er sekundr forebygging/intervensjon Tradisjoner som hndterer primr og sekundr forebygging er tradisjonelt lite samordnet Studier av organisasjonsendringer viser ingen entydig sammenheng mellom organisasjonsendringer og signifikant reduksjon i de ansattes symptomer p stress/belastninger Karaseks krav-kontroll modell innebrer at

belastning kan reduseres ved mindre krav eller strre opplevelse av kontroll, dette er ikke dokumentert i endringsprosesser Stress reduksjon - hndtering Organisasjonsendringer innebrer ofte at ansatte m hndtere ekstra belastninger frembrakt av selve endringene (Van der Klink, 2001), noe som krever ekstra trening og opplring Endringsprosesser kan redusere stress for noen ansatte og ke stress for andre, dette har resultert i anbefalinger hvor stresshndtering frst gis p individuelt plan fr organisasjonsmessige endringer iverksettes 5 kjennetegn p gunstige organisasjonsendringer

Klar beskrivelse av ml, oppgaver, planer, og ansvar Risikoanalyse av hovedproblemer Kombinasjon av arbeidstaker og arbeidsrettede mlinger Deltagerperspektiv hvor underordnede og mellomledelsen involveres og kommiteres/ forpliktes Sttte fra toppledelsen Effektive organisasjonsendringer Murphys tre ndvendige elementer:

1. Deltagelse av ansatte 2. Forpliktende medvirkning fra toppledelsen 3. Stttende organisasjonskultur Er det mulig f sttte fra organisasjonen i endringsprosesser dersom organisasjonen i utgangspunktet har svake systemer for organisasjonssttte? Stress forebygging: agenda for fremtidig forskning Tiltak for iverksette stresshndtering er ofte forankret i problemer (sykefravr, turnover) og nske om redusere kostnader (problem-drevet, negative motiver), fremfor

nske om maksimere potensialene og forbedre konkurranseevnen (fortjeneste-drevet, positive motiver). Fremtidig forskning p effekter av helsetiltak br forankres i teori og eksplisitte begreper Pfeiffer (1987) har utviklet modell som innebrer individuell helse, team helse og organisatorisk helse Organisatorisk helse innebrer sammenheng mellom psykososialt arbeidsmilj, kvalitet p produkter og tjenester, administrative systemer og arbeidstakeren selv. Dette innebrer koordinering av helse-milj-sikkerhet, humane ressurser, helsefremmende aktiviteter, og trening og utvikling p arbeidsplassen The Healthy Company Rosen (1991) Utvikling av verdi-baserte organisasjonssystemer for hndtering og utvikling av menneskelige verdier

Rosens modell innebrer 13 dimensjoner som innebrer nr sammenheng mellom individets og organisasjonens helse og prestasjoner Nasjonale arbeidsforskningprogram Sprreskjemaunderskelse blant 15.000 arbeidstaker i perioden 1993-97 viste faktorer av betydning for organisasjonsmessig helse: Belnningssystemer for prestasjoner

pen, to-veis kommunikasjon Vekst og utvikling for abeidstakerne (trening) Tillit og gjensidig respekt Sterkt forpliktelse til kjerneverdiene blant topplederne Strategi for opprettholde organisasjonens konkurranseevne og tilpasningsevne Organisasjonskultur inngr som sentral faktor i nyere organisasjonshelseprogram Program er beskrevet for USA, UK, Finland, Sverige, Nederland og sterrike Organisasjonsendring og helse Det er lite forskning som viser effekter av

organisasjonsendring p dens helsetilstand Organisasjonsendring er en prosess som starter med politiske tiltak Organisasjonsendring innebrer handlinger som er forenlige med politiske formuleringer Organisasjonens planer for stillinger, seleksjon, trening, beslutningsprosesser o.a. m inng i dens restruktureringer og reorganiseringer I praksis innebrer dette at absolutt alle tiltak i organisasjonen m forankres i kjerneverdiene Organisasjonsendring og helse: web 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. Fortune magazine publiserer oversikter over de 100 beste firmaer arbeide i: www.pathfinder.com/fortune/bestcompanies/index 2.html 10 kategorier beskrives for organisasjoner, bl.a.: Rekruttering/ansettelse/orientering Utvikling og lring Belnning og anerkjennelse Helse og velvre Finansiell sikkerhet Organisasjonskultur Unik ansatt praksis Eksamen Tid, sted, varighet: http://www.uio.no/studier/emner/sv/psykologi/PSY240 1/v05/ : 19. april kl. 09:00 (3 timer).

Felleslesesal A vre Eilert Sundts hus (til bl9/10/11) Varighet 3 timer innebrer planlegging Hold deg til ordlyden i oppgaveteksten Vanlig sidetall 9 12 sider hndskrift Vr diskusjonsvillig, henvis til pensum Ikke flere sider med generelt fra egen arbeidserfaring Ved mulighet for mange teorier, velg gjerne to og Utkast til eksamensoppgaver PSY 2401 Vr 2005, versjon 31.3.05 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. Om begrepet integritet og psykisk helse i arbeidslivet Beskriv det generelle adaptasjonssyndromet (GAS) i forhold til psykisk arbeidshelse Diskuter individuelle forskjeller i forhold til psykisk helse i arbeidslivet Diskuter begrepene kontroll, krav, sosial sttte og eventuelt andre sentrale psykologiske faktorer i forhold til psykisk helse i arbeidslivet Drft likheter og forskjeller mellom Karaseks krav-kontroll modell og Hackman & Oldhams modell med karakteristiske jobbegenskaper Diskuter begrepene primr, sekundr og tertir forebygging av psykiske helseproblemer i arbeidslivet Beskriv teknikker for stresshndtering i arbeidslivet Akutte belastninger i arbeidslivet Organisasjonsendringer og psykisk arbeidshelse Lring i organisasjoner og psykisk arbeidshelse Om utbrenthet i arbeidslivet. Om belastninger i arbeidslivet; modeller, symptomer og tiltak.

Recently Viewed Presentations

 • ksumsc.com

  ksumsc.com

  a. Bosniak type II renal cyst. b. Malignant tumor. c. Focus of pyelonephritis. d. Normal. What other secondary finding do you observe? a. Perirenal hemorrhage. b. Mass effect on pancreas. c. Renal vein filling defect. d. Pelvicalyceal dilatation. can not...
 • Hypertrophic Olivary Degeneration: Lesions and Lessons

  Hypertrophic Olivary Degeneration: Lesions and Lessons

  History. The triangle of Guillain and Mollaret is a dentato-rubro-olivary pathway, described in 1931. Oppenheim was the first to provide evidence of inferior olivaryenlargement in post-mortem studies1.
 • The Value of Integrated Behavioral Health

  The Value of Integrated Behavioral Health

  The Quadruple Aim is one way to demonstrate the value of integrated care. ... One simple tool is the Integrated Care Practice Assessment Tool or IPAT. Another tool is the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Integration Playbook, a...
 • VETERANS COMPLIANCE SURVEYS BENEFITS ADMINISTRATION GI Bill is

  VETERANS COMPLIANCE SURVEYS BENEFITS ADMINISTRATION GI Bill is

  Expanded sample is same number as initially surveyed. ... CCAF Tuition and Fees Payment Ledger Registration Information Drop/Add Slips Evidence of Remedial Training Copy of Catalogs and Schedules of Classes (Residence or Distance) for survey period Attendance Records (if applicable)...
 • Smart Assessment for KS3 - Smart Learning

  Smart Assessment for KS3 - Smart Learning

  Smart Assessment for KS3 PracticalsDr ... learning activity where individual or groups of students are involved in manipulating and observing real objects and materials (Abrahams and Reiss, 2012) ... the only assessment of practical work is at GCSE that are...
 • PowerPoint-Präsentation

  PowerPoint-Präsentation

  Historical not easy neighbour-countries. In the past not easy to survive winters. 1920's: one of the poorest countries in Europe. 25% of a small country with 8.3m (70% Mountains, 4.2% water), eff 830. Roger Federer: Pices 120mEUR
 • DoD CIO Brief to FCC-NTIA Model City Workshop

  DoD CIO Brief to FCC-NTIA Model City Workshop

  Overview. The objective of the Spectrum Access Research and Development Program is the development and implementation of innovative spectrum technologies
 • Lecture 1 International Economics Introduction and Overview

  Lecture 1 International Economics Introduction and Overview

  The Standard Model. Also assumes (as before) Homogeneous products. Perfect competition. No distortions (externalities, etc.) Zero costs of trade (transport, etc.) except when we add tariffs. Also (and not as before) Balanced trade