Name of presentation - Masaryk University

Name of presentation - Masaryk University

Citace a citan SW vod do citovn pro bakalsk studenty HEN Martin Krl Masarykova univerzita Fakulta socilnch studi stedn knihovna Brno, 25. bezna 2013 Obsah pednky

zkladn terminologie pro citujeme plagitorstv citan styly norma SN ISO 690 citace v textu soupisy literatury jak citovat... citan software

Zkladn terminologie Citt doslovn pevzet cizho vroku odlien od vlastnho textu uvozovky zmna stylu psma (ez, font) samostatn odstavec vce ne 4 dky (40 slov) odsazen (5pt)

Parafrze ciz mylenka vlastnmi slovy vt mra zapracovn do vlastnho textu nemnit pvodn mylenku!!! plat i pro vtah z textu Bibliografick citace/reference info o dokumentu, kter autor pouil pi psan sv prce

propojen s pvodnm textem hlavn sloky etika citovn technika citovn forma nap. styl nebo standard Pro citujeme Pro citujeme ochrana intelektulnho vlastnictv a

autorskch prv zptn oven uvedench tez zskn irho kontextu k popisovan problematice monost uveden tene do souvislost citan etika Chyby proti citan etice necitovn dla, kter bylo pouito citovn dla, kter autor nepouil

citovn kapacit z oboru, i kdy nemaj dnou souvislost s tmatem dla nepesn citovn znemouje identifikaci a dohledatelnost autocitace citovn ostatnch vlastnch prac bez zejm souvislosti s novm dlem Plagitorstv

Definice plagitorstv Pedstaven duevnho dla jinho autora pjenho nebo napodobenho v celku nebo z sti, jako svho vlastnho. (Norma SN ISO 5127-2003) Co je plagitorstv vyuit ciz mylenky bez uveden jejho pvodnho autora vdom

nevdom vydvn ciz mylenky za vlastn plat i pro tabulky, grafy, obrzky,... poruujete etick pravidla vdeck komunikace platn prvo R (AZ) Obecn znm vci zkladn informace z oboru nap. voda va pi 100C

mus se citovat? jakou zvolm publikaci? encyklopedie, slovnk NEmuste citovat!!! Citan styly Citan styly

SN ISO 690 esk verze mezinrodn normy APA pro poteby American Psychological Association psychologie + dal pbuzn obory MLA humanitn obory (nap. jazykovda), manul v PDF

Chicago spoleensk vdy, popisuje tak citovn VKP Citan styly Harvard citan styl Harvard Bussiness School Vancouver pro asopisy z oblasti lkastv,

biomedicny, lkaskch technologi apod., manul v PDF AMA citan styl American Medical Association pro lkastv a biologii, manul v PDF CSE citan styl pro prodn vdy Norma

SN ISO 690 Nov norma platn od 1.4.2011 nahradila SN ISO 690 a 690-2 nov verze po 14-ti letech obecn uznvan interpretace normy (Bierntov, Skpa) pipomnkovno 8 odbornky na citace

Novinky v norm jin zpis autor dostupnost nen v <> poet stran nepovinn lep zapracovn e-dokument Druhy citac odkazy v textu soupis pouit literatury Citace

v textu Harvardsk styl (pjmen prvnho autora, rok, strana) (Kafka, 2008, s. 125) strana je voliteln (Kafka, 2008) chyb-li autor, pak nzev korporace (Adobe Creative Team, 2011)

chyb-li autor i korporace, pak prvn slova z nzvu nen kurzvou (Principy sazby, 1954, s. 18) Harvardsk styl zkrcen citace stejn u vce dl za rok se vkld index (psmeno a,b,c,d,...) (Kafka, 2008b, s. 54) citace se me vkldat kamkoliv do vty,

na konci vty se d ped teku ... citace dvme do uvozovek (Bratkov, 2008) nebo je lze i jinak zvraznit (Cihl, 2011). citace pouit hned za sebou spojujeme (Bratkov, 2008; Cihl, 2011) Harvardsk styl pokud je ve vt pjmen citovanho autora v prvnm pdu, vypoutme ho ze zkrcen citace

... a tento pojem definuje Kafka takto,... (2008, s. 34). hranat vs. kulat zvorky Soupis literatury v Harvardskm stylu v soupisu pouit literatury je rok hned za autorem (pokud nen, tak za nzvem), rok vydn se dle neuvd KAFKA, Jan. 2008. Nzev: podnzev... Praha:

Mlad Fronta, 254 s. Principy sazby. 1954. 2. vyd..... Praha: Academia, 185 s..... pokud je v citaci cel datum, pak ho uvdme SRBECK, Gabriela. 2010. Rozvoj kompetenc student ve vzdlvn. Inflow: information journal [online]. Brno, 02/07/2010, ro. 3, . 7... Poznmky pod arou funkce vloit poznmku pod arou ve

Wordu ve sv knize Kafka1.... a tak ve svm lnku2 pod arou jen zkrcen citace = pjmen a jmno autora, nzev, strana SMITH, Michael. Digital libraries, s. 195. bez autora = korporace Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS5, s. 188.

Poznmky pod arou bez autora i korporace = jen nzev Principy sazby, s. 18. u st dokument (nap. lnky) nen nzev kurzvou SRBECK, Gabriela, Rozvoj kompetenc student ve vzdlvn. kad citace m vdy nov slo citaci lze vkldat kamkoliv do vty

hned za citovanou pas na konci vty ped teku Poznmky pod arou stejn citace pod sebou tamt Principy sazby, s. 18. tamt, s. 25. odkaz na jinou poznmku (prvn pouit) KAFKA, cit. 1, s. 124.

slovn citac (Vancouver styl) kad citace m sv jedinen slo v soupisu literatury 48. NOVOTN, Jan. Metody odposlechu... slo citace se pouije v textu ..., co s sebou me pinet problmy (25, s. 158). ..., co dle Novotnho nen pln vhodn (48).

spojen vce citac do jedn (25, s. 158; 48) hranat zvorky Citace v soupisu pouit literatury Druhy dokument kniha - kapitola asopis, noviny - lnek

sbornk pspvek ve sbornku web webov strnka, pspvek ... Obecn struktura Jmna tvrc Nzev Typ nosie (jen u elektronickch) Vydn Nakladatelsk informace Datum vydn

Edice slovn Identifiktor Dostupnost Poznmky Titn dokumenty Citovn titnch dokument Citovan text mt fyzicky u sebe

Pokud daj chyb: odhadne se vynech se Zdroje informac

Tituln list Rub titulnho listu Tir [Extern zdroje] [Odhad] Monografie (struktura, pklad) Primrn odpovdnost. Nzev: podnzev. Sekundrn odpovdnost. Vydn. Msto vydn: Nakladatelstv, rok vydn, rozsah stran. Edice: Subedice, slo edice. Standardn slo. Dostupnost.

Poznmky. HOLZNER, Steven. RSS: automatick doruovn obsahu vaich WWW strnek. Peklad Jan indel. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, 278 s. ISBN 978-80-251-1479-7. st monografie (struktura, pklad) Primrn odpovdnost. Nzev: podnzev. Sekundrn odpovdnost. Vydn. Msto vydn: Nakladatelstv, rok vydn, rozsah stran. Edice:

Subedice, slo edice. Standardn slo. Dostupnost. Poznmky. (Chapter 1) Beeing a teacher. HENRY, Miriam, John KNIGHT, Robert LINGARD a Sandra TAYLOR. Understanding Schooling: An Introductory Sociology of Australian Education. Florence: Routledge, 1988, s. 18-39. ISBN 9780415008952. Dostupn tak z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action? docID=10017788&p00=sociology lnek (struktura, pklad)

Primrn odpovdnost. Nzev lnku: podnzev lnku. Sekundrn odpovdnost lnku. Nzev periodika: podnzev periodika. Msto: Nakladatelstv, rok vydn, ronk, slo rozsah stran. Standardn slo. Dostupnost. Poznmky. DASGUPTA, Partha a Eric MASKIN. Efficient Auctions. The Quarterly Journal of Economics. Oxford (GB): Oxford University Press, 2000, vol. 115, issue 2, s. 341-388. DOI: 10.1162/003355300554755. Dostupn tak z databze Oxford Journals Online.

Periodikum (struktura, pklad) Nzev periodika: podnzev periodika. Odpovdnost. Msto: Nakladatelstv, rok vydn, ronk, slo. ISSN. Dostupnost. Poznmky. Mediln studia: odborn asopis pro kritickou reflexi mdi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta socilnch vd, prosinec 2010, ro. 4, . 1. ISSN 1801-9978. Vychz 2x ron.

Sbornk (struktura, pklad) Primrn odpovdnost sbornku. Nzev sbornku: podnzev sbornku. Sekundrn odpovdnost sbornku. Vydn. Msto vydn: Nakladatelstv, rok vydn, poet stran. Edice: Subedice, slo edice. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky. FRIEDLOV, Zdeka a Pavla GAJDOKOV (ed.). Knihovny souasnosti 2012: sbornk z 20. konference, konan ve dnech 11. a 13. z 2012 v arelu Univerzity Pardubice. Ostrava: Sdruen knihoven R, 2012. 252 s.

ISBN 978-80-86249-65-0. Dostupn tak z: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_ sbornik_final.pdf Pspvek (struktura, pklad) Primrn odpovdnost pspvku. Nzev: podnzev pspvku. Sekundrn odpovdnost pspvku. In: Primrn odpovdnost sbornku. Nzev sbornku: podnzev sbornku. Sekundrn odpovdnost sbornku. Vydn. Msto vydn: Nakladatelstv, rok vydn, rozsah stran. Edice: Subedice, slo edice. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky.

DENR, Michal a Josef MORAVEC. Opensource a knihovny: cesta k lepm slubm?. In: FRIEDLOV, Zdeka a Pavla GAJDOKOV (ed.). Knihovny souasnosti 2012: sbornk z 20. konference, konan ve dnech 11. a 13. z 2012 v arelu Univerzity Pardubice. Ostrava: Sdruen knihoven R, 2012, s. 128 - 132. ISBN 978-80-86249-65-0. Dostupn tak z: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/KKS_2012_sborn ik_final.pdf Akademick prce (struktura, pklad)

Primrn odpovdnost. Nzev: podnzev. Vydn. Msto vydn: Nakladatelstv, rok vydn, poet stran. Standardn slo. Dostupnost. Poznmky. JANK, Monika. Matestv a dtstv oima en rznch generac. Brno, 2008, 133 s. Dostupn tak z: http://is.muni.cz/th/78718/fss_m_a2. Vedouc diplomov prce Miroslava tpnkov. Masarykova univerzita, Katedra psychologie.

Legislativa (struktura, pklad) Nen definovno v norm, odvozeno z obecn struktury! Psobnost. Primrn odpovdnost. Nzev: podnzev. In: Primrn odpovdnost sbrky. Nzev sbrky: podnzev sbrky. Rok vydn, st, rozsah stran. Dostupnost. Poznmky. ESKO. Zkon . 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokch kolch a o zmn a doplnn dalch zkon (zkon o vysokch kolch). In: Sbrka zkon esk republiky. 1998, stka 39, s. 5388-5419. Dostupn tak z:

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb03998.pdf Na prvnickch fakultch se pi citovn vychz z Legislativnch pravidel vldy (s. 48-52). Normy a standardy (struktura, pklad) Oznaen. Nzev: podnzev. Vydn. Msto, Nakladatelstv, rok/datum vydn, poet stran. Dostupnost. Poznmky. SN EN 62270. Automatizace vodnch elektrren: pokyn pro zen pomoc potae.

Praha: esk normalizan institut, 2005-0301. 72 s. Tdc znak 08 5500. Kartografick materily Primrn odpovdnost. Nzev: podnzev. Mtko. Sekundrn odpovdnost. Vydn. Msto vydn: Nakladatelstv, rok vydn, rozmr. Edice: Subedice, slo edice. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky. Tebosko: velk cykloturistick mapa. [1:60 000]. Vizovice: Shocart, 2008. ISBN 978-807224-565-9.

Kartografick materily pklad 2 Primrn odpovdnost. Nzev: podnzev. Mtko. Sekundrn odpovdnost. Vydn. Msto vydn: Nakladatelstv, rok vydn, rozmr. Edice: Subedice, slo edice. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky. KLUB ESKCH TURIST. Krlick Snnk: turistick mapa 1:50 000. 4. vyd. Praha: Trasa, 2011, 1 mapa sloen. Edice Klubu eskch turist, sv. 53. ISBN

9788073243166. Firemn a nepublikovan dokumenty Primrn odpovdnost. Nzev: podnzev. Sekundrn odpovdnost. Vydn/verze. Msto vydn: Nakladatelstv, rok vydn. Rozsah stran. Poznmky. Dostupnost. Standardn slo. K, Jan, Martin KRL a Blanka FARKAOV. Nastaven pipojen k internetu: jednoduch intern nvod pro zamstnance. Verze 1.4.11. Brno, 2010.

4 s. Dostupn z intranetu K FSS MU. Intern manul. Elektronick dokumenty Citovn elektronickch dokument Problm nalezen bibliografickch info Zdroje informac

nadpisy hlavika, metadata titulek [extern zdroje] [odhad]

daje o datu citovn, aktualizace, data publikovn, nosie, msto vydn verze e-lnky Primrn odpovdnost. Nzev lnku: podnzev lnku. Sekundrn odpovdnost lnku. Nzev periodika: podnzev periodika [nosi]. Msto: nakladatelstv, rok/datum vydn, ronk, slo, rozsah stran, datum aktualizace [datum citovn]. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky. SRBECK, Gabriela. Rozvoj kompetenc student

ve vzdlvn. Inflow: information journal [online]. Brno: [Masarykova univerzita, Filozofick fakulta, KISK], 02/07/2010, ro. 3, . 7 [cit. 2010-08-06]. Dostupn z: http://www.inflow.cz/rozvoj-kompetencistudentu-ve-vzdelavani e-knihy Primrn odpovdnost. Nzev: podnzev [nosi]. Sekundrn odpovdnost. Vydn. Msto vydn: Nakladatelstv, rok/datum vydn, datum aktualizace [datum citovn]. Edice: Subedice, slo edice. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky.

HNIG, Johannes Franz. Abdominoplastik: Prinzip und Technik [online]. [Heidelberg]: Steinkopff, 2008 [cit. 2011-10-18]. ISBN 978-3-7985-1817-9. DOI: 10.1007/978-3-7985-1817-9. Dostupn z: http://www.springerlink.com/content/978-3-79851816-2 Dal e-dokumenty obdobn se vytvej citace elektronickch ekvivalent klasickch dokument e-pspvky, e-asopisy, e-firemn literatura, st e-knihy, e-diplomky

Webov sdla Primrn odpovdnost. Nzev webu: podnzev webu [nosi]. Sekundrn odpovdnost. Vydn/verze. Msto vydn: Nakladatelstv, rok/datum vydn, datum aktualizace [datum citovn]. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky. Masarykova univerzita [online]. Brno: Masarykova univerzita, c1996-2012 [cit. 2012-10-11]. Dostupn z: http://www.muni.cz

Webov strnky (jako soust webu) Primrn odpovdnost strnky. Nzev strnky: podnzev strnky. Primrn odpovdnost webu. Nzev webu: podnzev webu [nosi]. Sekundrn odpovdnost webu. Vydn/verze. Msto vydn: Nakladatelstv, rok/datum vydn, datum aktualizace [datum citovn]. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky.

Absolventi. Masarykova univerzita [online]. Brno: Masarykova univerzita, c1996-2012 [cit. 2012-1011]. Dostupn z: http://www.muni.cz/alumni. Informace pro absolventy MU. Pspvek na webu (nap. Wikipedia) Primrn odpovdnost pspvku. Nzev pspvku: podnzev pspvku. In: Primrn odpovdnost webu. Nzev webu : podnzev webu [nosi]. Sekundrn odpovdnost webu. Vydn/verze. Msto vydn: Nakladatelstv, rok/datum vydn, datum aktualizace [datum citovn]. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky.

Albert Einstein. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 5 November 2001, 8 October 2012 [cit. 2012-10-08]. Dostupn z http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein Blog Primrn odpovdnost pspvku. Nzev pspvku: podnzev pspvku. In: Primrn odpovdnost blogu. Nzev blogu: podnzev blogu [nosi]. Sekundrn odpovdnost. Vydn/verze. Msto

vydn: Nakladatelstv, datum vydn, datum aktualizace [datum citovn]. Identifiktor. Dostupnost. Poznmky. TWEETY. Pokroil propagace webu. In: SEO blog [online]. 7. 1. 2008 [cit. 2012-10-08]. Dostupn z: http://www.seoblog.cz/pokrocila-propagace-webu e-pspvky jako blogy se cituj pspvky do:

elektronickch sbornk webovch sdel databz potaovch program videa nap. na Youtube, Vimeo, Stream.cz,... Zprvy v e-konferenci

Primrn odpovdnost zprvy. Nzev zprvy: podnzev zprvy. In: Nzev systmu zprv: podnzev systmu zprv [nosi]. Sekundrn odpovdnost. Msto vydn: Vydavatel, datum vydn/odesln, datum aktualizace [datum citovn]. slovn/ lokace v rmci systmu zprv. Dostupnost. Poznmky. RICHTER, Vt. Autorske pravo ve znalostni ekonomice. In: KNIHOVNA List: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [online]. Praha: CESNET, Fri, 15 Aug 2008 11:54:34 +0200 [cit. 22. prosince 2008]. Dostupn prostednictvm emailu: [email protected] a tak z archivu: http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa? A2=ind0808&L=knihovna&T=0&F=&S=&P=3291

Citan software Co je citan SW? sprva citac funkce

vkldn/import zznam (z EIZ) export do citanch styl tvorba bibliografi vyhledvn doplky (nap. plug-in do Wordu, lity,...) EndNoteWeb pstup: http://myendnoteweb.com registrace

pihlsit se pod svou univerzitou kliknte na: Institutional users - Log in via your institutional login (Shibboleth) z nabdky vyberte: Czech academic identity federation EduID.cz pihlaste se pes UO a sekundrn heslo vytvoit si vlastn et EndNoteWeb

Citace PRO pstup: http://www.citacepro.com od tvrc Citace.com podrobn nvod pihlen kliknte na ikonu Masarykova univerzita zadejte UO a sekundrn heslo Citace PRO Citace.com

zjednoduen verze Citace PRO genertor citac sprva citac po registraci generovn dle stylu SN ISO 690 export do Wordu importy dle ISBN a DOI poradna na Facebooku (e:citace) e-kurz (e:citace) ... Zdarma dostupn SW

ZOTERO rozen do Firefoxu um zskvat bibliografick daje pmo z webov strnky sdlen a export citac Connotea systm pro sprvu odkaz z internetu a profi DB citace lze tagovat a sdlet CiteULike

systm pro sprvu citac monost doplnn FT, tagovn, sdlen, RSS podpora vech vznamnch citanch styl ale nepodporuje ISO 690 Dal citan

nstroje Citace v katalogu knihoven MU Odevzdej.cz kontrola textu na plagitorstv nahraje se soubor vsledek se posl na zadan e-mail Zdroje: norma SN ISO 690

norma ISO 690:2010 citovn dle SN ISO 690 BIERNTOV, Olga a Jan Skpa - Bibliografick odkazy a citace dokument: dle SN ISO 690 (01 0197) platn od 1. dubna 2011 [pdf, 1.3 MB] BIERNTOV, Olga Bibliografick citace dle aktualizovan normy SN ISO 690 [ppt, Slideshare] Tkakov, Daniela - Jak zpracovvat bibliografick citace (e-kurz VB-TUO) Bratkov, Eva Bibliografick odkazy pro seznamy a citace (pklady)

Iva: informan vchova na UTB ve Zln (online kurz) citovn dle SN ISO 690 a 690-2 BRATKOV, Eva - Metody citovn literatury a strukturovn bibliografickch zznam podle mezinrodnch norem ISO 690 a ISO 690-2 [pdf, 860 kB] E-kniha KRATOCHVL, Ji, Petr Sejk, Vra Eliov a Marek Stehlk. Metodika tvorby bibliografickch citac [online]. Brno, Masarykova univerzita, 2010,

aktualizace 18. jna 2011. ISSN 1802-128X. Dostupn z Elportlu MU. e-kniha dostupn zdarma v IS MU popis nejpouvanjch citanch styl Pozvnka Neumm citovat a nevad mi to...

praktick workshop tvorba citac v prosted citanho softwaru ukzky v systmu Citace PRO kvten 2013 Dkuji Vm za pozornost Martin Krl [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • The Grace to Lead The work would not

  The Grace to Lead The work would not

  The Grace to Lead. The work would not be accomplished by the efforts of the flesh but by an unending supply of the anointing from God. When the work was finished and the capstone was put in place, it would...
 • History of Christianity

  History of Christianity

  East and West, Latin and greek. As can be seen from the experiences of the early Christian writers and thinkers following, the more closely they sought to define the nature of God, Jesus, Trinity, Holy Spirit, the Church, living the...
 • II. Foundations of Family Therapy - Higher Education

  II. Foundations of Family Therapy - Higher Education

  Times Palatino Helvetica Arial Blank Presentation II. Foundations of Family Therapy Numerous phenomena gave rise to family therapy and the systems perspective in the 1940s & 1950s: WWII Small Group Dynamics The Child Guidance Movement Research on schizophrenia- Marriage counseling...
 • LITUANIA - jcyl.es

  LITUANIA - jcyl.es

  POLÍTICA Primer ministro de Lituania POLÍTICA La presidenta electa de Lituania REALIZADO POR Luis Sergio Mario Rubén Leanna SU POBLACION ES DE 3.339.550 TIENE UNA SUPERFICIE DE 65.300 km² PLAZA DE LA CATEDRAL DE VILNA EL CORAZÓN HISTÓRICO DE VILNA...
 • The technicalities of DAB radio

  The technicalities of DAB radio

  The technicalities of DAB radio The encoding and compression system is very impotant. The digital radio system adopted reduces the data rate down to 128 kbits/sec, a sixth of the bit rate for the similar quality lineary encoded signal. The...
 • Living with Heart Failure Ayesha Hasan MD, FACC

  Living with Heart Failure Ayesha Hasan MD, FACC

  Basil Parsley Chives Paprika Dill weed Pepper Garlic Sage Tarragon Mrs. Dash Thyme Lemon, lime juice Patients Should Follow a 2000 mg Sodium Diet How It Shakes Out ½ tsp salt = 1 serving = 3 slices of ham =2...
 • FILAMENTOUS ASCOMYCETES I IB 371 - General Mycology

  FILAMENTOUS ASCOMYCETES I IB 371 - General Mycology

  ASPERGILLUS Teleomorph genera - Eurotium Neosartorya Emericella FILAMENTOUS ASCOMYCETES I IB 371 - General Mycology Lecture 21 Thursday, November 6, 2003 FILAMENTOUS ASCOMYCETES Mycelium septate Septa with single pore or many small pores Woronin bodies present at pores Nuclei haploid,...
 • Chapter 23

  Chapter 23

  Chapter 23 "Never touch your idols: the gilding will stick to your fingers." Mark Twain published . The Gilded Age. He was . disillusioned. with the increasing . corruption, poverty, and dishonesty around him. He used the novel to express...