Návrh Využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice na ...

Návrh Využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice na ...

NVRH VYUITIA METDY AHP A SOFTVRU EXPERT CHOICE NA OPTIMALIZCIU STRATEGICKCH CIEOV ZUJMOVCH SKUPN V KONTEXTE SO STRATGIOU SPOLOENSKY ZODPOVEDNHO PODNIKANIA V PODNIKU EMERSON, A. S., DIVZIA BRANSON V NOVOM MESTE NAD VHOM DIPLOMOV PRCA Vypracovala: Bc. Jana Pastorkov Vedci prce: prof. Ing. Peter Sakl, CSc., Ing. Gabriela Hrdinov, Ing. Katarna Drienikov Tto prca bola podporovan Agentrou na podporu vskumu a vvoja na zklade zmluvy

. LPP 0384-09 Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR). Hlavnm cieom DP je: njs aktulny viackriterilny problm v podniku, ktor by som mohla riei pomocou AHP metdy a softvru Expert Choice. Obsah 1

TUR, strategick plnovanie a rozhodovanie, spoloensky zodpovedn podnikanie 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s., Nov Mesto nad Vhom 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn v podniku Emerson, a. s., divzia Branson v NMnV 4 Zhodnotenie nvrhu Zoznam bibliografickch odkazov 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie,

spoloensky zodpovedn podnikanie Tto as je zameran na zskanie teoretickch zkladov pre vypracovanie DP, asti 1 kapitoly: - TUR, - multikriterilna rozhodovacia metda AHP, - softvr Expert Choice, - spoloensky zodpovedn podnikanie, - zujmov skupiny. 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie,

spoloensky zodpovedn podnikanie TUR- trvalo udraten rozvoj je komplexn a synergick proces, ktor ovplyvuje vetky oblasti ivota, smeruje k takmu modelu fungovania prslunho spoloenstva, ktor kvalitne uspokojuje potreby a zujmy ud, [1]. 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie, spoloensky zodpovedn podnikanie Multikriterilna rozhodovacia metda AHP

autor: Thomas L. Saaty, poskytuje komplexn a logick koncepciu pre truktrovanie problmu, kvantifikovanie elementov problmu, ktor svisia s ciemi na hodnotenie alternatvnych rieen [8], stupne rozhodovania, [8]: - hierarchinos, - priority, - konzistentnos. 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie, spoloensky zodpovedn podnikanie Multikriterilna rozhodovacia metda AHP- hierarchia

Obr. Prklad hierarchie AHP metdy, [10] 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie, spoloensky zodpovedn podnikanie Multikriterilna rozhodovacia metda AHP Priority Konzistentnos, [12] Tab. Hodnotiaca stupnica, [11]

CI- index konzistentnosti RI- index nhodilosti CI/RI 0,1 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie, spoloensky zodpovedn podnikanie Softvr Expert Choice Vyuva metdu provho porovnvania v rmci stanovench priort. Umouje do modelu zaznamenva hierarchicky lenen kritri a priority hodnotiacich variantov, [15].

1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie, spoloensky zodpovedn podnikanie Spoloensky zodpovedn podnikanie anglick nzov: Corporate Social Responsibility (CSR), Spoloensky zodpovedn podnikanie je kontinulny zvzok podnikov sprva sa eticky, prispieva k trvalo udratenmu rozvoju, a zrove prispieva k zlepovaniu kvality ivota zamestnancov, ich rodn, rovnako ako loklnej komunity a spolonosti ako celku, [16]. 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie,

spoloensky zodpovedn podnikanie Spoloensky zodpovedn podnikanie Tzv. triple- bottom- line obsahuje roviny, [18]: ekonomick, socilnu, environmentlnu. 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie, spoloensky zodpovedn podnikanie Zoznam organizci venujcich sa SZP na Slovensku

Nadcia Pontis; www.nadaciapontis.sk Business Leaders Forum; www.blf.sk Centrum pre filantropiu; www.cpf.sk

Intitt pre ekonomick a socilne reformy; www.ineko.sk Nadcia Integra; www.integra.sk Obianske zdruenie Panet; www.panet.sk Slovensk centrum istejej produkcie; www.scpc.sk Slovensk spolonos pre zahranin politiku; www.sfpa.sk Stredoeurpska asocicia sprvy a riadenia spolonost; www.cecga.org Transparency International; www.transparency.sk [ 25], [www.viabona.sk] 1 TUR, Strategick plnovanie a rozhodovanie, spoloensky zodpovedn podnikanie Zujmov skupiny, [21]:

anglick nzov: stakeholders, s vetky osoby, skupiny alebo organizcie, ktor maj vplyv na fungovanie firmy, alebo ich jej aktivity sptne ovplyvuj. 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Obsahom druhej kapitoly je analza: profilu spolonosti, predmetu innosti, procesov v spolonosti, divzie Branson v kontexte so SZP,

zujmovch skupn a ich cieov. 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Profil spolonosti, [29]: Obchodn meno: Emerson akciov spolonos,

sdlo: Nov Mesto nad Vhom, prvna forma: akciov spolonos, tatutrny orgn: predstavenstvo, 5 lenov. http://www.emerson.sk/ 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Divzie spolonosti, [30]:

Branson; http://www.emerson.sk/?page_id=36, Emerson Network Power; http://www.emerson.sk/?page_id=61, Energy Systems; http://www.emerson.sk/?page_id=79, European Systems Assembly and Distribution; http://www.emerson.sk/?page_id=87,

Kop- Flex; http://www.emerson.sk/?page_id=91, White-Rodgers; http://www.emerson.sk/?page_id=101, Asco Numatics; http://www.emerson.sk/?page_id=110, obchodn zastpenie- Control Techniques; http://www.emerson.sk/?page_id=53. 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Predmet innosti divzie Branson Vroba ultrazvukovch a vibranch zvracch zariaden na zvranie plastov pouvan najm v automobilovom priemysle, ultrazvukov nstroje a prsluenstvo, [30].

http://www.branson.sk/ 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Procesy v spolonosti, [31]: hlavn, strategick; obchodn politika, financie, rozvoj, bezpenos dt, environmentlna politika..., procesy predaja,

vrobn procesy, 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Analza spolonosti Branson v kontexte so SZP Spolonos nie je lenom iadnej organizcie, zaoberajcej sa SZP, no napriek tomu jej podnikanie a procesy sa vo vekej miere daj definova ako spoloensky zodpovedn. 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn

v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Obr. Analza spolonosti Branson v kontexte s rovinami SZP 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Zujmov skupiny Zujmov skupiny divzie Branson s : top manament, majitelia, akcionri, zamestnanci, investori, zkaznci,

dodvatelia, verejnos, konkurencia, vldne intitcie, mdi, zdruenia. 2 Analza urovania cieov zujmovch skupn v kontexte so stratgiou SZP v podniku Emerson, a. s. Hierarchia stanovovania cieov dlhodob ciele - centrlne podniky schvlenie akcionrmi a top manamentom- jednotliv odvetvia

iastkov ciele - presun na krajiny (reginy) divzie - urenie spsobu plnenia tchto cieov, zodpovednos za plnenie stratgie tak, aby boli ciele zohadnen. 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch S&OP, problm skupn informovanosti Stanovenie hlavnho ciea Hlavn rozvrhov pln (Master Schedule Plan):

budce potreby komponentov, plynul chod vroby, zniovanie zsob, odstrnenie deficitu. Obr. Postup zostavovania hlavnho rozvrhovho plnu 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Zujmov skupiny:

zamestnanci oddelenia S&OP- plnovai, firemn predajcovia. manament (ovplyvovanie aj vych strategickch cieov): Cie: njs optimlny spsob zlepenia informovanosti medzi plnovami a predajcami 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vber variantov rieenia: audit zameran na vzahy s predajcami; (V1),

realizcia pravidelnch stretnut, tzv. meetingov, plnovaov a predajcov; (V2), ni nerealizova; (V3). 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn

Audit zameran na vzahy s predajcami; (V1) el: Zisti dvody, ktor ved k mekaniu informanho toku a podvaniu skreslench informci medzi pracovnkmi plnovania a predaja a navrhn tak opatrenia, ktor tento nedostatok odstrnia. Oakvan prnosy auditu: zistenie problmov v komunikci medzi

plnovami a predajcami, zistenie dvodov nepresnch informci od predajcov, zistenie dvodov omekania posunu informci, zavedenie npravnch opatren, zvenie produktivity prce, zvenie motivcie. 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn

Realizcia pravidelnch stretnut plnovaov a predajcov; (V2) el: zvi informovanos medzi pracovnkmi plnovania a predaja a tm spresni vstupn daje potrebn na zostavenie hlavnho rozvrhovho plnu Ni nerealizova, (V3) Oakvan prnosy realizcie meetingov: oboznmenie sa s aktulnymi produktmi,

zlepenie vzahov, pravideln sprvy od predajcov, monos zastova sa na S&OP procesoch, posudzovanie zkych miest v plnovan, poznanie regionlnych. odchlok/poiadaviek, zvenie produktivity, zvenie motivcie. 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Obr. Poiadavky na splnenie ciea v kontexte so SZP

3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vber kritri pre rozhodovac proces Po konzultcich v podniku boli z poiadaviek na realizciu zlepenia navrhnut nasledovn kritri: zvenie objemu predaja; (K1), zvenie produktivity prce; (K2), rast informovanosti pre plnovanie; (K3), zlepenie S&OP procesov; (K4), zskanie podkladov v stanovenom ase; (K5),

monos zastova sa na S&OP procesoch; (K6), zlepenie komunikcie; (K7), zvenie motivcie; (K8). 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Obr. Zobrazenie trojrovovej hierarchie pre rozhodovac proces 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch

skupn Expertn odhady riadite divzie Branson SK, strategick plnova (Master Scheduler), predajca, manar obstarvania pre Eurpu (European Procurement Manager). Obr. Matica provho porovnvania kritri

3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vstupy Obr. Prov porovnvanie kritri 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vstupy

Obr. Prov porovnvanie variantov poda K1 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vstupy Obr. Vsledn dleitos kritri 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch

skupn Vstupy Obr. Vsledok rozhodovacieho procesu 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vstupy Tab. Vsledn hodnoty vpotu metdou AHP

3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vstupy Obr. Dleitos variantov poda K3- 24,9% 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vstupy

Obr. Dleitos variantov poda K3- 24,9% 3 Nvrh vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice na optimalizciu strategickch cieov zujmovch skupn Vstupy Obr. Graf dleitosti variantov poda jednotlivch kritri 4 Zhodnotenie nvrhu Vsledn nvrh rieenia stanovenho ciea: njs optimlny spsob zlepenia informovanosti medzi plnovami a predajcami, je realizcia

pravidelnch stretnut, tzv. meetingov, plnovaov a predajcov s viac ako 50% ohodnotenm. Nvrh monost alieho vyuitia metdy AHP a softvru Expert Choice: Opakujce sa rozhodovacie procesy:

vber z monost zvyovania plnovanho objemu predaja a obratu, vber strojov, technolgi a nstrojov v rmci rozpotu, vber z monost rieenia kapacity vroby, potu zamestnancov, nadasov prce a pod., vber pri procese predvroby pri novch projektoch, vber dodvateov poda stanovench kritri, in. Jednorazov, jedinen procesy. Zoznam bibliografickch odkazov [1] TUR, Trvalo udraten rozvoj [online]. [2010-12-1]. Dostupn na internete [2] SAKL, P. a kol. autorov. Strategick manament v praxi manara. Trnava: SP Synegria, 2007. ISBN 97880-89291-04-5 [3] MAJTN, M. a kolektv. Manament. Bratislava: Sprint, 2007. ISBN 978-80-89085-72-9 [4] SEDLK, Mikul. Zklady manamentu. Bratislava: Iura Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-193-4 [5] JAKUBKOV, Dagmar. Strategick marketing, strategie a trendy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-2472690-8 [6] KOTLER, P., KELLER K. L. Marketing management. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5 [7] Riadenie a Rozhodovanie. [online]. [2010-11-05]. Dostupn z internetu [8] ROHOV I., MARKOV Z. Analza metdy AHP a jej potencilne vyuitie v logistike. In Acta Montanistica Slovaca. Ronk 14 (2009), slo 1, 103-112 [online]. [2010-11-03]. Dostupn z internetu [9] Mindtools. Analytic Hierarchy Process. [online]. [2010-11-03]. Dostupn na internete

Zoznam bibliografickch odkazov [10] Emerald. Research you can use. [Online]. [2010-11-03]. Dostupn z internetu [11] MCA, J., LEITNER, B. Aplikcia metd viackriterilneho rozhodovania v krzovom riaden. Krzov manament. ilinsk univerzita. [online]. [2010 11 - 03]. Dostupn z internetu < http://fsi.uniza.sk/ktvi/leitner/2_predmety/OA/LS07-08/Clanok%20KM2_2007.pdf > [12] Slovensk centrum strategickch tdi. Dizertan prca, Ing. Sekera. [online]. [2011-03-22]. Dostupn z internetu %E1%20pr%E1ca%20Sekera.pdf>

[13] Emeraldinsight. [online]. [2011-03-22]. Dostupn na internete [14] Kardinln informace o kritrich. [online]. [2010-11-08]. Dostupn z internetu < http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/EKO422-Kardinalni1.pdf> [15] Expert Choice. Vcekriteriln vbr z alternativ. [16] Zodpovedn podnikanie [online]. [2010-10-27]. Dostupn na internete Zoznam bibliografickch odkazov [17] STBLO, Ji. Management souasn a budouc. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-67-2 [18] PRSKAVCOV, M. (autor kapitoly). Problematika Corporate Social Responsibility se zamenm na lidsk kapitl, Gender Studies a environmentln management. Syntetick studie. Liberec: Technick univerzita v Liberci,

2007. ISBN 978-80-7372-289-0. [online]. [2010-10-20]. Dostupn z internetu [19] TRNKOV, Jana. Spoleensk odpovdnost firem, kompletn prvodce tmatem a zvry z przkumu v R. Praha: Grafotechna, 2004. Business Leaders Forum. [online]. [20101102]. Dostupn z internetu [20] Prodonum. Spolonos pre rozvoj filantropie. [Online]. [2010-11-02]. Dostupn na internete [21] Spoloensky zodpovedn podnikanie. Bratislava: Nadcia Integra, Nadcia Pontis, Panet, 2005. [online]. [201010-20]. Dostupn z internetu [22] Spoleensk odpovdnost firem. [online]. [2010-11-02]. Dostupn na internete [23] Deset hlavnch pnos pijet spoleensk odpovdnosti firem, Business case. Csrnetwork. [online]. [2010-1026]. Dostupn z internet

Zoznam bibliografickch odkazov [24] Euraktiv. CSR na Slovensku: Pomaly ale iste, 2008. [online]. [2010-11-03]. Dostupn na internete [25] Naozaj viete o je CSR? [online]. [2010-11-06]. Dostupn na internete [26] Business Leaders Forum. Zoznam a profily lenov. [online]. [2010-11-03]. Dostupn na internete [27] CSR Europe. Our Members. [online]. [2010-11-03]. Dostupn na internete [28] Via Bona Slovakia. Ocenenie za zodpovedn podnikanie a firemn filantropiu. [online]. [2010-11-03]. Dostupn na internete [29] Obchodn register

[30] Oficilna strnka spolonosti [31] Prruka kvality spolonosti Emerson, a. s.- von preklad [32] Intern smernica pre proces divzie Branson- von preklad [33] Vron sprva spolonosti Emerson a. s.- von preklad akujem Vm za Vau pozornos! Otzky k diplomovej prci - vedci DP prof. Ing. Peter Sakl, CSc. 1. Opte monosti vyuitia metdy AHP a SZP v malch a strednch priemyselnch podnikoch po vstupe SR do E. 2.

Uvete, ak s pecifick podmienky a problmy monost vyuitia metdy AHP a SZP v malch a strednch podnikoch po vstupe SR do E. 3. Bud Vae nvrhy akceptovan v podniku EMERSON a. s., divzia Branson Nov Mesto nad Vhom? Odpovede 1. Metdu AHP mu podniky vyuva na rieenie komplexnch rozhodovacch procesov na kadej rovni podniku s drazom na poiadavky. Monosti vyuitia SZP s rzne a prinaj vea vhod pre podniky, pre stakeholderov podniku ako aj pre

krajinu. Ide najm o riadenie procesov spoloensky zodpovedne, o etick a morlne sprvanie sa podnikov ku vetkch zlokch prostredia a firemn filantropiu. Spoloensky zodpovedn podnikanie je sasou stratgie E. Prispieva ku konkurencieschopnosti organizci ako aj k trvalo udratenmu rozvoju. 2. pecifick podmienky a problmy vyuitia metdy AHP v podnikoch je jej nronos na vpoet, ktor sa vak zniuje pouitm softvrovej podpory, ako je program Expert Choice. Podmienkami s presn a odborn vstupn daje rozhodovacieho problmu. Pri SZP je to informovanie sa o obsahu, implementci a vyuvan princpov spoloensky zodpovednho podnikania a jeho aplikcia do praxe. 3. Podnikov pracovnk pre strategick plnovanie sa vyjadril, e diplomov prca je podloen faktami a posli k vyuitiu vsledkov prce v podniku. Taktie podnik si pripa aj monos alieho praktickho vyuitia AHP metdy pri svojich

rozhodovacch procesoch. Otzky k diplomovej prci oponent DP Ing. Branislav Sekera, PhD. 1. V om je zkladn rozdiel normy ISO 26000 od predchdzajcich prstupov k spoloensky zodpovednmu podnikaniu? 2. V om je zkladn rozdiel u podnikov, ktor sa sprvaj spoloensky zodpovedne a podnikmi typu ako je podnik EMERSON, a. s., divzia Branson, Nov Mesto nad Vhom? 3. Bud aplikova rieenie navrhovan v DP?

Odpovede 1. 2. 3. ISO 26000 je norma, ktorej cieom je pomc organizcim pri SZP, poskytn nvod pri definovan spoloenskej zodpovednosti. Je dobrovon, uren pre vetky typy organizci, nenahrdza legislatvne poiadavky. Je veobecn, nie je zameran len na niektor oblasti SZP a podniky po zaveden systmu SZP nie s certifikovan. Podniky, ktor sa sprvaj spoloensky zodpovedne, musia by presveden

o sprvnosti tohto prstupu a riadi sa vetkmi princpmi, ktor definuje SZP. V podniku ako je EMERSON, ktor sa k SZP nehlsi, avak jeho procesy sa daj vo vekej miere definova ako spoloensky zodpovedn, sa SZP zamiea za firemn filantropiu, sprvanie sa v slade so zkonmi, a zvyovanie reputcie firmy prostrednctvom ochrany P a ekovroby. Konzultant DP, ktor sa zaober rieenou problematikou v podniku, je presveden o sprvnosti rieenia a bude sa snai o jeho aplikciu, pretoe rieenie je zaloen na poiadavkch vyplvajcich z hodnotiacich dotaznkov, ktor spracovali lenovia zujmovch skupn podieajcich sa na rieenom problme.

Recently Viewed Presentations

 • Diapositive 1 - ULiege

  Diapositive 1 - ULiege

  P1NP: amino-terminal propeptide of type 1 procollagen, produced in equimolar amounts with the collagen deposited in the tissue . Osteocalcin: Osteocalcin is captured in the bone matrix during bone formation processAndthen is released during bone resorption.
 • Discrete Mathematics Math 6A

  Discrete Mathematics Math 6A

  (True proposition) b) Mianmi is the capital of Florida (False proposition Tallahassee is the capital) c) 2+3=5 (True) d) 5+7=10 (False) e) x+2 = 11 (not a proposition) f) Answer this question (not a proposition; since it does not assert...
 • Defining Program Syntax

  Defining Program Syntax

  Syntax And Semantics Programming language syntax: how programs look, their form and structure Syntax is defined using a kind of formal grammar Programming language semantics: what programs do, their behavior and meaning Syntax Basics Grammar and parse tree examples BNF...
 • What exactly does Being Green mean? Being green

  What exactly does Being Green mean? Being green

  By recycling one ton of paper, enough energy is saved to heat an average home for six months! Compact fluorescent light bulbs (CFL's) use up to 75% less energy than incandescent bulbs and last up to 10 times longer. Green...
 • Exploring the Intersectionality of Science and Racial ...

  Exploring the Intersectionality of Science and Racial ...

  Mentoring: Proven Strategies for Success: Session 5: Evaluation and Tool 04/24/14 Assessment of Mentoring "Assessment is the process through which we gather evidence about the claims we are making with regard to student learning and the process/delivery of mentoring in...
 • Star Life Cycles - Kyrene School District

  Star Life Cycles - Kyrene School District

  Color and Temperature. Stars vary in color. These differences are because of the difference in temperature. We group stars by color. Blue White Yellow Orange Red. As you read colors from left to right, blue is the hottest star to...
 • Physiology of Exercise

  Physiology of Exercise

  Antagonistic pairs of muscles in an insect leg. 11.2.S1. Annotation of a diagram of the human elbow. Elbow diagram should include cartilage, synovial fluid, joint capsule, named bones and named antagonistic muscles. ... 11.2.U4 Three Types of Muscle.
 • Aesop and His Fables - Welcome to Mrs. Groll&#x27;s World History!

  Aesop and His Fables - Welcome to Mrs. Groll's World History!

  Illustrated by Phillip Martin * Once upon a time, a long time ago, there lived a king named Minos. King Minos lived on a lovely island called Crete.