H iu hnh Windows Ni Dung Mi trng

H iu hnh Windows Ni Dung Mi trng

H iu hnh Windows Ni Dung Mi trng h iu hnh Windows Lm vic vi chng trnh Lm vic vi cc i tng 2 Mi trng Windows

a nhim (multitask) & Giao din ha (GUI) CLI - Command Line Interface D:\WINBT>dir Volume in drive D is GOODY Volume Serial Number is 0C2C-140B Directory of D:\WINBT .

12-02-02

11:44p . ..

12-02-02 11:44p .. EDIT01 TXT 644 05-11-00 9:57p MYLOGO BMP 14,494 BAITHO TXT

988 DOC

EXCEL 7 file(s) 683,670 bytes 6 dir(s) Nguyn 1,657.05 freenhn thy g th bn nhn c ci lMB Bn

D:\WINBT> (WYSIWYG: What You See Is What You Get). 4 Lch s pht trin Windows 2000 1998

1995 1993 1990 Paul Allen v Bill Gates pht trin ng trnh BASIC cho h thng Altair 8800 1987

1985 1984 1983 1981 1980 Windows 98 + IE Windows 95

Pentium; WFW + Windows NT Windows3.1 + Linus 1991 1975 Windows 2000 + Me

Windows3.0 + MS Office Lin minh IBM v MicroSoft - OS/2 Windows 1.0 PC AT; Apple Macintosh & mouse + GUI PC/XT; clone PC ca Compaq - Lotus 123 (menu) IBM- PC (8.81)- PCDOS& MS DOS

Digital Research - CP/M; Apple II; IBM d n PC; QDOS/86 DOS - Tim Paterson 5 Khi ng Windows - Logon Ngi s dng phi c mt ti khon (account) ng nhp vo h thng Windows 2000 gm Username (Ti khon)

Password (Mt khu) w555 7 Khi ng Windows - Desktop Shortcut biu tng biu biu tng tng biu tng lin biu tng kt biu tng n biu tng i biu tng tng

Task bar cha biu tng nt biu tng Start, biu tng icon biu tng ca biu tng cc biu tng qu biu tng trnh biu tng v biu tng system biu tng tray 8 Start Button v Start menu Programs danh sch cc chng trnh Documents danh sch ti liu va lm vic

Settings thay i cc ci t ca Windows Search tm kim tp tin (file) hay th mc (folder) Help and Support cc tr gip trc tuyn Run khi ng qu trnh bng dng lnh Logoff thot khi phin lm vic hin ti Shut Down tt my 9 Chn i tng (Select) Click : chn 1 i tng

Ctrl Shift + Click : chn nhiu i tng ri rc + Click : chn nhiu i tng k tip nhau Click Shift

SELECT then DO Ctrl 10 M i tng (Open) Double Click Nu i tng l : Chng trnh : Khi biu tng ng biu tng ng biu tng dng

Tp tin : biu tng Khi biu tng ng biu tng ng biu tng dng biu tng v biu tng a biu tng ni biu tng dung biu tng tp biu tng tin biu tng vo biu tng ca biu tng s biu tng d biu tng liu biu tng ca biu tng ng biu tng dng Th mc : biu tng M biu tng ca biu tng s biu tng hin biu tng th biu tng ni biu tng dung biu tng bn biu tng trong biu tng th biu tng mc Double-Click 11 Di chuyn / i kch thc (Move/Resize) V d :

Chuyn task bar ln v tr nm ngang Tng chiu cao task bar ln gp i D D D

12 M shortcut menu - Right-Click Right-Click R 13 Thot khi Windows - Shut Down

Lun lun kt thc phin lm vic bng lnh Shut Down 14 K nng cn t c Bit cch ng nhp vo Windows S dng chut thnh tho cc thao tc Click : chn 1 hay nhiu i tng Double click : m xem ni dung bn trong

i tng Drag : nm ko th 15 Lm vic vi chng trnh Khi ng chng trnh Ca s chng trnh Giao tip vi chng trnh - Dialog Box Chuyn i ca s gia cc chng trnh

Ca s d liu - Trnh t x l Kt thc mt chng trnh b treo Khi ng chng trnh (ng dng) 1. Shorcut 2. Start Menu 3. Explorer

17 Khi ng ng dng Paint bng Start menu 18 Ca s chng trnh ng dng Paint Title bar Menu bar

Work Area Tool Box Color Box Border Status bar 19

Title Bar Thanh tiu nm hng u tin dng : Hin biu tng th biu tng tn biu tng ng biu tng dng biu tng ang biu tng hot biu tng ng biu tng v biu tng tn biu tng tp biu tng tin biu tng d biu tng liu biu tng ang biu tng c biu tng x biu tng l iu biu tng khin biu tng ca biu tng s biu tng ng biu tng dng Tn file d liu hin hnh Tn ng dng

Minimize Close Maximize 20 Menu Bar Menu bar : hng biu tng th biu tng hai biu tng trn biu tng ca biu tng s biu tng ng biu tng dng biu tng cha biu tng cc biu tng danh biu tng

sch biu tng lnh biu tng (menu) V d biu tng : biu tng thao biu tng tc biu tng lu biu tng tr biu tng tp biu tng tin 1/ Click mc File trn menu 2/ Click mc Save

Quy c: biu tng chui biu tng thao biu tng tc biu tng trn biu tng c biu tng ghi biu tng File Save 21 Phm tt - hot keys Cc t hp phm tt dng thc thi lnh mt cch nhanh chng bng bn phm thay v chn trn menu Alt + k t Alt

V biu tng d: biu tng + F Ctrl biu tng + biu tng S biu tng (lu biu tng tr biu tng tp biu tng tin) Alt+F4 biu tng (ng biu tng ca biu tng s biu tng ng biu tng dng) 22

Cc phm tt thng dng Key Ctrl -N Ctrl -O Ctrl -S Ctrl -P Ctrl -F Ctrl -X Ctrl -V

M t New : To tp tin d liu mi Open : M tp tin d liu trn a Save : Lu ca s d liu hin hnh Print : In ni dung d liu Find : Tm kim vn bn trong ti hiu Cut : Xo i tng chn v a vo clipboard Paste : Chp i tng trong clipboard vo v tr hin hnh Ctrl -C

Ctrl -Z Copy : Sao chp i tng chn vo trong clipboard Undo : Hy b lnh va thc hin Ctrl -Y Ctrl -B Ctrl -I Ctrl -U

Redo : Undo ca undo Bold : T m vn bn ang chn Italic : In nghing vn bn ang chn Underline : Gch di vn bn ang chn 23 Toolbar/Toolbox Toolbar / toolbox : thanh biu tng cng biu tng c Select

Tool Tips : ch thch ngn gn chc nng ca cng c 24 Chuyn i gia cc ca s ng dng Click biu tng nt biu tng cha biu tng tn biu tng ng biu tng dng biu tng trn biu tng thanh biu tng task biu tng bar Nhn biu tng phm biu tng tt biu tng Alt+Tab Process 1

Process 2 25 K nng cn t c Bit cch khi ng chng trnh Lm vic vi nhiu chng trnh cng lc 26

Lm vic vi i tng Desktop Windows Explorer Control Panel My Documents To shortcut trn desktop Right-Click ln desktop New Shortcut

R 28 My Computer / Windows Explorer R 29

Windows Explorer Cc kiu hin th 30 Windows Explorer - Xem thng tin v a R 31

Windows Explorer - To th mc R TMCHA 32 Windows Explorer V d to cy th mc D:\

TPHCM QUAN 1 QUAN 2 QUAN 3 QUAN 4

QUAN 5 33 Windows Explorer V d to cy th mc R TPHC

M 34 Windows Explorer V d to cy th mc D:\ TPHCM QUAN 1

QUAN 2 QUAN 3 QUAN 4 QUAN 5 35

Windows Explorer to th mc con R 36 Windows Explorer i tn Right-Click ln th mc Rename R

37 Windows Explorer - Sao chp v di chuyn Clip board l vng nh tm dng sao chp v di chuyn Copy (Ctrl+C) Cut (Ctrl+X)

Clip Board Paste (Ctrl+V) 38 Windows Explorer - Sao chp Sao chp th mc QUAN 1 sang th mc CANTHO 39

Windows Explorer - Sao chp Nhn chut phi th mc QUAN 1 Copy Nhn chut phi th mc CANTHO Paste R R 40

Windows Explorer Kt qu Sao chp th mc QUAN 1 sang th mc CANTHO 41 Windows Explorer - Di chuyn Di chuyn th mc QUAN 1 sang th mc CANTHO 42

Windows Explorer - Di chuyn Nhn chut phi th mc QUAN 1 Cut Nhn chut phi th mc CANTHO Paste R R 43 Windows Explorer Kt qu

Di chuyn th mc QUAN 1 sang th mc CANTHO 44 Thit lp thuc tnh cho th mc CANTHO Nhn chut phi th mc CANTHO Properties R 45

Windows Explorer - Xo Xo th mc CANTHO Delet e 46 Recycle Bin - Lm vic vi i tng b hy b

Delet e R R 47

Search Cng c tm kim Start Search For Files or Folders 48 Lm vic vi Control Panel Cng c Control Panel dng thay i ci t mc nh ca Windows 49

Control Panel - Display 50 Control Panel - Regional Settings 3/2/2002 2/3/2002

$9,999 $9.999 51 Control Panel - Mouse 52

Control Panel - Date/Time 53 Control Panel - Install new font 55 Control Panel - Add printers

56 My Documents - Khai bo li v tr My Documents My Documents l folder mc nh lu tr d liu R D:\My Documents 57

nh dng a mm 58 Nn v gii nn tp tin Chn cc i tng right click 59

Virus my tnh Chng trnh dit virus : Norton Antivirus 60 WordPad son tho vn bn n gin Start Programs Accessories WordPad Canh tri Font

Kch c Mu ch Canh phi Canh gia B : in m

I biu tng biu tng : in nghing U : in gch chn 61 Trnh t lm vic vi ca s d liu Open/New - Khai biu tng bo biu tng tp biu tng tin biu tng d biu tng liu Edit - biu tng To biu tng sa biu tng ni biu tng dung Format - biu tng Trnh biu tng by, biu tng biu tng trang biu tng tr Preview/Print - Xem biu tng v biu tng in biu tng d biu tng liu

Save/ Save As - Sao biu tng lu biu tng d biu tng liu Close - ng biu tng ca biu tng s biu tng d biu tng liu 62 Bc 1 - M tp tin d liu : New/Open Tp biu tng tin biu tng mi biu tng : biu tng File biu tng New Tp biu tng tin biu tng biu tng c biu tng trn biu tng a biu tng : biu tng File biu tng Open 63

Bc 2 - Cp nht : Edit Cp nht d liu nhm to ra ni dung d liu mong mun. iu kin s dng ting Vit B biu tng g biu tng ting biu tng Vit biu tng : biu tng VietKey, UniKey B biu tng font biu tng ting biu tng Vit biu tng : biu tng VNI, biu tng Unicode 64

B g ting Vit Khi ng UniKey 65 Kiu g phm Kiu g VNI V biu tng d:

im = D9ie63m Kiu g Telex (xem thm trong Help ca UniKey) V biu tng d: im = DDieerm 66 B g ting Vit

67 Bng m & Font ch Unicode Arial, Tahoma, Times New Roman, VNI-Windows

TCVN3 VNI-Times, VNI-Cooper, .Vntime, .VnArial, 68 B g ting Vit 69

Bc 3 - nh dng - Trang tr : Format nh dng nhm trnh by v trang tr d liu c hnh thc mong mun. p = ng quy cch. 70 Bc 4 - In n : Preview & Print Nn duyt xem (Preview) d liu trc khi in ra giy. Cc hin tng t on v khun dng trang in c

th xy ra Lch biu tng khun biu tng : biu tng ni biu tng dung biu tng d biu tng liu biu tng qu biu tng t biu tng nn biu tng nm biu tng lch biu tng v biu tng pha biu tng trn biu tng hay biu tng bn biu tng tri biu tng trang biu tng giy Orphan biu tng : biu tng dng biu tng u biu tng tin biu tng ca biu tng on biu tng vn biu tng bn biu tng xut biu tng hin biu tng biu tng cui biu tng trang Widow biu tng : biu tng dng biu tng cui biu tng ca biu tng on biu tng vn biu tng nm biu tng biu tng trang biu tng khc 71

Bc 5 - Lu tr : Save Lu tr l ghi li cc x l ln a. V th mc cha To mi th mc 72 Bc 6 - ng ca s d liu : Close ng ca s d liu sau khi x l xong nhm:

m biu tng bo biu tng s biu tng an biu tng ton Gii biu tng phng biu tng ti biu tng nguyn biu tng h biu tng thng 73 K nng cn t c To c cy th mc Cc thao tc trn th mc, tp tin Copy, Cut, Rename, Delete Properties

S dng c cc cng c Search tm kim Nn v gii nn Bit cch g ting Vit v x l tnh hung khi khng g c ting Vit Control Panel l ci g ? 74

Tm tt Mi trng h iu hnh Windows Lm vic vi chng trnh Lm vic vi cc i tng 75

Recently Viewed Presentations

 • Coursework Compliance - MemberClicks

  Coursework Compliance - MemberClicks

  What does coursework compliance mean? It affects the way Financial Aid is awarded. Financial Aid will pay for classes within the program but not for any pre-requisites, or other courses, not specifically listed as part of a program of study.
 • 5 lines 3 long lines which rhyme 2

  5 lines 3 long lines which rhyme 2

  Limerick There once was a musical king Who suddenly started to sing. The birds in the sky All started to fly Nearer that talented king. Limerick There once was a musical king Who suddenly started to sing.
 • NC State University - apps.nacada.ksu.edu

  NC State University - apps.nacada.ksu.edu

  NC State University. Carrie McLean, Academic Programs and ServicesExecutive Director Advising / Director of First Year College. Kimberly Cole, First Year College Academic Advisor. Kathleen Ruppe, University Housing Associate Director. NACADA October 7, 2013. Academic Affairs/Student Affairs Advising Partnership: New...
 • Version Variation Visualization - Swansea University

  Version Variation Visualization - Swansea University

  Tom Cheesman, Bob Laramee, Kevin Flanagan, Stephan Thiel, Zhao Geng, Jan Rybicki & others. FLAUBERT, GUSTAVE: MADAME BOVARY (1856) - published translations of the first sentences, 1886-2011.
 • Integrating Connected Vehicle Technologies in Support of Traffic

  Integrating Connected Vehicle Technologies in Support of Traffic

  Integrating CV and TIM: Phase 3 . Long-Term (2025+) Ensure that "back-end" data analytics consider needs of emergency responders in improving situational awareness and decision support. Reliance on CV/data likely to require more aggressive maintenance of CV infrastructure. Continued training...
 • Eggs - Culinary Arts 1

  Eggs - Culinary Arts 1

  Eggs: Emulsifying agentFunction #4. An emulsion is a mixture of oil and another liquid, beaten together so that the oil is spread evenly throughout the mixture and it will not separate. The proteins in the egg yolk surround the oil...
 • Ancient Greek Drama

  Ancient Greek Drama

  The large size of the theatre (in its final form it seated 20,000 people) and the distance of even the nearest spectators from the performers (more than 10 meters) dictated a non-naturalistic approach to acting. All gestures had to be...
 • The Aide's Role in Safety in the Home

  The Aide's Role in Safety in the Home

  The Aide's Role in Safety in the Home. Cindy Morgan, RN, MSN, CHC, CHPN Association for Home & Hospice Care of . North Carolina. What are the hazards in home healthcare? Home healthcare workers may be employed by a home...