None

None

REPARIS Radionica Odnos izmeu izvjea o korporativnom porezu na dobit i godinjih financijskih izvjea: Aktualni pristup u Austriji Friedrich Roedler Partner - PricewaterhouseCoopers Be 14 oujak, 2006 Austrija Financijsko izvjeivanje - Pozadina Austrija je zemlja s trinim gospodarstvom srednje veliine Mali broj kompanija je uvrteno na burzu Najzastupljeniji izvor financiranja je zaduivanje kod banaka Glavna povijesna svrha austrijskog GAAP-a za zakonska financijska izvjea jest: Odrediti raspoloivu dobit (raspodjeljiva dobit za korporacije) zatita od vjerovnika Informacija vlasnicima / dioniarima / investitorima/ javnosti

PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 2 Austrija Opeprihvaena raunovodstvena naela (GAAP) u Austriji IFRS je traio / odobrio konsolidirana izvjea ali nezavisna financijska izvjea nisu uzeta u obzir Izvori za austrijski GAAP Zakon ( 189 do 211 Trgovakog zakona Handelsgesetzbuch HGB) Izvjea profesionalnih institucija (Komora raunovoa, Revizorski institut) Regularna praksa i obiaj PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 3 Austrija

GAAP u Austriji Glavna naela austrijskog GAAP-a Vjerodostojno i fair miljenje Opreznost vs Fair miljenja - Kratkotrajna imovina, i.e. : evidencija sredstva u imovini po nioj vrijednosti nabavne ili trine cijene (LCM metoda) obveze: via ili stvarna vrijednost ili iznos otplate nema stvaranja skrivenih rezervi (ako osnova za djelomian otpis vrijednosti vie ne postoji poveati vrijednost ) ostvarenje / naelo nepariteta: dobici: priznaju se kad su ostvareni Priznati nerealizirani gubici - Kratkotrajna imovina: otpisati - Dugotrajna materijalna imovina: otpis ako se radi o prividno trajnom smanjivanju vrijednosti PricewaterhouseCoopers

veljaa, 2006 Slide 4 Austrija Oporeziva dobit Treba sadravati: Solventnost samo se ostvarena dobit moe oporezivati ! dobit iskazana na godinjoj razini na temelju dospjelih obveza Financijsko izvjeivanje (raunovodstvena poslovna pravila prema austrijskom GAAP-u) kao poetna osnova za odreivanje oporezive poslovne dobiti korporacije Ovisnost izmeu raunovodstvene i oporezive dobiti (Massgeblichkeit) slino kao u Njemakoj PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 5 Austrija

Pravna osnova ovisnosti izmeu financijskog izvjeivanja i izvjeivanja o korporativnom porezu na dobit Oporeziva poslovna dobit - Razlika izmeu neto vrijednosti korporacije na poetku i na kraju fiskalne godine (dobit prema poreznoj bilanci) Usklaeno prema: povlaenju (npr. dividendi) i doprinosima dioniara troku koji se ne odbija od porezne osnovice / dobit izuzeta od plaanja poreza 5 (1) EStG (Zakon o porezu na dobit): povezanost izmeu zakonskog financijskog izvjeivanja i izvjeivanja o porezu na dobit : ovisnost (Mageblichkeit) Povezanost se tie i poreznih obveznika (pojedinaca, partnerstva i korporacija) registrirane u registru trgovakih drutava koji su obvezni voditi njiga u skladu s GAAP-om PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 6

Austrija Formalna vs Materijalna ovisnost (Formelle vs Materielle Mageblichkeit) Treba li oporezivu dobit odrediti samo openito na temelju GAAP-a (materijalna ovisnost ) ili takoer zavisno od konkretnih raunovodstvenih odabira prikazanih u zakonskim poreznim bilancama (formalna ovisnost)? Prevladavajue je miljenje: formalna ovisnost - Pojednostavljenje Jednak postupak za dravnu blagajnu i porezne obveznike PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 7 Ovisnost Za porezne svrhe obvezno je potivanje opeprihvaenih raunovodstvenih naela (GAAP-a), npr. :

- Obveze se moraju knjiiti prema veoj ili stvarnoj vrijednosti ili prema iznosu otplate Naelo nepariteta takoer vai i za porezne svrhe Gdje GAAP priznaje diskrecijski raunovodstveni postupak - - Porez prati raunovodstveni postupak kojeg koristi porezni obveznik u raunovodstvene svrhe Odbici koji se potrauju iz oporezive dobiti (npr., procjena, amortizacija, rezerviranja, dospjele obveze, ..) samo ako su uknjieni u zakonska financijska izvjea . Osim ako porezni zakon ne obvezujui propis PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 8 Austrija

Financijsko vs Porezno izvjeivanje GAAP obvezujui propis Porezni zakon Porezno izvjeivanje obvezujui propis Porezni propis ima prednost obvezujui propis diskrecijski propis Porez prati financijsko raunovodstvo (materijalna ovisnost) diskrecijski propis diskrecijski propis

Porez se pridrava opcija iz financijskih izvjea (formalna ovisnost) diskrecijski propis PricewaterhouseCoopers obvezujui propis Porezni propis ima prednost veljaa, 2006 Slide 9 Formalna Ovisnost Primjeri: Definiranje trokova preuzimanja / trokovi proizvodnje Kapitalizacija poetnih trokova i trokova za znaajniju poslovnu ekspanziju ( 198 (3) HGB) Otpis kratkotrajne imovine prema trinoj vrijednosti Otpis dugotrajne materijalne imovine zbog trajnog smanjenja vrijednosti Otpis imovine male vrijednosti Dospjele obveze PricewaterhouseCoopers

veljaa, 2006 Slide 10 Austrija Primjeri - materijalna Ovisnost Kapitalizacija samostvorene nematerijalne imovine: Sec 197(9) HGB: samostvorena nematerijalna imovina ne smije se kapitalizirati Sec 4 (1) EStG: nematerijalna imovina moe se kapitalizirati ukoliko je steena za kompenzaciju samostvorena nematerijalna imovina ne smije se kapitalizirati u porezne svrhe PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 11 Austrija

Primjeri Formalna Ovisnost Kapitalizacija kamate u troak proizvodnje : 203(4) HGB: opcija kapitaliziranja troka kamata u troak proizvodnje EStG: ne postoji porezni propis Opcija kapitaliziranja troka kamata u troak proizvodnje za porezne svrhe - ovisnost PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 12 Austrija Primjer Neovisnost Steena reputacija (goodwill): 203(5) HGB: steena reputacija moe se

kapitalizirati i amortizirati tijekom oekivanog razdoblja koritenja 8(3) EStG: steena reputacija mora se kapitalizirati i amortizirati u razdoblju od 15 godina Steena reputacija mora se kapitalizirati i amortizirati kroz 15 godina za porezne svrhe ak i ako nije kapitalizirana za raunovodstvene svrhe PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 13 Austrija Neovisnost zbog obvezujueg poreznog propisa

Primjeri: Steena reputacija Zalihe:kapitalizacija materijala i prodaja reijskih trokova Amortizacija dugotrajne materijalne imovine Dospjele obveze Ispravak pogreki - GAAP financijsko izvjeivanje: tekua godina Porez: retroaktivno korigiranje prijanjih godina (poetna bilanca) Financijsko izvjeivanje na kraju godine / fiskalni kraj godine PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 14 Austrija Reverzibilna Ovisnost - (umgekehrte Mageblichkeit)

Procjena zaliha: 207 HGB: primjena LMC naela za zalihe 6 Z 2 EStG: neobvezno za porez, ali u stvari obvezujue s obzirom na generalnu ovisnost 208 (1) HGB: za financijsko raunovodstvo: obvezno poveanje vrijednosti ako je razlog za prethodni djelomian otpis vrijednosti prestao postojati Sec 6 Z 2 EStG: za porez: naelo LMC s neobveznim poveanjem vrijednosti ukoliko razlog za prethodni djelomian otpis vrijednosti vie 208 (2) HGB priznaje izuzee od naela nije valjan vjerodostojnog i fair miljenja zbog poreznih razloga !!! 208 (2) HGB: izuzee od obveze za poveanjem vrijednosti zaliha, ako je drugaije, takoer obveza poveanja vrijednosti za porezne svrhe PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 15 Austrija Reverzibilna Ovisnost Uinak poreza na financijsko izvjeivanje

Opcije koje se uzimaju u obzir za porezne svrhe (procjena) moraju se provoditi u skladu sa zakonskim raunovodstvom (formalna ovisnost) Neke porezne olakice mogu se potraivati samo ukoliko se to odraava i u zakonskim financijskim izvjeima, npr. - Trenutaan otpis dugotrajne materijalne imovine male vrijednosti Porez ima velik uinak na financijsko izvjeivanje PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 16 Austrija Raunovodstveni izbori kao implicitna posljedica poreznog uinka Primjeri: Amortizacija dugotrajne materijalne imovine -

Razdoblje i metodologija (financijski: konzistentna metodologija; porez: linearan) amortizacija u prvoj godini (godinja ili polugodinja amortizacija) Odreivanje kupovne cijene nakon raspodjele imovine (npr. goodwill) Procjena zaliha (proizvodni trokovi, metoda LIFO, .) Rezerviranja za sumnjiva potraivanja Raunovodstvo za ugovore o najmu Dospjele obveze za mirovine Izbor fiskalnog kraja godine PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 17 Austrija Utjecaj zakona Europske unije Austrijski trgovaki zakon primjenjuje etvrtu Direktivu Zakona o trgovakim drutvima Raunovodstvene propise treba tumaiti u skladu sa zakonom

Europske unije Utjecaj sudske prakse Europskog suda pravde (ESP) na porez kroz pravila o ovisnosti ? - ESP moe samo interpretirati relevantne odredbe zakona EU ali ne i kako su ti raunovodstveni propisi povezani s austrijskim poreznim zakonima ESP ne moe odreivati kako se neki raunovodstveni propis interpretira za porezne svrhe VwGH 27.9.2000: Naelo opeg poreza ima prvenstvo nad raunovodstvenim direktivama Europske unije Prijedlog Europske komisije za zajedniku konsolidiranu poreznu osnovicu PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 18 Austrija

Utjecaj Meunarodnih raunovodstvenih standarda(IAS) / Meunarodni standardi financijskog izvjeivanja (IFRS) IAS / IFRS obvezni za konsolidirana izvjea Nezavisna financijska izvjea: austrijski GAAP; IAS / IFRS nisu dozvoljeni Konvergencija austrijskog GAAP-a IAS ? IAS kao polazna toka za oporezivu dobit (CCTB konsolidirana korporativna porezna osnovica, projekt Europske komisije) ? PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 19 Austrija Utjecaj IAS-a / IFRS-a Financijska izvjea prema IAS-u / IFRS-u nisu prikladna za odreivanje oporezive dobiti - Privatni donositelji standarda za IFRS/IAS

- Porezni sudovi za tumaenje IAS-a /IFRS-a ? - Glavna svrha: pruanje informacija investitorima - Neostvarena dobit - Subjektivna procjena imovine gdje nije dostupna trina vrijednost - Temeljeno na buduim oekivanjima nesigurnost & subjektivnost - Na temelju prosudbe (e.g.: IAS 38: kapitalizacija trokova razvoja; IAS 37:

trokovi restrukturiranja) PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 20 Austrija Budunost naela ovisnosti u Austriji Osim poveanog odstupanja izmeu financijskog i poreznog izvjeivanja Poslovanje je postalo jo kompleksnije - potreba za odreenijim poreznim pravilima ovisnost ne vodi do vee jednostavnosti ! Proirenje porezne osnovice odbacivanjem nekih dospjelih obveza i rezervi globalizacija: konvergencija lokalnog GAAP-a i IAS-a / IFRS-a IAS / IFRS nisu prikladni za porezne svrhe Utjecaj naela ovisnosti na kvalitetu financijskog izvjeivanja i

korporativnog upravljanja PricewaterhouseCoopers veljaa, 2006 Slide 21

Recently Viewed Presentations

 • Guidelines for Preparing Slides

  Guidelines for Preparing Slides

  2012-2013 Conference Presentations * * Functional Independence MI-Access Population 3 Types of MI-Access Assessments Functional Independence Supported Independence Participation * Functional Independence For those students who have, or function as if they have, a mild cognitive impairment * Functional Independence...
 • Challenges to Medico-Legal Reform Edward A. Dauer, LL.B.

  Challenges to Medico-Legal Reform Edward A. Dauer, LL.B.

  The Objective Utilitarian's Rationalization for Negligence-Based Malpractice Law Why is that the "right" formula, even for a utilitarian? Problems With the Utilitarian Calculus Explanations From the Philosophers The Ethics of The Arena Summary: The Ethics of Medical Torts The Ethics...
 • Gathering Music Elaine Barber, Harp Lighting the Advent

  Gathering Music Elaine Barber, Harp Lighting the Advent

  Silent night, Holy night. Son of God, love's pure light. Radiant beams from Thy holy face, with the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord at Thy birth. Jesus, Lord at Thy birth. Silent night, Holy night. All is calm, all...
 • 1912-1920 - Page Not Found - Minnesota State University Moorhead

  1912-1920 - Page Not Found - Minnesota State University Moorhead

  Wilson's views on democracy were largely "structural" -- a democracy existed because voters could choose those who governed at regularly scheduled elections. ... skilled in administration and progressive in outlook. Victory.
 • Psychology 3450W: Experimental Psychology Fall, 2019 Professor Delamater

  Psychology 3450W: Experimental Psychology Fall, 2019 Professor Delamater

  Small N Designs. A - B - A Design. The ABA design involves removing the treatment condition and returning them back to baseline. If their behavior recovers to baseline levels, this means that the treatment very likely had an effect....
 • Rastow's Stages of Development

  Rastow's Stages of Development

  What is the core periphery model? Rostow's Stages of Development. First Stage—Traditional Economy. Economy based on primary activities. Per capita income very low. No new technology. Low production. Largely subsistence based economy. Ex.--Afghanistan.
 • Memorial - PBworks

  Memorial - PBworks

  This poem is an elegy, a poem or song that is a lament for the dead, for a beloved person in MacCaig's life. That person is probably MacCaig's sister, Frances, who died in 1968 as this poem was published in...
 • mmmmmmmmmmmm - Mcrferrara

  mmmmmmmmmmmm - Mcrferrara

  Ferrara, 25 novembre 2011. ... Triggers ormonali ed infettivi. Infiammazione. Neurogenica. J. Metts-Interstitial Cystitis: Urgency and Frequency Syndrome-Am Fam Physician 2001 . Sindrome vescica dolorosa . Cistite interstiziale. Trigger Factors.