Onderwijskunde

Onderwijskunde

Van leren naar instructie Constructivisme Advance Organizer Videoclips Active learning environments: http://www.youtube.com/watch? v=cbo1paLtYHk&feature=related Active learning classrooms

http://www.youtube.com/watch?v=Cjo7zOuySr 8&feature=related Probleemgestuurd onderwijs http://www.youtube.com/watch? v=dFySmS9_y_0&feature=related www.robocupjunior.be Shakespeare schools festival

http://www.youtube.com/watch?v=V50BIgYBTKg&feature=related Constructivisme What is Constructivism? Strictly speaking, constructivism is not a theory but rather an epistemology, or philosophical explanation about the nature of learning. Schunk (2004, p.286) vult dit aan met de stelling: A theory is a

scientifically valid explanation for learning. Theories allow for hypotheses to be generated and tested. Constructivism does not propound that learning principles exist and are to be discovered and tested, but rather that learners create their own learning. Basisassumpties Elke lerende brengt bij een leerproces eigen

kennis in, die gebaseerd is op eerdere leerprocessen en bepaalt hoe en wat verder wordt geleerd. De kern van de kennis kan onmogelijk overgedragen worden naar een andere lerende omdat kennis het resultaat is van een persoonlijke interpretatie van ervaringen. We toch met anderen communiceren en/of samenwerken.

Kennis ontwikkelt zich en verandert. Dit gebeurt door het uitwisselen van perspectieven (sharing of multiple perspectives). Remission is een interactief computerspel voor jonge kankerpatinten na een behandeling met chemotherapie. De ervaring wijst uit dat de 12 tot 16-jarigen een risicogroep vormen omdat ze minder trouw zijn aan hun medicatie. Onderzoek met kinderen die het computerspel Remission spelen toont aan dat zij trouwer worden aan de medische behandeling

(Zie http://www.re-mission.net/site/game/index.php). Ernest (1995): 6 basisprincipes Alle kennis is belangrijk: subjectieve en objectieve kennis Onderzoek is gebaseerd op reflectief Focus ook op beliefs, opvattingen lerende Beliefs, opvattingen instructieverantwoordelijke ook belangrijk Kennis van anderen gesloten (taal)

Kennis is gebaseerd op sociale interactie Jonassen: basisprincipes Basis constructivisme Heel wat verschillende auteurs Twee fundamentele grondleggers - twoheaded creature + derde figuur: Piaget: cognitief constructivisme Vygotsky: sociaal constructivisme

Bruner Piaget Tussenpositie tussen nativisme en empiricisme: adaptatie Twee elementen: Constructivisme verwijst naar het proces waarin cognitieve structuren - over de tijd heen worden verfijnd .

Constructivisme verwijst naar het toepassen van reeds beschikbare cognitieve structuren die betekenisvol kunnen ingezet worden. Piaget Drie soorten kennis Piaget: mechanismes versie 1 Assimilatie en accommodatieprocessen.

Assimilatie is een incorporatieproce: ervaring integreren in aanwezige cognitieve systemen. Accommodatie: wat gencorporeerd werd, wordt nader bekeken. Aanpassing van de cognitieve systemen om beter aan te sluiten bij situatie: cognitief evenwicht, ook aangeduid als equilibratie. Piaget

Descriptief Individuele ontwikkeling Geen aandacht voor instructie; zelfs negatief Expliciete stellingname tgen mogelijkheid dat kinderen sneller de ontwikkelingsstadia zouden kunnen doorlopen. Vygotsky

Sociale dimensie Psychological Tools Zone van naaste ontwikkeling Vygotsky: Sociale dimensie Kennis ~ sociale interactie Kennis eerst in een inter-individuele context () via een internalisatieproces wordt deze kennis dan intraindividueel. (Mind in Society) Ouders, instructieverantwoordelijken

en peers Vygotsky: Psychological tools tools gebruiken lerenden en zijn een vertaling van de culturele invloed op kennisopbouw. Voorbeelden: taal, spraak, gebaren, typische symbolen, voorstellingen (bijv. verkeerstekens), notatiesystemen

(muziek, scheikunde, fysica, wiskunde, getallen, ), regels en afspraken, enz. Vygotsky: ZPD Zone of Proximate Development Het is de afstand tussen het actuele ontwikkelingsniveau, waarbij de lerende zelfstandig problemen kan oplossen en het potentile niveau waardoor het problemen kan

oplossen met hulp van andere kinderen en/of een volwassene. ZPD ~ een sociale context waarin lerenden problemen samen met anderen aanpakken. Leren kan dus versneld worden < > Piaget Vygotsky: visie op leren Kennis opbouwen via internaliseren en externaliseren. In interactie met andere internaliseren lerenden

ervaringen met anderen. Is geen kopiren. Genternaliseerde wordt verwerkt tot mentale structuren. Bij interactie met de omgeving kan lerende de structuren externaliseren, i.e. gebruiken in een nieuwe context. Dit laatste kan uiteraard uitgelokt worden door anderen in de instructiesetting. Social speech en internal speech

Vygotsky: instructie als mediation Mediation: anderen mediren in het proces van inter- naar intrapersoonlijke kennis Gebruik van tools Vygotsky Every day knowledge: living knowledge (authentieke ervaringen) Scientific concepts niet in conflict!

Living knowledge basis van scientific knowledge en wet. Kennis levert poorten voor living knowledge. Vygotsky: miskend genie Bruner Gebaseerd op onderzoek naar cognitieve ontwikkeling van kinderen. Discovery learning

Opeenvolgende representaties in kennisopbouw Enactive representations: kennis primair gebaseerd op motorische ervaringen. Iconic representations: terugvallen op afbeeldingen, tekeningen, schemas, om kennis voor te stellen. Symbolic representations: kennis wordt met formeel symboolsysteem voorgesteld. Nieuwe kennis wordt steeds via deze

opeenvolgende kennisrepresentaties opgebouwd. Enactive - iconic - symbolic Bruner: Discovery Learning Kennisontwikkeling door interactie, interactie met de cultuur. Culture: alle externe invloeden die op lerenden inwerken (vrienden, leerkrachten, een uitdagende vraag, het

aanbieden van een leerervaring, ). Discovery learning: Insofar as possible, a method of instruction should have the objective of leading the child to discover for himself" Lerende valt terug op voorkennis en doet passende leerervaringen op: Emphasis on discovery in learning has precisely the effect on the learner of leading him to be a

constructionist, to organize what he is encountering in a manner not only designed to discover regularity and relatedness, but also to avoid the kind of information drift that fails to keep account of the uses to which information might have to be put Bruner Zelfontdekking wordt bevorderd door o.a. stellen van hypothesen, vragen en veronderstellingen. Impact cultuur via modellen (lerenden,

instructieverantwoordelijken, experten): model manipuleert dan de objecten, formuleert eventueel eigen vragen, bedenkingen of betrekt andere bezoekers bij zijn exploratiegedrag. Observatie van dit gedrag leidt sneller tot gericht exploreren door andere bezoekers: guided practice. Lok cognitieve conflicten uit = zaken die niet aansluiten bij voorkennis

Bruner Spiral curriculum: I was struck by the fact that successful efforts to teach highly structured bodies of knowledge like mathematics, physical sciences, and even the field of history often took the form of metaphoric spiral in which at some simple level a set of ideas or operations were introduced in a rather intuitive way and ...

Zelfde curriculuminhouden keren terug, op een hoger abstractieniveau Na Bruner Discovery learning benadering geactualiseerd Inquiry learning , inquiry teaching Bruner: inquiry ~ webquest

Verken even de Nederlandse tegenhanger van de Amerikaanse webquest pagina: http://www.webkwestie.nl/. Voor talenonderwijs : http://webquestmaker.nl/talenquest/forenglishusers. Bruner: inquiry webquest Een webquest is een zoektocht waarbij het Internet een actieve rol inneemt bij de verschillende stappen. Webquests worden, net als

bij inquiry learning, uitgevoerd met een kleine groep. De lerenden lezen, analyseren en synthetiseren nieuwe informatie. Het verwerken, bewerken en communiceren van hun resultaten is een integraal onderdeel van een webquest. http://webquest.sdsu.edu/templates/lesson-template1.htm Opvatting over leren (Grabinger)

Kennis is niet een product maar een proces Kennis wordt op een zeer persoonlijke manier verwerkt Elkaar begrijpen - sociale interactie viability [levensvatbaarheid] van kennis White (1992, p. 160)

Instructieprincipes (1)

concrete ervaringen meerdere perspectieven intenties van elke lerende leren is een actief proces. leren in een samenwerkingscontext probleemoplossend denken. betekenisvolle contexten.

instructieverantwoordelijken = gidsen, monitors, coaches, tutors, facilitators (scaffolding) Instructieprincipes (2)

primaire bronnen toetsing is geen afzonderlijk proces vermijd geen fouten toetsing op basis van criteria bij de doelen lerenden Uitwerkingen van de constructivistische visie

CIS Experiential learning Cognitive Apprenticeship Samenwerkend leren Probleemgestuurd onderwijs PGO

CIS Concreet - Iconic Symbolic Herken je multipele representaties? Concreet: kennisrepresentaties: manipuleerbaar, betastbaar, verplaatsbaar, . Afhankelijk van kennisdomein staan daarbij voorwerpen, gebouwen, mensen, situaties,

voorop. CIS Iconic materiaal nog steeds manipuleerbaar maar eerder in tweedimensionale vlak: kaarten, schemas, getekende modellen, categorien van objecten

CIS Symbolisch Abstract Perceptuele karakteristieken van de voorwerpen doen er niet meer toe Vb. taal, tekens, afspraken, getallen, tekens, formules, begrippen, enz. Experiential Learning

Kolb stelt: Mensen leren van hun ervaringen en het resultaat van dit leren kan op een betrouwbare manier worden gemeten en worden gecertificeerd voor credits. Inspiratie uit Piaget: Ontwikkeling is een continu, levenslang proces.

De assimilatie- en accomodatiemechanismen zijn basisprocessen om uit ervaring te leren. Er is een subjectivistische epistemologische relatie tussen leren en kennisverwerving.

Kolb: Experiential learning cycle Kolb: learning cycle Kolb: leerstijlen Leerstijl Nadruk op

Optimale leeromgeving concreet Ervaringen affectieve omgeving reflectief

Observatie perceptuele omgeving abstract conceptualiseren, opbouwen van begrippen

symbolische omgeving actief experimenteren: acties met gedragsomgeving rele gevolgen in echte situaties

Voorkeur voor een bepaald startpunt 4 leerstijlen: een concrete, een reflectieve, een abstracte en een actieve leerstijl. Kolb: leerstijlen en instructie Concrete leerstijl feedback op concrete leeractiviteiten Reflectieve leerstijl

lezingen beluisteren Abstracte leerstijl Gevalsstudies, lezen en bestuderen van theorie uitlokken zelfstandig denken Actieve leerstijl (experimenteer) discussies in kleine groepen, projectwerk, feedback door andere lerenden

Kolb Leerstijlen: dominante voorkeur voor een bepaald startpunt in ervaringsleercyclus Let op: totale cyclus doorlopen Kans om aan te sluiten bij individuele verschillen Kolb Succesvolle benadering

Kritiek (1) de zeer eigenzinnige interpretatie van epistemologische basisbegrippen leren (2) alle vier stappen in ervaringscyclus noodzakelijk (3) een sterke kritiek op begrip dialectic tension: overstap in de cyclus veroorzaakt een intellectuele spanning in de leerbenadering. Onderzoeksgegevens geeft aan dat niet altijd een conflict nodig is.

Kolb & professionele opl. Succesvol in professioneel gerichte opleidingen Maudsley & Strivens (2000)

Propositional (`knowing that) Process (`knowing how') Personal knowledge Moral principles Zie ook leerbedrijven McCarthy: Kolb in lesplanningscyclus

Het succes van Experiental Learning blijkt uit de zeer actieve website van de National Society for Experiential Education (http://www.nsee.org/). Cognitive apprenticeship Snowman & Biehler (2003): Instructieverantwoordelijke (mentor) werkt samen met lerende om kennis te construeren (declaratieve en procedurele kennis). Modeleren, hints, leidvragen, suggesties

(scaffolding) Verantwoordelijkheid aan lerenden Leersituaties zijn gecontextualiseerd. Cognitive apprenticeship Jordan (1987):

Werk uitvoeren is de drijvende kracht. Eenvoudige taken; geen hoge kost Leren ~ doen, handelen Standaarden en kwaliteitscriteria ~ expert Lerende is probleemeigenaar

Instructieverantwoordelijke grotendeels onzichtbaar. State-of-the-art technologie in de multimedia opleiding van Expression (www.expression.edu) Cognitive apprenticeship Leerstof: Concrete domeinkennis, heuristische

strategien, controlestrategien, leerstrategien (metacognitieve kennis). Methodes: Modeling, coaching, scaffolding, articuleren, increasing complexity and diversity of tasks, reflecteren, exploreren Cognitive apprenticeship

Taken Toenemende complexiteit, diversiteit, van algemeen naar specifiek Context In context, expert, samenwerkingen Leerbedrijven

Leerbedrijven Van eenvoudig nar complex Graden van authenticiteit Gestimuleerd in Vlaanderen http://www.ondernemendeschool.be/). Ontwerpen leerbedrijven

Voorzie time-off. Benut deze tijd voor reflectie. Voorzie communicatielijn. Verzorg de economisch-juridische status van het leerbedrijf en de individuele verantwoordelijkheden.

Samenwerkend leren Slavin: Cooperative learning has an ancient pedigree. Since time immemorial, teachers have allowed or encouraged their students to work together on occasional group projects, in group discussions or debates, or in other kinds of work groups or peer tutoring dyads.

Johnson & Johnson : The research () has an external validity and a generalizability rarely found in the social sciences. Samenwerkend leren Groepswerk kwalijke reputatie Lerenden werken niet echt samen; ze verdelen gewoon het werk en leggen op het einde alles

samen. Of bepaalde lerenden doen vrijwel al het werk en andere liften mee. Samenwerkend leren Johnson & Johnson : As you can see, cooperative learning is not simply a process of putting students in groups and setting them loose

to work on an assignment together. Oftentimes, our students will be more accustomed to competitive and individualistic classroom situations than they are to work cooperatively with their classmates. For a cooperative activity to be successful, we must structure the activity in such a way that cooperative learning is not only helpful for academic success but in fact even necessary for it.

p.210 Johnson & Johnson (1996) en Slavin (1996) Samenwerkend leren Samenwerkend leren Ormrod:

Stel groepen samen waarvan je verwacht dat ze op een productieve manier kunnen samenwerken. Geef duidelijke doelen en subdoelen op. Geef gedragsregels op voor de groepssamenwerking. Beperk sturend gedrag van de instructieverantwoordelijke: coach, consultant. Vraag groepen om hun eigen effectiviteit te beoordelen. Overweeg om de groepssamenstelling vrij constant te

houden. Samenwerkend leren Voorbeeld: CSCL Belang van scripting Inhoudsgerichte scripts helpen de concrete taak en onderliggende kennisbasis helder te krijgen. Vb. rol onderzoeker, theoreticus, apotheker, assistent, vertegenwoordiger bedrijf, enz.

Communicatiegerichte scripts bevorderen samenwerking in de groep rol van moderator, samenvatter, theoreticus, enz. Invloed van toewijzing geen of wel rollen in een CSCL setting op de beheersing van gentegreerde farmaceutische kennis (ICS) bij 5 de jaar farmaciestudenten (academiejaar 2006-2007). Differentile impact van rollen.

Samenwerkend leren: peer tutoring Peer tutoring: people from similar social groupings who are not professional teachers helping each other to learn, and learning themselves by teaching Past bij samenwerkend leren:

medelerende/tutor de rol van instructieverantwoordelijke voor tutee past strategien als modeling, coaching, scaffolding, articuleren, reflecteren en exploreren. peer tutoring is mediating ZPD (Vygotsky) Keith Topping is een pionier op het terrein van peer tutoring. Het is de moeite waard om zijn website hierover te verkennen (http://www.fifepeerlearning.org/).

Peer tutoring Zie inleidend videofragment Samenwerkend leren: peer tutoring Onderzoek (cross-age en same-age) +++ (zie artikel Van Keer) toegepast in sterk verschillende kennisdomeinen positieve impact op de houding ten opzichte

van leren (algemeen en kennisdomeinen) ontwikkeling communicatievaardigheden, sociaal-emotioneel welzijn en gevoel van zelfwaarde Onderzoek: Van Keer (2004) Peer tutoring Tutors zelf kennis beheersen

Ontwikkel tutor strategien Zet structuur uit voor samenwerking tutor - tutee. Uitgebalanceerde tutoring teams. Alle lerenden kunnen rol van tutor op zich nemen. Samenwerkend leren: tutoring

Student tutoring Oudere tutors (vb studenten HO) helpen tutees Student tutors aan de slag in Vlaamse scholen en bij lerenden thuis (S. Vandevelde). Bekijk verder de boeiende videoclips m.b.t. student tutoring die je via de website van de Koning Boudewijn Stichting kan bekijken (http://www.kbs-frb.be/event.aspx?

id=227872&LangType=2067). Effectiviteit student tutoring Effecten van tutoring voor de tutor en de tutee (De Backer & Van Keer, 2008, p.126) Computergebaseerde leeromgevingen Leren wordt ondersteund met ICT

gebaseerde instrumenten: samenwerkingstools, presentatietools (bijv. powerpoint en tekstverwerking. Typisch voorbeeld: Logo OLO (open leeromgevingen) Logo als leeromgeving Vooruit 50 - Rechts 90 - Vooruit 50 Rechts 90 - Vooruit 50 - Rechts 90 Vooruit 50 Rechts 90 levert de tekening van een vierkant op.

Logo Procedures aanleren: Leer vierkant Herhaal [vooruit 50 rechts 90] Einde Leer cirkel Herhaal 360 [vooruit 1 rechts 1] Einde

Logo Computer games http://www.blauwehond.be/ Communicatiemiddelen Zie discussiegroepen, chat, blog, wiki,

facebook, Onderzoek Facebook Open LeerOmgeving (OLO) Wilson (1995): A place where learners may work together and support each other as they use a variety of tools and information resources in their pursuit of learning

goals and problem-solving activities. Voorbeelden: Stanford University WWW.SENVID.COM OLO-onderdelen Context Informatiebronnen

Tools (verwerking, manipulatie, communicatie) Scaffolding Voorbeelden: virual gorilla, human body, weather station, construe Met deze hartsimulatie kan je honderduit de werking van het hart verkennen. Maar zet je een 3D bril op, dan is het net alsof je rond het hart wandelt. Verken nog meer voorbeelden voor biologie, fysica, scheikunde en wiskunde via http://www.designmate.com/.

OLO: tools Tools om informatie te verzamelen (Information Gathering Tools): Verwerkingstools (Problem/Task Representation Tools) Manipulatietools (Static and Dynamic Knowledge Modeling Tools) Projectondersteuningstools

(Performance Support Tools) Communicatietools (Conversation and Collaboration Tools) OLO: scaffolding OLO: Mindtools OLOs aanduiden met het begrip mindtools

Technologies of the Mind cognitive tools mindtools: Jonassen (1999, 2000): Computers as Mindtools for Schools, Engaging Critical Thinking. OLO: Mindtools Ondersteuning van veelheid van kennisverwervingsprocessen (SOI)

Selectief waarnemen Complexe informatie uit de werkelijkheid (film, tekst, verhaal, ) samenvatten in de vorm van een tabel, tekening. Tabellen opstellen van gegeven maar geordende informatie.. Organiseren Cijfergegevens structureren volgens volgorde, bewerking, moment van verwerking. Werkbladen uitwerken die het volgen van een stappenplan of

procedure zullen ondersteunen. Integreren / Elaboreren Verschillen zoeken. Gelijkenissen zoeken. Oorzaakgevolg relaties opsporen en grafisch voorstellen. OLO Let op!

Rol instructieverantwoordelijke minder zichtbaar maar toch essentieel (coaching, modeling, scaffolding) Implementatieondersteuning Probleemgestuurd onderwijs PGO Is sport goed voor je gezondheid?: Sylvia, 11 jaar oud, gaat twee keer per week naar aerobic dansen. Ze is ook

cheerleader bij de plaatselijke basketbalclub. Haar rechterknie gaat meer en meer pijn doen. Als u het meisje onderzoekt, valt het u op dat zij pijn heeft wanneer u met uw vingers voelt aan de knobbel bovenaan haar rechterscheenbeen. De pijn wordt erger als Sylvia haar spieren aan de voorzijde van haar dijbeen aanspant. PGO

PGO is in heel wat opleidingen gemplementeerd als onderliggende instructieaanpak. In dit voorbeeld heeft de Stenden Hogeschool resoluut gekozen voor PGO in al haar opleidingen (http://www.stenden.com). Verken zeker de videoclip op hun website. PGO Een probleem dat een docent gebruikt om de studenten te orinteren op een inhoudelijk thema. Een groepje van 8 studenten, onder begeleiding van een tutor, moet nu proberen

het verschijnsel zo goed mogelijk te verklaren in termen van onderliggende processen, principes of mechanismen. Meteen start - zonder voorbereiding - een discussie (zie p.226) Probleemgestuurd onderwijs PGO Basis

Indiana University Bruner (discovery learning) Universiteit Maastricht Kernbegrippen Designprincipes Basis PGO 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Het leren wordt verankerd in grote taken of probleemsituaties;

De lerende wordt eigenaar van het probleem of de taak; De lerende pakt authentieke taken aan; De taken zijn complex; De lerende eigenaar van probleem geeft oplossingen; De instructieverantwoordelijke daagt uit, stuurt niet; De uitgewerkte ideen en geconstrueerde kennis worden getoetst in samenwerkingscontext; De lerende reflecteert op kennis en kennisverwervingsproces.

Voortbouwend op deze principes kunnen we leren in een PGO-context ook typeren als: "student-centered, problem-based, inquirybased, integrated, collaborative, reiterative learning." Kernbegrippen PGO (Grabinger)

Authentieke problemen. The students begin cold Facilitator Activeren van de voorkennis Transfer Basisinformatie verder elaboreren

Leerdoelen zeer breed Designprincipes PGO

Taakanalyse Genereren van problemen Leersequentie Rol facilitator Toetsing Zevensprong

Verhelder onduidelijke begrippen Definieer het probleem/problemen Analyseer het probleem/problemen

Cluster samenhangende ideen Formuleer leerdoelen Zelfstudie Rapporteer/integreer nieuwe informatie Onderwijskundig referentiekader Instructieverantwoordelijke coach, een tutor, een facilitator. Instructieverantwoordelijke krijgt ontwerptaak:

authentieke contexten en problemen. De instructieverantwoordelijke leert zelf ook. Onderwijskundig referentiekader Kenmerken van de instructieverantwoordelijke Zijn of haar kennis is veranderd na instructie. Instructieverantwoordelijken zijn experts die functioneren in authentieke settings.

Begeleiding van de instructieverantwoordelijke Voorzie ondersteuning van instructieverantwoordelijke. Let op professionalisering van instructieverantwoordelijke. Onderwijskundig referentiekader

Lerende De lerende controleert en stuurt eigen leerproces: leerdoelen kiezen, probleem definiren, achtergrondmateriaal opsporen en selecteren, verwerken, en eigen leerproces controleren en evalueren. De lerende wordt als individu benaderd (cognitief constructivisme) en als en lid van een gemeenschap/cultuur (sociaal constructivisme).

Samenwerken met anderen staat centraal. Afhankelijk van de auteur, verloopt ontwikkeling al dan niet volgens een vast patroon. De lerende kan zelf rol instructieverantwoordelijk opnemen. Kenmerken van de lerende(n) Eigen ervaringen, betekenisgeving, interpretatie, probleemstelling, zijn een belangrijk uitgangspunt voor

het leerproces. Grote mate van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Ontwikkel voorwaardelijke vaardigheden om een instructierol op zich te nemen (bijv. bij peer tutoring). Begeleiding van de lerenden Instructieverantwoordelijke is begeleider, een coach, een tutor i.p.v. een lesgever. Lerenden krijgen bij peer tutoring scripts.

Onderwijskundig referentiekader Leeractiviteiten Piaget en Bruner schetsen concrete stappen in leerproces. Typeringen: actief, constructief, samenwerkend, conversationeel, reflectief, gecontextualiseerd, met een focus op de volle complexiteit en intentioneel (doelgericht).

Onderwijskundig referentiekader Instructieactiviteiten Leerdoelen Doelen op het hogere niveau: probleemoplossingsvaardigheden, metacognitie. Leerdoelen afspiegeling van wat in probleem/context aan bod kan komen. Lerenden bepalen zelf leerdoelen in (authentieke en

complexe) context of bij probleem. Benadruk transferwaarde van leerdoelen. Verzorg opeenvolging taken/problemen. Onderwijskundig referentiekader Instructieactiviteiten Werkvormen Activerende werkvormen: discussies, groepswerk, scaffolding, modeling, articulation, reflection, exploration,

zelfstudie, enz. Lok meerdere visies uit. Zorg voor afwisseling in werkvormen Werkvormen respecteren verschillen in leerstijl. Zelfreflectie. Samenwerkend leren staat voorop. Peer tutoring met scripts. Voorwaarden van Johnson & Johnson (1996) en Slavin (1996).

Indirect richten van de individuele en groepsactiviteiten. Onderwijskundig referentiekader Instructieactiviteiten Leerstof De dagelijkse werkelijkheid is een bron van leerstof. Goede selectie van authentieke problemen. Authentieke leerstof

Onderwijskundig referentiekader Instructieactiviteiten Media Leeromgevingen zijn een bepalende factor in het instructieproces. Toetsing Gentegreerd in het totale proces.

Zelfevaluatie en toetsing door andere lerenden. Onderwijskundig referentiekader Organisatievorm Werk vooral in groepjes, teams en met peer tutoring. Pas de infrastructuur aan voor zelfstandig werken, groepswerk, informatie opzoeken,

Onderwijskundig referentiekader Context De rele context primeert (zie experiential learning, virtual companies) De culturele context bepaalt tools (Vygotsky). Van leren naar instructie Constructivisme

Recently Viewed Presentations

 • W‏ireless Sensor Boarding Card - lib.swpu.edu.cn

  W‏ireless Sensor Boarding Card - lib.swpu.edu.cn

  Comic Sans MS MS PGothic Wingdings Tahoma Arial Times New Roman MS PMincho SimSun Monotype Sorts Myriad Pro Blueprint 1_Blueprint 2_Blueprint 3_Blueprint Microsoft Office Excel 图表 幻灯片 1 IEEE Chengdu Section -- Facts and Visions Agenda All Started from Phil....
 • CATA-ACAT Journal - Wild Apricot

  CATA-ACAT Journal - Wild Apricot

  Guest Chief Editorfor the CATA-ACAT Journal. Art Therapist at Express Yourself Child & Family Art Therapy. Education: Vancouver Art Therapy Institute (DVATI) University of Calgary. University of Regina (Master of Social Work) Red Deer College, (RN Diploma) Marilyn Magnuson MSW,...
 • January 21, 2014 - PMI Metrolina

  January 21, 2014 - PMI Metrolina

  Keynote Speaker. John Laurence Busch. John Laurence Busch is an independent historian who focuses upon the interaction between humanity and technology, with a particular specialization in the first generation of steam-powered vessels.
 • The Literature Review - Stony Brook University

  The Literature Review - Stony Brook University

  The Literature Review ... inconsistencies in theory and findings, and areas or issues pertinent to future study. Conclude by providing some insight into the relationship between the central topic of the literature review and a larger area of study such...
 • Figurative Language Terms Packet!

  Figurative Language Terms Packet!

  FIGURATIVE LANGUAGE. Writing or speech not meant to be taken literally. ... I ate 100 pieces of pizza last night. ... My love is like a red, red rose. "It's been a hard day's night and I've been working like...
 • www.fliptronics.com

  www.fliptronics.com

  - Large plated-thru holes (100"dia., plus) located towards the edge of a board should have large outer layer pads to. prevent them from plating too fast. A pad roughly .200" greater than the hole will help. - Plated holes isolated...
 • Phonics Training for Parents - st-josephs-pri.oxon.sch.uk

  Phonics Training for Parents - st-josephs-pri.oxon.sch.uk

  * Duncan Children will have expereinced a wealth of listening activbities, including songs, stories and rhymes. Ways to support your child in the phonics pack you'll be receiving later. * Duncan The development of speaking and listening skills Listening games...
 • How to teach an Ofsted Outstanding lesson (How to play the game)

  How to teach an Ofsted Outstanding lesson (How to play the game)

  Plenary Ideas (That require a bit of preparation!!) Wordsplat. Bingo (same kind of thing as wordsplat but each student has one printed out) Question loop/Dominoes. Outcomes Quiz (quiz differentiated by outcome - could use mini whiteboards for this) Stand up...