Organizacja w XXI wieku - WordPress.com

Organizacja w XXI wieku - WordPress.com

ORGANIZACJA XXI-GO WIEKU Solar Management System organizacja fraktalna w praktyce Wojtek Luciejewski Warszawa, Osnabrck, Pozna, Ostercappeln (2001 2010) Dziesi lat temu, gdy opublikowaem po raz pierwszy w Internecie "Primum non Prodigere" przewidywaem konieczno nowego i szerszego spojrzenia na organizacj w XXI wieku. Obecna rzeczywisto udowadnia t tez. Postpujca globalizacja stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Przyspieszenie zmian odbywa si wedug postpu geometrycznego i komplikuje nasze ycie coraz bardziej. Trzymanie si za paradygmatw obowizujcych w minionej epoce industrialnej uniemoliwia dostosowanie si do tej nowej sytuacji . Ta prezentacja skada si z 2 czci. W pierwszej pokazujemy ostatnie inicjatywy organizacyjne oraz podstawy filozoficzne nowego podejcia a w drugiej

moliwo praktycznego zastosowania (Solar Management System). ROZWJ TECHNOLOGII, TRANSFORMACJE KULTURALNE I ROZWJ TECHNOLOGII, TRANSFORMACJE KULTURALNE I POLITYCZNE KRYZYSY POLITYCZNE KRYZYSY Projekt genomu Czowiek na Ksiycu Komputery osobiste Energia jdrowa Szybkie komputery Odkrycie DNA Wojna z malari Penicylina Wynalazek samolotu

Populacja (w mln) Odkrycie Ameryki Wynalazek samochodu Czarna ospa Szczyt Rzymu Szczyt Grecji Wynalazek telefonu Elektryfikacja Odkrycie bakterii Pocztek kolei Wynalazek silnika elektrycznego Pocztek Rewolucji Przemysowej Pocztek drugiej rewolucji agrarnej Czas (w latach) Ludzie a przyspieszenie zmian

Radykalne przyspieszenie zmian powoduje, e mamy w gowach zamt i chaos. Ludzie (wiedza humanistyczna (wiadomo) nie jest wiele wiksza ni tysice lat temu) Ludzie (gwnie rozwija si wiedza techniczna) Chaos Wynalazki i odkrycia Stabilizacja Gospodarka (gospodarka i rynek s zmuszone dziaa wedug praw chaosu)

Rewolucja przemysowa 1980 2000 + Ludzie a przyspieszenie zmian Ju od jakiego czasu daje si zauway rozdwik midzy nasz zdolnoci pojmowania i absorbowania nowej wiedzy a rozwojem techniki. Na przykad, tylko uamek procenta populacji ludzkiej wie jak dziaa komputer, Internet czy choby jakikolwiek automat. Jest to wynikiem iloci nowej wiedzy, zbyt daleko posunitej specjalizacji i ogromnego przyspieszenia zmian. Ma to wpyw na umiejtno posugiwania si rnorodnymi narzdziami i co gorsze trudnoci rozrnienia co jest filozofi efektywnego dziaania, co metodyk postpowania a co tylko zwykym narzdziem. I jeszcze jedno

Jest nas, jak na moliwoci Matki Ziemi, zdecydowanie za duo. Dopiero ostatnio kilku naukowcw odwayo si powiedzie, e Ziemia jest w stanie harmonijnie wyywi od 2 do 3 miliardw ludzi. Jest nas ju 2 razy wicej. A kady nowonarodzony czowiek ma pene prawo oczekiwa, e bdzie mia swj, co najmniej jeden, metr szecienny betonu, samochd, plastikowe zabawki i gadety itp., a nawet budujc sobie ekologiczny dom wytnie nastpne par drzew i wyrzuci z lasu wicej dzikich zwierzt. Czy organizacja jest maszyn? Najwaniejszym aspektem podstawy naukowej na ktrej Taylor opar swoj teori zarzdzania bya metafora spopularyzowana przez 17-wiecznego filozofa i matematyka Rene Descartes, ktry widzia kosmos jako mechanizm zegarowy. Taylor jako zaprzysigy wyznawca kartezjanizmu, i do tego bardzo w swoim czasie wpywowy, zainfekowa mylenie o zarzdzaniu silnym i trudnym do usunicia wizerunkiem maszyny.

Do tej pory, gdy chcemy powiedzie w Polsce, e co funkcjonuje perfekcyjnie (rwnie organizacja) mwimy, e dziaa jak szwajcarski zegarek. Czy organizacja jest maszyn? Ta idea, e organizacje ktrymi powinnimy zarzdza s fizycznymi instrumentami do produkcji, ktre skonstruowali ludzie, wrya si tak mocno w umysy, e prby rozwizywania organizacyjnych problemw sprowadzamy do rekonstrukcji (reengineering). Ten termin sam w sobie potwierdza gboko do jakiej mechanistyczne mylenie zakorzenio si w naszej psychice. Czy organizacja jest maszyn? Ta stabilno i wytrzymao maszyny jako dominujcej metafory 20-wiecznej praktyki zarzdzania zadziwia, gdy widzimy olbrzymi ilo dowodw na to, e to po prostu nie daje rezultatw.

A czowiek zasobem materialnym? Rwnoczenie jest jasne, e jedyne zasoby zdolne do powikszania si - to zasoby ludzkie. Wszystkie inne podlegaj prawom mechaniki. Mona je wykorzystywa lepiej lub gorzej, ale nie mog one da wicej, ni suma tego, co woono. A czowiek zasobem materialnym? .My sami okrelamy zazwyczaj szeregowego pracownika - w odrnieniu od menedera - jako czowieka, ktry tylko wykonuje polecenia ... Oznacza to, e traktujemy takiego pracownika - jeeli chodzi o jego wkad w przedsibiorstwo - jak inne zasoby materialne podlegajce prawom mechaniki. A czowiek zasobem materialnym? Jest to powane nieporozumienie. Tkwi ono jednak nie w definicji pracy szeregowego robotnika, ale w tym, e nie dostrzega si, jak wiele zada szeregowego

robotnika ma w rzeczywistoci menederski charakter lub, e byyby one znacznie produktywniejsze, gdyby im taki nada charakter. Peter F. Drucker Moe sprbujmy zapomnie o reengineeringu a w zamian zacznijmy uywa sowa rewitalizacja. Organizacja maszynowa cigle w dobrej formie Jestemy produktami kultury w ktrej wyrolimy. Jeli jestemy czci organizacji-maszyny to stajemy si jej trybikami. Nasze organizacje nie s ludzkie i zgodne z natur. S maszynami a maszyny nie s zaprojektowane by si uczy czy akceptowa opinie; s martwe. Jeli w nich jestemy to traktujemy innych jak czci albo rzeczy. Niektrzy z nas s tak obcieni tradycj, e nie mog sobie wyobrazi, czy zobaczy rzeczywisto Nowego.

Organizacja maszynowa cigle w dobrej formie Nasza kultura dziaania zawiera w sobie seri regu, motywacji i kar, ktre wzmacniaj t star metafor. Nie jest nam atwo wprowadza zmiany by tworzy Nowe, gdy uczestniczymy w tradycyjnej organizacji, gdy wszystkie te siy bd gra przeciwko nam. Organizacja maszynowa cigle w dobrej formie Wszystkie te reguy starej kultury bazuj na zaoeniu, e najwaniejsza jest kontrola. Rozszerzeniem tego zaoenia jest, e gdy tylko bdziemy mocno prbowa to moemy kontrolowa wszystko. Ta iluzja wydaje si funkcjonowa, jeli nie dziaamy w globalnym spoeczestwie.. Jeli mwimy o staniu si bardziej reagujcymi, bardziej zorientowanymi na klientw i bardziej elastycznymi to popatrzmy na rzeczywiste reguy, ktre rzdz we

wikszoci organizacji. One dziaaj przeciwko tym celom. Wedug What is wrong with our concept of organization? Shifting our organizational metaphor from Machine to Nature, Rob Paterson Organizacja maszynowa cigle w dobrej formie Prby kontroli wszystkiego doprowadzaj nas do absurdu. Nie ufajc ustanawiamy komrk kontroln, ale poniewa z zaoenia nie ufamy to musimy mie kontrol kontroli itd., itp.. Problemem jest wic nie brak dostatecznej kontroli, lecz zasada braku zaufania. 1850 1900 1950 James Womack Lean Manufacturing, Lean Enterprise Eliahu Goldratt Theory of

Constraints Taichi Ohno, Shigeo Shingo Just In Time, Toyota Production System, World Class Manufacturing Edwards Deming, Joseph Juran Statystyczna Kontrola Jakoci, TQM Henry Ford linie montaowe, przepyw produkcji, strategia Framk Gilbreth wyznawca tayloryzmu, studia ruchw, pocztki ergonomii Lilian Gilbreth zastosowanie filmu do studiw pracy, humanitaryzm Frederick Taylor standaryzacja pracy,

konflikt pracownicy kierownictwo, studia norm czasowych Konwencje rysunkowe, tolerancje, rozwj nowoczesnych maszyn Eli Whitney zamienno czci Rozwj metodyk zarzdzania 2000 Niektre z nowych inicjatyw Lean Management, TOC Theory of Constraints (Teoria Ogranicze), BMS Bionic Management System, HMS Holonic Manufacturing System, Chaordic Organization (Organizacja Chaordyczna), Fractal Enterprise (Organizacja Fraktalna), Network Economy (Gospodarka Sieciowa).

Lean Management w skrcie Lean Management jest kompletn metodyk zarzdzania. Zawiera w sobie podstawow ide (filozofi efektywnego dziaania), system zarzdzania i informacji oraz narzdzia do jego konstrukcji. Lean Management w skrcie Wyjtkow cech Lean Management jest wskazanie kierunku usprawnie poprzez zdefiniowanie co jest Wartoci a co Marnotrawstwem oraz systemowe podejcie do cigych usprawnie Kaizen (jeli odpowiednio zaimplementowane). Definicje Lean Warto potencja dostarczany klientowi we waciwym czasie i za odpowiedni cen zdefiniowany w kadym przypadku przez klienta. Wymiarami wartoci s cechy produktu czy usugi, ich dostpno, koszt i osigi (parametry).

Marnotrawstwo kada czynno, ktra zuywa zasoby, ale nie tworzy Wartoci; lub inaczej, wszystko co zwiksza koszt produktu bez dodania mu Wartoci. Pamitajmy jednak, e widoczne Marnotrawstwo jest generalnie symptomem a nie przyczyn problemu. Enterprise Kaizen cige usprawnianie wszystkich procesw biznesowych. Saboci Lean Management Wdroenia Lean Management zbyt czsto jednak kocz si porakami. Powodem wydaj si by, midzy innymi, jej japoskie (Toyota Production System) i motoryzacyjne korzenie. Kultura zachodnia preferuje indywidualizm i nie zawiera w sobie aprobaty zbytniego rygoru czy genetycznego posuszestwa. Narzdzia Lean Management s mocno ukierunkowane na wysoko zmechanizowane procesy i tylko w ograniczonym zakresie mog by uywane do procesw usugowych, A trend rozwoju gospodarki wiatowej wskazuje wyranie na przeniesienie ciaru z produkcji na usugi. Prba ortodoksyjnego czy siowego wdroenia moe wic przynie wicej szkd ni korzyci. Byoby bdem jednak odrzuca Lean Management w caoci,

gdy ideowo jest filozofi efektywnego dziaania a definicje Wartoci i Marnotrawstwa s uniwersalne. Osignicia nauki nowy porzdek Podejcie logiczno-racjonalne (determinizm). Filozofowie: Platon (427-347 p.n.e.) Arystoteles (384-322 p.n.e.) Rene Descartes (1596-1650) Pierre Laplace (1749-1827)

Nauki matematyczno-fizyczne do XIX wieku Frederic Winslow Taylor naukowe podstawy techniki produkcji Osignicia nauki nowy porzdek Podejcie - Porzdek w chaosie i chaos w porzdku Konieczno odejcia od mylenia typu ekstrapolacji liniowych czy acuchw przyczynowo-skutkowych Jules Henri Poincar

Teoria wzgldnoci Mechanika kwantowa Teoria mnogoci Georg Cantor Geometria fraktalna B. Mandelbrot Zoone Systemy Przystosowawcze Bioelektronika prof. ks. W. Sedlak

1850 1900 1950 2000 Stephen William Hawking brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyk. Hans-Jrgen Warnecke niemiecki naukowiec, prezydent Fraunhofer Institute, inicjator przedsibiorstwa fraktalnego Peter F. Drucker ekspert ds. zarzdzania, bywa nazywany ojcem zaoycielem zarzdzania lub papieem zarzdzania Arne Naess filozof norweski, twrca platformy Gbokiej Ekologii (The Deep Ecology) Benot B. Mandelbrot uznany za twrc fraktali i geometrii fraktalnej

John Boyd pkownik pilot, twrca ptli OODA i teorii energii zdolnoci manewrowej (Energy Manoverability) Dee Ward Hock twrca VISA Intrnational, pierwszej chaordycznej organizacji Wodzimierz Sedlak polski ksidz, twrca polskiej szkoy bioelektroniki i elektromagnetycznej teorii ycia Edward Norton Lorenz amerykaski matematyk i meteorolog, twrca teorii chaosu Albert Einstein jeden z najwikszych fizykw teoretykw, twrca szczeglnej i oglnej teorii wzgldnoci Wacaw Sierpiski doktor filozofii, jeden z twrcw polskiej szkoy matematycznej, konstruktor pierwszego fraktala

Georg Cantor - twrca teorii mnogoci, rozwija koncepcj Absolutnej Nieskoczonoci, ktr utosamia z Bogiem Charles F. Haanel ojciec osobistego rozwoju, autor The Master Key System, twrca Master Key Institute Jules Henri Poincar prekursor teorii wzgldnoci i chaosu, twrca filozoficznego kierunku, konwencjonalizmu Ralph Waldo Emerson filozof, lider ruchu transcendentalizmu Karol Darwin jeden z najwaniejszych XIX-wiecznych biologw, autor teorii ewolucji Droga do optymalnej organizacji Powrt do korzeni

Ludzko szuka wyjcia z sytuacji, w ktr si wpdzia. Powrt do historycznych dowiadcze i wiedzy: Akupunktura, Zioolecznictwo, Sztuki walki, Mdroci ludowe. Ludzko powraca do stanu jednej zunifikowanej cywilizacji globalna wioska. Nauki i religie znajduj wsplne korzenie i powoli dochodz do zgody. Rwnie obecnie ju jedna umiejtno nie wystarcza, musimy si uczy cae ycie by dostosowywa si do bardzo szybkich zmian. Coraz mocniejsze sygnay o midzycywilizacyjnej wsppracy, ale i tarciach. Ludzko prbuje uoy swoj ukadank od pocztku. Przeszkadzaj w tym prby przycinania puzzli bd szukania wytrychw zamiast uywania odpowiednich kluczy, dokonywane przez wielu tak w yciu prywatnym, zawodowym jak i w polityce. Uczy si od Natury

Nasze mzgi s najlepszym przykadem skomplikowanych, zdecentralizowanych organizacji. A poniewa (w wikszoci) zachowujemy si spjnie, gadko czc nowe okolicznoci dochodzce do mzgu, to jest on uosobieniem przystosowujcej si organizacji, uczcej si organizacji, realizujcej wizj organizacji. Krtko mwic, idealnym nowoczesnym przedsibiorstwem. Nie ma tam hierarchii, wszystko funkcjonuje perfekcyjnie bez naszej wiadomej interwencji. Uczy si od Natury Wyrafinowany system zdecentralizowanej wspzalenoci przedstawiany przez termity zaprasza do lekcji jak reagowa na nage wypadki. Oparty na chemii system komunikacji afrykaskich mrwek pomg urzdnikom Southwest Airlines zdefiniowa polityk zajmowania miejsc w samolocie. Owady, ptaki i ryby rnie demonstruj akceptowalno i sukces dezorganizacji prowadzcej do samoorganizacji i procesw bez przywdztwa. Proces ewolucji biologia, gospodarka

Wysokie zorganizowanie (fraktale) Wysoka elastyczno Optimum wysiku Wpyw na rodowisko Ssaki naczelne Organiczne zgranie funkcji poszczeglnych Dobre struktury Elastyczno, umiarkowana adaptowalno Zcentralizowany przepyw materiau i informacji Krgowce Wysoka wydajno Ociao, nieruchawo Problemy dopasowania Sukces tylko w maej niszy Wielokomrkowce

Firma chaordyczna (fraktalna) Firma ukierunkowana na przepyw Firma funkcjonalna Manufaktura Niska wydajno Niewymagajcy Wski obszar dziaania Jednokomrkowce Warsztat rzemielniczy Najlepsz drog do przewidywania przyszoci jest jej wykreowanie Peter F. Drucker

Ssaki naczelne? Organizacje (systemy), nawet najlepsze, same z siebie nie osign (spowoduj) sukcesu. To wiedza ludzi zarzdzajcych, obserwujcych, studiujcych i usprawniajcych te systemy oraz rodowisko w ktrym dziaaj daje t szans. Nowoczesna struktura organizacji winna by zgodna ze stopniem rozwoju gatunku naczelnych i promowa przywdztwo na podstawie wiedzy, inteligencji i umiejtnoci w przeciwiestwie do rb tak jak ci mwi. Ju zaczlimy? I pojawi si Internet, rodek komunikacji, ktry radykalnie zmniejsza ilo transakcji i koszty wsplpracy. Praca moe zosta zorganizowana na nowych zasadach, gdzie geniusz ludzkiego kapitau moe zosta uwolniony od ogranicze systemu nakazowego. Pracownicy mog tworzy ich wasne samoorganizujce si poczenia i utworzy zespoy zdolne do oddziaywania wzajemnie jako globalna, w czasie rzeczywistym, sia pracownicza.

Rozluniajc organizacyjne hierarchie i oddanie wicej wadzy pracownikom moe prowadzi do szybszych innowacji, niszych kosztw, wikszej zwinnoci, ulepszonej reakcji na yczenia klientw, wicej oryginalnoci i szacunku na rynku. Przykady fraktalnych zachowa Zesp jazzowy ma prowadzcego (lidera), gra skomponowany utwr, ale nigdy nie gra go tak samo. Improwizacje poszczeglnych czonkw w zalenoci od ich umiejtnoci i samopoczucia w danej chwili s nie tylko dozwolone, ale wrcz oczekiwane (ten grajcy solo przejmuje na jaki czas przewodzenie w ramach swojej specjalizacji). Czonkowie zespou pomagaj solicie wykona jego zadanie dostosowujc si do niego oraz do rodowiska (atmosfery na widowni). Druyna sportowa ma cel osign zwycistwo konkurencyjne i usatysfakcjonowa klienta (wasnych kibicw). Robic to druyna musi przestrzega regu gry. Lider (w gruncie rzeczy obieralny) odznacza si dowiadczeniem i odpowiednimi do tego celu umiejtnociami. Zadania poszczeglnych graczy czsto zmieniaj si trakcie trwania spektaklu.

Przykady fraktalnych zachowa Druyna Marines w nowoczesnej wojnie ma wyznaczony cel, desygnowane zasoby, starajc si przewidzie ruchy przeciwnika stosuje technik ptli OODA a wszystkie operacyjne decyzje podejmuje samodzielnie. W odcinku czasowym 4 5 godzin uczestnicy podry z obu kierunkw Warszawa Pozna bior udzia w miertelnej grze i w ten sposb stanowi czasowo zesp. Wystpuje wic samopodobiestwo ich zachowa - wyprzedzaj si na 3 i 4tego, ostrzegaj o radarach a samoorganizacja jest widoczna w ustpowaniu z drogi tych wolniejszych (zwykle Maluchy). Jest zima, gboki nieg. May samochd chccy skrci w prawo musia przekroczy szyny tramwajowe i zawiesi si na podwoziu. Inne samochody skrcajce w tym samym kierunku zablokoway ulic. Czsto, w takich przypadkach, nierozsdni kierowcy trbi bezmylnie siedzc w cieple. Tym razem wysiedli i wypchnli delikwenta na rwn drog i w ten sposb zlikwidowali korek pomagajc jemu i sobie. Przykady fraktalnych zachowa Do marca 2010 przeylimy 3 trzsienia ziemi (Haiti, Chile, Turkey). Od rzdw i organizacji popyny sowa sympatii i obietnice pomocy, ale prawdziwa pomoc zrodzia si sama. Ludzie wiedzieli co naley

zrobi by pomc poszkodowanym a liderzy pojawili si spontanicznie. W kilku miastach europejskich (w Polsce take) z gwnych skrzyowa usunito wszystkie znaki drogowe pozostawiajc tylko regu prawej strony. Ilo stuczek i gronych wypadkw zmalaa znacznie. Udowadnia to, e potrzebujemy niewiele kontroli by istnie i rozwija si jako spoeczno. W yciu jednak nie jest lekko Nie ma nic bardziej trudnego do zaplanowania, bardziej wtpliwego do odniesienia sukcesu jak stworzenie nowego systemu. Inicjator zyska wrogo tych ktrzy odnosz korzyci z utrzymania starego i tylko ostrone poparcie od tych, ktrzy odnios korzyci z nowego systemu. Machiavelli, 1513 Czy wasza firma (rodowisko) nie uznaje/nagradza gaszcych poary a nie tych, ktrzy prbuj rozwizywa problemy? Organizacja ludzka

Udowodnilimy uprzednio, e natura ma charakter fraktalny, Udowodniono stosunkowo dawno, e maszyna nie powinna by przykadem dla organizacji, szczeglnie w erze globalizacji i rynku klienta. Organizacja jest ywa tak jak jej ludzie i tak jak oni ma swoj osobowo. Jak dugo ostatni czowiek nie opuci pomieszczenia wypenionego ju tylko robotami i nie zgasi wiata (roboty go nie potrzebuj) to on bdzie mia decydujcy wpyw na zdarzenia tak pozytywnie jak i negatywnie. Chcc wic egzystowa i prosperowa w obecnym czasie powinnimy dostosowa organizacj do natury a najlepiej wzi z niej przykad. Nowe paradygmaty Organizacja gospodarcza, rodowisko w ktrym funkcjonuje i rynek na ktrym dziaa s Zoonymi Systemami Przystosowawczymi (Complex Adaptive Systems). Chaos sta si nieodcznym elementem skadowym naszej rzeczywistoci.

By egzystowa ludzie potrzebuj minimum porzdku w chaosie. Lean Management widziany jako filozofia dziaania z jej dogmatami (Marnotrawstwo, Warto, Kaizen) moe da to poczucie porzdku. Nowe paradygmaty W zwizku z cigle zmniejszajcym si kosztem wytwarzania gwn funkcj organizacji (jak i jej wewntrznych elementw skadowych) bd docelowo usugi z ich atrybutami organizacyjnymi (np. wsppraca z klientem i jego satysfakcja). Elementy skadowe organizacji winny mie charakter fraktalny (samopodobiestwo, samoorganizacja i witalno) a ich cele czstkowe winny spenia warunki osigania celw organizacji (odpowiednie mierniki). Fraktale mog si usamodzielnia, a wic organizacja moe stawa si wirtualn. Techniki cyfrowe w biznesie Efektywny biznes jest obecnie

niemoliwy bez zastosowania technik informatycznych. Szybko techniki cyfrowej radykalnie (kilkunastokrotnie) skraca dystans midzy informacj a decyzj. Techniki cyfrowe w biznesie Zanim si jednak zastosuje technik cyfrow (np. informatyczne systemy wspomagania zarzdzania), trzeba sobie odpowiedzie na kilka pyta? Jak organizacja zamierza finansowa swoj dziaalno i wzrost? Jak organizacja zamierza pozyska i utrzyma utalentowanych pracownikw? Jaka jest najlepsza i najbardziej efektywna kosztowo metoda segmentowania i obsugiwania klientw?

Jak najlepiej wykorzysta konkurencyjne korzyci wynikajce z uzyskanej szybkoci wszystkich operacji biznesowych? Biznesy w biznesie Nakazowy system zarzdzania tworzy z pracownikw trybiki maszynerii, zabija inwencj i nie pozwala wykorzystywa zbiorowej inteligencji. Prby kontroli wszystkiego i wszystkich powoduj tylko wzrost biurokracji, bezwadno i nieruchawo organizacji, obnianie jakoci pracy i olbrzymie marnotrawstwo ludzkich talentw. Sposb podejcia do pracy ludzi bdcych na swoim najlepiej obrazuje rnic w stosunku do pracy ich nie trzeba kontrolowa. Dlaczego wic nie stworzy (dy do stworzenia) w przedsibiorstwie sieci biznesw w biznesie (samodzielnych Fraktali). To uwolnioby pracownikw z kajdan systemu nakazowego, wyzwolio inwencj, wiksz efektywno i dao wiksze poczucie wolnoci?

Solar Management System Organizacja fraktalna w praktyce Solar Management System - cel Zbudowanie fundamentu pod efektywn i wysokowydajn, ale rwnoczenie elastyczn i dla ludzi organizacj Solar Management System Filozofia System Narzdzia Filozofia efektywnego dziaania organizacji: Oferowanie Klientom optymalnej wartoci produktw i usug (Najwysza Jako, Najniszy Koszt, Najkrtszy Czas Dostawy) uzyskiwane w wyniku unikania i ustawicznego likwidowania Marnotrawstwa i zachowanie jednoczenie penej zdolnoci

przystosowawczej do zmian rodowiska i rynku. System zarzdzania i informacji oparty na zasadach: mechanizm ustawicznego usprawniania wszystkich procesw biznesowych (Enterprise Kaizen), Upowanienie Personelu (pracownik obywatelem), Standardowe Warunki Pracy, Just-In-Time/Pull, Jako u rda, Wielostanowiskowo, Praca Zespoowa (biznesy w biznesie), Wspzawodnictwo na Bazie Czasu, Wytwarzanie zrwnowaone z zapotrzebowaniem, Wizualne Zarzdzanie, Przywdztwo nie Kierownictwo, Odpowiednia rachunkowo (np. Lean czy TOC). Narzdzia oraz uyteczne sposoby, pojcia i urzdzenia: Ankieta 12 pyta, Indykator Myers-Briggs, Open Space Technology, Matryca Umiejtnoci, Gboka Ekologia, Catchball, Muda, Mura, Muri, Lean Promotion Office, Hoshin Kanri, U Cells, Jidoka, Heijunka Box, PDCA, One Piece Flow, 5 Whys, Value Stream Mapping, Computerized Management Systems, Kanban, Kaikaku, SMED, 5S, 4M, 3P, Andon, TPM, A-3 Report, Automatic Line Stop, Poka-Yoke, Takt Time, Milk Run, Cross Dock, Jishuken, EPEI, FIFO, Mistake-Proofing, Final Cost, Yamazumi Board, 20 Keys, A B Control, Chaku-Chaku, Capital Linearity, Labor Linearity, Change Agent, Sensei, OEE, PFEP, Progress Control Board, 7 Wastes, Waterspider; elements of TQM, Six Sigma, Theory of Constraints, DFT, BPR; Boyds loops, 3C, OST, RTSC, etc. Solar Management System zaoenia By sprosta ju istniejcym i przyszym wyzwaniom

musimy: Zaprojektowa i wdroy odpowiadajcy potrzebie czasu system zarzdzania. Nada obywatelstwo pracownikom (stworzy spoeczno) co umoliwi odwrcenie piramidy odpowiedzialnoci. Zastpi zalenoci hierarchiczne stosunkami Klient Dostawca a jako i terminowo winny by miernikiem (najlepiej finansowym) oceny. System wynagrodze oprze o umiejtnoci i przydatno dla organizacji a nie o pozycj w hierarchii. Uwiadomi wszystkim pracownikom, e wszystko co robimy przekada si na pienidze (tak na zyski jak i straty). Ustawicznie skraca cykle produkcyjne by wyprzedza konkurencj. Uwzgldni rozwizaniem systemowym nieuniknion zmienno rytmu produkcji. Solar Management System Organizacja jest ywa tak jak jej ludzie i w takim razie zmiany czy usprawnienia musz zacz si od nich,

gdy jeli ludzie tego nie zaakceptuj to zmiana nie nastpi. Solar Management System: Daje ludziom szans adaptacji w organizacji uywajc w peni ich moliwoci i pozwalajc im organizowa swoj prac; Podkrela bardzo mocno sekwencj po pierwsze ludzie jako ludzie, nastpnie ludzie jako pracownicy i na kocu organizacja, ktr oni tworz; Wcza w system organizacyjny odpowiednie systemy rachunkowoci i informatyczny; Uywa wszystkich znanych i uytecznych w

okrelonym przypadku narzdzi. Solar Management System Hierarchia zarzdzania jest ograniczona do max 3 poziomw. Relacje Klient Dostawca s ustalone w caej firmie. Klient otrzymuje produkt, ocenia jego jako i terminowo i paci za usugi Dostawcy. Dostawca jest odpowiedzialny za jako i "Just-inTime" rodzaj usug.

Oddziay i komrki funkcjonalne maj fraktalny charakter, maksimum niezalenoci i d do samofinansowania. Mierniki efektywnoci fraktali s, jak tylko moliwe, wyraane finansowo. Zmiana wagi Rozwj techniki pozwala na automatyzacj i robotyzacj procesw produkcyjnych. Trend wiatowy to przesunicie wagi zagadnie zarzdzania z obszaru produkcji do przygotowania tej produkcji. Przygotowanie produkcji ma kluczowe znaczenie w nowoczesnym przedsibiorstwie.

Wszystkie czynnoci zwizane z zarzdzaniem Strumieniem Wartoci (kolejne mapowania, stany obecne i projektowanie stanw docelowych) winny si koncentrowa gwnie na tym obszarze. Bariery do pokonania Kultura organizacji. Szybki i peny (dla wszystkich) dostp do aktualnych i istotnych informacji oraz wiedzy. Wpyw kultury na organizacj i odwrotnie Kultura firmy jest jak kultura narodu. Nigdy nie prbuj jej zmienia. Musisz pracowa z tym co masz. Peter F. Drucker KLASYCZNA

ARABSKA ROSYJSKA CHISKA WATYKASKA LATYNOAMERYKASKA POLSKA AMERYKASKA RUCH KOLONIALNOFEMINISTYCZNY AFRYKASKA WOSKA SAP AG Jacek Kaczmarski - Jeli kochasz swoj bud to pokochaj Zaczynamy

Powrmy do korzeni i niech dojdzie do nas, e sprzedalimy firmie swj czas za pensj a premia jest moliwa tylko wtedy, gdy j dodatkowym wysikiem wypracujemy. Przekamy to wszystkim pracownikom a nie tylko tym w produkcji. Dodatkowo pracownicy powinni wiedzie skd tak naprawd bior si ich pensje, gdy u bardzo wielu z nich nie ma tej wiadomoci. Przeprowadmy dziaania propagujce zmiany, edukacyjne i szkoleniowe: Sonda 12 pyta Osobowo przedsibiorstwa Indykator Myers-Briggs I inne odpowiednie do sytuacji narzdzia zawarte w Primum non prodigere ( http://luciejwl.wordpress.com/) Zaczynamy badania Na przykad - Sonda 12 Pyta Ankieta ta zostaa sformuowana w wyniku wieloletnich dowiadcze Instytutu Gallupa ponad 20 lat bada, 2500 firm, kilkadziesit tysicy ankietowanych. Okazao si, e odpowiedzi na proste pytania daj szerok wiedz w zakresie efektywnoci

zarzdzania, takie jak: Oglne wyniki firmy, Zyskowno, Wydajno, Problem rotacji personelu, ale rwnie umoliwiaj ocen efektywnoci wszystkich szczebli zarzdzania. Uzyskujemy te, odniesion do poszczeglnych zespow i ich czonkw, wiedz w zakresie: Co zyskuj poprzez prac w firmie? Co z siebie daj? Czy s dostrzegani? Czy maj poczucie przynalenoci? Czy widz siebie we wsplnym rozwoju? Zaczynamy edukacj Na przykad - Podstawy Finansw Po co finanse w firmie?

Kada organizacja dziaa, by osign zysk. Kady z nas, zakadajc firm miaby na celu zarobienie pienidzy nikt nie zakada interesu z zamiarem poniesienia straty. Gdy jestemy pracownikami moemy porwna si do jednoosobowej firmy. Przychodzc codziennie do pracy, ponoszc koszty (dojazdw, wyywienia, zamieszkania) i powicajc swj czas oczekujemy, e po zakoczeniu miesica dostaniemy wynagrodzenie za nasz wysiek. Co wicej yjemy z myl, aby swj zysk powiksza, pomnaa stan posiadania i rozwija si. Przedsibiorstwo ma dokadnie ten sam cel. Zaczynamy komunikacj Poniej przykad bohaterw zakadowego komiksu informacyjnego prowadzonego w formie opowieci o tym co si dzieje w firmie: Deklaracja przynalenoci do spoecznoci My, obywatele spoecznoci firmy, w celu osignicia najwyszego wiatowego poziomu w realizacji naszej misji, zapewnienia harmonijnego rozwoju i sukcesu finansowego firmy, ugruntowania sprawiedliwego podziau obowizkw i gratyfikacji oraz

zagwarantowania oglnego dobra dla nas samych i dla naszych rodzin zobowizujemy si, e bdziemy: wykorzystywa wszystkie nasze siy i zdolnoci, gwarantowa najwysz jako wykonywanych przez nas obowizkw, dziaa w sposb uczciwy, prawy oraz profesjonalny, dba o dobry wizerunek firmy i jej reputacj, ksztatowa kultur wzajemnego zaufania i pracy zespoowej, uczy si nowych, przydatnych umiejtnoci, przekazywa wiedz innym i pomaga im, wskazywa nieprawidowoci i uczestniczy w ich naprawie. W zamian oczekujemy:

sprawiedliwej oceny naszych wysikw, okrelenia drogi osobistego rozwoju i pomocy w jego realizacji, umoliwienia doksztacania si, sprawiedliwego wynagrodzenia. SMS i systemy komputerowe Organizacje naszych czasw musz by maksymalnie zorientowane na zaspokajanie oczekiwa klientw. Nie ma potrzeby szczegowego planowania, i szkoda na to czasu, poniewa wydarzenia i zmiany nastpuj zbyt czsto i szybko. Jednoczenie kada organizacja pilnie potrzebuje wsparcia odpowiedniego systemu komputerowego. Niestety taki skoczony, speniajcy rol systemu nerwowego organizacji, komputerowy system nie istnieje. Dlatego musimy uywa dostpnych systemw IT bdc bardzo ostroni w wydawaniu na nie pienidzy i profesjonalnie je wdraajc (wybierajc tylko konieczne

funkcje), gdy mamy do czynienia z niebezpieczestwem sparaliowania organizacji wydajc na to mnstwo pienidzy. Panacea? Komputerowe systemy wspomagajce zarzdzanie: MRP II Manufacturing Resources Planning ERP Enterprise Resources Planning FCS Finite Capacity Scheduling CRP Capacity Requirements Planning IMS Inventory Management System SCM Supply Chain Management APS Advanced Planning System

CRM Client Relationship Management Ale rwnie indywidualnie stosowane narzdzia: Kanban 5S ISO 9000 i nastpne Six Sigma BPR (Business Process Reengineering) Prnia pozostawiona przez nauk w metodologii zarzdzania jest wypeniana przez komputerowe systemy

informatyczne, ktre obiecuj zaatwi kady problem organizacyjny. Mao wspomina si o tym, e ich baz jest XIX wieczny hierarchiczny typ organizacji a dokadniej pruskie wojsko. Wielu menederw w nadziei poprawy sytuacji decyduje si na stosowanie tych panacew wybierajc Klasyczny system planowania wspierany przez wikszo sytemw komputerowych Zarzdzanie finansowe Baza danych Strategiczny plan

biznesu przedsibiorstwa Kroczcy plan produkcji Ksigi zakupw, sprzeday i gwna Controlling Zarzdzanie strategiczne Kroczcy plan sprzeday (Zamwienia, Prognoza) Accounts Receivable Rachunkowo przedsibiorstwa Baza danych

Indeks materiaw, pwyrobw, wyrobw gotowych Dane planistyczne: cykle realizacji, wielkoci partii itd. Harmonogram spywu wyrobw gotowych Zgrubny plan wykorzystania zdolnoci produkcyjnej Szczegowy plan wykorzystania

zdolnoci produkcyjnej Plan potrzeb materiaw i pfabrykatw Zestawienia planistyczne produkcji Zasoby wytwrcze Struktury materiaowe wyrobw Zarzdzanie operacyjne Dziay funkcyjne Centra robocze Produkcja

Rejestr zobowiza Ewidencja zapasw i planowanych potrzeb Zlecenia produkcyjne Zaopatrzenie materiaowe Rachunkowo kosztw Marszruty technologiczne Kontrola realizacji zada produkcyjnych

Pomiar efektywnoci Normatywy kosztowe Sterowanie wytwarzaniem i zaopatrzeniem materiaowym Solar Planning System wspierany przez system ERP z odpowiednio dobranymi funkcjami Rachunkowo kosztw Zestawienia planistyczne produkcji Zasoby wytwrcze Struktury materiaowe

wyrobw Zlecenia produkcyjne Kontrola realizacji zada Marszruty technologiczne Normatywy kosztowe Klient Kontrola ostateczna Pomiar efektywnoci Produkcja Ewidencja zapasw i planowanych potrzeb Zaopatrzenie

Kroczcy plan produkcji Zarzdzanie strategiczne Serwis i dokumentacja Zarzdzanie wytwarzaniem i zaopatrzeniem materiaowym Produkcja Rejestr zobowiza Dane planistyczne: cykle realizacji, wielkoci partii itd.

Strumie Wartoci Controlling Kroczcy plan sprzeday (Zamwienia, Prognoza) Strumie Wartoci Ksigi zakupw, sprzeday i gwna Indeks materiaw, pwyrobw, wyrobw gotowych Techniczne Przygotowanie Produkcji Rachunkowo przedsibiorstwa

Zarzd Strategiczny plan biznesu przedsibiorstwa Kontrola Jakoci Rejestr nalenoci Baza danych Sprzeda Zarzdzanie finansowe Operatywne zarzdzanie wizualne Wysyka

Wsppraca z klientem Fraktalna organizacja gospodarcza Fraktal Naczelny wyznacza cele organizacji, mechanizmy dziaania i kontroli, okrela polityk miernikw i celw dla pozostaych fraktali, przygotowuje rnorodne strategie odpowiednie do zmiennej sytuacji w Krajobrazie Moliwoci (np. Zarzd, Kierownictwo). Fraktal Rozpoznania zajmuje si obserwacj i studiowaniem Krajobrazu Moliwoci (np. Marketing, Sprzeda). Fraktale Wytwrcze (Bojowe) realizuj cele organizacji (np. Projektowanie, Produkcja, Usugi). Fraktale Wsparcia wspomagaj Fraktale Wytwrcze (np. Technologia, Planowanie, Zakupy, Logistyka, HR). Fraktale Specjalistyczne posiadajce unikalne umiejtnoci (np. Ksigowo, Obsuga Prawna, Informatyka). Wszystkie fraktale wyposaone s w mechanizmy dziaania i kontroli, maj przydzielone odpowiednie zasoby, realizuj oglne cele organizacji i cele wasne (dajce wyliczalne przychody), maj prawo do samoorganizacji i zmiany wasnych celw, rozliczane s miernikami finansowymi. W Strumieniach Wartoci wsppracuj na zasadzie klientdostawca a z pozostaymi Fraktalami w sieci. Organizacja fraktalna

Klient Serwis Fraktal Naczelny Fraktal Rozpoznania Kontro la Jakoci Produkcja Fraktale Wytwrcze (bojowe) Produkcja Marketing

Konstrukcj a,Technolo Sprzeda gia Inwestycje Zaopatrzenie Maintenance Produkcja Zarzd Fraktale Wsparcia Produkcja Administracja HR Produkcja Fraktale Specjalistyczneal Produkcja

Produkcja Usugi Prawne Produkcja Produkcja SMS konstytucja Fraktala Fraktal sam rekrutuje swoich czonkw (pocztkowo tylko z wewntrz firmy). Fraktal sam wybiera swojego Lidera. Premia jest wypracowywana poprzez likwidacj Marnotrawstwa i jest dzielona przez czonkw Fraktala.

Lider jest wynagradzany zgodnie z umiejtnociami. Dodatek do pacy z tytuu funkcji Lidera pochodzi z wypracowanej premii. Fraktale dla realizacji celw mog zmienia ksztat i rozmiar. Inni pracownicy mog czasowo doczy do zespou dla wykonania okrelonych zada. Strumienie Wartoci i Fraktale (podobiestwo w umiejtnociach) Strumie Wartoci M Fraktal M1

Fraktal M2 Fraktal M3 (Obrbka) (Przedmonta) (Monta ostateczny) Strumie Wartoci S Fraktal S1 Fraktal S2 Fraktal S3 (Obrbka) (Przedmonta) (Montaz ostateczny)

Wsppraca w Strumieniu na zasadzie Klient Dostawca. Kooperacja midzy podobnymi fraktalami w wypadkach fluktuacji zapotrzebowania Strumienie Wartoci i Fraktale (due specjalizowane projekty) Strumie Wartoci A Fraktal A (Fraktal moe dobiera sobie czonkw i zasoby w zalenoci od potrzeb projektu wcznie z inynierami, zaopatrzeniowcami itp.) Strumie wartoci B Fraktal B (Fraktal moe dobiera sobie czonkw i zasoby w zalenoci od potrzeb projektu wcznie z inynierami, zaopatrzeniowcami itp.) Kooperacja midzy fraktalami w zakresie dostpnych zasobw (maszyn, pracownikw, stosowanej technologii) SMS Strumie Wartoci Zrwnowaenie wewntrznej fluktuacji zasobw

Cel ustawiczne skracanie cyklu od Zamwienia Klienta do Dostawy Zesp B Zesp C Zesp A (obejmuje 2 zmiany) (obejmuje 2 zmiany) (obejmuje 2 zmiany) Umiejtnoci od 1 do 12Umiejtnoci od 8 do 20 Umiejtnoci od 16 do 28 Proces Wspierajcy - Materia Proces Wspierajcy - Informacja Proces Wspierajcy - Narzdzia Czynnoci winny by wycenione w PLN. Zespoy, poza swoimi, posiadaj umiejtnoci swojego Dostawcy i Klienta. Mierniki oceny winny motywowa do zmniejszania Zespow i skracania Czasu

Taktu. Warunkiem otrzymania premii za utrzymanie Czasu Taktu jest rezygnacja z nadgodzin. Dodatkowa premia powstaje w wyniku likwidowania Marnotrawstwa. Fraktal Produkcyjny przykad rozliczenia Czynnoci s wycenione w z na podstawie przeliczenia redniej pensji brutto pracownikw Fraktala na stawk godzinow czyli np., 2520z (+20% kosztu pracodawcy), ktra wyniesie 18,75z/h. Na tym hipotetycznym stanowisku wykonywane s 3 czynnoci przez 21 pracownikw o cznym czasie 39,4h. Normatywny dzienny fundusz czasu pracy wynosi 21x7,5=157,5h Normatywny dzienny fundusz pacy wynosi 157,5x18,75=2953,12z Operacja I - 32,5hx18,75z=609,37z Operacja II - 3,9hx18,75z=73,12z

Operacja III - 3hx18,75z=56,25z Fraktal wykona 4 takie zestawy czynnoci w cigu dnia a wic zarobi (609,37+73,12+56,25)x4 = 2954,96z i wykona w 100% swoje zadania. Fraktal Produkcyjny przykad rozliczenia Nastpnego dnia 3 ludzi zachorowao. Dzienny fundusz czasu pracy wynis 18x7,5=135h. Dzienny fundusz pacy wynis 135x18,75=2531,25z Fraktal wykona swoje zadania i zarobi (609,37+73,12+56,25)x4 = 2954,96z, a wic wypracowa w tym dniu wicej o 423,71z. Po podliczeniu miesica ten bilans moe wyj na zero, ale da informacj pracownikom, e mog wykona zadania mniejsz iloci osb. Poniewa normy czasowe byy zgodne z rytmem produkcji to w adnym wypadku nie moe to by zacht dla kierownictwa do podwyszenia zada. W zamian naley omieli pracownikw Fraktala korzyci finansow (premi bd podwyk) by zaproponowali sami zmniejszenie skadu osobowego.

Najlepsi pracownicy mog by wtedy awansowani do innych wanych prac. Z kolei w wypadkach okresowych nadmiarw zdolnoci produkcyjnej Fraktala jego Lider powinien szuka pracy oferujc pomoc innym Fraktalom by zarobi na swoje utrzymanie. Fraktal Zaopatrzenia przykad miernikw Wskanik Rotacji Materiaw winien motywowa do maksymalnego ograniczenia buforw zapasw Wskanik Zaspokojenia Just-in-Time potrzeb produkcji - winien by wyznaczany na zasadzie efektw finansowych czyli porwnanie strat w wyniku utrzymywania buforw zapasw z zyskiem w wyniku zwikszenia wskanika rotacji. Fraktal Technicznego Przygotowania Produkcji przykad miernika Fraktal Produkcyjny bdc Klientem ocenia Fraktal TPP. Miernik musi odzwierciedli spenianie potrzeb

produkcji w zakresie Informacji na czas (np. konstrukcja, technologia, harmonogram dostaw itp.). W tym wypadku moe to by ocena punktowa, cho jest moliwa ocena finansowa, gdy mamy wiedz o wartoci tych usug np. poprzez outsourcing. Odpowiedni system rachunkowoci Powszechnie uywany Koszt Standardowy (cena ewidencyjna) musi by odrzucony poniewa po pierwsze, jest skoncentrowany gwnie na koszcie a nie na zysku i po drugie, koszty porednie s ujte w proporcji do kosztu bezporedniego i w ten sposb ukrywane jest olbrzymie marnotrawstwo w procesach. Rachunkowo Przerobu (TOC) i Rachunkowo Lean dostarczaj lepszego szacowania kosztw rzeczywistych i zysku; ich elementy powinny by uywane odpowiednio do poszczeglnych przypadkw. Matryca Umiejtnoci

Dlaczego porwnujemy si z innymi? uzasadnienie wprowadzenia Matrycy. Pracownicy szukaj utrzymania sprawiedliwej relacji midzy tym co daj od siebie w pracy a tym co otrzymuj w zamian, jak rwnie porwnuj si w odniesieniu do tego samego z innymi pracownikami (Adams, 1965). Ludzie doceniaj sprawiedliwe traktowanie co motywuje ich do sprawiedliwych relacji z innymi pracownikami i w organizacji. Matryca Umiejtnoci Struktura sprawiedliwoci w miejscu pracy jest oparta na stosunku wej (tego co wkadamy) do rezultatw (tego co otrzymujemy w zamian). Wejcia s tym co pracownicy daj organizacji; zawiera to prac dokonywan przez pracownikw i przyniesione przez nich wzory zachowa, jak rwnie ich umiejtnoci i inne przydatne dowiadczenia, ktre pracownik moe przekaza dla dobra przedsibiorstwa. Jednostka bdzie uwaa, e jest traktowana waciwie, jeeli spostrzee, e stosunek jej wej do

jej rezultatw jest rwnowany z tymi dookoa niej. Matryca Umiejtnoci Matryca Umiejtnoci, wsparta programem szkole i odpowiednim systemem wynagrodze, jest kluczowym elementem w stymulowaniu i motywowaniu ludzi w organizacji: moe pokaza kademu (bez wyjtku) pracownikowi jego miejsce w organizacji i wyznacza mu ciek rozwoju (kariery), zapobiega postawom roszczeniowym (tak powszechnym w zwizkach zawodowych), umoliwia stworzenie nagradzajcego produktywno (zysk) systemu pac opierajcego si na umiejtnociach i przydatnoci dla firmy a nie na

pozycji w hierarchii, umoliwia stworzenie rzeczywistego (Just-in-Time) Matryca Umiejtnoci daje moliwo pogodzenia pasji pracownikw i celw organizacji, pozwala pracownikom podnosi kwalifikacje i co za tym idzie podnosi wynagrodzenie, daje moliwo wzajemnego zastpowania si (w zespole, linii produkcyjnej, przedsibiorstwie)

zapewnia poczucie bezpieczestwa pracownikowi w firmie i na rynku pracy. Matryca Umiejtnoci - przykad Umiejtnoci do osignicia Trudno osignicia umiejtnoci (skala 1 do 5) Posiadane umiejtnoci kolor zielony Czonkowie zespou Ocena stopnia posiadanej umiejtnoci (skala od 1 do 5)

Dlaczego Wizualne Zarzdzanie? Wizualne Zarzdzanie: jest holistycznym i systemowym podejciem do poprawy wynikw w organizacjach, tumaczy krytyczne organizacyjne wymagania na wizualne bodce, ktre nie mog zosta zignorowane; uywa tych wizualnych bodcw, by podkreli, komunikowa, wyjani i integrowa misj, wizj, wartoci i kultur w system operacyjny organizacji; tworzy rodowisko, ktre wzmacnia zaangaowanie pracownika dla sukcesu organizacji poprzez

zapewnianie, e rodowisko pracy i kultura bezporednio popieraj misj i wartoci tej organizacji. Dlaczego Wizualne Zarzdzanie? Informacje s przyjmowane przez czowieka w w 83% z tego co widzi w 11% z tego co syszy w 3,5% z tego co wcha w 1,5% z tego co smakuje w 1%

z tego co dotyka Dlaczego Wizualne Zarzdzanie? Z drugiej strony: Nie lubimy widzie problemw i przymykamy oczy na Marnotrawstwo uwaajc, e jest to po prostu koszt prowadzenia biznesu. Z pozycji pasywnej przechodzimy do obronnej, gdy problemy staj si obiektem zainteresowania kierownictwa (tym bardziej obronnej im wysze kierownictwo). Lawirujc by odbi win na innych nie naprawiamy procesu majc nadziej, e si to jako samo naprawi.

A Wizualne Zarzdzanie jest w opozycji do takich postaw. Saboci Solar Management System Poniewa Solaris Management System koncentruje si gwnie na stymulowaniu czynnika ludzkiego, no to i zbiera niemal wszystkie tego owoce: Atawizmy u czowieka o Przyjmowanie pozycji obronnej (bd ucieczka) w obliczu nieznanego (zmiany), o Potrzeba mocnego przywdcy (hierarchii), o Wsplnota plemienna preferowanie interesw swojej grupy. Dugi okres wdroenia ze wzgldu na inercj psychiki ludzkiej. Konieczno przeamania oporu wszystkich bez wyjtku czonkw organizacji (z bardzo rnych powodw). Dzikuj za uwag i prosz o konstruktywn

krytyk Kontakt Wojtek Luciejewski E-mail: [email protected] http://luciejewski.wordpress.com http://www.youtube.com/user/luciejwl

Recently Viewed Presentations

 • 20.1 - Operating System Concepts

  20.1 - Operating System Concepts

  RTSP States. SETUP - the server allocates resources for a client session. PLAY - the server delivers a stream to a client session. PAUSE - the server suspends delivery of a stream. TEARDOWN - the server breaks down the connection...
 • Work Study - 2015-16 Budget

  Work Study - 2015-16 Budget

  Midland Valley, Ridge Spring Monetta, and Wagener-Salley High Schools had the highest percentage of students attend college in 2016 than in any previous year measured. The demographic gap is narrowing. Over the past 2 years the difference between white students...
 • Journal 10/12

  Journal 10/12

  synonym of repugnant, offensive, disgusting strife - angry or bitter disagreement over issues, conflict absolved - to be freed of responsibility dissension - disagreement that leads to opposition or argument . indictment - a formal charge or accusation of a...
 • Upland challenges in the prairie

  Upland challenges in the prairie

  Upland challenges in the prairie … High commodity prices are great for farmers… Not so great for grassland birds and pollinators. From 2008-2012, plowed under 7.2 million acres for crops.
 • Chapter 7 Representing Information Digitally Learning Objectives Explain

  Chapter 7 Representing Information Digitally Learning Objectives Explain

  NATO Broadcast Alphabet The code for the letters used in radio communication is purposely inefficient The code is distinctive when spoken amid noise The alphabet encodes letters as words Words are the symbols "Mike" and "November" replace "em" and "en"...
 • Dr Tim Aitman - Complex Trait

  Dr Tim Aitman - Complex Trait

  Tim Aitman [email protected] Genome Resources and Identification of Complex Trait Genes Physiological Genomics and Medicine MRC Clinical Sciences Centre
 • Data Analysis for Evaluation Eric Graig, Ph.D. Purpose

  Data Analysis for Evaluation Eric Graig, Ph.D. Purpose

  Data Analysis for Evaluation Eric Graig, Ph.D. Purpose of this Training To increase your skills in analysis and interpretation of the information you collect To increase your ability to report your findings to a variety of audiences To learn how...
 • Chapter 5 Classical and Operant Conditioning

  Chapter 5 Classical and Operant Conditioning

  Operant conditioning, on the other hand, forms an association between behaviors and the resulting events. Classical conditioning involves respondent behavior that occurs as an automatic response to a certain stimulus. Operant conditioning involves operant behavior, a behavior that operates on...