pakikinig - WordPress.com

pakikinig - WordPress.com

PAKIKINIG when people talk, listen completely. Most people never listen- Ernest Hemingway Pagdinig- pisikal Pakikinig- paglalaan ng matamang atensyon, at ang pagunawa sa ating napakikinggan Rankin- 45% Brown, Keefe, Steil 60% Naglagon ng mga aral tungkol sa pakikinig Andrew Wolvin, Carolyn Coakley Ralph Nichols, LA Stevens hindi napapahalagahan ang pakikinig ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap, paglikha ng kahulugan at pagtugon sa pasalita at/o mga di verbal na

mensahe International Listening Association Proseso ng pakikinig Pagtanggap RESEPSYON Pagpapasya Pagbibigay Paglikha Pagbibigay Pagunawa REKOGNISYOON

Pagtugon PAGBIBIGAY KAHULUGAN Feedback Uri ng pakikig appreciative, diskriminatori, pamanuring, implayd, internal Uri ng tagapakinig Eager beaver Sleeper Tiger Bewildered Frowner

Relaxed Busy bee Two eared Nakaiimpluwensya at sagabal Oras Channel Edad Kasarian Kultura Konsepto sa sarili Pamimili

Pag-fokus Pag-unawa Pag-alala pagtugon Uri Pakikinig upang matuto at makaunawa Pakikinig upang magbigay ng pagtataya at panunuri Pakikinig upang dumamay at umunawa Ayon kina Wolvin at Coakley

p u p n oar si n ti n e di ti n

g n pag-ngg g Kritikal na Pakikinig Proseso ng pagdinig, unawa, pag-ebalweyt at pagtakda sa kahalagahan at kabuluhan ng mensahe Layunin niyo na pag-isipang mabuti at analisahin ang mga napakinggang mensahe Maging mapanuri

Pagbibigay ng opinion SIER triangle ayon kina Lyman, steil, Kittie, Watson at Larry Barker PAGSASALITA Talk low, talk slow, and dont talk to much- John Wayne Cuneiforms script and heiroglyphic inscription Stubbs- lubhang mahirap bumuo ng isang lipunan na walang wikang sinasalit (HOMO LOQUENS!) Retorika- batas ng malinaw, mabisa, maganda at kaakit akit na pagpapahayag.

Maaring magawa ng salita, hindi istraktura Magandang pagpapahayag William Halsey and Emmanuel Friedman retorika ay isang berbal na agham at sumasaklaw pa sa lohika at balarila Corax at Tisias - nagturo paano organisahin ang mga argumento sa kanilang sariling pangangatwrian sa harap ng korte. / unang tradisyon ng retorika Sophist/ sophistry- nagsimulang magturo manghikayat. Di umanoy walang katuturang paggamit ng wika Protogora Ama ng pakikipagtalo Isocrates Ama ng pakikipagtalumpati Plato- diyalektiko isang proseso ng tanong at sagot na

ginagamit upang suriin ang lahat ng angulo sa isang isyu upang hanapin ang katotohanan Aristotle- kahalagahan ng lohika sa pagunawa sa anumang aralin Cicero ang isang mahusay na mananalumpati ay nangangailangan g mahusay na edukasyon Quintillan etikal at epektibong pagtatalumpating pampubliko/ ang mabuting tao ay yaong magaling magsalita Rhetorical canon invention, arrangement, style, delivery, memory (IASDM) Isinasaalang alang ang konteksto, panahon at lugar Talumpati komunikasyon ng isang tao sa harap ng

madla o maraming tao Uri ng talumpati- impormatibo at panghihikayat Nagbibigay impormasyon,nanghihikayat Uri ng paglalahad- impromptu, extemporaneous, manuscript, memorized (IEMM) Kaalaman Kasanayan

Tiwala sa sarili Stage freight takot sa pagharap sa madla Kasangkapan Tinig Bigkas Tindig Kumpas Kilos Mensahe LOGOS Rhetorical triangle Awdyens

PATHOS Manunulat/ Ispiker ETHOS Mga dapat tandaan Bigkas

Tinig Tinding Kilos Kumpas BTTKK PAGBABASA Marina Tsvetaeva books are alive Pagbabasa ay aktibong proseso kung saan ang mambabasa ay gumagamit ng ibat ibang sanggunian ng impormasyon Nililinaw ang kahulugan at interpretasyon at paggamit ng kontekstong sosyal upang ituon ang kanilang

pagtugon Pagdedekoda, paglikha ng hinuha, pagbibigay ng puna Modelo: In the head model (Adams), bloome and dail, nakikita na ang pagbabasa bilang awtonomus, malaya sa sosyal at kultural na praktis na bumubuo sa partikular na pangyayari K. Goodman Copernican revolution aktibo, riseptibong prosesong pangwika at ang mambabasa bilang tagagamit ng wika Psycholinguistic process- relationship of thought and language

Louise Rosenblatt- ang mambabasa ay isang aktibong kalahok o partisipant sa paglikha ng kahulugan; transaksyonal na pakikipag-ugnayan sa teksto; ang mambabasa ay aktibong nakikilahok sa paglikha ng personal na kahulugan; teksto ng awtor at pag-unawa ng mambabasa Ang mambabasa ay gumagawa ng posisyon o pananaw habang nagbabasa Impormasyon (efferent) Aliw, damdamin (estetiko) Estilo ng pagbabasa: scanning, skimming, detalyado (SSD) Teorya:

Dole tradisyonal Nunan bottom up McCarthy outside in Nunan, Dubin, Bycina top down Goodman- psycholinguistic guessing game Rumelhart teoryang iskema Block metakognitibo kontroladong mambabasa sa kanilang kakayahang umunawa sa isang teksto PAGSULAT n dr ga

fti n Pr g ew i ti n Fi g n al d

o u m e nt o gn sg , u W is

u n ar i w a s t o Talata- 1 o higit pang pangungusap na tumatalakay sa isang paksa Balangkas- kalansay ng isang akda Katangian ng talata

Kaisahan Kohirens Empasis

Recently Viewed Presentations

 • DISP-2003: Introduction to Digital Signal Processing

  DISP-2003: Introduction to Digital Signal Processing

  Textbook Content Amplifiers Physiological Pressure The Human Nervous System ICU Operating Room Medical Laboratory Instrumentation Ultrasonography Lasers Medical Equipment Maintenance Basic Electricity (Weeks 1-3) Chapter 7 Amplifiers LabView Week 4 Chapter 9 Physiological Pressure Week 5 Exam 1 Week 6...
 • Gender Issues in Children

  Gender Issues in Children

  Shuvo Ghosh, MD, FAAP. Developmental-BehaviouralPediatrican. Assistant Professor, Dept. of Pediatrics, McGill University. Co-Director, Meraki Health Centre. WORLD OF THE GENDERBINARY. WORLD OF THE GENDER CONTINUUM. Multiple realities of gender identity.
 • Switch en redondance avec le protocole R-STP

  Switch en redondance avec le protocole R-STP

  VMWARE ESXI. ESXi : Hyperviseur mise en place par VMware. Objectif : Permet de gérer et virtualiser des ordinateurs et serveurs. Les hyperviseurs de Type 1 (Xen, vSphere, Hyper-V Server) sont des systèmes installés directement sur le matériel, les hyperviseurs...
 • British Literature

  British Literature

  The next morning, upon seeing the devastation of the previous night's attack, Hrothgar 8. _____, worried that the attacks were not over. E. The king was right, for the monster attacks again and again, for 9. _____ years, emptying Herot...
 • ELEC 360: Signals and Systems

  ELEC 360: Signals and Systems

  Electromagnetic Induction. Induction is the process of generating voltage and current from magnetic field. Faraday's apparatus for demonstrating that a magnetic field can produce a current.
 • City of Houston Comprehensive Disparity Study EDUCATE. C

  City of Houston Comprehensive Disparity Study EDUCATE. C

  Evaluation of the dollar threshold for regulated and goal-oriented contracts. Explore participation as well as availability and utilization of certified firms for Purchase Orders under $50K.
 • Department of Mathematics and Statistics

  Department of Mathematics and Statistics

  Placed into Calculus A with SAT Math score 650 and four years of math including Algebra I, Algebra II, Geometry, Trigonometry ... 4 or 5 on Calculus BC exam - placed into Calculus C. 3 on Calculus BC exam -...
 • 3rd Edition, Chapter 5

  3rd Edition, Chapter 5

  wired links. wireless links. LANs. layer-2 packet: frame,encapsulates datagram. data-link layer has responsibility of . transferring datagram from one node . to physically adjacent node over a link. global ISP