Blwyddyn 6 MAPIO SGILIAU AR DRAWS Y CWRICWLWM

Blwyddyn 6 MAPIO SGILIAU AR DRAWS Y CWRICWLWM

Blwyddyn 6 MAPIO SGILIAU AR DRAWS Y CWRICWLWM Llythrennedd Digidol Blwyddyn 6 Siarad yn ddiogel ar-lein Canlyniadau Disgwyliedig 1.Bod yn ymwybodol na ddylai gwybodaeth bersonol gael ei datgelu ond i bobl maen nhwn eu hadnabod ar-lein 2.Deall bod cyfrifoldeb mawr ynghlwm wrth ber 3. Nodi gwefannau diogel drwy edrych ar bolisau preifatrwydd 4. Ystyried natur seibrfwlio 5. Ystyried sut maer cyfryngaun defnyddio ystrydebau rhywedd

Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol Disgyblion yn ffurfio barn ar faterion a godir yn sgl defnyddio TGCh ac yn gwybod am y peryglon syn gysylltiedig chamddefnyddior we/technolegau cysylltiedig. (L6) Llinyn: Dinasyddiaeth Elfen: Hunaniaeth, delwedd ac enw da (Blwyddyn 6) Eglurwch beth y gall metaddata ffotograff ei gynnwys .e.e. dyddiad, amser a lleoliad Nodi buddion a risgiau dyfeisiau symudol yn darlledu lleoliad y defnyddiwr/dyfais e.e. appiaun gweld lleoliad Nodi gwefannau diogel drwy chwilio am seliau cymeradwyaeth preifatrwydd e.e. https, eicon clo Nodi buddion a risgiau rhoi gwybodaeth bersonol a mynediad i ddyfeisiau i feddalwedd wahanol Deall sut a pham fod pobl yn defnyddio eu gwybodaeth au presenoldeb ar-lein i greu delwedd rithwir ou hunain fel defnyddiwr. Llinyn: Dinasyddiaeth Elfen: Iechyd a lles (Blwyddyn 6) Deall pwysigrwydd cydbwyso amser wrth y sgrn a gemau gyda rhannau eraill ou bywydau e.e. ystyried y rhesymau pam y gallent gael eu temtio i dreulio mwy o amser yn chwarae gemau neun cael trafferth chwarae ar effaith gaiff hyn ar eu hiechyd.

Llinyn: Dinasyddiaeth Elfen: Hawliau digidol, trwyddedu a pherchenogaeth (Blwyddyn 6) Dyfynnwch bob ffynhonnell wrth ymchwilio ac eglurwch bwysigrwydd hyn e.e. creu rhestrau syml i gyfeirio ffynonellau digidol ac all-lein; trafod hawliau a chaniatd syn gysylltiedig hyn. Deall bod modd addasu ffotograffaun ddigidol ar hawliau ar caniatd syn gysylltiedig hyn. Llinyn: Dinasyddiaeth Elfen: Ymddygiad ar-lein a seibrfwlio (Blwyddyn 6) Ymddwyn yn briodol ar-lein a defnyddio ystod o strategaethau iw hamddiffyn eu hunain ac eraill rhag peryglon ar-lein posibl, bwlio ac ymddygiad amhriodol e.e. diffodd sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol, blocio defnyddio; nodi risgiau a chanlyniadau cyfreithiol anfon delweddau a chynnwys anweddus/secstio; adnabod iaith a allai fod yn sarhaus (gan gynnwys iaith hiliol, rywiaethol, homoffobig, transffobig) mewn gweithgareddau ar-lein Canlyniadau Disgwyliedig Nodiadau Athro Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol Dinasyddiaeth Blwyddyn 6 DCF 1.1

ELFEN Hunaniaeth, delwedd ac enw da GWEITHGAREDDAU Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: Gweler Datgloi Cyfrifiadura - Llinyn Llythrennedd Digidol Blwyddyn 6 Rheolau Preifatrwydd SWGfL. Egluro beth y gall metaddata ffotograff ei gynnwys .e.e. dyddiad, amser a lleoliad Nodi buddion a risgiau dyfeisiau symudol yn darlledu lleoliad y defnyddiwr/dyfais e.e. appiaun gweld lleoliad Nodi gwefannau diogel drwy chwilio am seliau cymeradwyaeth preifatrwydd e.e. https, eicon clo Nodi buddion a risgiau rhoi gwybodaeth bersonol a mynediad i ddyfeisiau i feddalwedd wahanol Deall sut a pham fod pobl yn defnyddio eu gwybodaeth au presenoldeb ar-lein i greu delwedd rithwir ou hunain fel defnyddiwr. Dinasyddiaeth Blwyddyn 6 DCF 1.2

ELFEN Iechyd a lles GWEITHGAREDDAU Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: Gweler Datgloi Cyfrifiadura - Llinyn Llythrennedd Digidol Blwyddyn 6 Dinesydd Digidol Iawn Deall pwysigrwydd cydbwyso amser wrth y sgrn a gemau gyda rhannau eraill ou bywydau e.e. ystyried y rhesymau pam y gallent gael eu temtio i dreulio mwy o amser yn chwarae gemau neun cael trafferth chwarae ar effaith gaiff hyn ar eu hiechyd. Dinasyddiaeth Blwyddyn 6 ELFEN Hawliau digidol, trwyddedu a pherchenogaeth DCF 1.3 GWEITHGAREDDAU

Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: Gall plant gysylltu ffynhonnell wreiddiol o wybodaeth wrth ymchwilio neu lunio adroddiad. dyfynnu pob ffynhonnell wrth ymchwilio ac egluro pwysigrwydd hyn e.e. creu rhestrau syml i gyfeirio ffynonellau digidol ac all-lein; trafod hawliau a chaniatd syn gysylltiedig hyn. Gall plant greu presenoldeb ar-lein neu ddylunio tag gemiwr neu rhithffurf i'w cynrychioli eu hunain. Trafodwch pun ai a all plant ddefnyddio gwaith/delweddau pobl eraill os ydyn nhwn ei olygu. deall bod modd addasu ffotograffaun ddigidol ar hawliau ar caniatd syn gysylltiedig hyn. DCF 1.4 Dinasyddiaeth Blwyddyn 6 ELFEN Ymddygiad ar-lein a seibrfwlio

Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: ymddwyn yn briodol ar-lein a defnyddio ystod o strategaethau iw hamddiffyn eu hunain ac eraill rhag peryglon ar-lein posibl, bwlio ac ymddygiad amhriodol e.e. diffodd sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol, blocio defnyddio; nodi risgiau a chanlyniadau cyfreithiol anfon delweddau a chynnwys anweddus/secstio; adnabod iaith a allai fod yn sarhaus (gan gynnwys iaith hiliol, rhywiaethol, homoffobig, transffobig) mewn gweithgareddau ar-lein GWEITHGAREDDAU Gweler Datgloi Cyfrifiadura - Llinyn Llythrennedd Digidol Blwyddyn 6 - Beth yw Seibrfwlio? SWGfL. Rhyngweithio a chydweithio Blwyddyn 6 ELFEN Cyfathrebu Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: cyfnewid cyfathrebu ar-lein mewn un iaith neu fwy gan ddefnyddio ystod gynyddol o nodweddion sydd ar gael e.e. rheoli ffolderi mewn e-byst gan gynnwys nodweddion adrodd i hidlo sbam a gwneud defnydd

o we-gameru i hwyluso galwadau fideo dangos dealltwriaeth o fanteision ac anfanteision ffurfiau gwahanol ar gyfathrebu a phryd maen briodol defnyddio pob un e.e. egluro pryd y gallai fideogynadledda fod yn fwy priodol nag e-bost, ac ir gwrthwyneb; egluro manteision ac anfanteision negeseuon unionsyth mewn cyd-destun cymdeithasol; siarad am ddiben a chynulleidfa. DCF 2.1 GWEITHGAREDDAU Gallai plant ddefnyddio fideogynadledda, e-byst neu arolygon i gysylltu dosbarthiadau eraill yn yr ysgol i nodir angen am eu tiwtorial neu i hyrwyddo eu cynnyrch. Cynhaliwch drafodaeth dosbarth am fanteision/anfanteision negesu unionsyth a ffurfiau eraill ar gyfathrebu. Trafodwch sut y gall gael ei ddefnyddion briodol a sut i roi gwybod am faterion. Rhyngweithio a chydweithio Blwyddyn 6 ELFEN Cydweithredu Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol:

gweithio gydag eraill i greu project cydweithredol ar-lein gyda diben penodol mewn un iaith neu fwy , rhannu a phennu caniatd yn briodol i aelodau eraill y grp e.e. golygu, sylwadau, gweld. DCF 2.2 GWEITHGAREDDAU Mae gan blant y cyfle i gydweithio ag eraill yn y dosbarth neu mewn ysgol arall i gwblhau project ar unrhyw bwnc. Gallai plant ymchwilio i bwnc a rhannu gwybodaeth ag eraill. Rhyngweithio a chydweithio Blwyddyn 6 ELFEN Storio a rhannu Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: creu a rhannu hyperddolenni i ffeiliau lleol, rhwydwaith ac ar-lein diogelu ffeil chyfrinair DCF 2.3 GWEITHGAREDDAU Gall plant osod hyperddolenni yng

ngwaith eu pwnc, cysylltu ffynonellau gwybodaeth r gwaith; bydd hefyd yn cysylltu ag elfen Dinasyddiaeth y DCF. Amlgyfrwn g Blwyddyn 6 Addysgwyr arbennig! Canlyniadau Disgwyliedig 1.Creu adnodd dysgu/addysgu llwyddiannus ir ysgol Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol Gall disgyblion gynllunio eu tasgau at ddiben a chynulleidfa. Maen nhwn defnyddio TGCh i greu a mireiniou gwaith gan ddefnyddio gwybodaeth o ystod o ffynonellau, gan gydnabod yr angen am arddulliau gwahanol i gynulleidfaoedd. (L6) Llinyn: Cynhyrchu Elfen: Cynllunio, chwilio am ffynonellau

Maen nhwn defnyddio TGCh i sicrhau cywirdeb a gwiredd drwy gymharu gwybodaeth o ffynonellau gwahanol, gan wneud dewisiadau i fodloni anghenion diben neu gynulleidfa benodol. (L6) Llinyn: Cynhyrchu Elfen: Creu Gall dysgwyr: Gynllunio gwaith yn annibynnol cyn dechraur gwaith creadigol Ymestyn strategaethau ar gyfer canfod gwybodaeth, storio chwiliadau blaenorol a chanlyniadau iw defnyddio yn y dyfodol e.e. cyfeirio drwy hyperddolenni a chadw gwefan. Gall dysgwyr: Greu a golygu elfennau amlgyfrwng mewn un iaith neu fwy gan ddefnyddio ystod o feddalwedd Dewis a chyfuno ystod o destun, delweddau, sain, animeiddio a fideo i greu canlyniad at ddiben penodol; defnyddio offer meddalwedd i wella canlyniadau i gynulleidfaoedd penodol. Llinyn: Cynhyrchu Elfen: Gwerthuso a gwella Gall dysgwyr: Egluror rhesymau dros gynllun a chynnwys eu gwaith eu hunain e.e. gwerthuso cyflwyniad i gynulleidfa a phriodoldeb Sicrhau bod allbwn yn briodol at ddibenion penodol Gwneud sylwadau am resymau dros gynllun a chynnwys Gwahodd adborth gan eraill e.e. defnyddio sylwadau yn Word Ar-lein/Excel Ar-lein i ofyn cwestiynau neu ychwanegu awgrymiadau Creu grwpiau a rhannu gwaith rhyngddynt fel bod modd adolygu gwaith. Canlyniadau

Disgwyliedig Nodiadau Athro: Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol D.S. Mae llinyn amlgyfrwng Datgloi Cyfrifiadura yn ei hanfod yn set drawsgwricwlaidd o fodiwlau i addysgur sgiliau perthnasol yn eu cyd-destun. Gellir cyflwynor holl fodiwlau fel gwers yn eich thema/ pwnc cyfredol gan fod y cyfan yn gofyn am ddefnyddio cynnwys i hwyluso addysgur sgiliau. Cynhyrchu Blwyddyn 6 ELFEN Cynllunio, chwilio am ffynonellau Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: Cynllunio gwaith yn annibynnol cyn dechraur gwaith creadigol Ymestyn strategaethau ar gyfer canfod gwybodaeth, storio chwiliadau blaenorol a chanlyniadau iw defnyddio yn y dyfodol e.e. cyfeirio drwy hyperddolenni a chadw gwefan. DCF 3.1

GWEITHGAREDDAU Gweler Datgloi Cyfrifiadura Llinyn Amlgyfrwng Blwyddyn 6 Bydd angen i blant gynllunio ac ymchwilio eu tiwtorialau fideo neu hysbysebion fel y gwelir isod. Cynhyrchu Blwyddyn 6 DCF 3.2 ELFEN Creu GWEITHGAREDDAU Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: Gweler Datgloi Cyfrifiadura. Plant i greu canllawiau a ddylai gynnwys defnyddio amrywiaeth o appiau/meddalwedd. Creu a golygu elfennau amlgyfrwng mewn un iaith neu fwy gan ddefnyddio ystod o feddalwedd Dewis a chyfuno ystod o destun, delweddau, sain, animeiddio a fideo i

greu canlyniad at ddiben penodol; defnyddio offer meddalwedd i wella canlyniadau i gynulleidfaoedd penodol. Creu hysbyseb. Cael plant i greu hysbyseb ar gyfer cynnyrch i'w werthu o oes eu pwnc: Rhufeinig Fictoraidd Llychlynaidd Ail Ryfel Byd. Dylen nhw eu gwerthun dda. Cynhyrchu Blwyddyn 6 DCF 3.3 ELFEN Gwerthuso a gwella Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: Egluror rhesymau dros gynllun a chynnwys eu gwaith eu hunain e.e. gwerthuso cyflwyniad i gynulleidfa a phriodoldeb Sicrhau bod allbwn yn briodol at ddibenion penodol Gwneud sylwadau am resymau dros gynllun a chynnwys Gwahodd adborth gan eraill e.e. defnyddio

sylwadau yn Word Ar-lein/Excel Ar-lein i ofyn cwestiynau neu ychwanegu awgrymiadau Creu grwpiau a rhannu gwaith rhyngddynt fel bod modd adolygu gwaith. GWEITHGAREDDAU Dylai plant gael cyfle i asesu eu gwaith ei gilydd. Gallent fod phanel syn gofyn i bob grp y cwestiynau perthnasol ar y pwnc dewis, cynllun, penderfyniadau ar rl pob aelod or grp ac ati. Dylai adborth hefyd fod yn adeiladol ac edrych ar y meini prawf a gyflawnwyd. Gallent gynnal seremoni wobrwyo BAFTA ar l dewis y tiwtorialau/fideos gorau. Rhaglennu Blwyddyn 6 Gwefannau Gwych Canlyniadau Disgwyliedig Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol 1. Defnyddio golygydd codau i

ysgrifennu cod a phorwr iw ddadfygio Maen nhwn cyfuno amrywiaeth o wybodaeth a chyfryngau wrth greu, mireinio a datblygu eu syniadau au gwybodaeth eu hunain. Mae eu cyflwyniadaun addas at y diben ac yn bodloni anghenion y gynulleidfa darged. (L5) Llinyn: Cynhyrchu Elfen: Creu (Blwyddyn 6) Maen nhwn chwilio ac yn dewis gwybodaeth o ystod o ffynonellau, gan ystyried perthnasedd, hygrededd a chywirdeb (L5) Gall dysgwyr: 2. Strwythuro tudalen we r nodiadau priodol 3. Nodi a defnyddio delweddau trwyddedig yn

agored 4.Defnyddio CSS i newid cynllun gwefan 5. Deall gwahaniaethau syntactig rhwng HTML a CSS Gall dysgwyr: greu a golygu elfennau amlgyfrwng mewn un iaith neu fwy gan ddefnyddio ystod o feddalwedd dewis a chyfuno ystod o destun, delweddau, sain, animeiddio a fideo i greu canlyniad at ddiben penodol; defnyddio offer meddalwedd i wella canlyniadau i gynulleidfaoedd penodol. Llinyn: Cynhyrchu Elfen: Cynllunio, cyrchu a chwilio (Blwyddyn 6) gynllunio gwaith yn annibynnol cyn dechraur gwaith creadigol ymestyn strategaethau ar gyfer canfod gwybodaeth, storio chwiliadau blaenorol a chanlyniadau iw defnyddio yn y dyfodol e.e. cyfeirio drwy hyperddolenni a chadw gwefan. Llinyn: Cynhyrchu Elfen: Gwerthuso a Gwella (Blwyddyn 6) Gall dysgwyr: egluror rhesymau dros gynllun a chynnwys eu gwaith eu hunain e.e. gwerthuso cyflwyniad i gynulleidfa a phriodoldeb sicrhau bod allbwn yn briodol at ddiben penodol, rhoi sylwadau ar resymau dros gynllun a chynnwys Llinyn: Data a Meddwl Cyfrifiadurol Elfen: Datrys Problemau a Modelu (Blwyddyn 6) Gall dysgwyr: ddangos sut mae rhaglenni neu brosesau a redir yn dilyn cyfres o gyfarwyddiadaun union ac mewn trefn dangos sut mae algorithm yn ddefnyddiol wrth greu ateb i broblem drwy brofi deall bod newid cyfarwyddiadaun effeithiol neun dod phroses i ben e.e. gallai newid trefn cyfarwyddiadau mewn rhaglen arwain at ganlyniadau annisgwyl neu achosir rhaglen i fethun llwyr Canlyniadau Disgwyliedig

Nodiadau Athro: Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol Data a meddwl cyfrifiadurol Blwyddyn 6 ELFEN Datrys problemau a modelu Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: dangos sut mae rhaglenni neu brosesau a redir yn dilyn cyfres o gyfarwyddiadaun union ac mewn trefn dangos sut mae algorithm yn ddefnyddiol wrth greu ateb i broblem drwy brofi deall bod newid cyfarwyddiadaun effeithiol neun dod phroses i ben e.e. gallai newid trefn cyfarwyddiadau mewn rhaglen arwain at ganlyniadau annisgwyl neu achosir rhaglen i fethun llwyr DCF 4.1 GWEITHGAREDDAU Gweler Datgloi Cyfrifiadura Llinyn Rhaglennu Blwyddyn 6 HTML Trin data

Blwyddyn 6 - Cyw Entrepreneuriaid Canlyniadau Disgwyliedig Cwricwlwm TGCh Fframwaith Cymhwysedd Digidol 1. Atgyfnerthu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau trin data or modiwlau blaenorol Disgyblion yn creu eu cronfeydd data eu hunain ac yn chwilio neun trefnu mwy nag un maes i ddilyn llinynnau ymholi penodol. (L5) Llinyn: Data a Meddwl Cyfrifiadurol Elfen: Data a llythrennedd gwybodaeth (Blwyddyn 6) 2. Creu, dadansoddi, ymholi ac allbynnu data at broject menter. Nodiadau Athro

Maen nhwn cyfuno amrywiaeth o wybodaeth a chyfryngau wrth greu, mireinio a datblygu eu syniadau au gwybodaeth eu hunain. Gall dysgwyr: greu ac ymholi setiau data i brofi neu gefnogi ymchwiliad. Data a meddwl cyfrifiadurol Blwyddyn 6 ELFEN Data a llythrennedd gwybodaeth Gall dysgwyr wneud y canlynol yn fwyfwy annibynnol: greu ac ymholi setiau data i brofi neu gefnogi ymchwiliad. DCF 4.2 GWEITHGAREDDAU Gall plant gofnodi data o arbrawf. Yna maen nhwn ymholir data hwn i ateb cwestiynau neu ategu eu canfyddiadau.

Recently Viewed Presentations

 • Traffic (black) Template

  Traffic (black) Template

  Mark Snowden has documented a Precision Harvesting project in Central Asia in the EMQ "Quantitative and Qualitative Research." Excerpt: Precision harvesting is defined as "a strategic placement of church planters in contact . with seekers or new believers who already...
 • Chapter 3: Producing Data

  Chapter 3: Producing Data

  Ann Landers once asked her female readers whether they would be content with affectionate treatment from men, with no sex ever. Over 90,000 women wrote in, with 72% answering "Yes." Why shouldn't we believe the results of this "poll"? It...
 • Democracy and Constitutions

  Democracy and Constitutions

  Provides a system in which disputes can be settled Decides what the laws of the state mean and how they should be enforced. Two general areas of law: Civil Criminal With the exception of some local judges, Texas judges are...
 • Intervenční výkony v ČR za rok 2005 - CSIR

  Intervenční výkony v ČR za rok 2005 - CSIR

  SZZ Krnov 3 3 3 3 KZM FN USA BRNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 ÚVN Praha, RDG-DSA 5 5 5 4 RDG odd. Nem. Havl. Brod 2 2...
 • Real-time Probabilistic TC Prediction with Regional Dynamical Models:

  Real-time Probabilistic TC Prediction with Regional Dynamical Models:

  For individual model, ensemble mean has improved accuracy relative to the control Combined ensemble mean has accuracy similar to consensus of three control members In the much larger retro sample, combo control and ensemble mean outperform component models
 • X-Ray Diffraction

  X-Ray Diffraction

  Diffraction angle: 2 d sin = sin = /2d Bright spot d (h,k,l) Reflection from plane through new atom Planes at same angle New plane at spacing = (hx + ky + lz) d Extra path length: x = sin...
 • Viruses - MIT

  Viruses - MIT

  Common steps in the assembly of all dsDNA viruses Unique portal ring at one Vertex Scaffolding proteins Procapsid assembled empty of DNA DNA pumped into procapsid through portal ring DNA moves back through portal to enter cell P22 Pathway Introduction...
 • ROSALIND FRANKLIN MAGGIE ADERIN-POCOCK British biophysicist and x-ray

  ROSALIND FRANKLIN MAGGIE ADERIN-POCOCK British biophysicist and x-ray

  SALLY RIDE. American physicist and astronaut. 1951 - 2012. In 1983 Sally Ride became the first American woman in space. After she left NASA she pursued her passion for helping motivate others, especially girls, to study science, technology, engineering and...