Dr. n. med. Daniel Zielonka Koordynator EHDN Polska

Dr. n. med. Daniel Zielonka Koordynator EHDN Polska

Dr. n. med. Daniel Zielonka Koordynator EHDN Polska Katowice 18 padziernika 2014 Otwarte wrota do bada klinicznych Enroll-HD oglnowiatowe obserwacyjne, prospektywne, wieloorodkowe badanie nad chorob Huntingtona otwarte dla kadego pacjenta z HD oraz dla rodzin pacjentw. Platforma Enroll-HD suy:

Rozwojowi i ocenie nowych metod badania (np.: zaawansowanemu stadium HD, postaci modzieczej itp.), Zidentyfikowaniu (kwalifikacji) markerw biologicznych w HD, Znalezieniu potencjalnych uczestnikw przyszych bada klinicznych, Wykorzystaniu szczegowej charakterystyki stanu klinicznego pacjenta i duej iloci danych celem poprawy

opieki nad pacjentami z HD. Cele badania Podstawowym celem badania Enroll-HD jest lepsze zrozumienie zmiany obrazu klinicznego pacjentw i patomechanizmw HD poprzez: zebranie danych dotyczcych zaburze poznawczych, zaburze zachowania i zaburze ruchowych, umoliwiajcych oszacowanie tempa progresji HD, umoliwiajcych wgld w neurobiologi HD; zebranie danych i prbek biologicznych w celu okrelenia genetycznych i rodowiskowych czynnikw wpywajcych na ksztatowanie fenotypu HD i postp choroby; promowanie bada interrogacyjnych, ktre mog pomc w ustaleniu

patogenezy HD. Istotne kwestie dotyczce badania Enroll-HD Badanie nie wie si z ewentualnym leczeniem ani inwazyjnymi procedurami. Wymagane jest odbycie tylko jednej wizyty rocznie. Uczestnicy maj moliwo uzyskania informacji o zbliajcych si badaniach obserwacyjnych i klinicznych, w tym badaniach dotyczcych nowych metod leczenia. Kto moe wzi udzia w badaniu?

W badaniu moe uczestniczy kady czonek rodziny dotknitej HD. Obejmuje to: osoby, ktre wiedz, e s nosicielami zmutowanego genu, niezalenie od tego czy wystpuj u nich objawy choroby; osoby zagroone chorob (ktre nie przeszy dotychczas bada genetycznych); osoby z HD w wywiadzie rodzinnym, ktre wiedz, e nie posiadaj zmutowanego genu; maonkowie/partnerzy (niespokrewnieni) czonkw rodziny z HD. Dzieci z rozpoznan klinicznie modziecz postaci HD, ktre nie ukoczyy jeszcze 18 lat, mog wzi udzia w badaniu za zgod rodzica lub opiekuna prawnego.

Co naley zrobi, aby wzi udzia w badaniu? poinformowa personel swojego orodka o zainteresowaniu udziaem w badaniu Enroll-HD wyrazi zgod na udzia w badaniu Jaki jest czas trwania badania? Badanie Enroll-HD jest badaniem bezterminowym, nie ma okrelonego ostatecznego terminu jego zakoczenia, jednak mona si z niego w kadej chwili wycofa. Uczestnicy bd odbywali jedn wizyt rocznie. Jaki jest przebieg wizyt badania?

Bardzo podobny do przebiegu wizyt badania REGISTRY rwnie pod wzgldem czasu trwania. Podczas kadej wizyty uczestnicy przechodz seri bada w kierunku zaburze ruchowych i zachowania. Ocena funkcjonowania przeprowadzana bdzie w celu okrelenia stopnia samodzielnego wykonywania przez uczestnika pewnych zada. Uczestnicy odpowiedz rwnie na pytania oceniajce ich stan emocjonalny i jako ycia. Dodatkowo, w czasie kadej wizyty uczestnicy bd mogli odda ma ilo krwi, aby pomc naukowcom: zrozumie dlaczego i kiedy pojawiaj si pewne objawy HD, okreli moliwoci opracowywania nowych i skutecznych lekw. W jaki sposb zabezpieczane s dane uczestnikw

badania? Aby zapewni ochron prywatnoci, dane takie jak imi i nazwisko, adres, numer telefonu i inne informacje identyfikujce uczestnikw nie s udostpniane nikomu poza lokalnymi koordynatorami badania. Dla zapewnienia bezpieczestwa uczestnikw oraz zachowania poufnoci ich danych, prowadzenie bada klinicznych, w tym obserwacyjnych, regulowane jest bardzo surowymi przepisami. Obejmuje to usunicie danych identyfikujcych z informacji i prbek przekazywanych przez uczestnikw i zastosowanie specjalnego kodowania. W czasie procesu wyraania wiadomej zgody i przed wczeniem do badania, uczestnicy otrzymuj wszystkie dane dotyczce udziau w

badaniu. Przed przystpieniem do badania konieczne jest podpisanie dokumentu wiadomej zgody. Dokument ten nie jest wicy i w kadej chwili z dowolnej przyczyny mona wycofa si z badania. Zachcamy, aby przed przystpieniem do tego lub jakiegokolwiek innego badania, porozmawia o tym ze swoj rodzin. Czonkowie rodziny mog towarzyszy badanemu podczas wizyt badania lub w inny sposb pomaga w czasie udziau w badaniu. Zapewnienie sobie wsparcia rodziny moe mie bardzo istotne znaczenie. Uczestnicy badania Enroll-HD mog liczy na kwotow refundacj dojazdw do orodkw.

UWAGA: przekazywana pacjentowi jest jedynie pewna staa kwota ryczatowa zalena od odlegoci miejsca zamieszkania/pobytu od Orodka. rodki finansowe s przekazywane uczestnikom badania/ich opiekunom w postaci karty kredytowej ClinCard wydawanej na okres pomidzy wizytami przez koordynatora/osob uprawnion w Orodku. Dlaczego powinienem wzi udzia w badaniu? Umoliwia ono doczenie do oglnowiatowej spoecznoci starajcej si znale skuteczne metody leczenia HD. Uczestnicy badania s rekrutowani z: Ameryki Pnocnej, Ameryki rodkowej, Europy, Azji,

Australii i Nowej Zelandii. Osoby biorce udzia w badaniu maj moliwo uzyskania informacji o zbliajcych si badaniach obserwacyjnych i klinicznych. Wspieraj postp pom w rozwoju bada nad HD Co to jest Europejska Sie Choroby Huntingtona?

Europejska Sie Choroby Huntingtona (EHDN European Huntingtons Disease Network) jest organizacj niedochodow prowadzc badania nad chorob Huntingtona (HD) na terenie Europy, a dziaajc na terenie Polski od 2007 roku. Stanowi ona wspln platform dla lekarzy, naukowcw oraz pacjentw i ich rodzin, ktra uatwia wspprac pomidzy tymi grupami spoecznymi w celu poszerzania wiedzy o HD, prowadzenia bada, udzielania wsparcia pacjentom i ich rodzinom. Celem organizacji jest nie tylko odkrycie lekarstwa na HD ale take

poprawa jakoci ycia pacjentw z HD poprzez umoliwienie wykorzystania i usprawnianie obecnie dostpnych moliwoci terapeutycznych i organizacyjnych. EHDN jest finansowane przez CHDI Foundation, sponsora badania: EHDN a Enroll-HD Po co nam EHDN skoro mamy Enroll-HD? EHDN pozostanie nadal nasz europejsk organizacj skupiajc naukowcw, lekarzy i rodziny dotknite HD i umoliwiajc wsplne prace nad popraw jakoci ycia, prowadzenie bada, udzielanie wsparcia pacjentom i rodzinom dotknitym HD, Enroll-HD na terenie Europy bdzie kierowane/nadzorowane przez

EHDN, Badania dodatkowe sub-studies prowadzone na terenie Europy bd administrowane przez EHDN. Na co moemy liczy ze strony EHDN 1. Granty na badania naukowe, 2. Tworzenie i wspieranie grup roboczych, 3. Zjazdy europejskie i wiatowe powicone problematyce HD, 4. EHDN tworzy i administruje orodkami badawczymi w Europie dc do

stworzenia sieci tzw. centrw doskonaoci. Organizacja EHDN Polska Obecnie EHDN w Polsce jest zoona z szeciu Orodkw przyjmujcych i badajcych pacjentw z rozpoznan HD oraz z grupy ryzyka, oraz z Orodka koordynacyjnego nadzorujcego i monitorujcego prac wszystkich szeciu orodkw. W skad EHDN wchodzi rwnie laboratorium genetyczne do bada molekularnych osb z

podejrzeniem HD. Organizacja EHDN Polska Orodki badawcze znajduj si w piciu miastach na terenie Polski: Poznaniu (orodek badawczy oraz koordynacyjny), Gdasku (orodek badawczy), Warszawie (dwa orodki badawcze, jeden koordynacyjny), Katowicach (orodek badawczy), Krakowie (orodek badawczy).

Organizacja EHDN Polska Aby zapewni rwnomierny rozdzia pacjentw zostaa utrzymana rejonizacja. Rejonizacja obejmuje poszczeglne wojewdztwa przynalene do orodkw badawczych. Organizacja EHDN Polska Orodek w Poznaniu przyjmuje pacjentw z wojewdztw: Wielkopolskie,

Dolnolskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Pacjenci zamieszkujcy na terenie tych wojewdztw mog si zgasza do poznaskiego orodka. Organizacja EHDN Polska Orodek w Gdasku przyjmuje pacjentw z wojewdztw: Pomorskie, Kujawsko Pomorskie,

Warmisko Mazurskie, Pacjenci zamieszkujcy na terenie tych wojewdztw mog si zgasza do gdaskiego orodka. Organizacja EHDN Polska Orodki w Warszawie przyjmuj pacjentw z wojewdztw: Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie. Pacjenci zamieszkujcy na terenie tych

wojewdztw mog si zgasza do warszawskich orodkw. Organizacja EHDN Polska Orodek w Krakowie przyjmuje pacjentw z wojewdztw: Maopolskie, witokrzyskie, Podkarpackie. Pacjenci zamieszkujcy na terenie tych wojewdztw mog si zgasza do krakowskiego orodka.

Organizacja EHDN Polska Orodek w Katowicach przyjmuje pacjentw z wojewdztw: lskie, dzkie, Opolskie. Pacjenci zamieszkujcy na terenie tych wojewdztw mog si zgasza do katowickiego orodka. Organizacja EHDN Polska

Adresy orodkw do ktrych naley si zgasza po uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty w ramach Enroll-HD zostan zamieszczone w internecie www.enroll-hd.org. S one rwnie wymienione poniej. Organizacja EHDN Polska Pozna: Uniwersyteckie Centrum Medyczne ul. Przybyszewskiego 39 60-356 Pozna.

Telefon: +48 61 854-72-99; Fax: +48 61 854-72-99. Organizacja EHDN Polska Gdask: Szpital Specjalistyczny Copernicus Oddzia Neurologiczny ul. Jana Pawa II, 50, 80-462 Gdask. Telefon: +48 58 7684560 Fax: +48 58 5563870

Organizacja EHDN Polska Warszawa MU IPiN Institut Psychiatrii Uniwersytet Medyczny i Neurologii w Warsawie ul. Sobieskiego Katedra

i Klinika 9, 02-957 Warszawa. Neurologii, Telefon: ul. Banacha +48224582800 1"A", Fax: +48226425375 02-097 Warszawa.

Telefon: +48225992858 Fax: +48225991857 Organizacja EHDN Polska Katowice: Nowy Orodek! Specjalistyczna Praktyka Lekarska Prof. Grzegorz Opala ul. Grzegorza Fitelberga 34/1 40-588 Katowice Telefon: +48 32 7894601 Fax:+48 32 2525955

Organizacja EHDN Polska Krakw: Krakowska Akademia Neurologii ul. Ariaska 7/3, 31-505 Krakw Telefon: +48 12 4269280 Fax: +48 12 4225977 Organizacja EHDN Polska Who is who Administratorzy orodkw (SSA) oraz gwni badacze (PI): Pozna:

SSA: prof. Jerzy Marcinkowski, Magdalena Karczewska PI: dr Daniel Zielonka. Gdask: SSA: prof. dr hab. Jarosaw Sawek, PI: lek. Witold Sotan. Organizacja EHDN Polska Warszawa IPiN: SSA: prof. Danuta Ryglewicz, PI: dr Grzegorz Witkowski.

Warszawa MU: SSA: prof. Anna Kamiska, PI: dr hab. Piotr Janik. Katowice: SSA: prof. Andrzej Szczudlik, dr hab. Monika Rudziska, PI: dr hab. Monika Rudziska, Krakw: SSA: prof. Andrzej Szczudlik, dr hab. Monika Rudziska, PI: dr Monika Rudziska.

Organizacja EHDN Polska Mentorem EHDN w Polsce jest prof. dr hab. Jarosaw Sawek, Czonkiem Komitetu Sterujcego REGISTRY by kierownik Zakadu Genetyki prof. Jacek Zaremba, obecnie wakat. Koordynatorem EHDN Polska dr Daniel Zielonka.

Telefon +48 504609951 e-mail1: [email protected] e-mail2: [email protected] e-mail3: [email protected] oraz dr Grzegorz Witkowski

Recently Viewed Presentations

 • Before you start . . . Go to

  Before you start . . . Go to

  Click the space bar to continue. assessment is a machine that never stops. ... Every course LSC-PA offers falls within a program, and program assessment can only be accurate if everyone participates. ... Convert your rubric score into your regular...
 • Skull/Height Project - mrssnowsmath.com

  Skull/Height Project - mrssnowsmath.com

  A line of best fit rarely has a y intercept at the origin. To get a line of best fit, you carefully draw a line that fits in the points on your graph as they cluster. You may have outliers...
 • Media and Analyst Conference - Kardex Group

  Media and Analyst Conference - Kardex Group

  Media and Analyst Conference. Agenda. Introduction F. Thöni, Executive Director. Financials 2013 T. Reist, Head Finance & Controlling ... These objects are not visible in "slide show" mode. Use „Format Painter" tool to quickly copy the formatting to the objects...
 • Género Staphylococcus - Microinmunoumg's Blog

  Género Staphylococcus - Microinmunoumg's Blog

  Region MRSA (%) North America 18.6 USA 34.2 Canada 5.7 Mexico 11.4 South America 34.9 Argentina 42.7 Brazil 33.7 Chile 45.3 Colombia 8.6 Western Pacific 46.0 Europe 26.3 Epidemiología hasta 2007 * * * * * * * * *...
 • Keirsey Assessment - Alamance-Burlington School System

  Keirsey Assessment - Alamance-Burlington School System

  Keirsey Temperament Test. Artisans"Sensation Seeking Personality" -are the temperament with a natural ability to excel in any of the arts, not only the fine arts such as painting and sculpting, or the performing arts such as music, theater, and dance,...
 • Parity and Time-reversal violations in liquid Xenon

  Parity and Time-reversal violations in liquid Xenon

  Shui-Ming Hu(胡水明) University of Science & Technology of China (USTC) Hefei, China. June 17, 2014, ISMS-UIUC. Doppler broadening thermometry
 • 幻灯片 1 - education.gmu.edu

  幻灯片 1 - education.gmu.edu

  Student-centered approach Classroom management Teaching demo Learning From Discussion Work in groups Create hands-on interactive activities with partners Blackboard Discussion Learning By Doing Afternoon practical teaching for student summer camp Blackboard Online Discussion Technology warm-up Answer questions Discussion Give feedback...
 • El uso de los participantes semánticos en los predicados de ...

  El uso de los participantes semánticos en los predicados de ...

  Los actos de habla la taxonomía de Searle Omar Sabaj Meruane [email protected] http://omarsabaj.wordpress.com