PSKANALZ VE PSKODNAMK PSKOTERAPLER: Eitim-Uygulama II.Ulusal Psikiyatri Hemirelii

PSKANALZ VE PSKODNAMK PSKOTERAPLER: Eitim-Uygulama II.Ulusal Psikiyatri Hemirelii

PSKANALZ VE PSKODNAMK PSKOTERAPLER: Eitim-Uygulama II.Ulusal Psikiyatri Hemirelii Gnleri 2008- STANBUL Bakrky Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sal ve Sinir Hastalklar E.A.Hastanesi Dr. Hem. Nurhan Eren Psikiyatri Hemiresi / Psikoterapist PHD Genel Bakan TF Psikiyatri Anabilim Dal Sosyal Psikiyatri Servisi

apa/stanbul PSKOTERAP NEDR? En genel anlamyla, bir insann ruhsal aclarnn baka bir insan araclyla azaltlmas/ortadan kaldrlmasdr. Belki de ilk terapistler amanlar.. Meissnere gre; Szel ve szel olmayan iletiime dayanan yollarla zihinsel ve duyumsal bozukluklarn tedavisidir. Wolberge gre; Psikososyal gelimedeki duraklamalar zmlemek, bireyin daha btnlkl bir yaratclkla kendini gerekletirmesini ve evresiyle daha doyumlu

ilikiler kurabilmesini salamaktr. Ortak noktalar birletirerek bir tanm yaparsak; Psikoterapi, belli bir kurama/ynteme gre belirlenmi bir ereve iinde, temel baz tekniklerin kullanm yoluyla, hasta ile terapist arasndaki iliki araclyla, kiinin kendini anlamas ve yaratc biimde deitirebilmesini amalayan bir saaltm/tedavi eklidir. En az 1-2 yldan balayp 6-8 yla kadar srebilen, son derece kiisel/zel ve bir o kadar da profesyonel/snrl bir ilikisel sreci kapsamaktadr.

PSKOTERAP ETLER ok eitli psikoterapi yntemleri vardr. Srekli gelimekte ve adeta her psikoterapistin kendi yntemini kulland bir alan haline dnmektedir. Ancak, 1- Amacna gre 2- Kuramsal yaklama gre 3- Yapl yntemine gre, temel baz ayrmlar yaplabilir . Amacna gre

Destekleyici (supportive) Yeniden eitici (reeducative) Yeniden yaplandrc (reconstructive) Kuramsal yaklama gre A- Psikodinamik temellere dayananlar 1- Psikanaliz ve Freudun kuramna dayal gelitirilmi, uyarlanm yntemler 2- Freuddan yntemce byk ayrlk gstermeyen fakat kuramsal adan ayrlklar olan yeni analiz okullar (Jung, Adler,Horney, Sullivan) 3- Psikanalitik nesne ilikileri kuram (Klein, Fairbain,

Kernberg..), Psikanalitik benlik kuram (Hartman, Rapaport, Erikson..), Psikanalitik kendilik kuram (Kohut) B- renme ilkelerine dayanan davran terapiler C- Bilisel psikopatoloji, bilgi-ileme, sosyal psikoloji ilkelerine dayananlar D- Varolucu ve grngsel-olaybilimsel (fenomenolojik) temellere dayananlar Yapl yntemine gre Bireysel (individual) psikoterapi Grup (group) psikoterapisi

Aile-ift (family-couple) psikoterapisi Tedavi topluluu (therapeutic community) Dier (drama, sanat, oyun vb..) PSKANALZ VE PSKANALTK PSKOTERAPLER Tarihsel Sre Psikanaliz ve psikanalizden treyen psikoterapilerin, 19. Yzyln sonlarnda Freudun bilind sreler zerine yapt almalarla balad kabul edilir. Psikanaliz kuram temelde iki alanda kullanlr. Klasik psikanaliz (birey ve hasta tedavisinde gelitirilen

yntemler) Uygulamal psikanaliz (sanat, edebiyat ve toplum olaylarna bakta kullanlan yntemler) Psikanaliz ekollerinin hemen hepsinin ortak paylat baz temeller vardr. Bunlar Noya gre (1977) yedi balkta toplanmaktadr. 1- Psikolojik determinizm 2- Bilind srelerin varl 3- nsan gdlenmesinin ama-ynelimli ve dinamik nitelii

4- Epigenetik geliim 5- nsan zihninin belirli ilevlerinin olmas 6- Psiik aygtn adaptif nitelii 7- nsan varlnn psikososyal yan Psikolojik determinizm Bu varsaym, tm insan davranlarnn bir anlam olduunu, insan zihninin belirli birtakm ileyilerinin yine belirli birtakm yasalara bal olarak ilediini ve sonulara bakarak sebeplere ulalabileceinin olas olduunu belirtir.

Bilind srelerin varl Bu varsaym, insan zihninin belli bir katmanndaki bilgilerin, izlenimlerin, gereksinimlerin bilin alannda kullanlamayacan, alglanamayacan, bunlarn zihindeki varlnn rahatszlk verici nitelii nedeniyle, bir depo gibi bilind olarak kavramlatrlan bir yerde tutulduklarn ileri srer. Bilind bunlar tm yaam boyu tutar ve bilindnda tutulanlar ruhsal yapy etkiler. nsan gdlenmesinin ama-ynelimli ve dinamik nitelii

Bu varsayma gre, insan zihni drtler tarafndan harekete geirilir. Burada zihin ama ynelimli, drtleri doyum araynda olan ve acdan kanan bir yap olarak tanmlanr. Epigenetik geliim Bu varsaym, insan yaamnn geliimsel bir sre izledii, belli evrelerden oluan bu geliim srecinde deneyimlerin belli bir dzene gre biriktii ve kiiliin yap talarn oluturduu grne dayanr. nsan zihninin belirli ilevlerinin olmas

Ruhsal yapnn st-ben (sper-ego), ben (ego) ve altben (id) olmak zere katmandan olutuu varsaylr. Psiik aygtn adaptif nitelii Bu nitelik, insann gereklik ynelimli planlamalar, stratejiler ve yarglar oluturabilen ve ayakta kalmak iin evreye uyum salayabilen bir yapya sahip olduu varsaymna dayanr. nsan varlnn psikososyal yan Bu zellik insan varln sadece drtlerin deil, ayn zamanda iliki araynn da gdlediini

syler. PSKANALTK KURAMLAR Psikanalitik kuramdan kaynak alan psikoterapilerin, hem psikanalitik kuramn kendi iinde oluan farkllklardan hem de psikanaliz d kuramlardaki gelimelerden etkilenerek, gnmzdeki eitlilie ulatn ve farkl hasta gruplarnda uygulanabilir yeni tekniklerin gelitirildiini grmekteyiz. Gnmzde psikanalitik psikoterapilerin kaynak ald kuramlar 4 ana ekol olarak kabul edilmektedir. Bunlar: Drt-savunma ekol, Ben (ego) psikolojisi,

Nesne ilikileri ekol, Kendilik (self) psikolojisi. Drt-Savunma Ekol Divan (couch) Freud ve izleyicileri tarafndan gelitirilen bu gre gre odak, drtler ve bunlara kar koymaya alan savunmalarn yaratt atmalar zerinedir.

Ruhsal yap, alt ben (id), ben (ego) ve st-ben (sper-ego) olarak katmanlara ayrlm varsaylr. Saldrganlk ve cinsel drtler geliimde temel motivasyon kaynadr. Psikoseksel geliim Oral, Anal, Fallik, oidipal ve Gizil devrelerden oluur. Tedavi teknii psikanalizdir ve deiim aktarmla (transferans) ortaya kan bilind atmalarn zm yoluyla gerekleir. Analiz, haftada 2-3 seanstan oluan, kendisi de analizden gemi bir analist tarafndan, hastann divanda uzanr durumda uygulanan, serbest arma dayal bir tedavi yntemidir ve genellikle 3-4 yllk bir sreci kapsar. Psikonevrotik bozukluklarda etkin bir yntem olarak kabul edilir. Ben (ego) Psikolojisi

Anna Freud, Heinz Hartmann, Ernst Kris, Papaport ve Erik Eriksonun grlerine dayanr. Ego psikolojisinde zellikle egonun ve savunmalarn rolne nem verilmektedir. Bu grte odak ego yetersizlii zerinedir. Analizde deiim ilkel savunmalarn zmlenmesi ve gelimi savunmalarn oluumunu salamaktr. Ben psikologlar ou zaman egoyu ve d gereklii ne kararak, klasik teknie gre daha ynlendirici bir tutum gsterirler. Nesne likileri Ekol

Nesne ilikileri kuram aslnda eitli bak alarndan ve birok noktadan yola klarak ilikilerin incelenmesi sonucunda ortaya kan kuramlarn toplamndan oluur. Bu kurama gre, insan davranlarn esas harekete geiren iliki araydr ve kiilik yapsnn yaratcs bu ilikilerdir. Kiilik geliiminde nesne ilikilerine arlk veren yaklamlar, benlik psikolojisini gelitiren Erikson, Mahler ve Jacabsonun, ngiliz okulundan Klein, Winnicott ve Bowlbynin ve Sullivann grleri ile gelimitir. zellikle klinik psikanalitik almalaryla tannan gnmzn nde gelen nesne ilikileri kuramclarndan Kernberg ise, ie alnm nesne ilikileri teorisini ve zellikle pre-dipal patolojiler gsteren psikotik ve borderline

hastalarda ekspresif psikoterapiyi gelitirmitir. Nesne ilikileri yaklam, insann evresi ile (nemli dierleri ile) girdii etkileim, iliki ve iletiimleri sonucunda, ie alma (introjection), iselletirme (internalization), zdeleme (identification) ve ben kimliini (ego identity) oluturma srelerini, geliimin odak noktas olarak grr. Yani, nesne ilikileri teorisinin ekirdeini oluturan, kiinin u anki gereklii zerinde etkili olan, erken dnem iselletirilmi nesne ilikilerinin incelenmesi ve yeniden onarlmasdr. Nesne ilikileri yaklamnda btn problemler, yetersiz nesne ilikilerinin sonucu gelien savunmalarn yaratt klinik

durumlardr. Kii, temelde iyi ve kt kendilik ve nesne tasarmlarn salkl bir biimde birletiremez ise, Kernbergin, ba edilmesi gereken temel savunma olarak grd blme/yarma (splitting) mekanizmas ile bunlar birbirinden ayr tutar. Psikoterapide, terapist, kiinin gerekte kaybettii nesne olamazken, ayn zamanda kaybettiklerini bulaca nesnedir. Bir paradoks gibi grnen bu durum, psikoteraptik ortama getirilen erken dnem nesne ilikilerinin, terapistin kimliinde yeniden yaratlp, yaanmas ve onarlmasdr. Kendilik Psikolojisi Bu ekoln nderi Heinz Kohut, zellikle son 30 ylda

sergiledii radikal gelimelerle klasik analitik kalplar ykan bir kuramc olarak kabul edilir. Bu grte ruhsal yap kendilie dayanmaktadr. Geliim, nesneye yaplan yatrm ile karakterizedir ve kendiliin, anneyi, babay, ilk bakclar bir kendiliknesnesi (selfobject) olarak, kendini gelitirmek iin, byklenmeci, yceletirici (idealize) ve ikizlik olmak zere hatta kullanmas yoluyla salanr. Patalojinin kkeni, kendiliin bu geliimi baaramayp ya da tamamlayamayp, paral ve dank kalmasdr. Analizde iyileme, hastann kendisine eduyumsal aynalama yapabilen analistini dntrmeli iselletirme ile ie almas, ve ilerleyen aamalarda eduyumsal

hayalkrklna urad anlarda analistin ilevini kendi kendine yapmaya balamas yoluyla gerekleir. Bu yolla hasta terapistin teraptik ilevlerini iselletirmekte ve o olmadnda kendini onarabilir bir duruma gelebilmektedir. Teknie Dair Baz Kavramlar Btn psikanaliz ve psikanalitik terapilerde sre, balang, aktarmn gelimesi, derinlemesine alma (working-through) ve aktarmn zmlenmesi aamalarndan geer. Psikoterapi, hasta ile nceden anlamaya varlan teraptik bir erevede srdrlr. Bu srete analist/psikoterapist; ynlendirici olmayan grme,

serbest arm, dlerin, dil srmelerinin fantezi ve sembollerin zmlenmesi, aktarm ve direncin zmlenmesi, yorum, yzletirme ve berraklatrma tekniklerini kullanr. Balangta terapist bir aktarm nesnesi olarak ilev grr, ancak sonlanmaya doru gerek nesne olarak alglanmaya balar. Terapistin kar-aktarm duygularn iyi tanmas ve hastann aktarmlarna dayanmas ok nemlidir. Bu yzden analistin sreci ve kendi duygularn tanmlayabilmesi iin deneyimli bir analist/psikoterapistten danmanlk (spervizyon) almas gereklidir. Uygulamada Farkllklar

Psikanaliz: Ama temel bir yapsal deiiklie yol amak, bastrlm ve bilinten uzaklatrlm atmalarn bilinli benlie btnlemesini olas hale getirmektir. Divanda ve haftada 3-4 kez 45 dk seanslar halinde uygulanr. Analist genelde suskun ve yansz bir tutum iindedir. Yant yerine yorum vardr. Psikanalitik/psikodinamik psikoterapi: Kiiliin baz ksmlarnn yeniden rgtlenmesi ve belirtilerde deiim salanmas hedeflenir. Yzyze ve haftada 1-3 kez, 45-50 dk uygulanr. Psikoterapist ntr halini korur ancak hasta ile daha aktif iletiim halindedir. Yorum

ve ksmen yant olabilir. Destekleyici Psikoterapi: Uyumsal savunmalar ve drt trevlerinin glendirilmesinin yansra, drt savunma kmelerinin daha uyumlu bir denge iinde olmalarn salayarak belirtilerin iyilemesi salanr. Yzyze ve haftada 1-2 (kez bazen 15 gn de bir) 45-50dk uygulanr. Psikoterapist aktiftir ve ksmi doyum salayc ve yanszln sistemli biimde bozan bir tutum sergiler. Yant n plandadr. PSKOTERAP ETM Tp, psikoloji, hemirelik, sosyal hizmetler ve pedagojikdanmanlk vb. alanlarda temel mesleki eitim alm ve psikiyatri alannda uzmanlam profesyoneller, psikoterapi

alannda ayr bir eitim almaldr. (Sertifika, kurs, master vb..) Genelde psikanaliz ve psikanalitik terapi eitimi aamada gerekleir. Kuramsal eitim, teorik kuramlar ve uygulama tekniklerini ierir. Kiisel eitim-analizi, analist aday analizden gemektedir. Spervizyon altnda hasta tedavisi, uzun sre deneyimli bir gerektirir. analistle beraber almay Hemirelikte Psikoterapi

Eitimi Bir hemire psikoterapist, mutlaka ruh sal ve hastalklar alannda eitim alm bir hemiredir. (RN) Psikoterapist olmak iin ayrca psikoterapi eitimi almaldr. Bu eitim; zellikle; tehis, ayrc tanlama, psikopatoloji ve psikososyal dinamikleri bilmeyi ve deerlendirebilmeyi, Birey ve gruplarla alma konusunda deneyim kazandrmay, Kendi dinamiklerini tanma ve psikoterapide kullanma konusunda igr kazandrmay hedeflemelidir. lkemizdeki Durum Nedir?

Sistemli ve kurumsal diploma onayl psikanalitik ve psikodinamik psikoterapi eitimi yok, Ancak son 10-15 yldr zel merkezler, psikanalitik psikoterapi dernekleri/vakflar ve enstitleri olumaya ve yurtdndaki enstitlerden onayl psikoterapi eitimi vermeye balamtr, Baz merkezler, eitimi psikiyatrlarla snrl tutmakta, dierleri psikiyatr ve psikologlar eitime kabul etmektedirler, Hemirelerin psikoterapi yapabilecei tam anlamyla kabul grmemekle beraber bireysel rneklerin oalmasyla eitime kabul listelerinde psikiyatri hemireleri de yer almaya balamaktadr, Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapiler uzun, pahal ve zahmetli bir eitim-analiz srecini kapsad iin hemireler

arasnda ilgi az olmaktadr. lkemizde Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi Eitimi Salayan Merkezler: 1980-95 yllar, sistemsiz, bireysel abalar. st. nv. ocuk Psikiyatrisi, Ulviye Etaner, Hacettepe nv. Psikiyatri AD. Leyle Zileli, Orhan ztrk, Cahit Ardal, Mar. nv. Spervizyon, grup almalar, serbest psikoterapi smail Ersevim, spervizyon, Saffet Murat Tura, kurs, seminer, spervizyon, Yavuz Erten, kurs, seminer, spervizyon, Murat efik Etaner Psikoterapi Eitim Vakf, (MEPEV) stanbul Yurtd enstitlerle balantl diplama:

Halime Oda Psikanaliz ve Psikoterapi Vakf, zmir stanbul Psikanaliz Dernei; stanbul Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Dernei (PPPD), stanbul Seminer ve vaka toplantlar, kurs, klinik deneyim imkan, stajyerlik vb. TF Psikiyatri AD. Sosyal Psikiyatri Servisi, kiilik boz. Dinamik grup ve bireysel psikoterapi ve psikodinamik sanat terapi, Cerrahpaa Tp Fak. ocuk Psikiyatrisi, kurs, seminer, vaka almalar, gr Psikoterapi Merkezi, mago Psikoterapi Merkezi,

Recently Viewed Presentations

 • What is Sikhism Learning objectives To be able

  What is Sikhism Learning objectives To be able

  In Sikhism death is considered a natural process and God's will. Any public displays of grief at the funeral such as wailing or crying out loud are discouraged. Worship of the dead with gravestones, etc. is discouraged, because the body...
 • Hess's Law and enthalpy of reaction

  Hess's Law and enthalpy of reaction

  Hess's Law. Hess's law states that "[i]f a reaction is carried out in a series of steps, H. for the overall reaction will be equal to the sum of the enthalpy changes for the individual steps."
 • Classwork 10/15-10/19 - pdsd.org

  Classwork 10/15-10/19 - pdsd.org

  "The Monkey's Paw" Part II and Part IIISWBAT analyze the conflict by answering an assessment question. Assessment: Part II. Explain how the information from the man from Maw and Meggins supports the theme of the story.
 • Germ Buster - PC\|MAC

  Germ Buster - PC\|MAC

  Step ThreeRinse your hands and let the water drip into the sink. Step Four M ake sure you dry your hands with an individual towel or paper towel. Step Five S hut off the faucet handle with the used towel...
 • The NRL Tropical Cyclone Web Resource - OFCM

  The NRL Tropical Cyclone Web Resource - OFCM

  Jeff Hawkins1, Peter Black2, Pat Harr3, and Russ Elsberry3 Organizations: 1Naval Research Laboratory, Monterey, CA 93943 2Science Applications International Inc., (SAIC), Monterey, CA 93940 3Naval Postgraduate School, Monterey, CA 93940 Sponsor: Office of Naval Research (ONR) Interdepartmental Hurricane Conference March...
 • Oklahoma State Department of Education Mathematics and Science

  Oklahoma State Department of Education Mathematics and Science

  Work Plan - Efficacy of Plan: Work Plan - Efficacy of Plan: Guidance provided on pp. 24-25 of the RFP (part 8b-c). Effective Partnership Participation of the Entire Management Team Sufficient Capacity of the Partners "The project plan should describe...
 • IA-64 Overview

  IA-64 Overview

  IA-64 Overview Architectural History Cydrome/Multiflow - late 1980's HP labs 1991 to 1994. Instruction set spec 11/93 3 instruction bundles, templates 128 gr, fr registers, rotating and stacking 8 branch registers, 64 predicate registers HP-Intel joint effort starts June 1994...
 • Introduction to Global Marketing Chapter 1 Global Marketing

  Introduction to Global Marketing Chapter 1 Global Marketing

  is the term used to describe an attitude of hostility toward trade agreements, global brands, or company policies that appear to result in hardship for some individuals or countries while benefiting others. Opponents to globalization include college or university students,...