Sbardunau ar gyfer cymwysterau ac asesiadau Cymraeg a

Sbardunau ar gyfer cymwysterau ac asesiadau Cymraeg a

Sbardunau ar gyfer cymwysterau ac asesiadau Cymraeg a dwyieithog Rachel Heath-Davies: Pennaeth Polisi Strategol Cyd-destun Cymraeg mewn addysg Cwricwlwm Cenedlaethol Iaith fel pwnc iaith gyntaf ac ail iaith Cyfrwng Cymraeg Ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog Cyfrwng Cymraeg mewn AB ac AU

Datblygiadau deddfwriaethol a pholisau Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 Cymraeg 2050 Deddf Iaith newydd? 1. Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 2. Cynyddur defnydd or Gymraeg

3. Creu amodau ffafriol seilwaith a chyd-destun Rydym am weld cynnydd yn yr arfer o drosglwyddor iaith o fewn y teulu, yr arfer o gywynor Gymraeg yn gynnar i bob plentyn, system addysg syn rhoi sgiliau Cymraeg i bawb, a mwy o werthfawrogiad

o sgiliau iaith yn y gweithle. Targedau - Cymraeg mewn addysg Maer strategaeth yn gosod targedau cam wrth gam er mwyn cyrraedd y darged uchelgeisiol o filiwn o siaradwyr erbyn 2050: 40% o gynnydd mewn dysgwyr yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gweddnewid sut rydym yn addysgu Cymraeg fel bod 70% yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg erbyn iddynt adael yr ysgol.

Cynnydd arwyddocaol mewn capasiti staff dysgu ar draws y sectorau. Cynnydd yn nifer yr aseswyr a chymedrolwyr syn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Diwygior cynnig addysg a sgiliau l-16 cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i sicrhau bod gan bobl ifanc gye i barhau i ddatblygu sgiliau dwyieithog i gefnogi economi syn ffynnu. Cyd-destun polisi a deddfwriaethol ehangach

Comisiynydd y Gymraeg Deddf Llesiant Cenedlaethaur Dyfodol (Cymru) 2015 Drwyr Ddeddf Llesiant Cenedlaethaur Dyfodol (Cymru) 2015 mae rhaid i gyrff cyhoeddus ar draws Cymru a enwir yn y ddeddf weithio tuag at saith nod llesiant, ac un or rheini yw Cymru a diwylliant bywiog lle maer Gymraeg yn ffynnu; ac mae sail statudol hefyd ir gyfundrefn o gynllunior ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Strategaeth Cymraeg mewn Addysg a phwerau a

deddfwriaeth y byd addysg Datblygiadau yn y Strategaeth Addysg

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg Comisiynu adnoddau Pencampwyr mewn AB Coleg Cymraeg Cenedlaethol Cynllun Sabothol

Cymraeg Gwaith Prentisiaethau Y galw yn tyfu Twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg ysgolion, AB ac AU Canran y dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn dod o gartrefi di-Gymraeg 40%+ o bobl ifanc oed ysgol yn siarad Cymraeg

Twf mewn oedolion yn dysgu Cymraeg Cyw ac ir! Dim Galw Dim darpariaeth

Dim Galw Mesur y galw neu bod yn strategol a rhagweithiol Tymor canolig a hir

Sectorau/ economi Ble mae cyrsiau eisoes ar gael yn AB ac AU llwybrau dilyniant Bylchau a chyeoedd Sectorau blaenoriaeth a swyddogaethau

Sector cyhoeddus - iechyd, gofal cymdeithasol, awdurdodau lleol, dysgu, asesu Twristiaeth a lletygarwch Cyfryngau Amaeth Ein dull o weithredu nawr

Gofyniad i gymwysterau wediu cymeradwyo - ar gael yn y Gymraeg ar Saesneg Cymwysterau dynodedig annog iddynt fod ar gael Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ddwyieithog Adolygiadau sector mwy i ddod Adolygiad o bolisi Cymwysterau Cymru yn ystod 2018 Datblygiadau diweddaraf a chefnogaeth i chi

Grp Rhanddeiliaid Grp Cyrff Dyfarnu Linc LinkdIn Grant Cefnogir Gymraeg Galw Disgwylir i gyrff dyfarnu ddarparu tystiolaeth yn dangos lefel y galw/ y galw tebygol ar gyfer y cymhwyster/cymwysterau

Polisi a Mentrau - Mae'n rhaid i gyrff dyfarnu ddangos sut maer ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg or cymhwyster/cymwysterau yn cyfateb i bolisau neu fentrau penodol Grant Cefnogir Gymraeg Sicrhau Ansawdd Disgwylir i gyrff dyfarnu ddarparu tystiolaeth o'u gallu i sicrhau ansawdd eu gweithgareddau grant. Gall dogfennau proses Sicrhau Ansawdd Mewnol gefnogi hyn, ond ni fyddant yn darparu digon o fanylion ar eu

pen eu hunain Cynaliadwyedd Disgwylir i gyrff dyfarnu ddarparu tystiolaeth yn dangos y ffordd y maent yn bwriadu cefnogi'r cymhwyster/cymwysterau yn y tymor hir 180,000 Syniadau ymarferol

Awdit sgiliau Model y Coleg Cymraeg Sae Swyddi, Lleol.net, Golwg Hyfforddiant a CPD i ddatblygu capasiti

Ymlaen Yn anelu at weld cynnydd Adolygiad o bolisi Cymwysterau Cymru yn ystod 2018 Camau Nesaf a Chwestiynau

Recently Viewed Presentations

 • learning outcomes

  learning outcomes

  Out of town troublemakers Imposing radical leftist views onto rabidly reactionary country bumpkins "tree hugging earth muffins" Filling a void on campus A safe place to bring issues that aren't addressed elsewhere Short Term Goals Improve access for student and...
 • Instantaneous Gratification: Behavior, Models, and Retirement Savings Policy

  Instantaneous Gratification: Behavior, Models, and Retirement Savings Policy

  Can regulation implement early decisions? A regulatory example: To buy cigarettes you must have a free "tobacco sticker," available to adults who apply for one. Smokers who want to quit can destroy their sticker (it takes 4 wks to get...
 • Building quality assurance and quality improvement systems at ...

  Building quality assurance and quality improvement systems at ...

  the mental process required for successful paraphrasing helps you to grasp the full meaning of the original. Overview. Paraphrasing. Changes the original text into your own words. ... Simply substituting synonyms is usually not enough! Activity. Referencing - before you...
 • How a Capitalist Market System Works - Ohio Wesleyan University

  How a Capitalist Market System Works - Ohio Wesleyan University

  The theory of the Invisible Hand. If each consumer is allowed to choose freely what to buy and each producer is allowed to choose freely what to sell, the market will settle on a product distribution and prices that are...
 • Accelerating solutions for highway safety, renewal, reliability, and

  Accelerating solutions for highway safety, renewal, reliability, and

  Target Your Message. Getting to the most compelling reason to implement TSM&O . is . a matter of . identifying . the most compelling problem . that . can be solved . with . a . TSM&O strategy. To make...
 • Graphing - University of Kansas

  Graphing - University of Kansas

  Generating a Graph Graphing Gives the viewer the ability to see trends and analyze data in a different way than simply looking at numbers. Graphing The Important Elements of a Graph Horizontal Axis (X-Axis) Represents the passage of time and...
 • Reading in Post Primary - cnocmhuiregranard.ie

  Reading in Post Primary - cnocmhuiregranard.ie

  The list tell me that 'ite ' as a suffix turns a word into an adjective. It adds nothing to the meaning. Putting all my learning together I now know that a multipartite development means a development that has many...
 • Write in your book what this image makes you feel about ...

  Write in your book what this image makes you feel about ...

  - 'England' or 'English' appears six times in only 14 lines of verse. The sonnet begins with "If I should die" suggesting the soldier is being realistic by mentioning death and confronting an issue people don't usually want to think...