ZPRACOVN MARKETINGOVCH ANALZ A VZKUM V RMCI PROJEKTU

ZPRACOVN MARKETINGOVCH ANALZ A VZKUM V RMCI PROJEKTU

ZPRACOVN MARKETINGOVCH ANALZ A VZKUM V RMCI PROJEKTU MORAVSKOSLEZSK KRAJ KRAJ PLN ZITK II Prvn vsledky sti V. Vyhodnocen aktivit projektu pmo pi realizaci akce erven 2012 / Dl zprva z exkluzivnho vzkumu pro Moravskoslezsk kraj / Client Service Manager: Kateina Tukov / Analytik: Petr Bhm / STEM/MARK, a. s. OBSAH Hlavn zjitn strana 4 Multiplex Cinestar strana 8 Roadshow strana 16 Nkupn centrum strana 23 Struktura vzork strana 30 Dotaznky strana 32 Realiztor projektu strana 35 Aktivita je spolufinancovna Evropskou uni prostednictvm Regionlnho operanho programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 2013. STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 3 Hlavn zjitn

Tento vzkum potvrdil, e Moravskoslezsk kraj (dle MSK) je vnmn ve dvou rovinch (detaily viz graf na str. 6). Na jedn stran stoj Beskydy, Jesenky a proda, na stran druh Ostrava, tba a prmysl. Rozdly v asociacch s krajem byly zaznamenny zejmna z hlediska vku: star vkov kategorie astji zmiovali produ a konkrtn lokality, mlad lid maj kraj spojen asto se zitky (vno, slivovice, pivo, Stodoln ulice). eny si astji ne mui spojuj kraj s tebnm prmyslem. Pi analze byl sledovn vvoj v nzorech a zjmu o MSK v souvislosti s prezentanmi akcemi (multiplexy, roadshow, nkupn centra). 1/3 respondent deklaruje, e velmi pravdpodobn strv letn i zimn dovolenou v MSK. Clov skupina s vy pravdpodobnost nvtvy jsou zejmna lid star 60 let, eny, obyvatel Ostravska a Jihlavska. Prezentan akce toti dokzaly u 1/3 dotzanch pozitivn zmnit pohled na MSK. U 1/3 lid prezentan akce urit zvily zjem o dovolenou v kraji, u 1/3 spe zvily zjem. U posledn 1/3 zjem nezvily. Podrobnj informace viz grafy na str. 7. Porovnnm vech t testovanch prezentanch akc lze konstatovat, e STEM/MARK, a. s. Z dosavadnch vsledk se zd, e v hodnocen roadshow nehraje vznamnou roli, zda se akce kon na nmst i v nkupnm centru. Zejm je, e rozdl je v potu a clov skupin oslovench osob. Akce na nmstch zaznamenaly vy informovanost pedem, a byly navtveny rozmanitj skupinou nvtvnk. Protoe o akci v nkupnm centru vdl jen mlokdo, nvtvnci byli pevn lid, kte se na akci zastavili bhem nkupu.

MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 4 Hlavn zjitn Mn efektivn se jev konn prezentan akc v Praze, kde jsou lid podobnmi akcemi pesyceni, kladou na n jen mal zetel a maj o n men zjem ne v jinch mstech. Naproti tomu prezentan akce v zahrani se jev jako velmi spn postup. Vce informac pro tuto hypotzu bude mon zskat po dotazovn v polskch Katovicch na podzim letonho roku. m ble je msto konn prezentan akce Moravskoslezskmu kraji, tm se pro respondenty jev zajmavj mylenka strven dovolen v destinaci. O MSK maj pravdpodobn dky sv blzkosti vce informac, maj vce monost slyet reference od svch znmch, jsou ble propaganm aktivitm, a tak je pro n MSK dostupnj. m ble lid bydl, tm mn povauj MSK za kraj dol a hornictv. Smyslem propaganch akc by tedy mlo bt boit mty o MSK ve vzdlenjch lokalitch (nejsme vichni hornci), clit na mlad lidi (krom akc ve Stodoln se u ns dobe lyuje, chod po horch, jezd na kole a skvle relaxuje nebo nemjte strach, nebudete tady sami, MSK je pln mladch lid) a rodiny s dtmi (uvtme vae dti, upozorovat na monosti trven spolenho asu s dtmi dostatek hi, lunapark, ZOO, dtsk koutky a dtsk jdla v restauracch, parky, dtsk program, zzem pro dti atd). STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 5 Ostrava, hory a proda Kdy se ekne Moravskoslezsk kraj, co si turista vybav? ZKLAD: Vichni respondenti, n = 613 Ostrava Beskydy Vno, slivovice, pivo Proda Jesenky Doly, uhl, havi Konrtn msto v MS kraji Hory Morava Folklr

Pamtky, hrady Prmysl, komny Lzn Sport - Bank, Hokej Stodoln ulice trambersk ui Jin Nco mimo MS kraj Nev 0% 2 2 1 1 3 5 5 5 7 22 14 14 12 11 10 10 11 7 7 10% 20% 30% 40% ZDROJ: STEM/MARK MSK, Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012

strana 6 Pravdpodobnost vybru MSK ke strven pt dovolen Vliv prezentan akce na pravdpodobnost vbru MSK pro strven dovolen ZKLAD: Vichni respondenti, n = 613 0% 0% 0% 0% 0% Velmi pravdpodobn Pravdpodobn Urit zvila 0% 0% 0% Nepravdpodobn Zcela nepravdpodobn Spe zvila Spe nezvila 0% Urit nezvila Zmnila propagace MSK njak v pohled na tento kraj? 0% 0% Ano, pozitivn Nezmnila 1% STEM/MARK, a. s.

Ano, negativn MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 7 Multiplex Cinestar V prmru zaznamenaly propagan akce v Cinestaru nvtvnk kin. Propagan akce v multiplexech si povimli zejmna nvtvnci ostravskho kina, dle astji eny a spe star lid. Naopak nejmn byla akce zaznamenna Praany. Propagan spot vyslan ped projekc v kin hodnot divci v porovnn s ostatnmi reklamnmi spoty jako ptelsk a optimistick. Velmi dobe je ve spotu zdraznn brand MSK. Piblin divk jej povauje za dvryhodn, vytvejc pozitivn image MSK. Mn ne lid si mysl, e vyvolv zjem o nvtvu MSK a e jim nabz zajmav tma. Nejpozitivnji pijali spot Ostravan, nejkrititji Praan. Dvka v kroji a hav se z pohledu 80 % nvtvnk hod k prezentaci MSK a povzbud k nvtv. Tato st prezentace se lbila nejvce v Jihlav. Ochutnvku tramberskch u a letky o jejich pvodu a historii lze rovn povaovat za velmi spnou st prezentace, 78 % lid ji povauje za vhodnou a povzbuzujc k nvtv MSK. V Praze tato st prezentace tm nebyla nezaregistrovna, pravdpodobn proto, e ui byly tm ihned rozebrny a sndeny. Aplikace Prvodce po MSK pro mobiln telefony se 31 % dotzanch jev jako vhodn k prezentaci MSK a povzbuzujc k jeho nvtv. Nejmn pozitivn byla pijata v Ostrav. Reklamn poutae Moravskoslezskho kraje povauje 58 % dotzanch za vhodn a schopn povzbudit k nvtv. Nejmn poutav jsou pro Praany, zejm proto, e Praha je billboardy, letky, plakty, poutai a reklamou obecn zahlcen vce ne jin msta, a lid jsou k tmto vcem ji slep. Fotografie uveden v tto zprv podili tazatel STEM/MARK bhem dotazovn. STEM/MARK, a. s.

MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 8 Nejastji si akce vimli v Ostrav, nejmn v Praze Zaznamenn prezentan akce MSK v multiplexu ZKLAD: Vichni respondenti, n = 230 Ne Celkem 73 27 Cinestar Ostrava 84 Cinestar Olomouc 16 76 Cinestar Jihlava 24 66 Cinestar Andl 0% Ano 34 64 20% 36 40% 60% 80% 100%

ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 9 Vhodn prezentace: trambersk ui a Dvka s havem Hodnocen jednotlivch st prezentan akce ZKLAD: Vichni respondenti, n = 230 Nehod se, nepovzbud Dvka v kroji a hav 80 Ochutnvka tramberskch u 78 Reklamn poutae MSK Aplikace Prvodce po MSK pro mobiln telefony 0% Nevm Hod se, povzbud 7 17 58 5 33 31 8 55 20% 13 40%

60% 13 80% 100% ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 10 Spot je ptelsk a velmi dobe prezentuje MSK Hodnocen propaganho spotu MSK Urit nesouhlasm Spe nesouhlasm Spe souhlasm Zcela souhlasm ZKLAD: Vichni respondenti, n = 230 Psob optimisticky, ptelsky 72 Je zejm, e prezentuje MSK 22 70 4 2 20 7 3 Vytv pozitivn image MSK 55 32 10 3

Psob dvryhodn 55 33 9 3 Je vhodn pro lidi, jako jsem j Vyvolv zjem navtvit MSK Nabz tma, kter m zajm 0% 52 25 47 29 42 37 20% 40% 60% 17 6 19 5 17 80% 4 100% ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s.

MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 11 Praci jsou nejkrititj, chvl naopak Ostravan Hodnocen propaganho spotu MSK ZKLAD: Vichni respondenti, n = 230 4 Souhlas 1 Souhlas Cinestar Andl Psob optimisticky, ptelsky Cinestar Olomouc Cinestar Ostrava Cinestar Jihlava Celkem Je zejm, e prezentuje MSK 1 2 3 4 ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 12 MSK jako dovolenkov destinace Praky nelk Pravdpodobnost vbru MSK ke strven pt dovolen ZKLAD: Vichni respondenti, n = 230 5 - Zcela nepravdpodobn Celkem 18 Cinestar Ostrava

0% 30 26 20 Cinestar Olomouc Cinestar Andl 25 28 Cinestar Jihlava 21 32 16 7 1 - Velmi pravdpodobn 37 31 20% 13 11 14 32 26 16 14 40% 9

5 33 60% 7 16 13 80% 100% ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 13 Vliv akce na zvaovn dovolen v MSK Pravdpodobn strv dovolenou v MSK Urit nestrv dovolenou v MSK Akce urit pomohla Akce spe pomohla Akce spe nepomohla Akce urit nepomohla STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 14 Kad est astnk akce vnm po propagaci kraj lpe Zmnila propagace MSK njak v pohled na tento kraj? ZKLAD: Vichni respondenti, n = 230 Negativn, kraj nyn vnmm he 0%

Pozitivn, kraj nyn vnmm lpe 0% Nezmnilo se 1% ZDROJ: STEM/MARK MSK, Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 15 Roadshow Liberec informan akce, kter pedem informovala obyvatele msta o konn roadshow byla v Liberci zdaleka nejspnj. Zaznamenala ji vce ne 1/3 nvtvnk roadshow (nejastji z rozhlasu) a proto pila clen. esk Budjovice informan kampa ped roadshow zaznamenala nvtvnk akce (nejastji z letk od hostesek). st nad Labem informace o roadshow mla v pedstihu 1/5 dotzanch (nejastji z letk). Plze 15 % Plzean pilo na roadshow clen, protoe pedem zaznamenali informan kampa (nejastji v rozhlase a z letk). Jihlava informace pedem o konn roadshow mlo 15 % nvtvnk (nejastji z plakt). Karlovy Vary pouze 4 % dotzanch zaznamenala informace o konn roadshow pedem (v rdiu nebo na plaktech). Libereck, steck a karlovarsk roadshow byly jako celek hodnoceny jako 3 nejlep. Tatru a p. Lopraise oceovali pedevm mui. Dtsk koutek a balnky zaujaly zejmna

rodiny s dtmi. Z vsledk vyplv, e modertor Bernatsk byl zvolen velmi dobe. Nejvydaenjmi akcemi na roadshow byla lidov emesla, propagan materily a Tatra. Nvtvnci je hodnotili jako velmi vhodn a pro povzbuzen k nvtv destinace jako funkn. Nvtvnky nejmn oslovila fotostna a simultor surfu. trambersk ui byly na roadshow hodnoceny slabji ne v rmci akc v multiplexech. STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 16 Na roadshow pila vtina nvtvnk nhodn Vdli nvtvnci roadshow pedem o konn prezentace MSK? ZKLAD: Vichni respondenti, n = 328 Ne, zastavili se nhodou Ano, pili clen Celkem 19 Liberec 36 esk Budjovice st nad Labem 81 64 24 76 20 80

Plze 15 85 Jihlava 15 85 Karlovy Vary 4 0% 96 20% 40% 60% 80% 100% ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 17 Rzn msta rzn kampan rzn efektivita Zdroje informac o roadshow informujc pedem Celkem Liberec st nad Labem Plze esk Budjovice Jihlava

Karlovy Vary Vdli pedem Celkem 19 % 36 % 20 % 15 % 24 % 15 % 4% Z plakt 5% 11 % 4% 2% 4% 9% 2% Z rdia 4% 15 % 4% 6% - - 2%

Z letk (hostesky) 3% - 7% 6% 17 % 2% - Od znmch 3% 7% 4% - 4% 2% - Jinde 3% 4% 2% 2% - 2% -

STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 18 Cel show se lb: nejlep jsou emesla, materily a Tatra Hodnocen jednotlivch vystoupen, monost zbavy a jejich vhodnost k propagaci MSK ZKLAD: Vichni respondenti, n = 328 Nev Nev Nehod se, nepovzbud Hod se, povzbud Cel show jako celek 90 3 7 Ukzka lidovch emesel 88 3 10 Nabdka propaganch materil 87 3 10 Tatra a Loprais 86 6 8

3 15 Modertor Vojtch Bernatsk 82 Hudba a tanen soubor 73 Sout o pobyty v MSK, interaktivn stan 70 6 Dtsk koutek a rozdvn balnk 66 5 Sout o deskovou hru 63 4 Ochutnvka tramberskch u 1 59 Fotostna 49 Simultor surfu 50 3 5 9 dummy

26 24 28 33 38 46 40 ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 19 38 % nvtvnk nejspe strv dovolenou v MSK i dky roadshow Zvila show zjem o dovolenou v MSK? Zvila 47%0 1 100% 0 0 14% 0 0 0 60% 0 0 40% 0 0 20% 0

2 3 4 0 0 0 0 Velmi pravdpodobn Zcela nepravdpodobn 0 Je pravdpodobn, e strvte dovolenou v MSK? 0 0 80% 36% Urit nezvila 4% 0% 0 STEM/MARK, a. s. 2 4 4 64 8 8

8 96 96 98 0 10 0 10 0 10 MSK Kraj pln zitk - erven 2012 0 10 strana 20 O MSK uvauj hlavn Plzeci a Budjovici Pravdpodobnost vbru MSK ke strven pt dovolen 5 - Zcela nepravdpodobn 3 ZKLAD: Vichni respondenti, n = 328 Celkem 41 Plze 0% 17 44 Jihlava st nad Labem 14 57

Liberec 4 2 35 28 60% 4 11 80% 6 2 4 24 31 40% 6 18 33 20% 4 4 15 37 28 4 4 16 33 33 24 2 23

63 esk Budjovice Karlovy Vary 28 4 6 100% ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 21 Roadshow pesvdila nejvce Plzeky Vliv roadshow na pravdpodobnost vbru MSK pro strven dovolen ZKLAD: Vichni respondenti, n = 328 Urit nezvila Celkem 14 20 54 esk Budjovice 42 Karlovy Vary 41 24 20% 6 2 31 17 44

7 39 37 40% 13 37 60% 4 6 2 39 48 Liberec Urit zvila 35 72 Jihlava 0% Spe zvila 47 Plze st nad Labem Spe nenezvila 80% 4 7 7 2 100% ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s.

MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 22 Nkupn centrum Informan akci, kter pedem informovala obyvatele iliny o konn roadshow, zaznamenalo 7 % nvtvnk, a to z plakt nebo jako WOM. V porovnn s roadshow v eskch mstech, byla slovensk akce hodnocena vrazn pozitivnji. Celou show jako celek hodnotili tm vichni dotzan jako vhodnou k propagaci destinace a za povzbudivou k nvtv. Tm vichni velmi pozitivn hodnotili jak lidov emesla, tak modertora, soute o pobyty i propagan materily. Fotostna dopadla v hodnocen vrazn lpe ne v esku. Kladn hodnocen bylo zaznamenno u tramberskch u, dtsk koutek a sout o deskovou hru (ve lpe ne v esku). Za nejslab, nejmn vhodn a nejmn povzbuzujc k nvtv byl hodnocen tanen soubor a hudba. V ilin se lbil 38 % nvtvnk, v esku prmrn 73 %. Show na Slovensku mla v porovnn s akcemi v esku vraznj inek na zmnu vnmn MSK respondenty. V ilin 40 % respondent uvedlo, e akce u nich zvila zjem o strven dovolen v MSK (oproti 16 % v R). Je vak teba brt v vahu otevenj, velej a nadenj povahu Slovk. Odpovdi ech budou pravdpodobn ble realit. STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 23 Jen mal st o akci v nkupnm centru vdla pedem

Informovanost pedem o konn prezentace MSK ZKLAD: Vichni respondenti, n = 55 Zdroj informace 5 % od znmch 2 % z plakt Ano, vdli 0% Ne, pili nhodou 1% ZDROJ: STEM/MARK MSK, Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 24 Cel show se hod: nejlep jsou emesla a modertor Hodnocen jednotlivch vystoupen, monost zbavy a jejich vhodnost k propagaci MSK ZKLAD: Vichni respondenti, n = 55 Nev dummy dummy Nehod se, nepovzbud Cel show jako celek 96 Ukzka lidovch emesel 100 Modertor 100 Sout o pobyty v MSK 98 2

Nabdka propaganch materil 96 4 Fotostna 96 4 Ochutnvka tramberskch u 4 85 2 13 Dtsk koutek, balnky 75 2 24 Sout o deskovou hru 73 4 24 Hudba a tanen soubor Hod se, povzbud 38 62 ZDROJ: MSK Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012

strana 25 Vtina Slovk dovolenou v MSK nevyluuje Pravdpodobnost vybru MSK ke strven pt dovolen ZKLAD: Vichni respondenti, n = 55 0% Velmi pravdpodobn 0% Pravdpodobn 0% 0% Nepravdpodobn Zcela nepravdpodobn 0% ZDROJ: STEM/MARK MSK, Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 26 Dky akci zaala o dovolen v MSK vn uvaovat 1/3 nvtvnk ilinskho nkupnho centra Vliv prezentan akce na pravdpodobnost vbru MSK pro strven dovolen ZKLAD: Vichni respondenti, n = 55 0% 0% Urit zvila 0% Spe zvila Spe nezvila Urit nezvila 0%

ZDROJ: STEM/MARK MSK, Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 27 Show zlepila vnmn MSK u tm poloviny nvtvnk Zmnila propagace MSK njak v pohled na tento kraj? ZKLAD: Vichni respondenti, n = 55 Co se zmnilo v nzoru na MSK: Hrady, zmky informace o prod mnoho zajmavost kulturn pamtky Ano, pozitivn 0% Nezmnila 1% ZDROJ: STEM/MARK MSK, Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 28 PLOHY Struktura vzorku Multiplex prezentan akce Nkupn centrum ilina ZKLAD: Vichni respondenti, n = 230 ZKLAD: Vichni respondenti, n = 55 50 44 50 56 38 44

40 26 14 22 8 9 24 49 27 24 25 18 24 0% 20% 9 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% ZDROJ: STEM/MARK MSK, Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012

strana 30 Struktura vzorku Roadshow ZKLAD: Vichni respondenti, n = 230 47 53 31 32 19 18 17 17 17 17 17 17 0% 20% 40% 60% 80% ZDROJ: STEM/MARK MSK, Kraj pln zitk, erven 2012 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 31 Dotaznk - Multiplex STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 32 Dotaznk - Roadshow STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 33

Dotaznk Nkupn centrum STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 34 Realiztor projektu Spolenost STEM/MARK Client Service Manager Jsme spolenost zkuench odbornk v marketingovm vzkumu a dme se pesvdenm, e kvalitn vzkum mus bt dialog. Dialog mezi nmi a klientem a dialog s naimi respondenty otevraj cestu k dobrmu vzkumu. Dobr vzkum je pedpokladem spnho dialogu naeho klienta s jeho zkaznky. Nejlep sluby se rod z otevenho dialogu lid. Marketingov vzkum je dialog. Od vstupu na esk trh v roce 1994 jsme se stali jednou z pednch spolenost v oblasti marketingovho vzkumu. Poskytujeme sluby na vysok profesionln rovni, proven na nkolika rovnch spolenosti nezvislmi orgny esk asociace agentur pro vzkum trhu SIMAR a odpovdajc standardm svtov profesn organizace ESOMAR. Vzkumn srie, rozshl archiv dat pozench ve vlastn reii a znalost prosted nm umouj znt odpovdi na nkter otzky jet dve, ne nm je klienti polo. Pomhme zkaznkm sprvn porozumt vsledkm vzkumu a zvolit optimln marketingovou strategii vedouc k spchu a k dosaen jejich cl. Tm podporujeme jejich rst a zlepovn pozice na trhu.

Je pro ns radost spolupracovat s tmi, kte sv prci rozum. Kateina Tukov Telefon: 225 986 861 Mobil: 606 114 317 E-mail: [email protected] Analytik Petr Bhm Telefon: 225 986 814 E-mail: [email protected] STEM/MARK, a.s. Chlumanskho 497/5, 180 00 Praha 8 Telefon: 225 986 811, Fax: 225 986 860 E-mail: [email protected] Web: http://www.stemmark.cz IO: 6185 9591, DI: CZ6185 9591 Bankovn spojen: UniCredit Bank R, Praha 1 slo tu: 819 010 004 / 2700 STEM/MARK, a. s. MSK Kraj pln zitk - erven 2012 strana 35

Recently Viewed Presentations

 • Growth and Characterization of IV-VI Semiconductor Multiple Quantum

  Growth and Characterization of IV-VI Semiconductor Multiple Quantum

  20.6 nm IR Transmission Differential Transmission Fourier Transform Infrared Spectroscopy - Subtract transmission spectra collected at two different temperatures - Peaks yield interband transition energies H. Z. Wu et al., Applied Physics Letters 78, 2199 (2001).
 • Pelvis, Hip and Thigh Pathologies Competencies in Athletic

  Pelvis, Hip and Thigh Pathologies Competencies in Athletic

  Structural vs. Compensatory. Toe Out Gait Pattern - Reduced IROT at Hip. Structural Alignment between . Femur. and Acetabulum/ Pelvis. Greater. than 12°-15° degree . Anterior. Relationship [Anteversion] Decreased Anterior Femur. Head/Neck - Condyles. Alignment "Twisting of Femur" compensates for...
 • Style B 24 by 48 wide - Loyola Medicine

  Style B 24 by 48 wide - Loyola Medicine

  6 Prasher P, Muftuoglu O, Hsiao ML, Bowman RW, Hogan RN, Mootha VV. Epithelial downgrowth after Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty. Cornea (2009), Epub ahead of print.
 • Mobile Communication and Internet Technologies

  Mobile Communication and Internet Technologies

  Mobile Communication and Internet Technologies. Smart Grid Communication Network and Wireless Technologies. Courtesy of: Quang-Dung Ho and Tho Le-Ngoc. ECE Dept., McGill University, Montreal, Canada
 • T3 WebinarThe Emergence of Open Electronic Payment Systems

  T3 WebinarThe Emergence of Open Electronic Payment Systems

  The Emergence of Open Electronic Payment Systems in Public Transit Mike Dinning Director, Freight Logistics & Transportation Systems Sponsored by the ITS Professional Capacity Building Program, ITS Joint Program Office, Research and Innovative Technology Administration, U.S. Department of Transportation
 • Distribution System Planning Engagement Group

  Distribution System Planning Engagement Group

  Overall Engagement Group Purpose & Objectives. Purpose . The Distribution System Planning Stakeholder Engagement Group (EG) is an openforum for stakeholders who are activelyengaged in the REV process and the Distributed System Implementation Plan (DSIP) filings to provide input to,...
 • Tools for Large Graph Mining - faculty.mccombs.utexas.edu

  Tools for Large Graph Mining - faculty.mccombs.utexas.edu

  Tools for Large Graph Mining - Deepayan Chakrabarti Thesis Committee: Christos Faloutsos Chris Olston Guy Blelloch Jon Kleinberg (Cornell)
 • Ocean Life Zones - SharpSchool

  Ocean Life Zones - SharpSchool

  Ocean Zones The ocean is divided into 3 zones. Ocean Zones Intertidal Zone: stretches from the highest high tide line on land to the point out on the continental shelf that is exposed by the lowest low tide line. Neritic...