REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA Pokrajinski sekretarijat za

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA Pokrajinski sekretarijat za

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajenice Slubena upotreba jezika i pisma na teritoriji AP Vojvodine Mihalj Njila Nyilas Mihly potpredsednik Pokrajinske vlade pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Meunarodni pravni okvir Meunarodni pakt o graanskim i politikim pravima (1966);

Deklaracija UN o pravima pripadnika nacionalnih ili etnikih, verskih i jezikih manjina (1992); Okvirna konvencija za zatitu nacionalnih manjina (1995), Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (1992); Bilateralni ugovori o zatiti manjina zakljueni sa Hrvatskom, Maarskom, Makedonijom i Rumunijom. Pravni okvir u Republici Srbiji Ustav Republike Srbije (Slubeni glasnik RS, br. 98/2006) ; Zakon o slubenoj upotrebi jezika i pisama (Slubeni glasnik RS, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 i 30/2010) ; Zakon o zatiti prava i sloboda nacionalnih manjina

(Slubeni list SRJ, br. 11/2002, Slubeni list SCG, br. 1/2003 Ustavna povelja i Slubeni glasnik RS, br. 72/2009 dr. zakon i 97/2013 odluka US); Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina (Slubeni glasnik RS, br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014). Ureivanje slubene upotrebe jezika i pisama u AP Vojvodini Statut AP Vojvodine (Slubeni list APV, br. 20/2014) lan 7. nalae pokrajinskim organima i organizacijama da pomau ouvanje viejezinosti, kao i da posebnim merama i aktivnostima pomau izmeu ostalog i upoznavanje i uvaavanje razliitih jezika u AP Vojvodini. lan 24. stav 1. utvruje jezike i pisma koji su u slubenoj upotrebi u

pokrajinskim organima i organizacijama, i to: srpski jezik i iriliko pismo, maarski, slovaki, hrvatski, rumunski i rusinski jezik i njihova pisma. lan 24. stav 2. propisuje da organi AP Vojvodine u okviru svojih nadlenosti preduzimaju mere u cilju doslednog ostvarivanja zakonom ureene slubene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica. Propisi koji se dotiu pitanja slubene upotrebe jezika i pisama Zakon o utvrivanju nadlenosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (Slubeni glasnik RS, br. 99/2009 i 67/2012 odluka US) Zakon o lokalnoj samoupravi (Slubeni glasik RS, br. 129/07), Zakon o matinim knjigama (Slubeni glasnik RS, br. 20/2009), Porodini zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011 - dr. zakon), Zakon o linoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 36/2011),

Zakon o putnim ispravama ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014), Zakon o optem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001, "Sl. glasnik RS", br. 30/2010), Zakon o parninom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014), Zakon o vanparninom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012, 45/2013 - dr. zakon i 55/2014), Zakonik o krivinom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), Zakon o prekrajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), Zakon o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon), Zakon o lokalnim izborima ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 34/2010 - odluka US i 54/2011), Zakon o peatu dravnih i drugih organa (Slubeni glasnik RS, br. 101/07), Zakon o ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011 i 18/2013 - odluka US).

ta se podrazumeva pod slubenom upotrebom jezika i pisama? ta se podrazumeva pod slubenom upotrebom jezika i pisama? Slubena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica predstavlja jedno svestrano pravo, u smislu da se moe realizovati na razliite naine: Pravo stranaka da se obraaju dravnim organima na maternjem jeziku koji je u slubenoj upotrebi; Pravo da se upravni i sudski postupak, komunikacija i izdavanje spisa obavlja na jeziku u slubenoj upotrebi; Pravo upisa linog imena u matine knjige na maternjem jeziku; Ispisivanje svih obavetenja (oglasa, informacija, izvetaja, slubenih listova, obrazaca), optih akata organa uprave na jezicima u slubenoj

upotrebi. Ispisivanje naziva organa i organizacija, tradicionalnih naziva naseljenih mesta, naziva ulica i trgova na jezicima u slubenoj upotrebi. Jezici u slubenoj upotrebi u jedinicama lokalne samouprave/AP Vojvodine Zakon o zatiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakon o slubenoj upotrebi jezika i pisama OBAVEZU UVOENJA JEZIKA NACIONALNE MANJINE u slubenu upotrebu vezuju za procentualno uee 15% pripadnika nacionalne manjine u ukupnom stanovnitvu jedinice lokalne samouprave.

Slubena upotreba jezika i pisama u optinama/gradovima AP Vojvodine Slubena upotreba jezika i pisama po optinama i gradovima u APV 39 (od ukupno 45) jedinica lokalne samouprave svojim statutom propisuje upotrebu srpskog jezika i irilikog pisma, i jezik i pismo neke od manjinskih nacionalnih zajednica; u 6 optina samo je srpski jezik je u slubenoj upotrebi (Inija, Irig, Opovo, Peinci, Ruma, i Sremski Karlovci).

Slubena upotreba maarskog jezika u optinama i gradovima APV Maarski jezik je u slubenoj upotrebi na celoj teritoriji 28 jedinica lokalne samouprave: Ada, Ba, Baka Topola, Bela Crkva, Beej, Vrbas, Vrac, itite, Zrenjanin, Kanjia, Kovaica, Kovin, Kula, Mali Io, Nova Crnja, Novi Beej, Novi Kneevac, Novi Sad, Odaci, Plandite, Senta, Seanj, Sombor, Srbobran, Subotica, Temerin, Titel i oka; 4 naseljena mesta u optini Kikinda (Banatska Topola, Kikinda, Rusko Selo i Sajan); U 2 naseljena mesta optine Apatin (Kupusina, Svilojevo) U Gradu Panevu, u naseljenim mestima Vojlovica i Ivanovo.

Slubena upotreba slovakog i rumunskog jezika u optinama i gradovima APV Slovaki jezik je u slubenoj upotrebi na celoj teritoriji 11 jedinica lokalne samouprave: Alibunar, Ba, Baka Palanka, Baki Petrovac, Baka Topola, Zrenjanin, Kovaica, Novi Sad, Odaci, Plandite i id; U naseljenom mestu Stara Pazova (optina Stara Pazova); U naseljenom mestu Lug (optina Beoin); Rumunski jezik je u slubenoj upotrebi u 9 jedinica lokalne samouprave: Alibunar, Bela Crkva, Vrac, itite, Zrenjanin, Kovaica, Kovin, Plandite, Seanj i u Gradu Panevu;

U naseljenom mestu Banatsko Novo Selo. Slubena upotreba rusinskog, hrvatskog i ekog jezika u optinama i gradovima APV Rusinski jezik je u slubenoj upotrebi: Vrbasu, Bakoj Topoli, ablju, Kuli, Novom Sadu i u idu. Hrvatski jezik je u slubenoj upotrebi u Gradu Subotici; na teritoriji naseljenih mesta:

Stara Bingula (Grad Sremska Mitrovica), Baki Breg i Baki Monotor (Grad Sombor), Sot i Batrovci (optina id), Sonta (optina Apatin). eki jezik je u slubenoj upotrebi u optini Bela Crkva. Slubena upotreba bugarskog, makedonskog i crnogorskog jezika u optinama i gradovima APV Bugarski jezik je u slubenoj upotrebi u naseljenom mestu Ivanovo u Gradu Panevu. Makedonski jezik je u slubenoj upotrebi u

optini Plandite i u naseljenom mestu Jabuka u Gradu Panevu. Crnogorski jezik je u slubenoj upotrebi u optini Mali Io. Problemi u primeni slubene upotrebe jezika i pisama Finansijski problemi: Ostvarivanje prava na slubenu upotrebu jezika i pisama predstavlja dodatni troak za optine/gradove jer imaju poveane izdatke za trokove prevoenja, instaliranja odgovarajuih kompjuterskih programa, obezbeivanja obrazaca, strunog usavravanja zaposlenih i slino; Nain finansiranja optina/gradova je isti kao u sluaju jedinica lokalne

samouprave u kojima nijedan manjinski jezik nije u slubenoj upotrebi. Kadrovski problemi: Usled nedostatka kadrovskih kapaciteta oteano je voenje upravnog i sudskog postupka na jezicima nacionalnih manjina. Aktivnosti sekretarijata na planu prevazilaenja problema Iniciranje i predlaganje sistemskog reavanja pitanja finansiranja jedinica lokalne samouprave u kojima su jezici i pisma nacionalnih manjina u slubenoj upotrebi pred nadlenim ministarstvima; Reavanje pitanja finansiranja planiranjem sredstava u Budetu AP Vojvodine za ove namene (od 2005. godine); Nastojanje da se u Budetu AP Vojvodine obezbedi poveanje raspoloivih sredstava za Konkurs u oblasti slubene upotrebe jezika i pisama;

Iniciranje donoenja odgovarajuih odluka kako bi se mogla realizovati raspodela predvienih sredstava; Vrenje nadzora nad primenom slubene upotrebe jezika i pisama, donoenje reenja kojima se nalae otklanjanje uoenih nepravilnosti, kao i podnoenje zahteva za pokretanje prekrajnog postupka u sluaju nepostupanja po reenju. Organizovanje strunih, terminolokih i jezikih seminara namenjenih zaposlenima u organima uprave i pravosuu. U tom smislu, Skuptina AP Vojvodine je 2003. godine donela Pokrajinsku skuptinsku odluku o ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine za rad u organima uprave (Sl. list AP Vojvodine, br. 14/2003, 18/09). Uverenje o poloenom ispitu steeno u skladu sa ovom Odlukom moe da se koristi za rad u organima uprave kada je odgovarajui nivo znanja stranog jezika i jezika nacionalne zajednice utvren kao uslov za obavljanje zadataka i poslova. Viejezinost u radu organa AP Vojvodine U Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice,

u Sektoru za nacionalne zajednice, obrazovane su prevodilake grupe za jezike manjinskih nacionalnih zajednica koji su u slubenoj upotrebi u pokrajinskim organima i organizacijama koje obezbeuju usmeno i pismeno prevoenje. Prevodilake usluge koriste svi pokrajinski organi i organizacije. U cilju obezbeivanja uslova za jeziku ravnopravnost pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, obezbedio je prevode i objavio tekstove Ustava Republike Srbije, Statuta AP Vojvodine, Zakona o utvrivanju nadlenosti AP Vojvodine, Zakona o nacionalnim savetima i dr. Pokrajinske skuptinske odluke i opta akta Skuptine AP Vojvodine, kao i pokrajinske uredbe i odluke pokrajinske Vlade, objavljuju se u Slubenom listu AP Vojvodine na svim jezicima koji su u slubenoj upotrebi u radu organa AP Vojvodine.

Unapreenje viejezinosti na teritoriji APV Na osnovu Odluke o raspodeli budetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za propise, upravu i nacionalne manjine organima i organizacijama u ijem radu su u slubenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina (Slubeni list APV, br. 6/2008), svake godine se raspisuje konkurs za finansiranje odnosno uee u finansiranju: osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama da se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvren kao jezik u slubenoj upotrebi i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima viejezinosti; trokova izrade i postavljanja tabli s nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih na jezicima koji su u slubenoj upotrebi u gradu, optini ili naseljenom mestu, za tampanje dvojezikih i viejezikih obrazaca kao i za tampanje slubenih glasila i drugih javnih publikacija.

Na Konkurs se mogu prijaviti iskljuivo: organi gradova i optina na teritoriji AP Vojvodine, u kojima je statutom utvrena slubena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji grada, optine ili pojedinim naseljenim mestima na njihovoj teritoriji; mesne samouprave na teritoriji gradova i optina; drugi organi, organizacije, slube i ustanove na teritoriji gradova i optina; Visina sredstava za raspodelu utvruje se na osnovu sledeih kriterijuma: broj jezika i pisama koji su u slubenoj upotrebi na celoj teritoriji grada, optine ili naseljenog mesta; procentualno uee pripadnika nacionalnih manjina iji su jezici i pisma u slubenoj upotrebi u ukupnom broju stanovnitva; ukupni materijalni trokovi potrebni za realizaciju projekata; postojanje i drugih izvora finansiranja projekta; kontinuitet u finansiranju projekta od strane Sekretarijata ili se sredstva trae

prvi put. Namena dodeljenih sredstava po Konkursu Na Konkurs je u 2014. godini podneto 109 prijava od kojih je 105 zadovoljavalo uslove konkursa. Sredstva u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 dinara su dodeljena po osnovu 87 prijava i to za: Za osposobljavanje zaposlenih ukupno 1.027.600,00 dinara; Za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima viejezinosti 414.000,00 dinara; Preostali iznos sredstava od 8.058.400,00 dinara dodeljen je za trokove izrade i postavljanja viejezikih tabli i tampanje viejezikih obrazaca i javnih publikacija;

Analiza namene sredstava u periodu 20112014. godina Najvei broj prijava u posmatranom periodu bio je za finansiranje trokova izrade i postavljanja tabli i za tampanje viejezikih obrazaca i drugih javnih publikacija; Kontinuitet u prijavama postoji i u pogledu osposobljavanja zaposlenih i razvoja sistema eUprave; Ranijih godina su finansirani i trokovi nabavke opreme za simultano prevoenje; Najvei broj zahteva 33 u 2014. godini podnet je za finansiranje/sufinansiranje trokove izrade i postavljanja viejezikih tabli sa nazivom ulica. Raspodela sredstava po nameni 100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2012

2013 Izrada viejezikih tabli i tampanje obrazaca i javnih publikacija Osposobljavanje zaposlenih da se koriste jezikom nacionalne manjine i razvoj sistema eUprave 2014 Struktura podnosilaca zahteva na konkurs u 2014.godine Prijave 39

11 Gradovi/Optine Mesne zajednice Ostale org. i ustanove 59 Korist od kontinuiranog uea na Konkursu Osposobljavanje zaposlenih da se koriste jezikom nacionalne manjine i postojanje viejezikih sadraja na internet prezentacijama veoma je znaajno, jer predstavlja znaaj iskorak u nastojanju da organi, organizacije i drugi imaoci javnih ovlaenja postanu istinski servis graana u ostvarivanju njihovih prava, budui da sporazumevanje na maternjem jeziku u svakodnevnom ivotu u znaajnoj meri poveava kvalitet ivota graana;

Uee obrazovnih ustanova (kola, predkolskih ustanova, fakulteta) na Konkursu, naroito kroz osposobljavanje zaposlenih, znaajno doprinosi poveanju kvaliteta nastave i boljoj interakciji uenika i nastavnog osoblja; Postavljanje viejezikih tabli u naseljenim mestima, pored vizuelnog utiska da je takva sredina viejezika, multikulturalna i harmonina, umnogome olakava ivot graana i utie na jaanje identiteta i oseaja sigurnosti pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica; Finansiranje tampanja viejezikih javnih publikacija i broura neposredno se utie i na razvoj turizma i privlaenje stranih i domaih turista u lokalne sredine. Zavrne konstatacije Vaei propisi kojima je ureena oblast slubene upotrebe jezika i pisama pruaju garancije za opstanak i razvoj slubene upotrebe manjinskih jezika i pisama.

U praksi esto ne postoje zadovoljavajui kadrovski, materijalni i proceduralni uslovi; Prisutna je i slaba obavetenost pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica o ostvarenim pravima u oblasti slubene upotrebe jezika i pisama; Sekretarijat ali i drugi republiki i lokalni organi moraju nastaviti aktivnosti na jaanju prava na slubenu upotrebu jezika i pisama emu bi u velikoj meri doprinelo i izdvajanje veih budetskih sredstava za konkurs i druge aktivnosti koje realizuje ovaj sekretarijat; Konkurs koji od 2008. godine redovno raspisuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, usmeren na finansiranje/sufinansiranje projekata u ovoj oblasti dokaz je da se sa ogranienim sredstvima mogu ostvariti vidljivi rezultati. Zavrne konstatacije

Ravnopravnost u voenju javnih poslova lan 77. Pripadnici nacionalnih manjina imaju, pod istim uslovima kao ostali graani, pravo da uestvuju u upravljanju javnim poslovima i da stupaju na javne funkcije. Pri zapoljavanju u dravnim organima, javnim slubama, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave vodi se rauna o nacionalnom sastavu stanovnitva i odgovarajuoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina. Ustav Republike Srbije Uestvovanje u javnom ivotu i ravnopravnost pri zapoljavanju u javnoj slubi lan 21. Prilikom zapoljavanja u javnim slubama, ukljuujui policiju, vodi se rauna o nacionalnom sastavu stanovnitva, odgovarajuoj

zastupljenosti i o poznavanju jezika koji se govori na podruju organa ili slube. Zakon o zatiti prava i sloboda nacionalnih manjina Navedeni lanovi pruaju pravni okvir za kvalitativno i dugorono reavanje problema slubene upotrebe jezika i pisama jer je najefikasnije i najekonominije reenje ovog problema da pripadnici nacionalnih zajednica koji su se kolovali na svom maternjem jeziku koji je u slubenoj upotrebi ostvaruju kontakt sa graanima i pomau u ostvarivanju njihovih prava. Jedinice lokalne samouprave koje su redovni uesnici konkursa, najbolji su primer da se i malim koracima moe daleko odmai: Uradio sam!!! Uradiu! Mogu da uradim. Pokuau da uradim.

Kako da uradim? Hou da uradim. Ne znam da uradim. Neu da uradim. HVALA NA PANJI! KSZNM A FIGYELMKET! AKUJEM ZA POZORNOS! HVALA NA POZORNOSTI! MULUMIM PENTRU ATENIE! ! THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Recently Viewed Presentations

 • ADH D Attention - Deficit Hyperactivity Disorder tima

  ADH D Attention - Deficit Hyperactivity Disorder tima

  Benzedrine → Headache. Methylphenidate ..1944.. Leandro Panizoon. 1960s .. Increase → Stimulant. ADHD → Minimal Brain Dysfunction. Hyperkinetic Disorder of Childhood . 1970s .. Recognize symptoms. Impulsiveness 1) verbal 2) cognitive 3) motor. ADD studies (Lange, Reichl, & Tucha, 2010)...
 • The Role of Leadership in Implementing A Technology ...

  The Role of Leadership in Implementing A Technology ...

  Times New Roman Arial Wingdings Times Tahoma Arial-BoldMS ArialMS Arial Rounded MT Bold MS PGothic Clouds Microsoft Excel Chart Microsoft Office Excel Worksheet The Role of Leadership in Implementing A Technology-Integrated Curriculum All of us can consciously decide to leave...
 • An Inspector Calls Resource Pack Aim: to evaluate

  An Inspector Calls Resource Pack Aim: to evaluate

  Enter: Inspector Goole - investigating suicide of Eva Smith. Birling admits she was a fired employee for being a wage protest ringleader. Birling claims no responsibility for her death. Sheila enters and is questioned - Sheila reveals that she sacked...
 • Driver'S License Issues in Texas

  Driver'S License Issues in Texas

  Issue is the existence of a DL not whether it is valid (different issue) Tex. Trans. Code § 521.021. NO TEXAS DRIVER'S LICENSE. Operate motor vehicle on a highway in this state (unless exempted) Does not possess a driver's license...
 • NEW PROMOTIONS AUSTRALIA & NEW ZEALAND 25 JUNE

  NEW PROMOTIONS AUSTRALIA & NEW ZEALAND 25 JUNE

  Enroll 2 new members within 30 days of becoming an Associate and earn a US$50 Consultant RAB PLUS a US$100 Crystal Consultant Bonus for a total of US$150.
 • The Real Deal on Captives Superintendent Joe Torti,

  The Real Deal on Captives Superintendent Joe Torti,

  Baseline statutory accounting in NAIC Accounting Practices & Procedures Manual - usually more conservative than GAAP. Permitted/Prescribed differences are allowed but must disclose impact on Net Income and Capital & Surplus in Note 1 of . public.
 • Participative Leadership - The Citadel, The Military College ...

  Participative Leadership - The Citadel, The Military College ...

  Confirmation Brief Examples. After analyzing the most recent CPFT results, an athletic officer may have a dialogue with her TAC in which she identifies three cadets who are deficient or at-risk in push-ups and describes in general terms a push-up...
 • India: Rising Power in a Disruptive World

  India: Rising Power in a Disruptive World

  India: Rising Power in a Disruptive World. Rajesh Basrur. S. Rajaratnam School of International Studies. Nanyang Technological University. Singapore