SPOLNO RAZMNOAVANJE - REKOMBINACIJA GENETSKOG MATERIJALA Osnova spolnog

SPOLNO RAZMNOAVANJE - REKOMBINACIJA GENETSKOG MATERIJALA Osnova spolnog

SPOLNO RAZMNOAVANJE - REKOMBINACIJA GENETSKOG MATERIJALA Osnova spolnog razmnoavanja je izmjena haploidnih i diploidnih generacija stanica. Somatske stanice

- diploidan broj kromosoma (23 para = 22 autosoma + 1 par spolnih kromosoma) - spolni kromosomi XX ili XY Razvoj ljudskog bia poinje oplodnjom, kada se spermij i oocita spoje u novi organizam - zigotu.

Sparivanje homolognih kromosoma Crossing-over POREMEAJI GAMETOGENEZE - Nerazdvajanje (u 80% sluajeva poremeaj nastaje zbog nerazdvajanja u majke) - Translokacije

Downov sindrom (trisomija 21) - 1:800, zaostajanje u rastu, razliiti stupnjevi duevne zaostalosti, epikantus. Starost majke!!! Klinefelter sindrom - Mukarci s dva ili vie X kromosoma. Uobiajeni genotip je 47,XXY. 1:500. Simptomi: neplodnost, atrofija testisa, ginekomastija, poremeaji spolnog sazrijevanja, esto blaga duevna zaostalost. Patofiziologija: Klasini oblik nastaje zbog nerazdvajanja tijekom gametogeneze (40% tijekom spermatogeneze, a 60% tijekom oogeneze. Starost majke!!).

Turnerov sindrom - disgeneza spolnih lijezda, nizak rast. U 75% sluajeva uzrok je nerazdvajanje tijekom spermatogeneze dok u preostalim sluajevima sindrom nastaje zbog strukturnih anomalija X kromosoma ili zbog mozaicizma. XX mukarci Rijedak poremeaj (1: 20.0000 osoba mukog fenotipa) slian Klinefelter sindromu koji nastaje zbog translokacije dijela Y kromosoma (dijela koji sadri sex-determinig region).

njihova njenost i nenametljivost, koje tako esto nema kod njihovih normalnih sestara i brae, omoguuje odgajanje mnogih od ovih malih plaljivih ljudi za praktiki potpuno normalan ivot. SL. Robbins. Patologijske osnove bolesti 1985

Muke i enske spolne stanice izravni su potomci spolnih prastanica (primordijalnih spolnih stanica). Spolne prastanice pojavljuju se u stijenci umanjane vree potkraj 3.

tjedna. Potkraj 4. tj. stiu u osnove spolnih lijezda gdje izgrauju spolne nabore. GAMETOGENEZA RAZVOJ ENSKIH SPOLNIH STANICA OOGENEZA

SAZRIJEVANJE PRIJE ROENJA - DIFERENCIJACIJA SPOLNIH PRASTANICE U OOGONIJE - OOGONIJE SE NEKOLIKO PUTA MITOTSKI PODIJELE - DIO OOGONIJA DIFERENCIRA SE U PRIMARNE OOCITE - U 5 MJESECU MAKSIMALNI BROJ OD 7 000 000 OOCITA

SAZRIJEVANJE POSLIJE ROENJA - PRIMARNE OOCITE OSTAJU U PROFAZI I NE ZAVRAVAJU 1. MEJOTSKU DIOBU PRIJE PUBERTETA. - PUBERTET - MENSTRUACIJSKI CIKLUS - 10-15 FOLIKULA - ZRELI FOLIKUL NASTAVLJA MEJOTSKU DIOBU NEPOSREDNO PRIJE OVULACIJE

- NASTAJU SEKUNDARNA OOCITA I PRVA POLOCITA - DRUGA MEJOTIKA DIOBA ZAVRAVA TEK AKO DOE DO OPLODNJE MENSTRUACIJSKI CIKLUS SPERMATOGENEZA

- PRETVARANJE SPERMATOGONIJA U SPERMIJE - DIFERENCIJACIJA ZAPINJE TEK U PUBERTETU - SPERMIOGENEZA PRETVARANJE SPERMATIDE U SPERMIJ - TRAJANJE CIKLUSA JE OKO 70 DANA

OPLODNJA - OVULACIJA (INTERMENSTRUALNA BOL) - AMPULARNI DIO JAJOVODA (24 sata jajna stanica, 3 dana spermiji) - KAPACITACIJA

(bikarbonatni ioni, 7 sati, promjene membrane, motilitet, hiperpolarizacija) FAZE OPLODNJE 1) PRODIRANJE KROZ KORONU RADIJATU

2) PRODIRANJE KROZ ZONU PELUCIDU - akrosomska reakcija - tri glikoproteina (ZP1,ZP2 i ZP3) - blokada oplodnji izmeu razliitih vrsta - blokada polispermije

- zonalana i kortikalna reakcija (kalcijski signal i posljedina egzocitoza) 3) STAPANJE MEMBRANA - nastavak 2. mejotske diobe (pojava sekundarne polocite) - metabolika aktivacija jajne stanice

fert01 fert02

PerkinElmer NEPLODNOST - 15-30% parova - 60% ene : 50% mukarci - potpomognuta oplodnja

The eggs journey - Miracle02.mov The sperms journey - Miracle03.mov (humani korionski gonadotropin) BRAZDANJE

- BLASTOMERE - KOMPAKCIJA - MORULA - ULAZAK U UPLJINU MATERNICE (KRAJ PRVOG TJEDNA) - BLASTOCEL

- BLASTOCISTA - EMBRIOBLAST I TROFOBLAST IMPLANTACIJA - GRAA MATERNICE - EMBRIOBLAST (EMBRIONALNI VORI)

to su zametne stanice? Zametne stanice imaju sposobnost beskonane diobe i stavaranja specijaliziranih vrsta stanica. Iz oploene jajne stanice nastaje itavi organizam. Za jajnu stanicu stoga kaemo da je totipotentna.

Pluripotentne stanice - su stanice iz kojih nastaje samo dio specijaliziranih stanica budueg organizma. Ove stanice ine embrionalni vori. Pluripotentne zametne stanice dalje se

specijaliziraju te stvaraju multipotentne stanice. Primjerice, iz multipotentnih hematopoetskih stanica mogu nastati trombociti, crvene ili bijele krvne stanice.

Izvor pluripotentnih stanica? Trenutno postoje dva izvora pluripotentnihg stanica. 1) Pluripotentne stanice mogu se izolorati izravno iz embrionalnog voria tijekom postupka potpomognute oplodnje. 2) Pluripotentne zametne stanice mogu se dobiti iz fetalnog tkiva dobivenog nakon prekida trudnoe

Transfer jezgre somatske stanice - tijekom tog posupka znanstvenici uzimaju normalnu jajnu stanicu iz koje uklone jezgru te je fuziraju s somatskom stanicom Stem cell.pdf

IZVANMATERNINA TRUDNOA DVOSLOJNI ZAMETNI TIT DRUGI TJEDAN RAZVITKA - EMBRIOBLAST SE DIJELI NA HIPOBLAST I EPIBLAST

- TROFOBLAST SE DIJELI NA SINCICIOTROFOBLAST I CITOTROFOBLAST - AMNIONSKA UPLJINA - LAKUNARNI STADIJ - PRIMITIVNA UMANJANA VREA

- UTEROPLACENTALNI OPTOK KRVI - IZVANEMBRIONALNI MEZODERM - IZVANEMBRIONALNI CELOM (KORIONSKA UPLJINA) - PARIJETALNI I VISCERALNI LIST IZVANEMBRIONALNOG MEZODERMA

- DECIDUALNA REAKCIJA - PRIMARNE RESICE - SEKUNDARNA UMANJANA VREA - KORIONSKA PLOA

SINCICIOTROFOBLAST I CITOTROFOBLAST - GROZDASTA POTAJICA (MOLA HYDATIDOSA) - INVAZIVNA MOLA (KORIOKARCINOM)

HUMANI KORIONSKI GONADOTROPIN - potkraj drugog tjedna, stanice sinciciotrofoblasta TREI TJEDAN RAZVOJA GASTRULACIJA - FORMIRANJE TROSLOJNOG ZAMETNOG TITA (uspostava oblika)

- PRIMITIVNA PRUGA, VOR I JAMICA - PREKORDALNA PLOA (drijelna ili bukofaringealna membrana) GASTRULACIJA - FORMIRANJE TROSLOJNOG ZAMETNOG TITA - INVAGINACIJA - EKTODERM, MEZODERM i ENDODERM

- PRONOTOKORDALNE STANICE (aksijalno gibanje prema prekordalnoj ploi) PRESIJEK KROZ PRIMITIVNU PRUGU - SEM NOTOKORD - OSNOVA AKSIJALNOG SKELETA

- NOTOKORDNA PLOA - DEFINITIVNI NOTOKORD - PREKORDALNA PLOA - NEURENTERIKI KANAL - KLOAKALNA MEMBRANA

- ALANTOIS Genetski materijal u svim naim stanicama je isti. Razliitost uvjetuje selektivna ekspresija gena i stanina memorija. Selektivna ekspresija gena kontrolira etiri temeljna razvojna procesa:

1) PROLIFERACIJA STANICA (diferencijalna proliferacija) 2) SPECIJALIZACIJA STANICA 3) STANINE INTERAKCIJE - INDUKCIJA (primjerice retinska kiselina) 4) MIGRACIJA STANICA SELEKTIVNA EKSPRESIJA

Primitivni vori je kljuno sredite kontrole u embriju. Presaen na drugo mjesto izgrauje novi organizam. SRASLI BLIZANCI - Chang i Eng (1811-1874)

- Boston, Engleska i Francuska - Mark Twain - Potomstvo Eng 12, Chang 10 KLINIKI POREMEAJI TERATOLOGIJA

- POETAK 3. TJEDNA - RAZDOBLJE ORGANOGENEZE - ISTRAIVANJE MUTACIJA POMAE U IDENTIFIKACIJI GENA KOJI KONTROLIRAJU RAZVOJNE PROCESE Chisso Corporation, 1932 - 1968, 27 tona ive, 1950. god.

TERATOLOGIJA - SAKROKOKCIGEALNI TERATOMI - ostaci primitivne pruge u sakrokokcigealnom podruju - najei tumor novoroenadi - KAUDALNA DISGENEZA (SIRENOMELIJA) - nedostatno stvaranje mezoderma u kaudalnom dijelu embrija

EMBRIONALNO RAZDOBLJE TREI DO OSMI TJEDAN RAZVOJA DERIVATI EKTODERMA - NEURALNA PLOA - NEUROEKTODERM

- NEURULACIJA NEURULACIJA Prednji neuroporus se zatvara ranije (25. dana) nego stranji (27. dana)

Neuralna cijev je osnova budueg sredinjeg ivanog sustava. EKTODERM daje osnovu za: - sredinji ivani sustav - periferni ivani sustav - plakode - osjetni epitel oka, uha i nosa

- kou s adneksima - hipofizu, miljenu lijezdu i caklinu zuba STANICE NEURALNOG GREBENA - MIGRACIJA U MEZODERM - MEZENHIM je rahlo vezivno tkivo bez obzira na podrijetlo

DERIVATI MEZODERMA - PARAKSIJALNI MEZODERM I BONA PLOA - SOMITI, INTERMEDIJARNI MEZODERM - PARIJETALNI (SOMATSKI) I VISCERALNI (SPLANHINI) MEZODERM

DIFERENCIJACIJA SOMITA - SKLEROTOM - MIOTOM (segmentalni miii) - DERMATOM - osnova segmentalne inervacije

INTERMEDIJARNI MEZODERM - NEFROGENI TRAAK BONE PLOE (VISCERALNI I PARIJETALNI MEZODERM) - MEZOTEL SEROZNIH MEMBRANA

KRV I KRVNE ILE 3 tjedan - STANICE VISCERALNOG MEZODERMA - ANGIOBLASTI ENDOTELNE STANICE DERIVATI ENDODERMA - PROBAVNI SUSTAV

KRANIOKAUDALNO I LATERALNO SAVIJANJE - BRZ RAST SSa - RAST SOMITA - UMANJANI KANAL (DUCTUS VITELLINUS ILI OMPHALOMESENTERICUS)

- GLAVENI I REPNI NABOR - BUKOFARINGEALNA MEMBRANA - KLOAKALNA MEMBRANA - UGRADNJA ALANTOISA (KLOAKA)

DERIVATI - EPITEL PROBAVNOG SUSTAVA - EPITEL DINOG SUSTAVA - PARENHIM TITNE LIJEZDE, EPITELNIH TJELEACA, JETRE I GUTERAE - RETIKULARNA STROMA TONZILA I TIMUSA - EPITEL MOKRANOG MJEHURA I MOKRANE CIJEVI

- EPITEL BUBNJITA I EUSTACHIJEVE CIJEVI OVOJNICE I PLACENTA OVOJNICE I PLACENTA DECIDUA BASALIS

DECIDUA CAPSULARIS DECIDUA PARIETALIS OVOJNICE I PLACENTA CHORION LAEVE CHORION FRONDOSUM

OVOJNICE I PLACENTA 2mj. KORIONSKA PLOA (citotrofoblast i sinciciotrofoblast) LAKUNE ILI

INTERVILOZNI PROSTORI FETALNI DIO Korionska ploa i korionske resice

MAJINI DIO Bazalna ploa, placentalne pregrade i intervilozni prostori VODENJAK

ZRELA POSTELJICA DISK, 15-25 cm, 3 cm, 500-600g MAJINA STRANA 10-15 KOTILEDONA

PREKRIVENI TANKOM DECIDUOM BASALIS FETALNA STRANA KORIONSKE ILE (INSERTIO VELAMENTOSA)

OPTOK KRVI U PLACENTI - PLACENTALNA MEMBRANA - Kotiledoni primaju krv iz 80-100 uteroplacentalnih arterija - Intersticijski i endovaskularni trofoblast (ne prodire u vene, pO2?) - Intervilozni prostori (150 ml krvi) - Uteroplacentalna cirkulacija poinje 21 dana.

- Rast resica je obrnuto proporcionalana pO2 majine krvi Fickov zakon difuzije: Difuzija ovisi o razlici koncentracija meu odjeljcima, povrini (4-14m2) te debljini membrane FETALNA HIPOKSIJA - OKSIGENACIJA FETUSA

Kisik se prenosi otopljen u krvi i vezan za hemoglobin - Umbilikalni pO2 ne moe biti vii od majinog venskog (torr = mmHg) - Visoke metabolike potrebe placente - Fetalna krv nastaje mijeanjem umbilikalne venske krvi s slabije oksigeniranom krvi.

FETALNA CIRKULACIJA FUNKCIJA POSTELJICE - IZMJENA PLINOVA I PROIZVODA METABOLIZMA - IZLUIVANJE HORMONA (progesteron, estriol, hCG, somatomamotropni hormon)

- Prijenos majinih protutijela (PASIVNI IMUNITET) (vodene kozice -, hripavac -, difterija +, velike boginje +, ospice +) AMNIONSKA TEKUINA - AMORTIZACIJA UDARACA - PREPREKA PRIRASTANJU (amnionske priraslice ili vrpce, prstenaste konstrikcije)

- OMOGUUJE POKRETANJE 1000 ml, oligohydramnion, hydramnion RAST EMBRIJA POGREKA 10%

FETALNO RAZDOBLJE RAZDOBLJE OD POETKA TREEG MJESECA DO KRAJA INTRAUTERINOG IVOTA DUINA TJEME - ZADAK (CRL) DUINA TJEME PETA (CHL) BIPARIJETALNI PROMJER (16-30 tj.)

- ODNOS GLAVA TRUP (3mj. 1/2; 5mj. 1/3; roenje 1/4) - CRIJEVNE VIJUGE (od 6-12 tj. ispunjaju proksimalni dio pupkovine) - KRAJ TREEG MJESECA - miina aktivnost (majka ih ne zamjeuje) - PETI MJESEC (majka osjea pokrete) - LANUGO DLAKE I VERNIX CASEOSA

Recently Viewed Presentations

 • Computer Applications Unit D - PC\|MAC

  Computer Applications Unit D - PC\|MAC

  Computer Applications Unit A. Operating Systems. There are currently four big Operating systems in traditional computing. We will also look at Operating Systems in mobile computing. The Big Four are Windows, Mac OS, Linux, and Chrome OS.
 • A PROJECT TO MARIJUANA ABUSE By Christos Pallouras

  A PROJECT TO MARIJUANA ABUSE By Christos Pallouras

  Actually there is no specific treatment of marijuana users as many of them are also addicted to stronger drugs as cocaine and heroin and there is no medicine which reduces the need of marijuana. Users enter specific centers and are...
 • Covalent Bonding - North Thurston Public Schools

  Covalent Bonding - North Thurston Public Schools

  Carbon Bonding. Carbon is especially important because it bonds in many different ways - it can form very basic molecules like methane. Or it can form very large and complicated molecules like DNA . Scientist have created many new and...
 • Essential Question: What led to the end of

  Essential Question: What led to the end of

  In 1990, the Soviet states of Estonia, Latvia, Lithuania declared independence from the Soviet Union . In 1991, the Soviet Union broke apart & 15 new nations were formed . The break-up of the Soviet Union in 1991 marked the...
 • Bio.B.2- Genetics - Mrs. Lips

  Bio.B.2- Genetics - Mrs. Lips

  Father of Modern Genetics. Studied Pea Plants. Observed recurring patterns. Pea plants made good subjects to study because mendel could control breeding, the plants would produce many offspring plants in just one growing season and all of the traits he...
 • Dr Simon Kerridge RMAS Steering Group Funding Context

  Dr Simon Kerridge RMAS Steering Group Funding Context

  RMAS is NOT a single, off-the-shelf system. What is RMAS? But it is: A procurement framework containing the 'best-of-breed' research systems on the market, plus a set of free integration tools and methodologies,
 • Ethics: A Brief Overview - Psychological Sciences

  Ethics: A Brief Overview - Psychological Sciences

  Aristotle In summary, his ethical framework consists of two main principles: 1. Humans must live a life consisting of acting well according to our natural human capacities. 2.
 • Overview of Session - CPA Australia

  Overview of Session - CPA Australia

  Professional development, including Congress, moving away from technical content, the reduction in quality, and high costs. The discussion also covered: The quality of the CPA program, and ensuring the offering remains contemporary.