CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 Ing.arch. Stella Horvthov Mgr.

CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 Ing.arch. Stella Horvthov Mgr.

CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 Ing.arch. Stella Horvthov Mgr. Tereza Tkadlekov [email protected] [email protected] +420 234 154 414 +420 234 154 016 OP Central Europe Program Nadnrodn spoluprce Stedn Evropa Nrodn kontaktn msto CENTRAL EUROPE PROGRAMME 2007-2013 ..na univerzitch 3. vku studovalo v minulm akademickm roce kolem 22.000 senior. Navtvovali 912 kurz, kter jim nabzely dv destky

vysokch kol a fakult.. (na konferenci o aktivnm strnut v Sentu uvedl pedseda Asociace univerzit tetho vku R Petr Vavn) OP CENTRAL EUROPE - program nadnrodn spoluprce v regionu Stedn Evropy Zem a regiony spadajc do progr. oblasti OP CE: Rakousko - cel zem esk republika - cel zem Nmecko: Bdensko-Wrttembersko, Bavorsko, Berln, Braniborsko, Meklenbursko-Pedn Pomoansko, Sasko, SaskoAnhaltsko, Durynsko Maarsko - cel zem Itlie: Piemonte, Valle d'Aosta, Ligurie, Lombardie, autonomn provincie Bolzano, autonomn provincie Trident, Bentsko, Furlandsko-Julsk Bentsko, Emilia-Romagna Polsko - cel zem Slovensk republika - cel zem Slovinsko - cel zem + Ukrajina (jako pozorovatel): Voly, Lvov, Zakarpatsko (Podkarpatsk Rus), Ivano-Frankovsk, ernovcy Vdaje eskch projektovch partner jsou

zptn proplceny ve vi 75%. OP CENTRAL EUROPE Monosti erpn zdroj ERDF budget (4 priority+TA) National contribution Total budget Co-financ. Rate ERDF 246 Mio. EUR 52 Mio. EUR 298 Mio. EUR 75%-85%

Priority ERDF P1 INNOVATION: Umoovn inovac ve St. Evrop (20%) 49,2 Mio. EUR P2 ACCESSIBILITY: Zlepovn dostupnosti St. Evropy a 64,0 Mio. EUR v rmci n (26%) P3 ENVIRONMENT: Odpovdn uvn P (26%) 64,0 Mio. EUR P4 COMPETITIVENESS: Zvyovn konkurenceschopnosti a atraktivity mst a region (22%) 54,1 Mio. EUR

231,3 Mio. EUR OP CENTRAL EUROPE Zkladn charakteristika projekt Nadnrodn tmatick zamen (prokzat irok uplatnn, nejen v 1 nebo mlo regionech), nadnrodn vyuiteln typy akci/vstup Nadnrodn partnerstv (min. 3 finann zapojen partnei z nejmn 3 zem, z toho min. 2 se sdlem v EU CENTRAL EUROPE regionech), doporuen poet partner: 8-12 dle vybranch typ akci Konkrtn vsledky a vstupy (strategie, akn plny, pprava investic, pilotn akce) Velikost projekt: PRO 4. VZVU byl doporuen 1 2,5 mil. EUR total budget; u pedelch vzev cca 2,5 mil. EUR Partnerstv s ast 1 vedoucho partnera: - Nrodn, regionln a lokln veejn instituce public equivalent bodies Soukrom subjekty Priorita 1 INOVACE- zamen

Priorita . 1 Umoovn inovac ve Stedn Evrop Cl Zlepit inovan klima ve vech regionech a umonit jim lpe zhodnotit jejich inovan potencil pro efektivn penos a a vyuit inovac Oblasti intervence: 1.1 Zlepovn rmcovch podmnek pro inovaci 1.2 Budovn kapacit pro en a aplikaci inovac 1.3 Podpora rozvoje znalost Priorita 2 DOSTUPNOST- zamen Priorita . 2 Zlepovn dostupnosti Stedn Evropy a v rmci n Cl

Zlepit dostupnost, podmnky pro ekonom. rozvoj a faktory pro snen disparit v progr. oblasti, podpora een zaloench na ICT a vzjemn propojenosti v rmci Stedn Evropy Oblasti intervence 2.1 Zlepovn vzjemn propojenosti Stedn Evropy 2.3 Podpora udriteln a bezpen mobility 2.2 Rozvjen 2.4 Podpora ICT a multimodln logistick alternat. een pro spoluprce zlepovn pstupu Priorita 3 IV.PROSTED- zamen Priorita . 3 Odpovdn uvn ivotnho prosted Cl

Odpovdn vyuvn a ochrana ekologickho potencilu Stedn Evropy podporou inovativnch a udritelnch pstup k zenmu vyuvn prodnch zdroj, sniovn rizik a roziovn prodnho prosted. Oblasti intervence 3.1 Budovn vysoce 3.3 Podpora vyuvn kvalitnho P na zklad obnovitel. zdroj zen a ochrany pr. energi a zvyovn zdroj a bohatstv innosti ve vyuvn energi 3.2 Sniovn rizik a dopad prodou i lovkem zpsobench 3.4 Podpora ekologicky etrnch

Priorita 4 KONKURENCESCHOPNOSTzamen Priorita . 4 Zvyovn konkurenceschopnosti a atraktivity mst a region Cl Poslen koncepce polycentrick struktury osdlen, zlepit kvalitu ivota a podporovat udriteln rozvoj mst a region. Oblasti intervence 4.1 Budovn polycentrickch sdelnch struktur a zemn spoluprce 4.2 een zemnch dopad demografickch a socilnch zmn na 4.3 Vyuvn kulturnch zdroj ke zvyovn atraktivity mst a region

Oblast intervence 4.2 obsah Application Manual - Annex 4 Clem tto oblasti intervenc je zmrnn nedoucch dopad demografickch a socilnch zmn na rozvoj mst a region. Akivity maj pispt ke zven kvality ivota oban, dosaen lep sociln integrace a zmrnn segregace. Podpora opaten zamench na pizpsoben mst a region potebm uritch skupin obyvatelstva (nap. starch osob, domcnost svobodnch osob, zdravotn postiench osob, atd.) Realizace nadnrodnch strategi psobcch jako protivha sociln a zemn segregace a integrujcch aspekty obansk asti v ran etap plnovn Aplikace mezisektorovch opaten za elem pizpsoben bytovho fondu souasnm potebm (nap. regenerace obytnch oblast...) a integrace bydlen do politik rozvoje mst a region Podpora opaten zamench na poskytovn veejnch slueb v blzkosti rezidennch tvrt Inovativn een zamen na odstrann nedostatk v oblasti rozvoje mst (nap. bydlen, infrastruktura slueb, dopravn peten, pekky investic) a v poskytovn slueb a infrastruktur (zdravotnictv, zsobovn

vodou, bydlen, atd.) Projekt Q-AGEING (Kvalitn strnut v mstskm prosted) obecn: vytven lepch podmnek pro aktivn strnut (kde star generace m bt dobe integrovanou slokou spolenosti), zejmna uplatnn strnouc genenerace na trhu prac. sil; tak pro lep zen poskytovanch veejnch slueb; cl: aktivn ast starch lid na veejn prospnch pracch a na trhu prce. (Podl zamstnanch v produktivnm vku v rmci populace kles; vrazn narst populace nad 55 let)... rozpoet: 2,6 mil. EUR, 9 partner (LP z Ma.) Projekt: - vyvj, testuje a zavd modely zamstnvn pro seniory. Podporuje formy dobrovolnick prce pispvajc k mezigeneran solidarit v rmci rodiny i mimo n. - vstupy: pilotn akce modely zamstnanosti star generace v souinnosti s mlad vzjemn vpomoc; expertn centrum pro strnouc populaci (k nborm, organizaci akc), doporuen pro veejnou sprvu a podnikatele uren smr v sociln politice (ve zdravotnictv, soc. slubch, bydlen)

- www.qaging.eu Projekt HELPS (Bydlen a domc pe o star a zraniteln lidi a mstn partnerstv v Central-u) obecn: inovativn bydlen a een pe o star generaci cl: poskytovn klovch veejnch slueb (Do roku 2060 m podle odhad DG SANCO vzrst rozpoet EU pro strnouc populaci o 4,75%)... rozpoet: 2,6 mil. EUR, 10 partner (LP z Itlie, zapojen i PP z R = S AV R) Projekt: soustedn na 3 okruhy -1) plnovn a realizace prostor pro bydlen, jen by byly lehce pstupny i star populaci dky vyuit novch technologi a odstrannm izolovanosti v rmci zem; -2) poskytovn kvalitnch slueb pe a zavdn komunitnch st, st sousedstv - 3) nov modely zen veejnch a soukr. zdroj, kter jsou vnovny pi o zraniteln vrstvy obyvatelstva www.central2013.eu

- Katalog zapojen eskch partner do programu OP Central Europe - Akce, Novinky, Forum, PAST EVENTS (taky prezentace); Newsletter The Central European -LIBRARY OUTPUT schvlen projekty a jejich vstupy www.central2013.eu www.strukturalni-fondy.cz Dkuji za pozornost!

Recently Viewed Presentations

 • Motif and Molecular Visualization Toolkit : RasCtrl

  Motif and Molecular Visualization Toolkit : RasCtrl

  Use interface functions to wrap original functions Two Stages of Development II Stage Two: add functions to support motif visualization Motif structure alignment between proteins Demo Build a molecular visualization application in one minute.
 • Forestland Investments - CBD

  Forestland Investments - CBD

  Strategies for Conserving Private Working Forests Charles H. Collins The Forestland Group, LLC Cambridge, MA/Chapel Hill, NC * Timberland Market Trends High volume of deals- driven by industry dispositions.
 • Title Goes Here - GEO

  Title Goes Here - GEO

  The AquaWatch Mission. To improve the coordination, delivery and utilization of water quality information for the benefit of society. The . AquaWatch. Goal. To develop, build & disseminate global capacity and utility of Earth Observation-derived water quality data, products and...
 • Strategic Plan Development

  Strategic Plan Development

  Department of Social Protection (EURES) Department of Social Protection (INTREO) 47 44 34 29 22 10 1 HCAs Referrals from existing staff Advertising on career websites Recruitment agencies Social media Other Department of Social Protection (EURES) Department of Social Protection...
 • Collaboration Policy Programming Tests are individual work. You

  Collaboration Policy Programming Tests are individual work. You

  Also, read the JMU honor code. If you have not done so, read also the course policies. Finally There is an assignment on Blackboard for you to signify that you have read and understood these documents. When you have finished...
 • Meeting integrity challenges with remote monitoring

  Meeting integrity challenges with remote monitoring

  Meeting integrity challenges with remote monitoring What is out there? ... Pipe to Soil Measurement Security Contact Closure Meeting integrity challenges with remote monitoring Integrity DC Volts DC Amps Critical Shunts GPS Interrupters Survey Assist Rect. AC Present Instant OFF's...
 • Black Box Software Testing Special Edition

  Black Box Software Testing Special Edition

  As a primary testing method, it is a problem that it emphasizes unit testing, isolating tests of individual items: Misses feature interactions Misses load-related issues, interaction with background tasks, effects of interrupts Often focuses on the features without considering boundaries...
 • POINTLESS Round 1 Round 2 Finish Words with

  POINTLESS Round 1 Round 2 Finish Words with

  Mary observed that she had head lice again. "For breakfast," boasted Simon, "I ate three shredded wheat." Simon boasted that he had eaten three shredded wheat for breakfast. Dave told Simon to get up. Sue asked Mary how old she...