Hyfforddeiaethau Rachel Searle Eiriolwr Darparwyr Rhanbarthol, De Cymru

Hyfforddeiaethau Rachel Searle Eiriolwr Darparwyr Rhanbarthol, De Cymru

Hyfforddeiaethau Rachel Searle Eiriolwr Darparwyr Rhanbarthol, De Cymru [email protected] Trosolwg or Hyfforddeiaethau Cychwyn ym mis Awst 2011 Rhaglen i ddilyn Skillbuild Swydd ywr canlyniad allweddol, ac maer rhaglen yn cyfrannu at lwybrau clir ar gyfer symud ymlaen Anelir at bobl ifanc 16-17 oed ond gall pobl gymwys 18 oed gymryd rhan hefyd Tair haen Mynediad, lefel 1 a lefel 2 Ymgysylltu Dysgwyr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith

www.ntfw.org Yr Haen Ymgysylltu Ar gyfer dysgwyr nad ydynt yn anelu at swydd neilltuol neu rai y mae rhwystraun eu hatal rhag mynd yn syth i ddysgu galwedigaethol neu fath arall o ddysgu yn Lefelau 1-3 Presenoldeb 12-21 awr Nifer o wahanol amgylcheddau dysgu i baratoir dysgwr ar gyfer gwaith neu ragor o ddysgu Anelir at bobl ifanc a fyddain debygol o ddod yn NEET. Er mai haen lefel mynediad ydyw, gallair gynulleidfa darged gynnwys amrediad eang o lefelau gallu ymhlith pobl nad ydynt yn anelu at swydd neilltuol Ymgysylltu Dysgwyr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith www.ntfw.org

Haen Lefel 1 Ar gyfer dysgwyr syn anelu at alwedigaeth neilltuol ac a all ddilyn rhaglen ar Lefel 1, neu gyfwerth Gallai fod yn fynediad uniongyrchol i haen lefel 1, neu gallai fod wedi symund ymlaen or haen ymgysylltu Maen canolbwyntio ar ddarparu cymwysterau syn asesu cymhwysedd galwedigaethol ar Lefel 1 ond Gall hefyd gynnwys elfennau or rhaglen i fynd ir afael rhwystrau a fyddain atal y person rhag symud ymlaen i waith, dysgu galwedigaethol neu ddysgu arall ar Lefel 2 neu uwch Ymysylltu Dysgwyr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith www.ntfw.org Haen Lefel 2 Dim mynediad uniongyrchol ar y lefel hon

Maen agored i ddysgwyr sydd wedi symud ymlaen o Haen Lefel 1, syn dal mewn Grp Gwarant i Bobl Ifanc ac yn barod ar gyfer gwaith Bydd yr arlwyn cynnwys dysgu wedii alinio wrth fframwaith prentisiaeth yn y maes gwaith y maer dysgwyr wedii ddewis Bydd disgwyl i ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith ganfod cyflogwyr syn recriwtio. Caiff y rheiny eu hannog i gynnig gwaith pan fydd y dysgwr wedi cwblhau cyfnod byr (hyd at 10 wythnos) o hyfforddiant pwrpasol Ymgysylltu Dysgwyr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith www.ntfw.org Crynodeb Llwybr

mynediad Yn uniongyrchol trwy atgyfeiriad gan y gwasanaeth gyrfaoedd Symud ymlaen Ymgysylltu Lefel 1 Dysgu pellach ar lefelau 1-3 mewn 6ed dosbarth neu Sefydliad Addysg Bellach

ac ati; Prentisiaeth; Cyflogaeth neu brentisiaeth Lefel 2 Cyflogaeth neu brentisiaeth Ymgysylltu Dysgwyr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith www.ntfw.org Ffeithiau i ddysgwyr Mynediad ir rhaglen trwy atgyfeiriad gan Gyrfa Cymru Mae Dysgwyr ar yr haen Ymgysylltun cael Lwfans Cynhaliaeth Hyfforddiant heb brawf modd syn cyfateb i Lwfans Cynhaliaeth Addysg o 30 yr wythnos, gyda phrawf modd, pe byddair dysgwr

yn yr ysgol/coleg Mae Dysgwyr ar Lefel 1 neu 2 yn cael lwfans hyfforddiant o 50 heb brawf modd am waith datblygu dysgwyr o 30 awr yr wythnos o leiaf. Caiff ei ostwng pro rata i rai syn mynychu rhan amser Mae gan y Dysgwyr hawl i ddau ddiwrnod o wyliau ym mhob mis calendr ar gwyliau statudol Ymgysylltu Dysgwr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith www.ntfw.org Sut y maer Hyfforddeiaethau yn well na Skillbuild? Mae pob haen yn yr hyfforddeiaethau wedii diffinion glir Maer Haen Ymgysylltun canolbwyntio ar fynd ir afael rhwystrau i gyflogaeth/ddysgu ar lefel uwch Mae gan y Dysgwyr lwybr clir ar gyfer symud ymlaen

Ceir aliniad dewisiadau eraill yn y llwybr 14-19 trwy oriau a lefel Lwfans Cynhaliaeth Hyfforddiant Maer contract yn rhwymor Darparwr Dysgu i ddarparu cymorth ac arweiniad gan anogwr dysgu, yn unol Llwybrau Dysgu 14-19 i bob rhaglen ieuenctid Ymgysylltu r Dysgwr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith www.ntfw.org Camau i Gyflogaeth 18+ Yn achos oedolion 18+ sydd heb fod mewn cyflogaeth ac sydd chadarnhad eu bod yn gymwys ar gyfer Canolfan Byd Gwaith, ceir dau ddewis pendant:Hyfforddiant syn Canolbwyntio ar Waith mewn nifer o amgylcheddau dysgu: hyfforddiant syn canolbwyntio ar alwedigaeth ar lefelau 1, 2 a 3; mynd ir afael rhwystrau rhag dysgu;

ennill y sgiliau eang syn angenrheidiol i gael gwaith, dysgu pellach neu symud ymlaen at Llwybrau i Gyflogaeth Llwybrau i Gyflogaeth Maen cysylltu dysgwyr chyflogwyr neun hyfforddi dysgwyr i gwrdd ag angen penodol yn y farchnad lafur leol Gall dysgwyr gymryd rhan mewn dysgu pwrpasol am hyd at 8 wythnos Learner Engagement through Work Based Learning www.ntfw.org Newidiadau Allweddol Eraill Ymestyn y Gwarant i Bobl Ifanc i olygu lleoli unrhyw berson ifanc cymwys mewn unrhyw ddewisiadau dysgu l-16 yn hytrach na dim ond dysgu seiliedig ar waith fel ar hyn o bryd. Dim mynediad uniongyrchol i L2 mewn rhaglen ieuenctid Fel a welwyd gyda Skillbuild or blaen a rhaglenni eraill

dysgu seiliedig ar waith, bydd Llywodraeth y Cynulliad yn pennu targedau perfformiad ar gyfer y contract, gyda symud ymlaen i swydd neu ddysgu pellach yn ganlyniad allweddol. Ymgysylltu Dysgwr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith www.ntfw.org Materion allweddol ar gyfer darparwyr a rhwydweithiau dysgu Maer haen fynediad Ymgysylltu yn yr Hyfforddeiaethau yn rhan o ddewisiadaur Llwybrau 14-19 fel rhan or ddewislen 16-19. Maen ceisio ymgysylltu dysgwyr na fyddai mewn addysg, gwaith na hyfforddiant fel arall Sut y gellir gwellar cyfathrebu rhwng ysgolion, rhwydweithiau, gyrfaoedd a darparwyr DSW er mwyn sicrhau ymdrech i gynllunior

rhwydwaith a symud ymlaen yn amserol at y dewis lwybr, yn cynnwys sicrhau lleoliadau a swyddi addas? Mae rhwymedigaeth ar ddarparwyr DSW o dan y contract (fel gyda llwybrau eraill 14-19) i ddarparu cymorth anogwyr dysgu. A fydd y rhwydweithiaun cynnig cymorth i ddarparwyr Hyfforddeiaethau i hyfforddi anogwyr dysgu? Sut y gellir cynnwys anogwyr dysgu darparwyr Hyfforddeiaethau mewn digwyddiadau dysgu a gydgysylltir gan y rhwydweithiau? Ymgysylltu Dysgwr trwy Ddysgu Seiliedig ar Waith www.ntfw.org

Recently Viewed Presentations

 • Victims of Crime Higher Modern Studies h the

  Victims of Crime Higher Modern Studies h the

  Title: PowerPoint Presentation Author: MacGregor, Valerie Last modified by: Ritchie, Stuart Document presentation format: Custom Other titles: Helvetica Neue Arial Helvetica Neue Medium Helvetica Neue Light Helvetica Neue Thin Helvetica Light Calibri Comic Sans MS Times White 1_White 2_White PowerPoint...
 • Student Union - Decentralization - California State University

  Student Union - Decentralization - California State University

  Student Union - Decentralization Presentation by: Financing & Treasury September 21 and 30, 2004 Introductions Financing and Treasury Colleen Nickles, Senior Director Rosa Renaud, Senior Financial Manager Angelique Sutanto, Financial Analyst Financial Services Accounting George Ashkar, Senior Director/Controller Lam Le,...
 • Sensors - Georgia Institute of Technology

  Sensors - Georgia Institute of Technology

  Sensors. Chris Davidson. Ari Kapusta. Optical Encoders and Linear Variable Differential Transformers. Overview. Optical Encoders. What is an optical encoder. ... An electro-mechanical device that senses angular (or linear) position or motion. Types of Encoders.
 • DO NOW: AP M.C. Question

  DO NOW: AP M.C. Question

  While the Inca were agrarian, the Aztecs were nomadic. The Aztecs built religious monuments while the Inca did not. Incans were monotheistic while the Aztecs worshipped many gods. The Aztecs developed a system of writing while the Inca did not....
 • Decarbonizing the Us Economy: Pathways Towards a Green New Deal

  Decarbonizing the Us Economy: Pathways Towards a Green New Deal

  Public support for a Green New Deal "Some Democrats in Congress are proposing a Green New Deal bill which would phase out the use of fossil fuels, with the government providing clean energy jobs for people who can't find employment...
 • LWW PPT Slide Template Master

  LWW PPT Slide Template Master

  Fluency-Inducing Conditions (cont.) Fluency-inducing conditions have been explained as resulting from reduced demands on speech motor control and language formation (Andrews et al., 1982). In addition, recent brain imaging studies have made it clear that cortical and subcortical networks are...
 • 3 Catholic Debates in Bioethics: End-of-Life ... - Boston College

  3 Catholic Debates in Bioethics: End-of-Life ... - Boston College

  The sick person in a vegetative state, awaiting recovery or a natural end, still has the right to basic health care (nutrition, hydration, cleanliness, warmth, etc.), and to the prevention of complications related to his confinement to bed.
 • The Big 6 Information Management Model

  The Big 6 Information Management Model

  The Big 6 Information Management Model Dawood Wakefield What is the Big 6 ? An information problem solving strategy Handles any problem, assignment, decision or task. Six steps The Big 6 Steps Task definition Information seeking strategies Location & Access...