NAIN I UVJETI PROVEDBE PODMJERE 6.1. POTPORA ZA

NAIN I UVJETI PROVEDBE PODMJERE 6.1. POTPORA ZA

NAIN I UVJETI PROVEDBE PODMJERE 6.1. POTPORA ZA POKRETANJE POSLOVANJA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA KAKO SE PRIJAVITI NA OPERACIJU 6.1.1. ? Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnm razvoju Zagreb, 18.06.2016. REPUBLIKA HRVATSKA Zakon o poljoprivredi NN30/15 Pravilnik o provedbi Podmjere 6.1.

NN 42/15 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.- 2020. UREDBA (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEA od 17. prosinca 2013. Natjeaj za provedbu podmjere 6.1 NN 104/15 VODI ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I RIBARSTVU (EKPRRiR) VODI ZA KORISNIKE POTPORA IZ EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ

I. PRIHVATLJIVI KORISNICI OPERACIJA 6.1.1. (l. 3. i 6. Pravilnika) Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlai od 40 godina na dan podnoenja Zahtjeva za potporu odgovarajua struna znanja i vjetine prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji PG-a Korisnik NE SMIJE biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva due od osamnaest mjeseci prije podnoenja zahtjeva za potporu. II. NAIN PODNOENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU Upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu ( www.apprrr.hr) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronikom obliku putem AGRONET-a Pri podnoenju Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni uitati u

AGRONET dokumentaciju propisanu Prilogom II. Natjeaja Po zavretku elektronikog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je duan ispisati, ovjeriti/peatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnoenju Zahtjeva za potporu preporuenom potom s povratnicom ili osobno do roka propisanog natjeajem III. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE (Prilog II Natjeaja) III. ADMINISTRATIVNA OBRADA ZAHTJEVA ZA POTPORU Zahtjevi za potporu redoslijedu zaprimanja OBRADA

Prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu utvruje se pravovremenost potpunost udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima broj bodova sukladno kriterijima odabira te iznos prihvatljivih aktivnosti IV. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI (l. 8 . Pravilnika)

PG za koje korisnik trai potporu u trenutku podnoenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veliini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvreni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva iz stavka 1. ovoga lanka za koje korisnik potporu moraju biti upisane u odgovarajue registre sukladno postojeim propisima Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva due od 18 mjeseci prije podnoenja zahtjeva za potporu Korisnik treba biti upisan u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima ili osniva uz upis zemljita u ARKOD sustav i stoke u JRD najkasnije prilikom podnoenja zahtjeva za isplatu prve rate ali ne kasnije od devet mjeseci

nakon dodjele odluke o dodjeli sredstava Ako korisnik nije nositelj PG-a u trenutku podnoenja zahtjeva za potporu, duan je uz zahtjev za potporu priloiti pisani dokaz (ugovor ili drugi pravovaljani dokument) u kojemu su navedeni nain, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva izmeu trenutnog nositelja poljoprivrednog gospodarstva i korisnika Korisnik je duan izraditi poslovni plan u skladu s uputama iz Pravilnika predloak dostupan na web stranicama APPRRR-a http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ definirati ciljeve koje je duan ostvariti u okviru najmanje jedne od prihvatljivih aktivnosti operativno poslovanje do 15 000 , a troak izrade poslovnog plana do najvie 2 500 Korisnik mora imati odgovarajua struna znanja i vjetine za obavljanje

poljoprivredne djelatnosti i to jedno od navedenih: diplomski ili preddiplomski studij iz agronomskog ili veterinarskog smjera zavrenu srednju kolu iz podruja poljoprivrede i veterine radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine dokaz o strunom usavravanju i osposobljavanju U roku od 36 mjeseci od dana donoenja odluke o dodjeli potpore, a ne kasnije od podnoenja treeg zahtjeva za isplatu i pod uvjetom da se te potrebe navedu u poslovnom planu, korisnik mora realizirati zahtjeve (odgovarajua struna znanja i vjetine,) ukoliko iste ne ispunjava u trenutku podnoenja zahtjeva za potporu Korisnik treba biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

najkasnije prilikom podnoenja zahtjeva za isplatu tree rate Korisnik je duan ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konane isplate potpore iz ove mjere Korisnik mora imati uspostavljeno knjigovodstvo/poslovne knjige u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i baviti se poljoprivrednim aktivnostima kao glavnim zanimanjem najkasnije prilikom podnoenja zahtjeva za isplatu tree rate V. OPI UVJETI (l. 17. Pravilnika) Provoenje prihvatljivih aktivnosti

podnoenja zahtjeva za potporu ne smije zapoeti prije Kod podnoenja zahtjeva za potporu korisnik je duan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veliina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva

Korisnik prilikom podnoenja zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema dravnom proraunu Republike Hrvatske Korisnik je duan uz zahtjev za potporu dostaviti Izjavu da mu nisu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive aktivnosti iz poslovnog plana u okviru tipa operacije za koji je podnio zahtjev za potporu od strane sredinjih tijela dravne uprave, jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje dravne potpore Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istih prihvatljivih aktivnosti ostalih EU fondova, ukljuujui i prijavu na natjeaj za dodjelu sredstava Za sve podnijete zahtjeve za potporu izvriti e se procjena poslovnog plana

OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK DUNI SU DOSTAVITI NAVEDENE DOKUMENTE UZ SLJEDEE UVJETE ako su u sustavu PDV-a i/ili imaju vie od 149.500 HRK prometa i/ili imaju samostalnu zatvorenu radnju (da proizvodi i da zadovoljava minimalne tehnike uvjete) moraju dostaviti: Rekapitulaciju primitaka i izdataka za 2014. godinu Popis dugotrajne imovine na kraju 2014. godine Godinju prijavu poreza na dohodak za 2014. godinu ako imaju promet od 80.500 kn do 149.500 HRK moraju dostaviti: Knjigu prometa na kraju 2014. godine Izvjee o paualnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaenom paualnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak ako imaju promet manji od 80.500 HRK moraju dostaviti: Evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda

korisnik koji je u godini prijave na natjeaj u upisan u RPO (Registar poreznih obveznika) na temelju obavljanja odreene (poljoprivredne, umarske ) djelatnosti prvi put mora dostaviti: potvrdu porezne uprave da je upisan u RPO (Registar poreznih obveznika) od xx.xx.2015. godine na temelju predmetne djelatnosti ako se ne radi o nijednoj od navedenih situacija: izjavu korisnika da nije bio obvezan predavati godinju prijavu poreza na dohodak sukladno nacionalnom zakonodavstvu OBVEZNICI POREZA NA DOBIT DUNI SU DOSTAVITI Koji su poslovali u prethodnoj godini GFI-POD za prethodnu financijsku godinu (2014.) s potvrdom o primitku dokumentacije od FINA-e Popis dugotrajne imovine na kraju 2014. godine

Korisnik koji je osnovan u godini prijave na natjeaj: izjava korisnika da je osnovan u godini prijave na natjeaj Korisnik koji je bio u statusu mirovanja: izjava o neaktivnosti sukladno lanku 20., stavku 7. Zakona o raunovodstvu ovjerena od FINA-e (ili potvrda FINA-e da je zaprimila predmetnu izjavu od korisnika za prethodnu financijsku godinu) Ukoliko zakonodavstvo Europske unije propie zahtjeve za dostizanje novih standarda, korisnik moe podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najvie 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni. Korisnici u tekoama u smislu smjernica Europske unije o dravnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u tekoama nisu prihvatljivi kao korisnici.

Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzea prema definiciji iz Priloga Pravilnika koji ispunjava uvjete prihvatljivosti. Izjava o veliini poduzea ovjerena i potpisana od korisnika Korisnik istovremeno ne moe podnijeti zahtjev za potporu za vie od jednog tipa operacije u okviru podmjera navedenih iz ovoga Pravilnika Ukoliko korisnik podnese zahtjev za potporu za vie tipova operacija tijekom jednog Natjeaja, u obzir e se uzeti zahtjev za potporu s ranijim vremenom podnoenja, dok e se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju Ukoliko korisnik podnese vie zahtjeva za potporu unutar jednog tipa operacije tijekom jednog Natjeaja, u obzir e se uzeti zahtjev za potporu s ranijim vremenom podnoenja, dok e se za ostale zahtjeve za potporu izdati odluka o odbijanju Sljedei zahtjev za potporu moe se podnijeti tek nakon izvrene

konane isplate potpore po prethodnom zahtjevu za potporu i svih provedenih aktivnosti predvienih poslovnim planom Preraun teaja eura u kune obavlja se prema mjesenom teaju eura utvrenom od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen zahtjev za potporu objavljenom na mrenoj stranici Europske komisije: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ VI. KRITERIJ ODABIRA (l. 19. Pravilnika) Kriteriji odabira zahtjeva odreeni su u Prilogu Pravilnika. Kriterije odabira odobrava Odbor za praenje ili Privremeni Odbor za praenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020. Da bi ulaganje bilo prihvatljivo za dodjelu potpore, korisnik mora

imati minimalan broj bodova sukladno Prilogu Pravilnika. (Za operaciju 6.1.1. prag prolaznosti je 30 bodova). KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.1.1. iz Priloga Pravilnika Kriterij 1 2 3 4 Bodovi Ekonomska veliina poljoprivrednog gospodarstva 8.000 24.999

5 25.000 49.999 10 Vlasniki status poljoprivrednog gospodarstva 10 Korisnik ima pravo koritenja poljoprivrednog potencijala drugom ugovornom obvezom na period vie od 15 godina 5 Struna sprema i radno iskustvo korisnika

Max. 15 Korisnik ima zavren diplomski (Ms) ili preddiplomski (Bs) studij agronomskog ili veterinarskog smjera 15 Korisnik ima zavrenu srednju kolu iz podruja poljoprivrede ili veterine 10 Korisnik ima 2 godine radnog iskustva na poljoprivrednom gospodarstvu i potvrdu o strunom obrazovanju i osposobljavanju iz podruja poljoprivrede ili veterine koji je priznat od strane nadlenog tijela Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti I. skupina JLS ija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH II. i III. skupina JLS ija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do manje od 100% prosjeka RH

Status zaposlenja korisnika Korisnik je prije podnoenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 3 godine i vie Korisnik je prije podnoenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine 6 7 Max. 10 Korisnik ima pravo koritenja poljoprivrednog potencijala kao vlasnik/posjednik poljoprivrednog potencijala IV. i V. skupina JLS ija je vrijednost indeksa razvijenosti 100% i vie od prosjeka RH 5 Max. 10

Aktivnosti iz poslovnog plana se provode u podrujima sa prirodnim ogranienjima i ostalim posebnim ogranienjima Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na prioritetne sektore voe, povre, stoarstvo Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na ekoloku poljoprivredu, sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i 8 agro-okoline mjere NAJVEI MOGUI BROJ BODOVA PRAG PROLAZNOSTI 7 Max. 10 10 8 6 Max. 10 10

5 10 15 10 90 30 DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA KRITERIJIMA ODABIRA: 1) Ekonomska veliina poljoprivrednog gospodarstva Potvrda o ekonomskoj veliini poljoprivrednog gospodarstva izdana od Savjetodavne slube ne starija od 30 dana na dan podnoenja Zahtjeva za potporu. Pojanjenje: U sluaju da mladi poljoprivrednik preuzima obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt, a nije postavljen za nositelja prije podnoenja Zahtjeva

za potporu, Potvrdu dostavlja za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt koje preuzima. Pogreke korisnika: Potvrda O Ekonomskoj veliini poljoprivrednog gospodarstva starija od 30 dana. 2) Vlasniki status poljoprivrednog gospodarstva Zemljinoknjini izvadak kao dokaz vlasnitva/Posjedovni list kao dokaz posjeda katastarskih estica/ zemljinoknjini izvadak s upisanim ugovorom za koritenje poljoprivrednog zemljita na katastarskoj/im estici/ama (na najmanje 15 godina) koje su temelj izrauna ekonomske veliine poljoprivrednog gospodarstva i ugovor. Zemljinoknjini izvadak/Posjedovni list/zemljinoknjini izvadak s upisanim ugovorom za koritenje poljoprivrednog zemljita na katastarskoj/im estici/ama (na najmanje 15 godina) koje su temelj izrauna ekonomske veliine poljoprivrednog gospodarstva ne starija od 30 dana na dan

podnoenja Zahtjeva za potporu. Tablica za izraun udjela za kriterij odabira 2. Pojanjenje: Predloak tablice se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predloak se uitava u Zahtjev za potporu. Predloak se takoer moe nai i na stranici www.apprrr.hr kartica Ruralni razvoj/ Mjera 6 Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima. Pogreke korisnika: Nije uitan ZK izvadak s upisanim Ugovorom Nije uitan Ugovor o zakupu Struna sprema i radno iskustvo korisnika

Diploma agronomskog ili veterinarskog smjera svjedodba iz podruja poljoprivrede i veterine ugovor o radu iz kojeg je vidljivo radno iskustvo u poljoprivredi ili veterini izjava o radnom iskustvu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i dokument kao dokaz o strunoj osposobljenosti Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti Status zaposlenja korisnika Potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba za mladog poljoprivrednika ne starija od 15 dana na dan podnoenja Zahtjeva za potporu, izdana od Hrvatskog zavoda za zapoljavanje iz koje je vidljivo da se nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba pri podnoenju Zahtjeva za potporu

Pojanjenje: Potrebno za provjeru kriterija statusa zaposlenja mladog poljoprivrednika. Da bi Korisnik ostvario bodove mora se nalaziti u evidenciji nezaposlenih HZZ-a. Aktivnosti iz poslovnog plana se provode u podrujima sa prirodnim ogranienjima i ostalim posebnim ogranienjima Zemljinoknjini izvadak kao dokaz vlasnitva/Posjedovni list kao dokaz posjeda katastarskih estica/ zemljinoknjini izvadak s upisanim ugovorom za koritenje poljoprivrednog zemljita na katastarskoj/im estici/ama (na najmanje 15 godina) koje su temelj izrauna ekonomske veliine poljoprivrednog gospodarstva i ugovor. Zemljinoknjini izvadak/Posjedovni list/zemljinoknjini izvadak s upisanim ugovorom za koritenje poljoprivrednog zemljita na katastarskoj/im estici/ama (na najmanje 15 godina) koje su temelj

izrauna ekonomske veliine poljoprivrednog gospodarstva ne starija od 30 dana na dan podnoenja Zahtjeva za potporu. Tablica za izraun udjela za kriterij odabira 6. Pojanjenje: Predloak tablice se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predloak se uitava u Zahtjev za potporu. Predloak se takoer moe nai i na stranici www.apprrr.hr kartica Ruralni razvoj/Mjera 6 Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima. Pogreke korisnika: Nije uitan ZK izvadak s upisanim Ugovorom Nije uitan Ugovor o zakupu Sve aktivnosti se ne provode na BFO podruju 7) Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na prioritetne sektore

voe, povre, stoarstvo Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju, aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju odnositi najmanje 50% na prioritetne sektore u odnosu na ukupan iznos svih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu. Pogreke Korisnika: Aktivnosti u Poslovnom planu ne odnose na prioritetne sektore vie od 50%. 8) Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na ekoloku poljoprivredu, sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i agrookoline mjere Da bi mladi poljoprivrednik ostvario bodove po navedenom kriteriju mora biti evidentiran u registrima nadlenih institucija koje su nadlene za ekoloku proizvodnju, sustave kvalitete za poljoprivredne proizvode i agro-okoline mjere u trenutku podnoenja Zahtjeva za potporu, a sve aktivnosti prikazane u poslovnom planu se moraju odnositi ili na ekoloku proizvodnju ili sustave

kvalitete za poljoprivredne proizvode ili agro-okoline mjere. Agro-okoline mjere su odreene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 35/15, 53/15, 69/15) u lanku 66. i ne odnose se na integriranu proizvodnju. Pogreke korisnika: Nije upisan u registar ekolokih proizvoa u trenutku podnoenja Zahtjeva za potporu. VANO!!! NAPOMENA VEZANO ZA UVJETE PRIHVATLJIVOSTI I OPE UVJETE Ukoliko korisnik prilikom podnoenja zahtjeva za potporu ne uita dokumentaciju na temelju kojih se utvruju uvjeti prihvatljivosti i opi uvjeti korisniku se izdaje Odluka o odbijanju. NAPOMENA VEZANO ZA KRITERIJE BODOVANJA Ukoliko korisnik prilikom podnoenja zahtjeva za potporu ne uita

dokumentaciju na temelju koje se dodjeljuju bodovi sukladno kriterijima odabira, zahtjevu se nee dodijeliti bodovi za odreeni kriterij odabira to e rezultirati manjim ukupnim brojem bodova. VII. DONOENJE ODLUKE Nakon zavrene administrativne obrade Agencija donosi: Odluku o dodjeli ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ovisno ispunjava li korisnik uvjete prihvatljivosti, ope uvjete i ispunjava li kriterija minimalnog broja bodova tzv. praga prolaznosti. Hvala na panji!

Recently Viewed Presentations

 • Mechanics of Materials Engr 350 - Thin Walled Pressure Vessels

  Mechanics of Materials Engr 350 - Thin Walled Pressure Vessels

  A strain gage mounted at an angle of 25° measures a normal strain of 885 με.The ID of the tank is 1.6 m, and wall thickness is 8 mm. The aluminum tank has an elastic modulus of 73 GPA, and...
 • Flywheels - Home | Department of Chemistry

  Flywheels - Home | Department of Chemistry

  Engineering Problems. High Rotational Speed. Tensile strength of materials. Energy Loss. http://www.youtube.com/watch?v=L2pz1PkhAo8
 • EP-C-12-014 FEV Literature Review: Electrified Vehicle Durability Status

  EP-C-12-014 FEV Literature Review: Electrified Vehicle Durability Status

  Brant Price, Eric Dietz and Jeff Richardson, Life Cycle Costs of Electric and Hybrid Electric Vehicle Batteries and End-of-Life Uses. United States. Blake Dickinson, Jose Baer, Omourtag A. Velev and David Swan, Performance, Management and Testing Requirements for Hybrid Electric...
 • Positive Behaviour Management Policies in Middle School By

  Positive Behaviour Management Policies in Middle School By

  "Now students, I would like you to copy down this information on 'how to knit underwater' into your exercise books" Cartoon. In positive behaviour management practices early adolescent students, those students typically in middle school and experiencing the onset of...
 • Bartholomew Simonson Trombone History Originally the sackbut, smaller

  Bartholomew Simonson Trombone History Originally the sackbut, smaller

  Trombone Style. Differs from all other symphonic instruments in the use of the slide. While most valved instruments switch the position of airflow, the trombone simply extends the size of the closed tube that air and sound waves must travel...
 • OLI Systems, Inc

  OLI Systems, Inc

  Trouble with highly miscible systems - H2SO4, MEG, Methanol, HF - AQ model breaks down. In the 21st century new theories have developed that expand beyond the limitation of this model, the MSE model encompasses all of the AQ model...
 • United States Legal System Three Branches of Government

  United States Legal System Three Branches of Government

  Review. The Constitution is the supreme law of its jurisdiction and 51 major jurisdictions in the U.S. Three branches of government in each jurisdiction - Executive, Legislative, and Judicial.
 • Diapositive 1 - pocson

  Diapositive 1 - pocson

  * * CAPharma 2014 Techniques naturopathiques novembre 2014 Allergies cutanées Aroma : répulsif moustique 15' * novembre 2014 CAPharma 2014 Techniques naturopathiques novembre 2014 CAPharma 2014 Techniques naturopathiques * * Ordonnance 4 Sedatif PC 2 cp toutes les 2 heures,...