Powerpointmal for Rana kommune - VITAMIN W

Powerpointmal for Rana kommune - VITAMIN W

Taksering av nringseiendommer Eiendomsskatteprosjektet 2010 2011 Litt om bakgrunn og status 02/21/20 Forstudie i Desember 2009 januar 2010 ledet frem til flgende konklusjoner i sak til kommunestyret: Eiendomsskattesystemet i Rana var utdatert og lite oversiktelig Takseringsmetoden som ble benyttet var uplitelig og ikke i samsvar med regelverket Takstene er ikke i samsvar med regelverket En stadig kende risiko for at dette kunne medfre midlertidig inntekstbortfall p ca 23 millioner/r Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Kommunestyrets vedtak

02/21/20 I perioden 2010 2011 gjennomfres alminnelig omtaksering av alle eiendomsskatteobjekter i Rana kommune. Det vre seg verker og bruk , nringseiendommer og boligeiendommer (i vedtatt e-skatteomrde). Eiendomsskattevedtekter datert 1. januar 2010 skal gjelde. Takseringsregler datert 1.januar 2010 skal gjelde. Det utnevnes en sakkyndig takstnemnd p 3 medlemmer og med 3 varamedlemmer til erstatning for de nemnder som er nevnt under pkt. 3.46.4 og 3.46.5 i nemndstruktur for Rana kommune. Jfr forslag til eiendomsskattevedtekt av 01. januar 2010. Det utnevnes en sakkyndig ankenemd p 3 medlemmer og med 3 varamedlemmer til erstatning for de nemnder som er nevnt under pkt. 3.46.2 og 3.46.3 i nemndstruktur for Rana kommune. Jfr forslag til eiendomsskattevedtekt av 01. januar 2010. Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011

Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Forprosjekt 02/21/20 Forprosjekt i mars 2009 ledet frem til flgende konklusjoner som ble forelagt rdmannen: Gjennomfring innen fristen 2010 2011 med iverksetting av eiendomsskatt etter nye takster pr. 1. mars 2011 er mulig. Gjennomfringen vil kreve en samordnet og intensiv ressursbruk Gjennomfringen stiller store krav til punktlighet og fremdrift Ansltt kostnadsramme i k-sak p 5 millioner dekker i hovedsak kun innkjp av tjenester/innleie, ikke interne kostnader. Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Litt om omfang

02/21/20 Takseringen omfatter: ca 7.900 eiendommer ca 14.000 bygninger ca 1000 verk og bruk og nringseiendommer Bemanningsbehov - forbruk av ca 14 rsverk - Strste periodevise bemanning ca 30 personer kun i prosjekt - Innkjp av konsulenttjenester totalt ca 4 millioner inkl opplring og taksering v&b - Dataprogrammer ca 2 millioner - Totalkostnad p ca 12.2 million - av dette ca. 8,5 millioner til innkjp av varer og tjenester. Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Status

Besiktigelse og skattetakster ferdig og vedtatt av sakkyndig takstnemnd Antall boligeiendommer 6387 (5553 i 2010) + 834 Antall nringseiendommer 548 (404 i 2010) + 144 Antall verk og bruk 136 (30 i 2010) + 106 Antall ubeb. tomter 786 (300 nring 486 bolig) + 786 Detaljert grunnlag skatt og takst er sendt ut Behandling av kundehenvendelser pgr Registrering av klager pgr Mter med skatteytere pgr Klagefrist 21. mars Klagebehandlingen forutsettes vre sluttfrt til 1. juni 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Praktiske gjennomfring - nring

Strstedelen av nringseiendommer har vrt taksert av konsulentfirma gjennom anbud. Metode er : Bruk av sjablong besiktigelse oppmling Ml er: Takseringen skal s langt som mulig likebehandle like eiendommer Takst skal s langt som mulig gjenspeile en salgsverdi av eiendommene i et fritt og velfungerende marked jf. eiendomsskattelovens bestemmelser Ulikeheter skal ivaretas i strst mulig grad: Ulikheter: Strrelse bruk og funksjonalitet vedlikehold beliggenhet osv 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Praktiske gjennomfring verk og bruk

Alt av verk og bruk har vrt taksert av konsulentfirma gjennom anbud. Metode for fastsetting av takst for verk og bruk er som hovedregel substansverdi. Det vil si realverdi av verk og brukets eiendeler inklusive maskiner og utstyr som tilligger det enkelte verk og bruk. For verk og bruk takseres ogs verdier av ressurser som for eksempel masseforekomster som malm, stein, grus osv. For spesielle nringseiendommer og - verk og bruk kan andre metoder for taksering benyttes bla. avkastningsverdi. Dette er en unntaksregel som er akseptert brukt i kun et ftall tilfeller. Kraftverk fr fastsatt eiendomsskattetakst av sentrale myndigheter etter en srskilt metode. Kommunen har ikke tilstrekkelig kompetanse til utarbeide takster for verk og bruk og benytter i slike tilfeller konsulentfirma med erfaring fra slike takeringer. Nr det gjelder bygningsmasse innenfor verk og bruk benyttes ogs her sjablonger som utgangspunkt for verdiberegning men der vurderingen av bygget i strre grad knyttes opp til hvorvidt det har

verdi utenom den aktuelle bruken. I mange tilfeller har bygg i verk og bruk liten til ingen verdi uten den aktuelle driften. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Metode Bruk av sjablong: Sjablong benyttes for komme frem til en verdi av nybygd bygning med god funksjonalitet. Bygninger er satt i kategorier ut fra hva de er godkjent som Verdier er satt pr. m bruksareal og differensiert ut fra bruk. (viktigste utvalg vises under) Forretningsareal = kr. 5000/m Produksjonsarealer = kr. 5000/m Kjlelager = kr. 6000/m Isolert lager = kr. 4000/m Uisolert lager = kr. 2000/m 02/21/20

For de fleste bygg er det gjort differensiering av arealer avhengig av etasje (etasjefaktor) Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Metode Besiktigelse: Alle eiendommer skal besiktiges ved taksering for eiendomsskatt. Ved besiktigelse kontrolleres det om bygningstype stemmer med det som er registrert. Ved avvik registreres avviket og i noen tilfeller blir dette rettet i matrikkel. Dette gjres for at sjablongtaksten skal bli rettest mulig. Ved besiktigelse gjres en utvendig vurdering av: byggets tilstand og kvalitet. Innvendig vurdering av: bruk av arealene byggets funksjonalitet til den aktuelle bruken Ut fra de vurderingene som blir gjort fastsettes en indre faktor og evt. ytre faktor Indre faktor beskriver antatt verdi av bygget sammenlignet med et tilsvarende nybygg, For nringseiendommer legges det stor vekt

p funksjonalitet og vedlikehold og mindre grad p alder Ytre faktor benyttes ved spesielle forhold ved tomt og plassering. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Metode Oppmling: Oppmling er benyttet for f registrert riktig areal. Hovedregel for nringsbebyggelse: Bygg skal mles innvendig slik at fordeling mellom forskjellige arealkategorier blir registrert. Unntak: rene lagerbygg uten andre funksjoner (Mles utvendig 20 %) bygninger der arealfordeling er oppgitt av eier (noen kontrollml tas) Ved oppmling og besiktigelse tas bilder av takstobjektene.

Data fra oppmling og indre- og ytre faktor fra besiktigelse benyttes i regneark (takstmatrise) slik at det beregnes egne verdier for alle arealkategorier. Verdier fra regneark overfres til datasystemet som takst tomt og takst bygg. Disse gir samlet forslag til eiendomsskattetakst. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Saksbehandling av eiendomsskattetakster Alle eiendomsskattetakster er vedtatt av sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. Det er i takseringen benyttet besiktigelsesmenn som utarbeider grunnlaget til forslag til eiendomsskattetakst og i noen tilfeller (nring og verk og bruk) ogs fremmer forslag til eiendomsskattetakst. Med bakgrunn i opplysninger fra besiktigelsesmenn fremlegger administrasjonen forslag til eiendomsskattetakst for sakkyndig nemnd til vurdering og vedtak.

Sakkyndig nemnd str fritt i vedta takstforslag, endre dette eller returnere det til ny vurdering fr vedtak. Nr sakkyndig takstnemnd har fattet vedtak om eiendomsskattetakst sendes melding om skatt og takst ut til registrert eier av skatteobjektet. For f endret vedtatt eiendomsskattetakst m taksten formelt pklages. Dette gjelder ogs for rene faktafeil. (arealmlinger) 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Skattekrav og klage Skattekravet: Nr eiendomsskatt er lovlig utskrevet forfaller eiendomskattekravet til betaling uavhengig av om skatt og takst er pklaget. Klage p skatt: Skattekravet kan pklages til kommunens skattenemnd hvert r. Klage vil da normalt vre begrunnet i bruk av feil skattegrunnlag NB! klageorganet er ikke eiendomsskattetakstnemnda.

Det kan skes fritak for eiendomsskatt. Sknaden behandles av skattenemnda. For fritak m det dokumenteres at eiendomsskattet vil vre en urimelig belastning i det ret sknaden gjelder. Det er ikke anledning til gi en normalt skattepliktig eiendom fritak fra eiendomsskatt p generelt grunnlag. Lag, foreninger, stiftelser og eiendommer av historisk verdi kan gis fritak av kommunestyret Slike fritak skal omfatte alle eiendommer som faller inn under de kriteriene kommunestyret har bestemt skal kvalifisere til fritak 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Eiendomsskattetakst og klage Eiendomsskattetaksten kan pklages det ret takseringen gjennomfres. Det er fastsatt formelle regler om klage p eiendomsskattetaksten

og disse m flges. Klageform Klagen skal inneholde minimum flgende momenter: 1. Klagers navn og adresse 2. Eiendommens adresse 3. Eiendommens matrikkelbenevnelse (gnr/bnr/fnr/snr) 4. Hva det klages p: (ett eller flere punkter) a. Faktafeil (skal dokumenteres ved tegninger, eller annen dokumentasjon) 1. b. fastsettelse av verdivurdering/indre og ytre faktor (skal vise til tilsvarende eiendommer med annen verdivurdering) 2. c. krav om fritak (skal dokumenteres ved uttalelse fra lokal museal myndighet) 3. d. bruk av takseringsmetode (kun strre nring/verk og bruk) 4. e. faktagrunnlaget for eiendomsskatt (m dokumenteres) 5. Klage p skatt og takst skal fremsettes skriftlig inne 21 mars i det r melding om skatt og takst sendes ut. (takseringsret). 6. Sakkyndig nemnd kan bestemme at klager mottatt etter fristens utlp skal tas opp til behandling. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Saksgang ved klagebehandling

Behandling av klager: Behandlingsmte avviker etter hvilken kategori klagen kommer i. Flgende rutine skal flges ved behandling av de enkelte kategorier Reelle klager (kategori 1-5) behandles etter den kategori som er mest omfattende kategori 1 Klage angende faktafeil (feil p grunn- og bygningsarealer) Administrasjonen retter faktafeil som er reelle og ny takst legges frem for sakkyndig nemnd til vedtak. Ny melding om skatt og takst sendes ut med ny klagefrist. Ved endring av skatt godskrives eller tilleggsfaktureres endring ved neste terminfakturering Dersom administrasjonen ikke finner at det foreligger faktafeil skal det opplyses om grunnlaget for avslag p retting av faktafeil 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Saksgang ved klagebehandling

Kategori 2 Klage p verdivurdering (indre og ytre faktor) Administrasjonen gjr en ny vurdering av fastsettelse av indre og ytre faktor og evt. gjennomfrer ny befaring fr takst legges frem til vedtak. Dersom takstforslaget fra 1. vedtak opprettholdes behandles klagen av sakkyndig ankenemnd Ved medhold i klagen sendes ny melding om skatt og takst ut med ny klagefrist. Dersom tidligere vedtak opprettholdes i sakkyndig ankenemnd sendes melding om opprettholdelse av tidligere vedtak og informasjon om muligheten til bringe takseringen inn for rettsapparatet. Ved endring av skatt godskrives eller tilleggsfaktureres endring ved neste terminfakturering 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Saksgang ved klagebehandling Kategori 3 Klager som angr fritak (eiendommen burde vrt fritatt) Administrasjonen gjr en vurdering av om eiendommen fyller ndvendige kriterier for fritak. Administrasjonen fremme forslag for kommunestyre om at fritak skal avsls

eller innvilges Nr kommunestyret har behandlet saken sendes melding om vedtak til klager. Kommunestyrets vedtak kan ikke pklages. Ved innvilgelse av fritak skal innbetalt eiendomsskatt godskrives ved neste terminfakturering. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Saksgang ved klagebehandling Kategori 4 og 5 Klage p bruk av takseringsmetode og faktagrunnlaget for eiendomsskatt (nringseiendommer/verk og bruk) Administrasjonen gjr en vurdering om bruk av takseringsmetode og faktagrunnlag. Det skal benyttes sakkyndig- og juridisk bistand i arbeidet. Det kan gjennomfres en ny taksering av innleid sakkyndig fr ny takst legges frem til vedtak i sakkyndig nemnd Ny melding om skatt og takst sendes ut med ny klagefrist. Ved ny klage behandles klagen av sakkyndig ankenemnd. Dersom tidligere vedtak opprettholdes i sakkyndig ankenemnd sendes melding om opprettholdelse av tidligere vedtak og informasjon om

muligheten til bringe takseringen inn for rettsapparatet. Ved endring av skatt godskrives eller tilleggsfaktureres endring ved neste termin Kategori 6 vrige klager av politisk karakter Administrasjonen samler disse klagene og oversender disse til politisk utvalgssekretariat uten innstilling 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Endringer i eiendomsskattetakst omtaksering Endelig eiendomsskattetakst str fast i 10 r med mindre det skjer endringer p eiendommen som medfrer at enten skattetakstnemnda eller eier av eiendommen krever omtaksering. Dette vil i hovedsak gjelde : hvis det oppstr verdikning ved oppfring av nye bygg eller gjennomfring store renoveringsarbeider p eiendommen hvis det oppstr store verdireduksjoner som flge av naturskader, brann eller ved stort forfall.

For verk og bruk der driften opphrer eller utstyr fases ut eller nytt utstyr fases inn. Omtakseringer avhenger av at kommunen eller eier krever dette. Kommunen vil kreve omtakseringer der det skjer endringer som er sknadspliktig etter plan og bygningsloven. Omtaksering som flge av endringer som ikke er sknadspliktig avhenger av at eier krever omtaksering. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Takstenemnder eiendomsskatt Sakkyndig nemnd Medlemmer Johan Petter Rssvoll Audhild Srfjordmo Johnny Svartkjneng Varamedlemmer Torild Mastermo Bjrn Erik Jakobsen Ivar Brendberg 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011

Takstenemnder eiendomsskatt Sakkyndig ankenemnd Medlemmer Sissel Brufors Jensen Tommy Nystad Stein Hovind Varamedlemmer June Gladis Wie Vigdis Seljeli Angelsen Kjell Mjelle 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Skatteret (promille) og fritak Kommunestyrets eiendomsskattevedtak fastsetter flgende om promille: Generell skattere 7 promille Srskilt skattere for bolig 2 promille bunnfradrag for godkjente selvstendige boenheter kr. 400.000/pr enhet

Dette medfrer at det for nringseiendommer og verk og bruk kreves 7 promille av eiendomsskattetakst i eiendomsskatt. For boliger gis det et fradrag p kr. 400.000 i eiendomsskattetakst for hver godkjente selvstendige boenhet p eiendommen fr det kreves 2 promille i eiendomsskatt p restbelpet. Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter 7. Forslag til eiendommer som skal fritas vil bli lagt frem til kommunestyret for endelig godkjenning. Fritak etter 7 Omfatter ca 45 eiendommer Totalt er det, med lovfestet fritak 5 og kommunalt fritak 7, 566 eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt Dette inklusive friarealer, veg samt kommunale, fylkeskommunale og statlige eiendommer. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Skatteproveny

Med vedtatt skattere er proveny forelpig beregnet til totalt ca kr. 94 millioner uten fritakseiendommer Eiendommer med fritak utgjr ca 6 millioner Kommunale, fylkeskommunale og statlige eiendommer utgjr ca 5,66 millioner av dette vrige fritak lag foreninger mm utgjr kr. 340.000 Bolig og fritidsbolig Borettslag Landbruk Bolig-Nring Ubebygde tomter bolig Beskatning bolig Nring Verk og bruk Ubebygde tomter nring Totalt nring 02/21/20 E-skatt totalt Ant. avtaler Ant.boenh. E-skatt pr.avtale E-skatt pr. boenhet 15 483 024 6 230 6 999 2 636 2 392 5 533 606 150 2 649

33 941 1 959 18 230 7 7 3 860 1 802 79 810 486 0 145 21 114 670 6 873 9 655 3 072 2 187 12 569 445 59 859 513 482 853 72 911 811 548 136 300 46 2

22 937 440 143 1 610 984 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Inntekt p eiendomsskatt fr og n Forholdet 20110 - 2011 I 2010 var inntektene ca 69,5 millioner derav kraftskatt ca 46,5 millioner. de vrige 23 millioner fordelte seg p: Bolig ca 11,5 millioner Nring 11,5 millioner For 2011 er forelpige anslag fr klagebehandling p ca 94 millioner. Dette fordeler seg p: Boligbeskatning ca 21 millioner Nrings og forretningsdrift 13 millioner Verk og bruk inklusive kraft p 60 millioner Eiendomsskatt p kraft utgjr ca 45 millioner av dette. 02/21/20

Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Endringer i eiendomsmassen 02/21/20 Antall Antall Antall Antall boligeiendommer 6387 (5553 i 2010) + 834 nringseiendommer 548 (404 i 2010) + 144 verk og bruk 136 (30 i 2010) + 106 ubeb. tomter 786 (300 nring 486 bolig) + 786 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Eiendoms- og oppmlingsavdelingen Bakgrunn for kninger Bolig:

Hovedgrunnen til kning i inntekt p boligsiden er beskatning av eiendommer og boliger som tidligere ikke har vrt skattlagt og - kte boligarealer. Borettslag og leiligheter utgjr en stor andel av denne kningen samt at oppmling av bygningsmassen har vist store arealavvik p enkelt eiendommer. Det er registrert over 900 nye boligeiendommer og mer enn 4000 nye boenheter i forhold til tidligere taksering Gjennomsnitt skattetakst pr. boenhet er ca 1,5 mill og pr. boligeiendom eksklusive borettslag er ca 1,75 mill Nring: For nringsbeskatningen er kningen i takstgrunnlaget hovedgrunn for inntektskningen. Det er ca 140 nringseiendommer som tidligere ikke har hatt eiendomsskatt og disse er n fanget opp. Mange nringseiendommer har hatt svrt gamle takster. Ved nytaksering er det gjort en taksering der nringseiendommenes reelle verdi skal gjenspeiles i taksten. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Bakgrunn for kninger For verk og bruk er det en kning p ca 15 millioner i inntekt. I tidligere

taksering var kun kraft og el. inkludert i verk og bruk. Ved nytaksering er det gjort en gjennomgang av eiendommene med tanke p fordeling av eiendommene innenfor eiendomsskattelovens grupperinger for eiendommer. Dette har gitt en kning p eiendommer innenfor verk og bruk p 106 eiendommer. Noen av disse har tidligere vrt taksert som nring. Store deler av virksomheten innenfor Industriparken, tidligere koksverksomrde, Rana Gruber og en del virksomhet p Ytteren, Bsmoen og Gruben er n korrekt plassert innenfor kategorien verk og bruk. En god del av de eiendommene som n er kommet inn i kategorien verk og bruk har hatt svrt gamle takster eller ikke vrt taksert tidligere. Dette gjelder bla. en del energioverfringsnett, telenett og lignende. 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011 Forhold til andre kommuner i Nordland Boligbeskatning sammenligning andre kommune: Kostratall for 2010 er ikke tilgjengelige s tall 2009 er benyttet. I Nordland varierer eiendomsskatt p boliger fra kr. 200 til 5200 for standard enebolig p 120 m. Gjennomsnitt for Nordland var i 2009 kr. 2413 for standardboligen. Den nybygde Standardboligen p 120 m i Rana hadde i 2010 en skattebelastning p kr. 1497 uavhengig av bygger og standard. Den samme boligen vil f eiendomsskatt p kr. 1996 fra og med 2011 dersom denne er nyoppfrt. Samme bolig ned normal standard oppfrt i perioden 1987 til 1997 vil f eiendomsskatt p kr. 1466 i ret fra 2011.

Nr det gjelder nringslivet er det vanskelig sammenligne skattenivet direkte ut fra statistikk ettersom nringslivet varierer sterkt fra kommune til kommune. Promillesats for nring og verk og bruk er varierende men med hovedvekt p 7 promille Bod 2,9, Narvik 7, Brnny 7 Vefsn 7, Fauske 7 02/21/20 Eiendomsskatteprosjektet 2010 - 2011

Recently Viewed Presentations

 • Territorial Morphology - Loudoun County Public Schools

  Territorial Morphology - Loudoun County Public Schools

  State = Country Territorial Morphology Shapes Compact States Distance from center to boundaries is the same If capital is in center, eases ability to rule Allows for good communication Prorupted States A compact state with a large projecting extension -...
 • The Constitution

  The Constitution

  Southern states wanted just as many representative as northern states. Northerners, who had the majority of the population thought it up surd. South argument. North argument. How did they reach a compromise? 3/5 compromise. Senate: Every state has two senators....
 • Writing for the Newspaper

  Writing for the Newspaper

  Writer uses a narrative style (begin introducing main characters, conflict, setting, etc.) to make the reader feel the drama and want to know what's going to happen next. Storytelling Lead Example. ... Use only the verb "said" in journalistic writing.
 • 490dp Introduction - New York University

  490dp Introduction - New York University

  490dp Introduction Robert Grimm
 • Ellijay Telephone Company - Rural Broadband - Presentation

  Ellijay Telephone Company - Rural Broadband - Presentation

  Where ETC is Going. Growing Private Partnerships. Community Fiber Optics Builds. Continued strategic investments. Supporting technology evolution, demand and network reliability. Crowd-Funding Approach {Market > Set Goals > Get Commitments > Launch when goal is met} Providing wholesale services to...
 • Hadith e Jibreel (A.S) - Rawal College Of Dentistry

  Hadith e Jibreel (A.S) - Rawal College Of Dentistry

  Hadith-e-Jibreel (A.S) (Narrated by Hazrat Umar Ibn Al-Khattaab) A stranger came & asked four questions from Holy Prophet Muhammad (S.A.W): ... Uswa-e-Hasana) 3. If one imagines presence of Allah, he will never perform salaat in a hurry and carelessly. 4....
 • 1 2019 STUDENT CODE OF CONDUCT & STUDENT

  1 2019 STUDENT CODE OF CONDUCT & STUDENT

  (v) has received an evaluation rating of proficient or above on the performance standards for each year of the provisional license, and such evaluation was conducted in a manner consistent with the Guidelines for Uniform Performance Standards and Evaluation Criteria...
 • IATUL 2016 Charting Our Course Through Reframing: Library

  IATUL 2016 Charting Our Course Through Reframing: Library

  IATUL 2016. Charting . O. ur . Course . Through . Reframing: Library Leadership in a Sea of Change . June 6, 2016. Bruce Fyfe, Nicole Nolan, Catherine Steeves