Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint

Porovnvanie dajov RIS a Eduzber (September 2017 - SFaR) 1 Porovnanie niektorch vybranch globlnych dajov IACI celkov poet iakov poet iakov s inm vyuovacm jazykom poet iakov s bilingvlnym vyuovanm poet iakov v nultom ronku celkov poet zalenench iakov poet iakov v pecilnych triedach EDUZBER RIS Rozdiel Poznmka 693 217 40 415 13 411 3 585 37 894 26 109 629 031 39 868 5 799 4 906 19 902 20 821 -64 186 -547 -7 612 1 321 -17 992 -5 288 poet ostatnch iakov poet iakov vo vzbe - trieda 6 717 341 7 996 9 025 1 279 8 684 poet iakov vo vzbe - individulne vyuovanie poet iakov vo veernom stdiu celkov poet iakov - nepovolen triedy 36 6 325 364 799 3 679 208 763 -2 646 -156 25 330 24 279 -1 051 1 172 0 -1 172 iaci zo SPZ - ben triedy 41 485 39 590 iaci v hmotnej ndzi - ben triedy 19 381 24 797 iaci zo SPZ - portov triedy triedy 167 21 204 poet iakov v portovch triedach je v 21 037 Eduzbere 9 236, resp. v RISe 4 090 iaci v hmotnej ndzi - portov triedy iaci zo SZP v M 123 17 12 540 16 12 417 -1 poet tried na Z jazyk nrodnostnej meniny je vykzan poet iakov zo SZP aj na -1 895 pecilnych kolch - to u neme by !!!! 5 416 2 Porovnanie potu zamestnancov ZAMESTNANCI Eduzber RIS Rozdiel Zamestnanci - koly: PT1-spolu 52 769,84 36 843,71 -15 926,13 Zamestnanci - koly : PT2-spolu 5 024,60 3 252,60 -1 772,00 Zamestnanci - M: PT1-spolu 0,00

1,00 1,00 Zamestnanci - M: PT2-spolu 317,17 16,42 -300,75 3 Niektor vybran daje za SO Poloka Poet SO V kolch, ktor nedali daje do RISu bolo v Eduzbere iakov: Poet iakov celkom EDU Rozdiel RIS Eduzber RIS 450 % 414 -36 92,0 121 576 -18 624 86,7 11 668 140 200 Z toho poet kl, ktor nieo vyplnili, ale celkov poet iakov maj 0 7 V Eduzbere v tchto kolch bolo iakov: 1 449 Poet kl kde celkov poet iakov sadol 282 Poet iakov iadanch na trhu prce 1 490 65 662 64 172 4 406,8 Poet iakov nad rozsah potrieb trhu prce 7 512 3 427 -4 085 45,6 Poet iakov v triedach nepovolench VZN 315 167 -148 53,0 4 SO s 0 potom iakov. resp. vekm rozdielom v celkovom pote iakov Typ Kd Zriaovate Kraj Nzov prvneho subjektu- 0 iaci celkom Obec Ulica Poet iakov iakov PoetRIS Eduzber V VTV Trnavsk samosprvny kraj TV Obchodn akadmia Sere Mldencka 158/5 176 0 V VTV Trnavsk samosprvny kraj Stredn zdravotncka kola - Egszsggyi TV Kzpiskola Dunajsk Streda portov 349/34 235 0 V VTV Trnavsk samosprvny kraj TV Stredn odborn kola obchodu a sluieb Trnava Lomonosovova 2797/6 458 0 S

S741 Skromn stredn odborn kola s.r.o. ZA Skromn stredn odborn kola Doln Kubn SNP 1202/14 91 0 S S392 Obianske zdruenie AMOS Trenn TC Skromn stredn odborn kola Trenn M. R. tefnika 379/19 170 0 V VBB Banskobystrick samosprvny kraj BB Stredn priemyseln kola Samuela Mikovniho Bansk tiavnica Akademick 13 308 0 S S210 PaedDr. Jozef Vako PO Skromn stredn odborn kola Masarykova 2 11 0 Typ Kd Zriaovate Kraj Preov Nzov prvneho subjektu - anomlie Obec Ulica Poet iakov iakov PoetRIS Eduzber V VBA Bratislavsk samosprvny kraj BA Spojen kola Ivanka pri Dunaji ul. SNP 30 546 1 V VTV Trnavsk samosprvny kraj TV Stredn priemyseln kola elektrotechnick Pieany Brezov 2 369 3 V VZA ilinsk samosprvny kraj ZA Spojen kola Nin Hattalova 471 605 5 V VBB Banskobystrick samosprvny kraj BB Stredn odborn kola Revca Gen.Viesta 6 153 1 S S664 kola istoty a ndeje, o.z. Skromn stredn odborn kola obchodu a BB sluieb Oov Partiznska 8 108 1 V VKE Koick samosprvny kraj KE Stredn odborn kola Koice-Juh Gemersk 1 279 2 SO ktor nevykzali daje v RIS

Typ Kd Zriaovate Kraj Nzov prvneho subjektu-nevyplnili vbec Obec Ulica Poet iakov Eduzber V VBA Bratislavsk samosprvny kraj BA Stredn odborn kola technick Bratislava-Petralka Vranovsk 4 127 V V VBA VBA Bratislavsk samosprvny kraj Bratislavsk samosprvny kraj BA BA Stredn odborn kola masmedilnych a informanch tdi Obchodn akadmia Bratislava-Raa Bratislava-Petralka Kadnrova 7 Dudova 4 314 249 V VBA Bratislavsk samosprvny kraj BA Spojen kola s vyuovacm jazykom maarskm Senec Lichnerova 71 113 S V S180 VBA Johannes Senio Service s.r.o. Bratislavsk samosprvny kraj BA BA Skromn stredn odborn kola Johannes Senio Service Stredn odborn kola dopravn Bratislava-Petralka Bratislava-Ruinov Lachova 1 Kvaalova 20 34 198 V VBA Bratislavsk samosprvny kraj BA Stredn odborn kola zhradncka Gustva ejku Malinovo Bratislavsk 44 S S016 Ing. Elena Strakov BA Skromn stredn pedagogick kola Bratislava-Podunaj.Biskupice Bielorusk 1 317 V S V S VBA S018 VBA S457 Bratislavsk samosprvny kraj IP s.r.o. Bratislavsk samosprvny kraj EDUKACIA - AMARO DROM BA BA BA BA Stredn odborn kola automobilov a podnikania Skromn obchodn akadmia Stredn odborn kola chemick Skromn stredn odborn kola Senec Bratislava-Petralka Bratislava-Ruinov Hna Kysuck 14

Kremnick 26 Vlie hrdlo 50 Francisciho 372 98 190 233 140 S V V V S019 VTV VTV VTC PhDr. PaedDr. Attila Takcs Trnavsk samosprvny kraj Trnavsk samosprvny kraj Treniansky samosprvny kraj TV TV TV TC Skromn stredn odborn kola - Magn Szakkzpiskola Stredn odborn kola Stredn zdravotncka kola Stredn umeleck kola Sldkoviovo Senica Trnava Trenn Fukova 426 V. P. Ttha 31 Daxnerova 6 Stanin 8 99 406 591 517 V V VTC VZA Treniansky samosprvny kraj ilinsk samosprvny kraj TC ZA Stredn odborn kola stavebn Emila Bellua Stredn zdravotncka kola Trenn Doln Kubn Stanin 4 M. Hattalu 2149 312 267 C C59 Rmskokatolcka cirkev, ilinsk diecza ZA Pedagogick a Socilna akadmia sv. Mrie Goretti adca Horn 137 364 C V C59 VZA Rmskokatolcka cirkev, ilinsk diecza ilinsk samosprvny kraj ZA ZA Stredn zdravotncka kola sv. Frantika z Assisi Stredn odborn kola stavebn adca ilina Horn 137 Tulipnova 2 210 547 S V S815 VBB Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. Banskobystrick samosprvny kraj BB BB Skromn stredn odborn kola polytechnick DSA Stredn odborn kola - Szakkzpiskola Nitra Tornaa Novozmock 220 afrikova 56 433 280 V V VBB VBB Banskobystrick samosprvny kraj Banskobystrick samosprvny kraj BB BB Stredn odborn kola hotelovch sluieb a dopravy Stredn odborn kola sluieb a lesnctva Luenec Bansk tiavnica

Zvolensk cesta 83 Kolpask 1586/9 717 367 S S S372 S528 Eurpske vzdelvacie stredisk pre povolanie a spolonos n.o., Europische Bildungswerke fr Beruf und Gesellschaft e.V. Biela voda, n.o. BB PO Skromn stredn odborn kola pedagogick EBG Skromn spojen kola Brezno Kemarok kolsk 5 ul. Biela voda . 2 373 270 V V V V VPO VPO VPO VPO Preovsk samosprvny kraj Preovsk samosprvny kraj Preovsk samosprvny kraj Preovsk samosprvny kraj PO PO PO PO Stredn odborn kola Stredn umeleck kola Spojen kola Juraja Henischa Stredn odborn kola Kemarok Kemarok Bardejov Vysok Tatry Kunierska brna 349/2 Slavkovsk 19 Slovensk 5 Horn Smokovec 26 635 136 418 293 V V V V VKE VKE VKE VKE Koick samosprvny kraj Koick samosprvny kraj Koick samosprvny kraj Koick samosprvny kraj KE KE KE KE Stredn odborn kola veterinrna Stredn odborn kola automobilov Stredn odborn kola technick Spojen kola Koice-Barca Koice-Juh Michalovce Dobin Nm.mladch ponoho. 3 Moldavsk cesta 2 Partiznska 1 Zimn 96 298 519 808 528 S S239 SEZ Krompachy a.s. KE Skromn spojen kola SEZ Krompachy Krompachy Maurerova 55 192 Poet iakov RIS 75 6 Niektor vybran daje za pecilne koly Kategria + poet iakov SMS EDU RIS Rozdiel Podiel 1 144 0 -1 144 0,00% SMS- zdrav. Zar

434 0 -434 0,00% SOSSP (pecilne SO) 408 201 -207 49,26% 4 748 4 305 -443 90,67% 561 559 -2 99,64% 17 614 15 914 -1 700 90,35% 1 455 0 -1 455 0,00% SPOU (OU + prakt. koly) SSS ( pecilne GY) SZS SZS-zdrav. Zar Poet kl SOSSP (pecilne SO) SPOU (OU + prakt. koly) SSS ( pecilne GY) SZS EDU RIS Rozdiel Podiel S nulovm Sadol poet potom iakov iakov 12 8 -4 66,67% 1 6 115 109 -6 94,78% 4 92 3 4 1 133,33% 0 2 209 206 8 157 -3 98,56% 7 pec. koly ktor nevykzali daje v RIS Kategria Typ Kd Nzov zriaovatea Kraj Nzov prvneho subjektu Obec Ulica Eduzber SOSSP K KBA Okresn rad Bratislava BA Stredn odborn kola pre iakov so sluchovm postihnutm Bratislava-Ruinov Koceova 26

60 SOSSP K KBA Okresn rad Bratislava BA Spojen kola Mokrohjska cesta 3 47 SPOU K KBA Okresn rad Bratislava BA Stredn odborn kola pre iakov so sluchovm postihnutm Bratislava-Ruinov Koceova 26 SPOU K KBA Okresn rad Bratislava BA Spojen kola Bratislava-Karlova Ves Dbravsk cesta 1 26 SPOU K KBA Okresn rad Bratislava BA Spojen kola Bratislava-Dbravka Dolinskho 1 14 SZS V VBA Bratislavsk samosprvny kraj BA Zkladn kola a Gymnzium pre iakov so veobecnm intelektovm nadanm Bratislava-Nov Mesto Teplick 7 SZS K KBA Okresn rad Bratislava BA Spojen kola Bratislava-Karlova Ves Dbravsk cesta 1 SZS K KBA Okresn rad Bratislava BA Spojen kola Bratislava-Dbravka Dolinskho 1 SZS S S242 PaedDr. Andrej Argal TV Skromn lieebno-vchovn sanatrium Senec Dialnin 1 50 SPOU K KZA Okresn rad ilina ZA Spojen kola interntna ilina Fatransk 3321/22 86

SOSSP K KBB Okresn rad Bansk Bystrica BB Reedukan centrum Tornaa Mierov 137 28 SPOU K KBB Okresn rad Bansk Bystrica BB Reedukan centrum Tornaa Mierov 137 17 SPOU S S528 Biela voda, n.o. PO Skromn spojen kola Kemarok ul. Biela voda . 2 SOSSP K KKE Okresn rad Koice KE Spojen kola Koice-Vyn Optske Opatovsk cesta 97 27 SPOU K KKE Okresn rad Koice KE Spojen kola Koice-Star Mesto Vojensk 13 15 Bratislava-Karlova Ves RIS 6 322 77 250 163 8 pec. koly s 0 potom iakov Kategri Typ Kd a Nzov zriaovatea Kraj Nzov prvneho subjektu Obec Ulica SZS K KBA Okresn rad Bratislava BA Lieebno - vchovn sanatrium Bratislava-Nov Mesto Hrdlikova 21 SPOU K KBA Okresn rad Bratislava BA Spojen kola Pezinok Komenskho 25 SZS K KTV

Okresn rad Trnava TV Lieebno vchovn sanatrium akany Eduzber RIS 32 0 7 0 akany 7 32 0 Na dolinch 27 10 0 SZS S S798 Obianske zdruenie AUTIS TC Skromn zkladn kola pre iakov s autizmom alebo almi prekluzvnymi vvinovmi poruchami Trenn SZS K KNR Okresn rad Nitra NR Lieebno - vchovn sanatrium Nitra Pri katieli 1 11 0 SZS K KZA Okresn rad ilina ZA Lieebno - vchovn sanatrium ubocha ubochnianska dolina 610/6 32 0 SZS K KPO Okresn rad Preov PO Spojen kola Hanuovce nad Topou Kukorelliho 552 82 0 SOSSP K KPO Okresn rad Preov PO Reedukan centrum Spisk Hrhov Osloboditeov 36 42 0 SPOU K KPO Okresn rad Preov PO Reedukan centrum Spisk Hrhov Osloboditeov 36 6 0 SPOU K KPO Okresn rad Preov

PO Odborn uilite interntne Poprad robrova 20 98 0 SPOU K KPO Okresn rad Preov PO Spojen kola Hanuovce nad Topou Kukorelliho 552 9 0 SZS K KKE Okresn rad Koice KE Lieebno - vchovn sanatrium Koice-Vyn Optske Teedkova 3 62 0 SZS K KKE Okresn rad Koice KE pecilna zkladn kola Koice-Nad jazerom Rovnkov 11 100 9 0 pec. koly, ktor nevykzali iakov v prslunch kategrich Eduzberu Kateg Ty Kd ria p Nzov zriaovatea Kr aj Nzov prvneho subjektu V Eduzbere neboli kategrie Obec Ulica SPOU V Okresn rad KBA Bratislava Spojen kola Bratislava-Karlova Ves SZS V Okresn rad KBA Bratislava Zkladn kola pre iakov s autizmom Bratislava-Nov Mesto Hlkova 54 V Okresn rad Bansk KBB Bystrica Stredn odborn kola pre iakov so sluchovm postihnutm interntna Kremnica SSS Eduz RIS ber Mokrohjska cesta 3 44 38 Kutnohorsk 675/20 3 10 akujem za pozornos . 11

Recently Viewed Presentations

 • Six Principles of the Constitution

  Six Principles of the Constitution

  Explain the six principles of the Constitution. Essential Skills. Collaborate towards a creative outcome (CR-7) ... Ipad. You will have 90 seconds to watch each video. As you watch the videos, fill in the information on the chart for each...
 • Role Based Training Role : SE,SSE Module 1,2:

  Role Based Training Role : SE,SSE Module 1,2:

  There is no risk analysis. There is no estimation of time and cost of the project. There is no proper plan. ... Decision Table. GUI testing. Batch Processing Testing. Report Testing. Exception Testing. ... Prepare the KT Plan. Prepare &...
 • 7.6 Apply to Sine and Cosine Ratios - Mr. Hubarth's Website

  7.6 Apply to Sine and Cosine Ratios - Mr. Hubarth's Website

  Sine and Cosine Ratios. Let ∆??? be a right triangle with acute angle A. ... Find sinSand sinR. Write each answer as a fraction and as a decimal rounded to four places. sin. S = opp. hyp = RT. SR...
 • Bromide Photo-oxidation Sensitized to Visible Light in Consecutive

  Bromide Photo-oxidation Sensitized to Visible Light in Consecutive

  Br 2 ·- is a promising electron source for solar fuels applications; can be formed from visible light. Unusual PL behavior during Br- titration (quenching and re-formation) is a result of the unique electronics of the 'deeb' ligand. Increasing absorption...
 • The Best Of You Are The Best To

  The Best Of You Are The Best To

  The best of you are the best to their women; Lead by example Summary May 19th, 2017 The teachings of Islam guide us in every matter. May 19th, 2017 Responsibilities of a Man May 19th, 2017 Responsibilities as a Husband...
 • Multifamily Updates/Enterprise Income Verification TRACS Spring Meeting June

  Multifamily Updates/Enterprise Income Verification TRACS Spring Meeting June

  HSC Starting Sept 14 2009 CAC Before Dec 01 2009 HSU Before March 01 2010 CAU Before June 01 2010 What's New for EIV 9.0 (cont.) Major Enhancements New link to EIV Welcome Page from the navigational panel (from EIV...
 • Discussion of the paper: "Banking Activities on Local Output ...

  Discussion of the paper: "Banking Activities on Local Output ...

  Massimo Coletta and Riccardo De Bonis (Bank of Italy) ... 29 November - 1 December 2010 * Motivation Non-financial assets make up, together with financial assets, household total wealth Real assets may impact on consumption (the "wealth effect") and are...
 • New Drug Update 2011 - Amazon S3

  New Drug Update 2011 - Amazon S3

  Belviq® (locaserin) Approved as an adjunct to a reduced caloric diet and increased activity for chronic weight management in adult with a BMI of >30 or >27 in presence of type 2 diabetes, hypertension, or dyslipidemia