Radītāja Īpašību Izpausme Cilvēka Kā Radījuma Būtībā

Radītāja Īpašību Izpausme Cilvēka Kā Radījuma Būtībā

RADTJA PABU IZPAUSME CILVK K RADJUM fizisks un gargs veselbas aspekt ENOKS BIIS, Dr.med. LU MF asoc.prof. Zintnes un reliijas dialoga sekcija Latvijas Universittes Teoloijas fakulttes konferenc 12.02.2016. Prezentcijas plns 1.Cilvka fiziskais skaistums. 2.Dzvbas brnums un spks. 3.Dzvai svargo trs sistmu trsvienba : sirds, elpoana, CNS. 4. Gars, dvsele un miesa.

5.Prts. 6. Radoais, izzinoais un nemirstgais gars. 7.Sirdsapzia un zvaigot debess. dama radana Michelangelo (1475 -1564) glezna Siksta kapel Rom ..Tad Dievs sacja: "Darsim cilvku pc msu tla un pc msu ; ldzbas tie lai valda pr zivm jr un pr putniem gais, un pr lopiem, un pr

visu zemi un visiem rpuiem, kas rpo zemes virs." ..Un Dievs radja cilvku pc Sava tla, pc Dieva tla Vi to radja, vrieti un sievieti Vi radja.. 1.Mozus grmata - GENESIS 1 : 26-27 DVIDS Michelangelo ( 1475 -1564) skulptra Florenc

Cilvka daiums un harmonija Renesanses laikmeta gleznotju un tlnieku darbos Esmu bijis Itlij vairkkrt, bet nav izdevies pabt Florenc, lai vartu pilstas laukum skulptru aplkot un kltien novrtt ts daiumu un proporcijas Franois Auguste Ren

Cilvka dailumu attlo tdu skulptoru, k RODNA, VIGELNA (Oslo) skulptras, k ar latvieu tlnieku Kra Jansona, Kra Zles darbi Rodin (1840 1917)

GAISMAS VSTNESIS _ JNIS JNIS KRISTTJS Redzi DIEVA JRS! Ivanova glezna Tretjakova galerij Maskav. DIEVA un Cilvka DLS JZUS KRISTUS Viam nebija nekda izskata, nedz ar kda skaistuma, lai ms to ar labpatiku uzlkotu; tur nebija ar nek rji redzama, lai ms vi btu atradui ko patkamu. ..Taisni otrdi, vi bija nicints, labki audis no via vairjs, vrs, kam nebija

sveas spes un kas bija nordts cieans, tds, kura priek aizklja vaigu, t nicints, ka ms viu ne par ko neturjm. Tau vi nesa msu srgas un cieanas, un msu spes vi bija uzkrvis sev, kurpret ms viu uzskatjm par sodtu, Dieva satriektu un nomoctu. JESAJA 53 : 2b-4 Cilvka skaistuma izpratne msu diens Digitlais foto, video un Internets dod iespju virtuli baudt un priecties par cilvka skaistumu. Tomr komercializcija, netikumba

vis taj ievie elkkalpbas elementus, rada atkarbu. Dadas Zvaigznes=Stars (Filmu, sporta, Porno u.c.) pilda TV, datormonitoru, viedtlruu un citu ieru ekrnus. Post-kristg civilizcija nekautrjas no Porno-Star apzmjuma Idol [Elks] , lieto tdus apzmjumus, k Muscle-worship, celebrate nude body utt. Pie tam elki un zvaigznes demonstr pai savus kailfoto ar kakl pakrtiem krustiiem (?!). Nav jbrns, ka tas dod ieganstu teroristiem islma vai pravoslavu ortodoksijas vrd attaisnot savas vardarbbas pielietoanu pret pagrimuo Rietumu civilizciju Jzus sirds RADTJA un GLBJA SIRDS Taisnais aiziet boj, un neviens to neem pie

sirds; patiess vrs tiek aizrauts, un neviens to neievro, jo taisnais tiek aizrauts, pirms aunums nk. Jesaja 53 : 1 -------------------------------------------------- SIRDS DZVBAS CENTRS Pr visu, kas jsarga, sarg sirdi, jo no ts ross dzvba! /Salamans/

Sknis, kas pastvgi automtiski pielgojas optimls asinsrites prasbm_ nav vajadzgas rezerves daas. 100 000 pukstu _ diennakt prskn 7000 litrus. dzves laik no dzimanas ldz 80 gadu vecumam kop 3000 miljonu sirds kontrakciju , Darbojas bez prtraukuma dienu un nakti. Kopjais prskntais apjoms sptu piepildt milzgu celtni. Sirds sk pukstt brnam 22.dien pc t ieemanas un ir redzama USG no 6.nedas, un t pukst ldz nves stundai. Dzves laik prskntais

asins apjoms sptu piepildt milzgu daudzstvu celtni. Sirds uzbve un darbba It k divi atsevii ski: labais ventrikuls kop ar labo triju, kreisais ventrikuls un kreisais trijs. triji saraujas si pirms ventrikuiem, pc tam seko ventrikuli. Tas paaugstina sirds ska darbbas efektivitti par 30%. Pietekami ilgu darbbas potenciku (mV) nodro;sina lns darbbas kalcija kanli. Bioloiskais ritma devjs ar dzvildzes baterijm.

Atkrtota automtiska painducta izldans notiek sird un centrlaj nervu sistm. Tdas elektrisk ldia maias nodroina ritmiskus sirds pukstus un elpoanas ritma kontroli. Ir nepiecieama noteikta membrnu caurlaidba kalcija un ntrija joniem. Lno kalcija kanlu darbba nodroina membrnu depolarizciju.To visu regul ar simpatiskais un parasimpatiskais nervs. Asinsrites sistma Asinsvadu kopgarums - 2500 kilometru, asinsrite notiek zem spiediena ar multiplu

regulciju. Skie mikro-asinsvadi monitor audu prasbas pc barbas vielm un O2, em vr uzkrto atkritumvielu un ogskbs gzes daudzumu. Vielu apmaia norit kapilros Cilvka organism ir 10 miljardi ska kalibra kapilru ar kopjo virsmu 700 m2 Interesanti par miega artriju: a.carotis Mrtiecba:

Miega artrija no kakla ieiet galvaskaus cau daus cm garu kanlu, kas pasarg galvas smadzenes no asinsizplduma, kas vartu rasties no straujas asinsspiediena paaugstinans. Kanls, pa kuru iet asinsvads, ir izlocts burta S veid t tiek nodrointa atvsinoa asins pieplde acs tklenes nm, lai ts no spilgtas gaismas neprkarstu un neaizietu boj. Elpoanas orgnu sistma Elpas tilpums ir 6 litri mint (pie intensvas slodzes 200 litri/min). miera stvokl vienas ieelpas tilpums ir 500 mililitri, tas nodroina O2 piegdi un CO2 izvadi.

Ieelp diafragma kontrahjas un gaiss caur traheju un bronhiem ieplst plauu alveols. Diafragmai relaksjoties un elastgs kru kurvja sienas sakaujoties, izspie gaisu no plaum. No sakauans un salipanas plauu alveolas pasarg virsmas aktva viela surfaktants. Galvas smadzenes Cilvka smadzeu masa ir apmram 1,4 kg un tilpums no 1300 -1500 cm3

Smadzenes darbojas k rkrtgi sarets sabalansts mehnisms ( pati saretk struktra mums zinmaj Visum), un t darbbas rezultts ir cilvka domas un rcba Galvas smadzens ir apmram 100 miljardi neironu (nervu nu) un 10 reizes vairk neiroglijas nu.

Reanimatologa pilnvaras Reanimatologa uzdevums nav uzcelt no miruajiem [to spja viengi Jzus Kristus]. Reanimatologa rcb ir tikai 5 mintes (smagi slimam pacientam mazk 2-3 mintes) t.i.= cik ilgi augsti organizts smadzeu struktras spj izturt bez pietiekamas asinsapgdes un skbeka. Reanimatologs mas sirdi un mkslgi elpina pacientu, lai aizkavtu un nepieautu dzvbas dvseles aizieanu no miesg ermea, kas nozmtu neatgriezeniskas izmaias un nves iestanos. Plantas Zemes un cilvka unikalitte Kdreiz Ptolemajs mcja, ka Zeme ir centr un visi spdeki tai rio apkrt. Vlkie Kopernika un Keplera atkljumi cilvces

zinanas par Visumu radikli izmainja. Interesanti, ka astronomijas un fizikas atkljumiem pieaugot, msu diens arvien vairk tiek izteikts atzinums, ka Zeme Saules sistm un kop ar to vis Univers ir privilit stvokl attiecb uz cilvka un vispr dzvbas eksistences optimliem apstkiem (t.s. antropais princips). Dzvba ir iespjama, pateicoties ogleka polimru dm olbaltumvielu Pastv tda iespjamba, ka ar citu zvaigu dzls ar ir btu varjis izveidoties miskais elements ogleklis. Trs dzvbas pastvanai svargs sistmas. Reanimcija nav augmcelana no miruajiem! Reaninatologs tikai aizkav neatgriezenisku izmaiu

iestanos CNS ns, kas bez asinsrites un elpas var iztikt ne vairk k 5 mintes. Ttad cilvka dzvbas pastvanai svargas ir trs orgnu sistmas: sirds-asinsrites; elpoanas, CNS ! vai ar to mijiedarbe; nav zinms, kura ir vado. Trsvienbas iezmes cilvka fiziskaj veselb Vai no pirm sirds puksta ldz pdjam? Vai no pirm elpas vilciena (kliedziena) ldz pdji noptai? Vai no pirms sevis apzinans ldz pdjai skaidrajai domai? Kur ir dzvbas (dvseles) noslpums?

ermenis, dvsele un gars Gars, dvsele un miesa Tlains cilvka saldzinjums ar divstvu celtni, kam logi jumt [gars], Otrais stvs netveram [dvsele] = dzvba Materil daa [ermenis] = miesa Trsvienbas iezmes cilvka btb Miesa , muskui balsta sistma; viss fiziskais organisms ar iekjo orgnu sistmm. Dvsele ir inspirta (iedvesta) ar pirmo jaundzimu brna kliedzienu un saists ar dzvbu.

Gars ietver prtu, sirdsapziu. Prts ir domanas spjas sinonms. Garg veselba. Psihiatrija ir prta rstana [ senk defincija]. Msdiens pieemtaj slimbu klasifikcij ir termini: garg veselba un gargs slimbas Dvaini, ka cilvki kaunas no psihiatra vrda, izvairs no t konsultcijas, bet sev ,saviem brniem un citiem piedergajiem gargs veselbas traucjumu gadjum labk izvlas psihologa konsultciju. Psiholoija pta cilvka psihisko veselbu. Gargo slimbu izcelsme.

Akti Transitoriski Psihotiski Traucjumi. izofrnija.[ prta elans]. Prta prple, nespja prvart un saskaot sadzves situcijas. Uz psihiskm saslimanm predispon gentiskais fons. Depresijas ir plai izplattas msdienu pasaules haos, jo cilvki nespj saskatt un apzinties notikumu attstbas skaidru perspektvu Augstkais bauslis pildt ar prtu : ..no sirds, dvseles un spka. 5.Moz. 6:5

Visi trs sinoptiskie evaliji vl ievie ceturto prta faktoru : .. ar sirdi, dvseli, spku un prtu Lkas evalij 10:26 Jzus jaut rakstu mctjam: K stv bauslb rakstts, k tu tur lasi? Prta faktors tur pards, acmredzot, tpc, ka 5.Moz grmat /Deuteronomium/ taj laika jdiem pieejamo reliisko rakstu redakcij prts apzmja gargo spku sasprindzinjumu ldzgi k spks fizisko spku sasprindzinjumu. PRTS Prts ir domanas spjas sinonms.

Prts ir medijs, ar kuru cilvks iepazst objektvo pasauli, un dod tam iespju apkrtjo pasauli veidot un modifict. Emptija ir veids, k sajust un iztloties paam sevi otra viet. Percepcija - cilvku savstarpj uztvere un sapratne to saskarsm. Prts ir apjauta, kas atrodas zem domm un percepcijm, un turpins ar tad, kad ts nav kltesoas. Prt ietilpst ar sirdsapzia. Nemirstgais Gars PIEMINEKLIS /Aleksandra Pukina dzejas fragmenta

tulkojums un atdzejojums latvieu valod/ Es esmu uzclis sev pieminekli staltu, Gadsimtos neaizbrts vl tautas ce turp ies. K Aleksandra tls ko skatm grantkaltu Tas brvo galvu augup slies. N viss es nemiru - dzvs Lr mgaj Gars pri Mbai un nves varai sniegs Radoais Gars

Mzika, tlotjmksla, vrda mksla. Atspintji, miega ldzeki un citi medikamenti. Medicnas sasniegumi. Tehniskie sasniegumi. Zintniskie atkljumi. Kosmosa izpte un apguve. Imanuels Kants

sirdsapziu (1724-1804) : par zvaigznm un Imanula Kanta citta tulkojums Mani prsteidz un izbrna divas lietas: Zvaigot debess pr mani un

Sirdsapzias balss = Morles likums, ko Radtjs ielicis man sird Piezme: Izcilu cilvku izcilas domas un izteikumi atrodami Interneta vietn Pateicos par Jsu uzmanbu! Thomas Bergersen Creation of Earth

Recently Viewed Presentations

 • Introduction - Maryland

  Introduction - Maryland

  Be familiar with the most appropriate application of ATM, SONET, TDM, ISDN, and other telecommunications technologies. Be able to identify the life-cycle costs associated with ITS telecommunications. Be familiar with the cost analysis tools and techniques used to evaluate ITS...
 • Developing Delivery Capability at MPA through Conversation ...

  Developing Delivery Capability at MPA through Conversation ...

  Developing Delivery Capability at MPA through ConversationTim Banfield. Tim Banfield. Director, Strategy ... An increase in the percentage of projects rated amber/red and a decrease in the percentage rated green. ... Developing Delivery Capability at MPA through Conversation Tim Banfield
 • Polarity Review Game - Mr. Gates' Chemistry website

  Polarity Review Game - Mr. Gates' Chemistry website

  VSEPR/Polarity/IMF Review Game. By: Mr. Gates. Dubuque Senior High School. Category 1. Properties of bonds. Question 1. Which bond is the longest? Single covalent. Double covalent. Triple covalent. Answer 1. Single covalent bonds. Question 2. Which bond is the strongest?...
 • Argumentative Essay

  Argumentative Essay

  OUTLINE FOR ARGUMENTATIVE ESSAY - Classical Method. The Classical Method of structuring an argument is a common way to organize your points. Originally devised by the Greek philosopher Aristotle (and then later developed by Roman thinkers like Cicero and Quintilian).
 • Forming Plurals in English The usual way to

  Forming Plurals in English The usual way to

  change the ending to -ves (e.g. wives, calves), although there are exceptions (e.g. beliefs, chiefs, dwarfs, gulfs, proofs, roofs). For words that end in a vowel + y, add -s, e.g. days, boys. If a word ends in a consonant...
 • VMET-Verification of Military Experience and Training-DD Form ...

  VMET-Verification of Military Experience and Training-DD Form ...

  DoD Instruction 1332.36 dated 14 February 1994 states that, ideally, Service members receive their VMET document (DD-2586) at least 120 days before their separation date. Since January 2001, the VMET document has been available to all DoD military members with...
 • Presentation title here

  Presentation title here

  Filtering includes an inductor. Multiple topologies (Buck, Boost, Buck-boost…) Linear Regulator. ADVANTAGES: Low O/P ripple & noise. Fast transient response. Low cost (for low power, at least) ... High Watt/cm. 2. Isolation possible (with transformer)
 • World Deforestation

  World Deforestation

  World Deforestation Deforestation rates in tropical countries dropped significantly during the first decade of the 21st century relative to the 1990s, reveals new data released by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).