Slajd 1 - coin.wne.uw.edu.pl

Slajd 1 - coin.wne.uw.edu.pl

rachunkowo Koncepcje i zasady rachunkowoci finansowej Robert Dyczkowski Rachunkowo finansowa definicja??? Rachunkowo finansowa obejmuje przetwarzanie zgodnie z pewnymi ustalonymi zasadami podstawowych danych zawartych w dowodach ksigowych, polegajce na ewidencji tych operacji na kontach syntetycznych i analitycznych (ksigowo, wane pojcie zwizane z ksigowoci: dekretacja), a nastpnie prezentacji rezultatw tego przetwarzania w postaci sprawozdania finansowego (sprawozdawczo finansowa)

To w jaki sposb chcemy prezentowa pewne dane w sprawozdaniu finansowym ma wpyw na ukad planu kont i sposb dekretacji poszczeglnych operacji gospodarczych. Aktywa Aktywa wykazuje si w bilansie w kwotach netto warto pocztkowa: cena / koszt historyczny umorzenia odchylenia od cen ewidencyjnych koszty zakupu odpisy aktualizujce warto: z tytuu trwaej utraty wartoci przeszacowania in plus Zasada realizacji Zasada ostronej wyceny

Utrata wartoci aktyww Krajowy Standard Rachunkowoci nr 4 Przyczyny zaistnienia: anormalne trwae zmiejszenie wartoci uytkowej / handlowej, istotne i trwae obnienie cen rynkowych poniej cen historycznych, groca jednostce utrata spaty nalenoci Warto netto w ksigach > Warto rynkowa (inwestycje, towary, wyroby gotowe, nalenoci) Warto netto w ksigach > Warto uytkowa (rodki trwae, materiay, produkcja niezakoczona) Utrata wartoci odpisywana jest w ciar pozostaych kosztw operacyjnych / strat nadzwyczajnych (rodki trwae, zapasy, nalenoci handlowe) lub kosztw finansowych Zasada ostronej wyceny (Art. 7 UoR)

Poszczeglne skadniki aktyww i pasyww wycenia si stosujc rzeczywicie poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostronoci. W szczeglnoci naley w tym celu w wyniku finansowym, bez wzgldu na jego wysoko, uwzgldni: 1) zmniejszenia wartoci uytkowej lub handlowej skadnikw aktyww, w tym rwnie dokonywane w postaci odpisw amortyzacyjnych lub umorzeniowych; 2) (uchylony); 3) wycznie niewtpliwe pozostae przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne; 4) wszystkie poniesione pozostae koszty operacyjne i straty nadzwyczajne; 5) rezerwy na znane jednostce ryzyko, groce straty oraz skutki innych zdarze. Ewidencja rozchodu aktyww

Zapasy, instrumenty finansowe, FIFO LIFO AVCO Ceny ewidencyjne Szczegowa identyfikacja Naley pamieta, i wybr metody ma pewien wpyw na wynik finansowy Jaki wpyw na wynik finansowy ma zmiana zasad ewidencji rozchodu zapasw z FIFO na LIFO przy zaoeniu systematycznego wzrostu ich

cen? Jaki wpyw na wynik finansowy ma zmiana zasad rozchodu ewidencji zapasw z AVCO na LIFO przy zaoeniu systematycznego spadku ich cen? Aktywa nieoperacyjne Aktywa i pasywa suce dziaalnoci inwestycyjnej co do zasady wycenia si w cenach rynkowych (zamanie zasady realizacji w przypadku wzrostu cen) Dalej aktualna jest zasada ostronoci Rnic w biecej wycenie odnosi si co do zasady na przychody / koszty finansowe, z nielicznymi wyjtkami Odniesienie na pozostae przychody / koszty operacyjne Odniesienie na kapita rezerwowy z aktualizacji wyceny Czasem wycena w cenach historycznych (tu speniona jest zasada realizacji)

Podzia aktyww inwestycyjnych na krtkoterminowe i dugoterminowe Aktywa inwestycyjne krtkoterminowe / dugoterminowe Od klasyfikacji uzaleniony jest zakres moliwych do wykorzystania metod wyceny Inwestycje krtkoterminowe: Cena rynkowa lub inaczej ustalona warto godziwa jeeli aktywny rynek nie istnieje Nisza z ceny nabycia i ceny rynkowej lub inaczej ustalonej warto godziwej jeeli aktywny rynek nie istnieje Skorygowana cenie nabycia Inwestycje dugoterminowe Cena nabycia pomniejszona o odpisy z tytuu trwaej utraty wartoci Warto godziwa (tu uwaga dot. odniesienia aktualizacji wartoci

powyej ceny nabycia kapita z aktualizacji wyceny, poniej przychody i koszty finansowe) Skorygowana cena nabycia Wycena na dzie bilansowy - Art. 28. ust. 1 UoR Aktywa i pasywa wycenia si nie rzadziej ni na dzie bilansowy w sposb nastpujcy: 1) rodki trwae oraz wartoci niematerialne i prawne wedug cen nabycia lub kosztw wytworzenia, lub wartoci przeszacowanej (po aktualizacji wyceny rodkw trwaych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a take o odpisy z tytuu trwaej utraty wartoci; 1a) nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wedug zasad, stosowanych do rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, okrelonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 15 i art. 33 ust. 1 lub wedug ceny rynkowej bd inaczej okrelonej wartoci godziwej;

2) rodki trwae w budowie w wysokoci ogu kosztw pozostajcych w bezporednim zwizku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytuu trwaej utraty wartoci; Wycena na dzie bilansowy - Art. 28. ust. 1 UoR 3) udziay w innych jednostkach oraz inne ni wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do aktyww trwaych wedug ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytuu trwaej utraty wartoci lub wedug wartoci godziwej albo skorygowanej ceny nabycia jeeli dla danego skadnika aktyww zosta okrelony termin wymagalnoci; warto w cenie nabycia mona przeszacowa do wartoci w cenie rynkowej, a rnic z przeszacowania rozliczy zgodnie z art. 35 ust. 4; 4) udziay w jednostkach podporzdkowanych zaliczone do aktyww trwaych wedug zasad okrelonych w pkt 3 lub metod praw wasnoci, pod warunkiem, e bdzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporzdkowanych;

5) inwestycje krtkoterminowe wedug ceny (wartoci) rynkowej albo wedug ceny nabycia lub ceny (wartoci) rynkowej, zalenie od tego, ktra z nich jest nisza albo wedug skorygowanej ceny nabycia jeeli dla danego skadnika aktyww zosta okrelony termin wymagalnoci, a krtkoterminowe inwestycje, dla ktrych nie istnieje aktywny rynek, w inny sposb okrelonej wartoci godziwej; Wycena na dzie bilansowy - Art. 28. ust. 1 UoR 6) rzeczowe skadniki aktyww obrotowych wedug cen nabycia lub kosztw wytworzenia nie wyszych od cen ich sprzeday netto na dzie bilansowy; 7) nalenoci i udzielone poyczki w kwocie wymaganej zapaty, z zachowaniem zasady ostronoci, z zastrzeeniem pkt 7a; 7a) nalenoci i udzielone poyczki zaliczone do aktyww finansowych, mog by wyceniane wedug skorygowanej ceny nabycia, a jeeli jednostka przeznacza je do sprzeday w okresie do 3 miesicy, to wedug wartoci rynkowej lub inaczej okrelonej wartoci godziwej;

8) zobowizania w kwocie wymagajcej zapaty, z zastrzeeniem pkt 8a; 8a) zobowizania finansowe mog by wyceniane wedug skorygowanej ceny nabycia, a jeeli jednostka przeznacza je do sprzeday w okresie do 3 miesicy, to wedug wartoci rynkowej lub inaczej okrelonej wartoci godziwej; 9) rezerwy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartoci; 9a) udziay (akcje) wasne wedug cen nabycia; 10) kapitay (fundusze) wasne, z wyjtkiem udziaw (akcji) wasnych, oraz pozostae aktywa i pasywa w wartoci nominalnej. Brak zaoenia o kontynuowaniu dziaalnoci - Art. 29 ust. 1 UoR 1. Jeeli zaoenie kontynuacji dziaalnoci, o ktrym mowa w art. 5 ust. 2, nie jest zasadne, to wycena aktyww jednostki nastpuje po cenach sprzeday netto moliwych do uzyskania, nie wyszych od cen ich nabycia albo kosztw wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a take odpisy z tytuu trwaej utraty wartoci. W takim przypadku jednostka jest rwnie obowizana utworzy rezerw na przewidywane dodatkowe koszty i

straty spowodowane zaniechaniem lub utrat zdolnoci do kontynuowania dziaalnoci. 2. Wycena po cenach sprzeday netto i utworzenie rezerwy nastpuj w szczeglnoci w przeddzie postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogoszenia upadoci, na koniec roku obrotowego, jeeli na dzie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie bdzie kontynuowaa dziaalnoci, na koniec roku obrotowego przypadajcego w czasie trwania postpowania likwidacyjnego lub upadociowego, a take w przeddzie przekazania, podziau lub sprzeday jednostki, jeeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjcia za podstaw rozlicze wartoci majtku ustalonej przy zaoeniu, e dziaalno gospodarcza bdzie przez jednostk kontynuowana. 2a. Rnica powstaa w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy, o ktrych mowa w ust. 1, wpywa na kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny. Waluty obce - Art. 30 UoR 1. Nie rzadziej ni na dzie bilansowy wycenia si wyraone w walutach obcych: 1) skadniki aktyww (z wyczeniem udziaw w jednostkach

podporzdkowanych wycenianych metod praw wasnoci) i pasyww po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ogoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeeniem pkt 2; 2) gotwk znajdujc si w jednostkach prowadzcych kupno i sprzeda walut obcych po kursie, po ktrym nastpi jej zakup, jednak w wysokoci nie wyszej od redniego kursu ogoszonego na dzie wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Waluty obce - Art. 30 UoR 2. Wyraone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si w ksigach rachunkowych na dzie ich przeprowadzenia o ile odrbne przepisy dotyczce rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej i innych krajw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz rodkw niepodlegajcych zwrotowi, pochodzcych ze rde zagranicznych nie stanowi inaczej odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikajcym z charakteru

operacji w przypadku sprzeday lub kupna walut oraz zapaty nalenoci lub zobowiza; 2) rednim ogoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzajcego ten dzie w przypadku zapaty nalenoci lub zobowiza, jeeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o ktrym mowa w pkt 1, a take w przypadku pozostaych operacji. Waluty obce - Art. 30 UoR 4. Rnice kursowe dotyczce inwestycji dugoterminowych wyraonych w walutach obcych, powstae na dzie ich wyceny, rozlicza si w sposb okrelony w art. 35 ust. 2 i 4. Rnice kursowe, z zastrzeeniem ust. 57, dotyczce pozostaych aktyww i pasyww wyraonych w walutach obcych, powstae na dzie ich wyceny oraz przy zapacie nalenoci i zobowiza w walutach obcych, jak rwnie sprzeday walut, zalicza si odpowiednio do przychodw lub kosztw finansowych, a w uzasadnionych

przypadkach do kosztu wytworzenia produktw lub ceny nabycia towarw, a take ceny nabycia lub kosztu wytworzenia rodkw trwaych, rodkw trwaych w budowie lub wartoci niematerialnych i prawnych. Inwentaryzacja Niedobory i nadwyki w praktyce jest ich mnstwo Rachunkowo jednostki obejmuje okresowe ustalanie lub sprawdzanie drog inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktyww i pasyww Metody inwentaryacji: Spis z natury (np. gotwka, rodki trwae) Uzgodnienie i potwierdzenie sald (np. rozrachunki, konta bankowe) Porwnanie stanw wynikajcych z ksig rachunkowych z danymi wynikajcymi z odpowiednich dokumentw rdowych i ich weryfikacji (np. grunty oraz prawa zaliczane do nieruchomoci).

Ujawnione w toku inwentaryzacji rnice midzy stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w ksigach rachunkowych naley wyjani i rozliczy w ksigach rachunkowych tego roku obrotowego, na ktry przypada termin inwentaryzacji. (Art. 27 ust. 2 UoR)

Recently Viewed Presentations

 • The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and ...

  The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and ...

  Transaction Cost Theory. Coase (1937) Klein et al. (1978) & Williamson (1979) A contractual relationship will be plagued by opportunistic when there are large amounts of surplus to be divided ex post and in which the ex-ante contract does not...
 • OCLC and Research Institutions: Transitioning the RLG ...

  OCLC and Research Institutions: Transitioning the RLG ...

  What Do We Know About Print Book Use. The 80/20 rule applies. Past use predicts future use (better than anything else) Use declines with age. In academic print collections users fail to find owned known items 50% of the time
 • 'The power in the story' - University of Florida

  'The power in the story' - University of Florida

  Two Types of History. Positivism: "the role of the historian is to reveal the past, to discover or, at least, approximate truth. Within that viewpoint, power is unproblematic, irrelevant to the construction of the narrative….At best, history is a story...
 • Poetry Terms - Social Circle City School District

  Poetry Terms - Social Circle City School District

  Poetry Terms Using Casey at the Bat by Ernest Lawrence Thayer Rhyme Scheme This poem is divided into stanzas of four lines, with two couplets (2 lines in which the last word rhymes) in each stanza. couplet couplet a a...
 • Building Foundations for Mathematics

  Building Foundations for Mathematics

  Students begin counting together, negotiating the way they will count their collection and then recording how they counted. While students are working the teacher will circulate, observing strategies, problem solving, highlighting strategies that are being used, discussing recordings, and supporting...
 • Code Compliance for Stationary Battery Systems

  Code Compliance for Stationary Battery Systems

  A new addition to both NFPA-1 Chapter 52 and IFC Section 1206 imposes a restriction prohibiting a battery installation more than 75 feet above street level fire department vehicle access. Additionally, battery spaces cannot be placed more than 30 feet...
 • BIOLOGY Unit 9-Earthworm Notes

  BIOLOGY Unit 9-Earthworm Notes

  Earthworm Notes (1) External Parts Setae: Rings / Segments Contain tiny hairs to help with movement + sex. Clitellum: Knob near center-length of worm. Secretes fluid to enclose fertilized eggs. Mouth vs. Anus: Mouth = Closer to Clitellum Anus =...
 • What is ethics? - mrslh Philosophy & Ethics

  What is ethics? - mrslh Philosophy & Ethics

  Kantian ethics. Christian Ethics (including Situation Ethics) Natural Law. Within Normative ethics, there are two different ideas: Deontological ethics (the act itself determines the rightness of an action) eg: Ten Commandments. Teleological ethics (the morally right or wrong thing to...