Slajd 1 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Slajd 1 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII 2009/2010 PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok I Semestr 1 PODSTAWY MAKROEKONOMII Prof. dr hab. Andrzej Czyewski Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej (7,5 godz.) Metodologia Mierniki dochodu w gospodarce rynkowej GNP, NNP, DNP, NI, DPI Rola cen Problemy kwalifikacji w warunkach przepyww pieninych Podzia dochodw (2 godz.) Od strony poday Od strony popytu Konsekwencje podziau dla przemian strukturalnych Przepywy midzygaziowe w procesie tworzenia i podziau Zaoenie modelu

Przepywy rzeczowe Przepywy pienine Podstawowe wspzalenoci midzygaziowe Problemy bilansowania Czynniki wzrostu gospodarczego i postp w gospodarce LITERATURA 1. D. Begg, St. Fischer, Ekonomia; Makroekonomia, PWE, Warszawa 1999 i wydania nastpne 2. M. Nasiowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Warszawa 1996 i wyd. nastpne 3. A. Czyewski, Przepywy midzygaziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, AE Pozna 2001 4. B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 1998 5. D. Kamerschen. R. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdaski 2001 6. R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998 PODSTAWY MAKROEKONOMII Prof. dr hab. Wacaw Jarmoowicz Rola pastwa i rynku w gospodarce wprowadzenie przedmiotowe (7,5 godzin) Pastwo w strukturze podmiotowej gospodarki Mechanizm rynkowy i jego funkcje Typologia i waciwoci ustrojw gospodarczych Modele ustrojowe wspczesnej gospodarki rynkowej Rynek w gospodarce analiza przedmiotowa Rwnowaga i nierwnowaga gospodarcza Cykl koniunkturalny i teorie cyklu Wymiana midzynarodowa i wsppraca gospodarcza Pastwo w gospodarce analiza przedmiotowa Polityka gospodarcza pastwa jej powody i sposoby realizacji

Polityka monetarna i fiskalna Polityka na rynku pracy Zagraniczna polityka gospodarcza LITERATURA 1Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmoowicz, wydawnictwo AEP. Pozna 2008 2. Podstawy makroekonomii. Problemy zadania rozwizania, red. A. Baszyski, W. Jarmoowicz, Wydawnictwo UEP, Pozna 2009 3. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 4. Hall R. E., Taylor. J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 5. Begg D., Fisher S., Dorubush R., Ekonomia. Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007 6. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 PODSTAWY MIKROEKONOMII Prof. dr hab. Wiesawa Przybylska-Kapuciska Zagadnienia (15 godzin) 1. Rynek i jego elementy: - popyt i jego elementy - poda i jej determinanty - rwnowaga rynkowa: statyczna i dynamiczna 2. Elastyczno popytu i poda oraz czynniki je okrelajce 3. Elastyczno a przychody przedsibiorstw 4. Podstawy podejmowania decyzji przez konsumenta. Optimum konsumenta 5. Popyt konsumenta a jego dochody. Krzywa Engla 6. Podstawy podejmowania decyzji przez producenta

LITERATURA D. Laidel, S. Estrin, Wstp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991 M. Rekowski, Wstp do mikroekonomii, Akademia, Pozna 2005 D. Begg, S. Fischler, R. Dornbusch, Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993 Z. Wiszniewski, Mikroekonomia wspczesna, Syntetyczne ujcie, Olympus, Warszawa 1994 HISTORIA MYLI EKONOMICZNEJ Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEMIOTU (15 godzin): Zapoznanie uczestnikw z histori rozwoju ekonomii jako nauki w celu ukazania historycznych korzeni wspczesnych wizji funkcjonowania gospodarki. ZAKRES: ZAKRES 1. Ekonomia do wieku XVIII-ego 2. Pocztki ekonomii nowoytnej: Fizjokratyzm i Ekonomia klasyczna 3. Nurt krytyczny wobec ekonomii klasycznej 4. Mikroekonomia ekonomii w kocu XIX wieku: szkoa matematyczna, austriacka, neoklasyczna

5. Koncepcje krytyczna wobec fundamentw wspczesnej ekonomii gwnego nurtu 6. Koncepcje uzupeniajce i rozwijajce fundamenty wspczesnej ekonomii gwnego nurtu 7. J. M. Keynes i pocztki wspczesnej makroekonomii 8. Inne istotne elementy rozwoju ekonomii w okresie II wojny wiatowej LITERATURA: dostpne podrczniki z Historii Myli Ekonomicznej np. W. Staniewicz, Historia Myli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Wspczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2007 PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok I Semestr 2 MAKROEKONOMIA Prof. dr hab. Andrzej Czyewski MAKROEKONOMIA CZYNNIKA ZIEMI (4 godziny) Renty z ziemi - gruntowa - kwalifikacji - absolutna - dobrostanu rodowiska

Dochd i nadwyka ekonomiczna w rolnictwie Transfer i retransfer nadwyki ekonomicznej z i do rolnictwa Uniwersalne przesanki polityki rolnej w gospodarce rynkowej Oddziaywanie polityki gospodarczej na rolnictwie; Przypadek EU i Polski LITERATURA 1. E. M. Pluciski, Makroekonomia gospodarki otwartej, Warszawa 1999 2. M. Burda, Ch. Wyposz, Makroekonomia, PWE 2000 3. I. Slowman, Podstawy ekonomii, PWE 2001 4. T. Kowalik, Wspczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, WSZiB, Warszawa 200 5. W. Balicki (red.), Makroekonomia, Warszawa, Wyd. III 1996. (Fragmenty); Podrcznik o ograniczonej odstpczoci 6. A. Czyewski, A. Henisz, Ekonomia czynnika ziemi i jej wspczesne znaczenie [w] A. Czyewski, Wspczesne problemy agrobiznesu w Polsce, ZN AE w Poznaniu, 2001/13 MAKROEKONOMIA Prof. dr hab. Wacaw Jarmoowicz Rola pastwa i rynku w gospodarce wprowadzenie przedmiotowe ( 4 godziny ) - Pastwo w strukturze podmiotowej gospodarki - Mechanizm rynkowy i jego funkcje - Typologia i waciwoci ustrojw gospodarczych - Modele ustrojowe wspczesnej gospodarki rynkowej Rynek w gospodarce analiza przedmiotowa

- Rwnowaga i nierwnowaga gospodarcza - Cykl koniunkturalny i teorie cykl - Wymiana midzynarodowa i wsppraca gospodarcza Pastwo w gospodarce analiza przedmiotowa - Polityka gospodarcza pastwa jej powody i sposoby realizacji - Polityka monetarna i fiskalna - Polityka na rynku pracy - Zagraniczna polityka gospodarcza LITERATURA 1Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmoowicz, wydawnictwo AEP. Pozna 2008 2. Podstawy makroekonomii. Problemy zadania rozwizania, red. A. Baszyski, W. Jarmoowicz, Wydawnictwo UEP, Pozna 2009 3. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 4. Hall R. E., Taylor. J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 5. Begg D., Fisher S., Dorubush R., Ekonomia. Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2007 6. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 MIKROEKONOMIA Prof. dr hab. Wiesawa Przybylska-Kapuciska Zagadnienia (8 godzin) : 1. Ewolucja struktur rynku. Przesanki monopolizacji 2. Funkcjonowanie rynku wolnej konkurencji 3. Funkcjonowanie monopolu. Porwnanie wolnej konkurencji z monopolem (korzyci i niekorzyci) 4. Rynek konkurencji monopolistycznej 5. Oligopol prezentacja krytyczna modeli

LITERATURA D. Laidel, S. Estrin, Wstp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991 M. Rekowski, Wstp do mikroekonomii, Akademia, Pozna 2005 D. Begg, S. Fischler, R. Dornbusch, Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993 Z. Wiszniewski, Mikroekonomia wspczesna, Syntetyczne ujcie, Olympus, Warszawa 1994 WSPCZESNE DOKTRYNY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEDMIOTU( 4 godziny ): ) zapoznanie uczestnikw z gwnymi doktrynami ekonomicznymi w kontekcie aktualnych wydarze gospodarczych ZAKRES: - Doktryna liberalna - Interwencjonizm - Etatyzm - Spoeczna nauka kocioa katolickiego - Inne wizje porzdku ekonomicznego

LITERATURA: LITERATURA dostpne podrczniki z Historii Myli Ekonomicznej np.. W. Stankiewicz, Historia Myli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Wspczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2007 WSPCZESNA MYL EKONOMICZNA Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEDMIOTU( 4 godziny ): ) zapoznanie uczestnikw z najistotniejszymi koncepcjami ekonomicznymi rozwinitymi po II wojnie wiatowej ZAKRES: - Ekonomia gwnego nurtu w ramach paradygmatu neoklasycznego i keynesowskiego - Koncepcje alternatywne wobec ekonomii gwnego nurtu ze szczeglnym uwzgldnieniem ekonomii instytucjonalnej LITERATURA: LITERATURA dostpne podrczniki z Historii Myli Ekonomicznej np.. W. Stankiewicz, Historia

Myli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Wspczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2007 METODYKA PRACY NAUKOWEJ Prof. dr hab. Jan Szambelaczyk CEL KSZTACENIA( 4 godziny ): Uwiadomienie uwarunkowa prawnych i organizacyjnych oraz zapoznaniu doktorantw z procedurami przygotowania i oceny rozprawy doktorskiej ZAGADNIENIE - Wybrane uwarunkowania doktoranta i promotora w ksztatowaniu wsppracy nad rozpraw doktorsk - Istota, struktura i interpretacja prawnej definicji rozprawy doktorskiej - Konsekwencje normatywnej definicji rozprawy doktorskiej - Ciekawo poznawcza jako determinanta pracy doktorskiej - Studia dyscypliny i formuowania problemu naukowego - Rodzaje problemw i pyta naukowych - Podstawowe skadowe pracy naukowo-badawczej - Formalny ukad i struktura rozprawy doktorskiej - Kryteria ocen rozpraw doktorskich

Literatura: Jan Szambelaczyk, Metodyczne aspekty rozprawy doktorskiej w naukach ekonomicznych. W: Zeszyty Studiw Doktorskich. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydzia Ekonomii. Zeszyt specjalny. Red. Naukowa A;lfred Janc Wydanie II uzupeniajce. Pozna 2004, s. 29-46 Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Red. Nauk. Maria Sawiska, Hubert Witczak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2008 METODOLOGIA NAUK EKONOMICZNYCH Prof. dr hab. Barbara Pogonowska ZAGADNIENIE( 4 godziny ) : 1. Zakres bada metodologii nauk. Stanowiska epistemologiczne. Niezmienne i zmienne kryteria naukowej. Problem prawdy w nauce 2. Wnioskowanie dedukcyjne i wnioskowanie niededukcyjne (problem niezawodnoci konkluzji) 3. Respektowanie elementarnych zasad logiki. Przykady bdw formalnych. Metody porzdkowania wiedzy. Kryteria poprawnoci definicji 4. Zaoenia ontologiczne teorii ekonomicznych. Problem wartociowania w ekonomii LITERATURA: - W. Balicki, Wykady z metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Wyszej Szkoy Bankowej w Poznaniu, Pozna 2002 - A. Chalmer, Czym jest to, co zwiemy nauk?. Wydawnictwo Siedmiorg, Wrocaw 1997, - A. Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus. Wydawnictwo Znak, Krakw 2006

- Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, M. Sawiska i H. Witczak (red. Naukowa), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 - K. Sosenko, Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakw 2008 - K. Wieczorek, Wprowadzanie o logiki, Skrypt Wydawnictwo, Warszawa 2005 METODYKA ORGANIZACJI BADA EMPIRYCZNYCH Prof. dr hab. Jzef Garczarczyk RAMOWY PROGRAM ZAJC ( 4 godziny ) 1. rda informacji dane wtrne czy pierwotne? 2. Metody bada pierwotnych Badania jakociowe czy ilociowe? Ankieta czy obserwacja? Dom czy ulica? 3. Projektowanie badania czy, co, dlaczego, w jaki sposoby i za ile bada? 4. Dobr prby prba losowa czy celowa? Jaka dua prba? 5. Konstrukcja instrumentu pomiarowego: Zasady budowy, rodzaje Skale pomiarowe 6. Techniki bada i ich efektywnoci

7. Pomiar zjawisk w terenie organizacja bada (ankieta czy telefon?) 8. Redukcja i opracowanie materiau: budowa tabel roboczych, wskaniki i wspczynniki, ocena reprezentatywnoci 9. Analiza i wnioskowanie w oparciu o wyniki bada: metody analiza, Wnioskowanie statystyczne 10. Bdy w badaniach i ich konsekwencje LITERATURA 1. G. A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 20052 2. A. D. Aczel, Statystyka w zarzdzaniu, PWN, Warszawa 2000 3. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe metody i techniki, PWE, Warszawa 2005 4. M. Rszkiewicz, Narzdzia statystyczne w analizach ,Marketingowych, C. H. Beck, Warszawa 2002 ETYKA BADA NAUKOWYCH Prof. dr hab. Barbara Pogonowska ZAGADNIENIA ( 6 godzin ) 1.

Etyka oglna i etyka zawodowa. Kompetencja etyczna uczonego. Dylematy postpu naukowego (destrukcyjne konsekwencje wdraania niektrych osigni nauki). Technologiczna (wadcza moc nauki, sterowanie wiatem spoecznym) i kulturotwrcza funkcja nauki. Odpowiedzialno badawcza za dobro wsplne. 2. Nadrzdne normy/wartoci poznawcze: prawda, prawomocno, adekwatno poznawcza, moc wyjaniajca, oraz normy/wartoci instrumentalne: krytycyzm, obiektywizm, rzetelno, neutralno aksjologiczna, koherencja, konkluzywno, prostota, uczciwo, godno. Reguy metodologiczne: poprawno logiczna, zasady wnioskowania, sposoby uzasadniania (weryfikacja i falsyfikacja) wypowiedzi naukowych. 3. Odpowiedzialno badawcza za przyjt perspektyw poznawcz (zaoeniowo nauki odnonie do natury wiata spoecznego i natury czowieka), wybr przedmiotu i metod bada, ustale definicyjnych, sposb kategoryzacji oraz interpretacji danych. 4. Etyczne konsekwencje stosowania procedur badawczych (wywiad, grupy focusowe itd..) i sposobw pozyskiwania danych (eksperyment, obserwacja, badania terenowe itd..) 5. Etos badacza. Role spoeczne pracownika nauki (badacz, mistrz, nauczyciel, ekspert, konsultant, publicysta, popularyzator wiedzy, itd.). 6. Kodeksy etyczne: Dobre obyczaje w nauce, Dobra praktyka bada naukowych, Dobre praktyki w szkoach wyszych, Akademicki Kodeks Wartoci UJ, Kodeks Etyczny Amerykaskiego Stowarzyszenia Socjologicznego, Kodeks postpowania w dziedzinie bada rynkowych i spoecznych. 7. Dylematy finansowania bada naukowych (komercjalizacja bada naukowych i komercjalizacja wynikw bada naukowych) 8.

Patologie rodowiska naukowego: nierzetelno, tzw. honorowe wspautorstwa, plagiat, kryptoplagiat, autoplagiat, konflikt interesw (ocena innych prac, powizania finansowe, konflikt zobowiza) LITERATURA K. Ajdukiewicz, O wolno nauki, Nauka Polska, 1957 nr 3 Etyczne aspekty bada spoecznych, red. K. Zamiara, Czowiek i Spoeczestwo t. XXIV, Wyd. Nauk. UAM, Pozna 2005 Dobre obyczaje w nauce.Zbir zasad i wytyczych,Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. 1994 Kodeks postpowania w dziedzinie bada rynkowych i spoecznych, Marketing i Rynek, nr 5/1995. Dobra praktyka bada naukowych, http://kbn.edu.pl/etyka/stan.html (2009-08-31) PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok II Semestr 3 BANKOWO Prof. dr hab. Alfred Janc PROBLEMATYKA WYKADU ( 6 godzin): 1. Wspczesne trendy w bankowoci: - zjawiska i procesy zmieniajce porednictwo finansowe - model wspczesnej bankowoci i czynniki majce wpyw - elementy i struktura zmian na tle wybranych aspektw funkcjonowania banku - znaczenie jakoci

2. Wybrane problemy organizacji i zarzdzania bankiem uniwersalnym: - misja i strategia banku - zadania kierownictwa w strategicznym zarzdzeniu bankiem - orientacja i metody zarzdzania 3. Rola zasobw ludzkich i standardw kwalifikacyjnych w bankowoci - wyznania i reguy gry - znaczenie nowych technologii - kwalifikacja i polityka szkoleniowa - system Standardw Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowoci 4. Dyskusja nad literatur tematu LITERATURA: 1. Z. Dobosiewicz, Bankowo, PWE S.A., Warszawa 2005 2. A. Janc, Bank i jego miejsce w porednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa 2004 3. K. Matthews, J. Thompson, Ekonomika Bankowoci, PWE Warszawa 2007 4. Wspczesna bankowo, red. M. Zaleska, tom I, Diffin, Warszawa 2007 STRATEGIE ROZWOJU SPOECZNO-GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Magorzata Sodowa-Hepa 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. ZAKRES WYKADU, GWNE ZAGADNIENIA (4 godziny) Planowanie oraz zarzdzanie strategiczne w wietle zasad i priorytetw polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej Istota strategii oraz programw rozwoju Podstawowe zasady, warunki i etapy ich tworzenia oraz uspoecznienia tego procesu Procedura wdraania oraz monitorowania strategii Korzyci wynikajce z opracowania strategii, funkcje, jakie peni takie dokumenty Bariery utrudniajce skuteczne tworzenie i wdraanie strategii, najczciej wystpujce bdy i puapki strategicznej, sposoby ich przezwycienia lub korygowania Zaawansowania planowania strategicznego w Polsce, dotychczasowe dowiadczenia i dobre praktyki na tym polu przedsibiorstw, gmin i regionw LITERATURA 1. Berman n., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego, Municipium, Warszawa 2000 2. Lisiski M. Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004 3. Romanowska M. Planowania strategiczne w przedsibiorstwach, PWE, Warszawa 2009 4. Sodowa-Hepa m., Strategie rozwoju a zdolnoci absorpcyjne wsplnot lokalnych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, w: Lokalne strategie rozwoju. Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 5-119 5. Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, pod red. D. Wegnera, Warszawa 1999 6. Wanda J., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2005 7. Wdraanie strategii rozwoju miast, red. Czornik M., Katowice 2003

8. Wysocka E., Koziski J., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej pastwa, Difin, Warszawa 2000 AKTUALNE PROBLEMY SOCJOLOGII GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Henryk Januszek ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Pojcie, przedmiot, zakres bada i funkcje socjologii gospodarczej 2. Praca w ujciu socjologicznym 3. Socjologiczne ujcie firmy system spoeczny przedsibiorstwa 4. Czynniki warunkujce sprawne funkcjonowanie firmy 5. Zachowania pracownikw, Formalna i nieformalna organizacja zaogi 6. Motywacje i postawy pracownikw 7. Postawy pracownikw wobec pracy a wydajnoci i jakoci pracy 8. Nagradzanie i karanie pracownikw 9. Atmosfera pracy, morale pracy i zadowolenia z pracy 10. Socjologiczne aspekty wadzy i kierowanie w przedsibiorstwie 11. Style kierowania i ich wpyw na zachowania pracownikw 12. Zjawiska dezorganizujce funkcjonowanie zaogi / rodzaje, przyczyny, skutki / 13. Konflikty spoeczne w zakadzie / pojcie , rodzaje, przyczyny, skutki / 14. Kierowanie konfliktem, sposoby rozwizywania konfliktw 15. Stosunek pracownikw do innowacji w pracy 16. Socjotechnika wdraanie zmian 17. Spoeczna przestrze restrukturyzacji

18. Modele stosunkw pracy w gospodarce rynkowej 19. Kierunki rozwoju socjologii gospodarczej LITERATURA: Giddens A. Socjologia, PWN Warszawa 2008; Januszek H., Przeobraenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsibiorstw w Polsce, AE Pozna 2003; Praca w perspektywie humanistycznej, AE Pozna, SW im. P. Wodkowica 2008; Januszek H., Sikora J., socjologia pracy, AE, Pozna 2000; Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN Warszawa 2001, Wizi spoeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, IPiSS, Warszawa 2009 EKONOMIA MATEMATYCZNA Prof. dr hab. Emil Panek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. CEL KSZTACENIA (4 godziny) Miejsce ekonomii w strukturze nauk Ekonomia matematyczna definicja ( dwa kryteria prawdy ) Zalety i wady nurtu matematycznego w ekonomii

Ekonomia matematyczna a ekonometria Prosty przykad podejcia aksjomatycznego w ekonomii funkcja popytu Podsumowanie co osigamy budujc w ekonomii systemy aksjomatyczne sformalizowane (hipotetyczno-dedukcyjne?) Zarys matematycznej teorii rwnowagi oglnej. Ujcie aksjomatyczne Niestacjonarno Noblici w dziedzinie ekonomii Ekonomici matematyczni o sobie WZROST GOSPODARCZY W BADANIACH EMPIRYCZNYCH Prof. dr hab. Krzysztof Malaga MIEJSCE TOERII WZROSTU GOSPODARCZEGO W TEORII MAKROEKONOMII (6 godzin) - Zasadnicze nurty wspczesnej teorii wzrostu gospodarczego - Zasadnicze dylematy metodologiczne teorii wzrostu gospodarczego - Teoria wzrostu, a teoria rozwoju gospodarczego ROLA stylizowanych faktw WZROSTU GOSPODARCZEGO W TEORII WZROSTU

GOSPODARCZEGO - Charakterystyka najbardziej znanych stylizowanych faktw wzrostu gospodarczego - Znaczenie stylizowanych faktw wzrostu gospodarczego dla weryfikacji istniejcych i konstrukcji nowych modeli wzrostu gospodarczego - Badaniach nad stylizowanymi faktami wzrostu gospodarczego jako wskazany kierunek bada empirycznych nad wzrostem gospodarczym PRZYKADOWE NURTY EMPIRYCZNYCH NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM - Rachunek wzrostu gospodarczego, jako inspirujcy kierunek bada empirycznych nad wzrostem gospodarczym - Badania nad konwergencj gospodarcz w ujciu midzynarodowymi regionalnym jako ciekawy przykad bada nad wzrostem gospodarczym - Badania empiryczne prowadzone przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych i analiz szeregw czasowych LITERATURA: LITERATURA Acemoglu D., (2009), Intruction to Modern Economic Growth, Princeton Uniwersity Priceton and Oxford; Aghion P., Howitt P., (2009) The Economics od Growth, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England; Cichy K, Malaga K., (2008) Kapita ludzki w modelach teorii wzrostu gospodarczego, PTE, Warszawa; Malaga K., (2009), O niektrych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, PTE, Warszawa; Gomuka S.,(2009), Mechanizmy i rda wzrostu gospodarczego w wiecie, w: Rapacki R. (red.) Wzrost gospoadrczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja/ PWE, Warszawa ZABEZPIECZENIA SPOECZNE Prof. dr hab. Maciej ukowski 1.

2. 3. 4. 5. 6. ZAGADNIENIA( 4 godziny ): Zabezpieczenie spoeczne z punktu widzenia ekonomii. System zabezpieczenia spoecznego rozwizania instytucjonalne, uwarunkowania, skutki System zabezpieczenia spoecznego w Polsce Opieka zdrowotna System emerytalny Zabezpieczenia spoeczne w Unii Europejskiej LITERATURA - System ubezpiecze spoecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, LexisNexis, Warszawa, aktualne wydanie -Joczyk J., Prawo zabezpieczenia spoecznego, wydanie III uaktualnione, Zakamycze, Krakw, aktualne wydanie - Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forgin of a European Social Model, red. S. Golinowska, P. Hengsteberg, M. ukowski, Wydanie Naukowe Scholar, Friedich Ebert Stiftung, Warszawa 2009 WSPCZESNE DYLEMATY POLITYKI

GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski Celem wykadw (4 godziny) jest prezentacja obecnego stanu ekonomii opisowej i dylematw ekonomii normatywnej w kontekcie obecnej fazy cyklu oraz niepewnoci co do cieki rozwoju przyszych wydarze makroekonomicznych. Szczeglna uwaga bdzie powicona mechanizmowi tworzenia si nierwnowag globalnych oraz ich skutkw dla poszczeglnych gospodarek, w tym Polski LITERATURA; 1. W. R. White, Shoild monetary Policy lean or clean? FRB of Dallas, WP No. 34. August 2009 2. H. James, The return of depression of value. The global cycle, Harvard University Press, 2009 3. P. Krugman. The return of depression economics. The crisis of 2008, Norton, 2009 4. G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Animal spirits. How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism? Princeton University Press, 2009 5. M. Gorynia, T. Kowalski, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsibiorstw, ekonomista, 2008, nr 1 6. T. Kowalski, stan i prognozy rozwoju gospodarczego i ich wpyw na dziaania przedsibiorstw w Polsce, maszynopis, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjnoci Midzynarodowej, Pozna, 10 listopad 2006

PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok II Semestr 4 ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA Prof. dr hab. Mirosaw Hamrol 1. 2. 3. 4. CEL KSZTACENIA (4 godziny) Wykad ma na celu prezentacj podstaw metodologicznych analizy finansowe przedsibiorstwa, z jednoczesnym ukazaniem jej newralgicznych obszarw oraz sposobw wnioskowania analitycznego. PROBLEMETYKA WYKADU Metodologia analizy finansowej podstawowe problemy rda analizy finansowej i ich warto poznawcza

Decyzje finansowe i inwestycyjne jako przedmiot analizy finansowej przedsibiorstwa Analiza zdolnoci przedsibiorstwa do generowania wartoci LITERATURA Analiza finansowa przedsibiorstwa. Ujcie sytuacyjne, red. Nauk. Mirosaw Hamrol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna 2010 Dudycz T., Zarzdzanie wartoci przedsibiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005 WYBRANE METODY WIELOCZYNNIKOWEJ ANALIZY STATYSTYCZNEJ Prof. dr hab. Iwona Roeske-Somka 1. PROBLEMATYKA WYKADU: (4 godziny) 2. Mierniki zwizku cech na wietle tzw. analizy systemowej tj. w okolicznociach, gdy nie dokonuje si klasycznego podziau zmiennych na objanian i objaniajce, a w tym, w szczeglnoci - procedura wyboru optymalnej dla danej macierzy opisujcej dziaanie systemu, maski prbkowania - transmisje i wspczynniki transmisji - interakcje wspczynnik spjnoci systemu

LITERATURA 1. M. Chromiska, I. Roeske-Somka, A. Szuman, Wnioskowanie statystyczne, Pomocnicze Materiay Dydaktyczne, Studia doktoranckie AE w Poznaniu, Pozna 2008 2. E. Nowak, Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984. 3. E. Gatnar, Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, PWN, Warszawa 2000. 4. W. Starzyska, Statystyka praktyczna, PWN Warszawa 2002. 5. I. Roeske-Somka, Classical versus entropic measures of concentration, asymmetry and dispersion, Statistics in Transition, June 1994, vol. 1, nr 4, s. 561-567. 6. I. Roeske-Somka, Podobiestwo a zrnicowanie struktur, Przegld Statystyczny 1998/3, s. 387-395. 7. I. Roeske-Somka, Entropia w analizie wspzalenoci, w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych (red. A. Grzelak, K. Pajk), Wydawnictwo UEP, Pozna 2011, s. 285-301 Metody dobru zmiennych do modeli opisujcych zwizki cech oparte na: -analizie wektora wspczynnikw korelacji midzy zmienn objanian a zespoem potencjalnym

zmiennych objaniajcych oraz na analizie macierzy wspczynnikw korelacji midzy poszczeglnymi zmiennymi objaniajcymi - regresji krokowej -regresji a posteriori -testowanie dobroci zbudowanych modeli oraz prezentacja sposobw zapewnienia ich koincydencji z modelami jednoczynnikowymi, a take ustalenie wanoci zmiennych ETYKA YCIA GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Barbara Pogonowska 1. 2. 3. 4. 1. 2. ZAGADNIENIA: (4 godziny) Kulturowe funkcje refleksji etycznej nad gospodarowaniem. Rys historyczny etyki ycia gospodarczego i etyki biznesu. Dziedziny refleksji. Instytucjonalizacja etyki gospodarczej Kompetencja etyczna, tzw. Minimum etyczne, kapita spoeczny. Dobro jednostki versus dobro wsplne (tragedia wsplnego pastwiska), gra o dobro wsplne. pasaer na gap) Idea spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Orientacje CSR i typy odpowiedzialnoci. Etyka

zawodowa: kodeksy etyczne zawodw ekonomicznych oraz zawodw publicznego i spoecznego zaufania Konsumpcja etyczna i cnota oszczdzania. Patologie sfery gospodarowania (korupcja, nepotyzm, dyskryminacja, przestpstwa biaych konierzykw itd..) LITERATURA Elementy etyki gospodarki rynkowej, praca zb. Pod red. B. Pogonowskiej, wyd. II zmien. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 A. Lewicka-Strzaecka, Odpowiedzialno moralna w yciu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 WYBRANE PROBLEMY EKONOMETRII Prof. dr hab. Magorzata Doman PROBLEMATYKA WYKADU: (8 godziny) 1. Model ekonometryczny. Przykady modeli systemw makroekonomicznych i mikroekonomicznych 2. Modele wektorowej autoregresji 3. Modelowanie procesw niestacjonarnych kointegracja 4. Modelowanie zmiennoci rynkw finansowych LITERATURA 1. G. S Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

2. W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 3. M. Osiska (red.), Ekonometria wspczesna , dom Organizatora, Toru 2007 4. M. Gruszczyski, M. Podgrska (red.), Ekonometria, Szkoa Gowna Handlowa Oficyna Wydawnicza 2004 5. A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004 6. M. Doman, R. Doman, Modelowanie zmiennoci i ryzyka, Wloters-Kluwer, Krakw 2009 7. M. Osiska, Ekonometria finansowa , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006 8. J. A. Doornik, D. F. Hendry, PCGive, Timberlake, London 2006 9. S. Laurent, Estimating and forecasting ARCH models using [email protected], Timberlake, London 2006 POLITYKA PIENINA BANKU CENTRALNEGO Prof. dr hab. Wiesawa Przybylska-Kapuciska ZAGADNIENIA: (4 godziny) 1. Istota, cele i strategie polityki pieninej 2. Instrumenty polityki pieninej 3. Nowe wyznania wobec polityki pieninej w dobie kryzysu: - niestandardowe zadania - niestandardowe instrumenty 4. Aktualne problemy bankowoci centralnej w Polsce i na wiecie

LITERATURA: Wspczesna polityka pienina, red. W. Przybylska-Kapuciska, Difin, Warszawa 2008 Studia z bankowoci centralnej i polityki pieninej, red. W. Przybylska-Kapuciska, Difin 2009 Raport o stabilnoci systemu finansowego, NBP, Warszawa czerwiec 2009 WYKADY W JZYKU ANGIELSKIM Proponowane wykady w jzyku angielskim realizowane wsplnie z Wydziaem Zarzdzania (8 godzin) 1. 2. 3. 4. Banking systems and safety arrangement prof. dr hab. Alfred Janc Brand management dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw UEP Corporate finanse dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP Economic transformation in central and eastern Europe dr hab.

Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP Industrial and Product ecology dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. nadzw. UEP Service Management and interdisciplinary approach dr hab. Richard Nicholls, prof. nadzw. UEP 5. 6. PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok III Semestr 5 FINANSE PUBLICZNE Prof. dr hab. Tadeusz Juja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PROBLEMATYKA WYKADU (8 godzin) Przejawy i przyczyny kryzysu finansw publicznych Podstawowe kierunki przebudowy finansw publicznych Reforma publicznych funduszy celowych. Nowe instytucje pozabudetowe System podatkowy. Przesanki zaoenia i skutki jego reformy Deficyt budetowy i rda jego finansowania Dug publiczny oraz wydatki i rozchody budetowe zwizane z jego obsug Budetowe kryteria konwergencji LITERATURA WSPCZESNE PROBLEMY POLITYKI SPOECZNEJ Prof. dr hab. Jzef Orczyk CEL PRZEDMIOTU (4 godziny) Uwiadomienie roli polityki spoecznej w korygowaniu i kreowaniu zmian zwizanych z globalizacj, przemianami w strukturze pracy, rodzinie. Aspekty instytucjonalne jako wyraz zmian. 1. 2. 3.

Analiza czynnikw ksztatujcych rozwj dotychczasowych polityki spoecznej Aktualne zagroenia i moliwo dziaania polityki spoecznej Europejski model polityki spoecznej zakres i zmiany 1. 2. LITERATURA Polityka spoeczna miesicznik (lata 2007-2009) J. Orczyk, Polityka spoeczna cele i uwarunkowania, wyd. II, AE Pozna 2008 RYZYKO I UBEZPIECZENIA cz. I Prof. dr hab. Maria Kuchlewska 1. 2. 3. 4. 5. ZAGADNIENIA: (4 godziny) Ryzyko w dziaalnoci gospodarczej i jego determinanty Zarzdzanie ryzykiem - cele, geneza, zakres Metody identyfikacji i pomiaru ryzyka Kryteria wyboru metod i instrumentw zarzdzanie ryzykiem

Rola i formy udziau pastwa w procesie zarzdzania ryzykiem w gospodarce 1. LITERATURA M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsibiorstw, Wyd. AE w Poznaniu, Pozna 2003 Ch. W. Smithson, C. Smith, Jr D. S. Wilford, Zarzdzanie ryzykiem finansowym, Dom Wyd. ABC, Krakw 2000 C. A. Williams JR, M. L. Smith, P. C. Yong, Zarzdzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN Warszawa 2002 2. 3. KONSEKWENCJE GOSPODARCZE CZONKOWSTWA POLSKI DO UE Prof. dr hab. Bohdan Gruchman 1. 2. 3. 4. 5.

6. 1. 2. 3. 4. 5. ZAGADNIENIA (4 godziny) Zarys negocjacji w sprawie czonkowstwa. Derogacje Konsekwencje czonkowstwa w Jednolitym Rynku Europejskim a) skutki czonkostwa w Unii Celnej b) konieczno przestrzegania zasad konkurencji c) przestrzeganie norm technicznych i bezpieczestwa Czonkowstwo w Ukadzie z Schengen i jego konsekwencje w przepywie siy roboczej Partycypacja w Funduszach Strukturalnych i Funduszu Spjnoci Wie polska w europejskiej polityce rolnej Konsekwencje przyjcia Euro (Polska w Unii gospodarczo-monetarnej) LITERATURA Gbicka K., Grewiski J., Europejska Polityka Regionalna, Elipsa, Warszawa, 2003 Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004 Orziak L., Euro nowy pienidz, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 Szot E., Polskie Rolnictwo w Unii Europejskiej, Fundacja Fundusz Wsppracy, Warszawa 2003 Mauszyska E., Gruchman B., (red.) Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. II zmienione MIDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Prof. dr hab. Przemysaw Deszczyski 1. 2. 1. 2. 3. PODSTAWOWE PROBLEMY: (4 godziny) Determinanty i formy internacjonalizacji procesu gospodarowania -efektywno ekonomiczna a problem reterytorialnoci - proces liberalizacji przepyww czynnikw produkcji w gospodarce wiatowej - wymiana handlowa - teoretyczne uzasadnienie rozwoju wymiany handlowej - wymiana handlowa w warunkach integracji: efekt kreacji handlu, efekt przesunicia handlu - przepyw kapitau - motywy i formy przepywu kapitau - bilans korzyci i strat dla kraju przyjmujcego kapita - migracje siy roboczej

- geneza i przesanki migracji - bilans korzyci i strat dla kraju emigracyjnego - bilans korzyci i strat dla kraju imigracyjnego Konsekwencje internacjonalizacji - dla krajw wysoko rozwinitych - dla krajw rozwijajcych si LITERATURA P. Deszczyski, Kraje rozwijajce si w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wyd. AE, Pozna 2001 P. Deszczyski, Rozszerzenie Unii Europejskiej bilans korzyci i strat,/w:/ Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, red. W. Maachowski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009 P. Deszczyski, Przestrze i czas jako determinanty polityki gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i socjologiczny nr 1/2009 PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok III Semestr 6 INFRASTRUKTURA BEZPIECZESTWA SYSTEMU BANKOWEGO Prof. dr hab. Jan Szambelaczyk ZAGADNIENIA (4 godziny)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Specyfikacja instytucji kredytowych, z punktu widzenia stabilnoci systemu bankowego System bankowy jako dobro publiczne Hipotezy o upadociach bakw i rozwizania buforujce ryzyko upadoci Teoretyczne ujcia kryzysw bankowych Globalny kryzys finansowy. Przyczyny i konsekwencje Sie bezpieczestwa systemu bankowego System gwarantowania depozytw LITERATURA 1. M. Iwanicz - Drozdowska, Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwizania. Warszawa 2002 2. O. Szczepaska, Podstawowe przesanki, zaoenia i struktura sieci bezpieczestwa finansowego w wietle teorii i dowiadcze midzynarodowych. Bezpieczny Bank 1(26)/2005 3. Globalny kryzys finansowy w opiniach polskich ekonomistw. Red. J. Szambelaczyk. ZBP Warszawa 2009 4. www.bfg.pl 5. www.fdic.gov

6. www.nbp.gov.pl 7. www.rf.edu.pl RYZYKO I UBEZPIECZENIA cz. II Prof. dr hab. Maria Kuchlewska 1. 2. 3. ZAGADNIENIA (4 godziny) Pojcie, zakres, formy i ograniczenia ubezpieczenia jako metody zarzdzanie ryzykiem Prawne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia dziaalnoci ubezpieczeniowej Rola nadzoru pastwa nad dziaalnoci 1. LITERATURA M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsibiorstw, Wyd. AE w Poznaniu, Pozna 2003 Ch. W. Smithson, C. Smith, Jr D. S. Wilford, Zarzdzanie ryzykiem finansowym, Dom Wyd. ABC, Krakw 2000 C. A. Williams JR, M. L. Smith, P. C. Yong, Zarzdzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN Warszawa 2002

2. 3. EKONOMICZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEDMIOTU (4 godziny) : zapoznanie uczestnikw z dyskusj na temat transformacji ustrojowej przede wszystkim w jej ekonomicznym wymiarze ZAKRES: - Doktryna liberalna - Interwencjonizm - Etatyzm - Spoeczna nauka kocioa katolickiego - Inne wizje porzdku ekonomicznego LITERATURA: LITERATURA dostpne podrczniki z Historii Myli Ekonomicznej np. W. Stankiewicz, Historia Myli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Wspczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2007

STRATEGIE PRZEDSIBIORSTW ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz ZAGADNIENIA (4 godziny) 1. Istota mylenia strategicznego w przedsibiorstwie. Przedmiot, cechy i przesanki podejmowania decyzji strategicznych. Pojcie i skadniki strategii przedsibiorstwa. Podstawy i tryb przygotowania strategii. Proces zarzdzania strategicznego. Rodzaje i typy strategii przedsibiorstw. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. LITERATURA Strategor, Zarzdzanie firm. Strategie. Struktury. Decyzje. Tosamo, PWE, Warszawa

1996 i pniejsze J. Penc, Strategie zarzdzania, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994 Z. Piercionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsibiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 M. E. Porter, Strategie konkurencyjnoci. Metody analizy sektorw i konkurentw, PWE, Warszawa 1992 i pniejsze M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiganie i utrzymanie lepszych wynikw, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006 MATEMATYKA FINANSOWA Prof. dr hab. Dorota Appenzeller 1. 2. 3. 4. 1. 2. ZAGADNIENIA (4 godziny) Warto pienidza w czasie

- skadanie i dyskontowanie - nominalna, efektywna i realna stopa procentowa Ocena przedsiwzi inwestycyjnych - bieca warto netto (NPV) - wewntrzna stopa zwrotu (IRR) Rozliczenie kredytw -Raty w rwnych czciach dugu - rwne raty Rachunek rent LITERATURA Matoka M., Matematyka dla ekonomistw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pozna 2009 Podgrska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok IV Semestr 7 SYSTEMY INFORMACYJNE cz. I Prof. dr hab. Witold Abramowicz 1.

2. 3. 4. 1. 2. 3. ZAGADNIENIA (4 godziny) Pojcie podstawowe: dane, informacje, wiedza, system Organizacja - organizacja wewntrzna: funkcjonalna i procesowa - gospodarka elektroniczna - rzd elektroniczny - przepyw pracy pomidzy organizacjami Strategia systemw informacyjnych organizacji - systemy transakcyjne a systemy analityczne - zarzdzanie zasobami z zarzdzanie relacjami z klientami i obywatelami - busines process reengineering - zarzdzanie danymi i zarzdzanie wiedz -system informacyjny a spoeczestwo Cykl ycia systemw informacyjnych - analiza i projektowanie systemw informacyjnych - technologie systemw informacyjnych

- wybr systemw informacyjnych - wdraanie systemw informacyjnych eksploatacja systemw informacyjnych LITERATURA W. Abramowicz, Filtrowanie informacji, Wyd. AEP 2008 W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Wyd. Naukowe Wydziau Zarzdzania UW 2007 J. Oleski, Ekonomika informacji, Polskie Wyd. Ekonomiczne 2001 PROGRAM 4-LETNICH STUDIW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok IV Semestr 8 MIDZYNARODOWE PUBLIC RELATIONS Prof. dr hab. Ryszard awniczak CEL KSZTACENIA (4 godziny) Suchacze poznaj pojcie i ewolucj koncepcji Public Relations, komunikacji spoecznej oraz midzynarodowy aspekt dziaa w tym zakresie. Wykad omawia cele, strategie oraz narzdzia promowania i ksztatowania wizerunku krajw, korporacji i organizacji midzynarodowych i pozarzdowych. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. LITERATURA Public Relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej, m. Ryniejska Kiedanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Aneta Szymaska, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocaw 2004 Introducing Market Economy Instruments and Institutions The Role of Public Relations in Trnasitional Economic, Piar.pl, Pozna 2005 Dyplomacja publiczna. Beata Ociepka, Wyd. Uniwersytetu Wrocawskiego, Wrocaw 2008 Soft Power. Jak osign sukces w polityce wiatowej. Joseph S. Nye jr.Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2007 G. Szondi, International conext of public relations, w: R. Tench, L. Yeomans (eds.), Exploring Public Relayions, Pearson Educations, Harlow 2006 The Global Public Relatios Handbook. Theory, Research, and Practice. Edited by: Krishnamurty Sriramesh, Dejan Vercic. Public Relations and Communication Management in Europe. Edited by: Betteke van Ruler, Dejan Vercic. Mouton de Gruyter, Berlin, New York 2004 Toward the Common Good: Perspectives in International Public Relations. Donn James Tilson; Emmanuel C. Alozie. Allyn & Bacon 2004

SYSTEMY INFORMACYJNE - cz. II Prof. dr hab. Witold Abramowicz 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. ZAGADNIENIA (4 godziny) Wiedza korporacyjna -definicje - piramida wiedzy - metawiedza - konwersje wiedzy - cykle wiedzy Wykorzystanie wiedzy korporacyjnej - funkcje zarzdzania wiedz - acuchy wiedzy

- wiedza w procesach Zarzdzanie wiedza korporacyjn Infrastruktura systemw zarzdzania wiedz Systemy zarzdzania wiedz LITERATURA Peter H., Komunikowanie interpersonalne, Wyd. Astrum, Wrocaw 2007 Bartkowiak G.. Januszek H., Umiejtnoci kierownicze, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Pozna 1999 JZYK OBCY DO WYBORU JZYK OBCY W WYMIARZE 16 GODZIN.

Recently Viewed Presentations

 • The Quiet 1990s, The Panic of 2008, and

  The Quiet 1990s, The Panic of 2008, and

  Title: Slide 1 Last modified by: ewhite Created Date: 4/16/2007 5:52:56 PM Document presentation format: On-screen Show Company: Rutgers University
 • we blog, we tweet, we e-newsletter*, we act

  we blog, we tweet, we e-newsletter*, we act

  Get Whitelisted on Edelweissfor Macmillan E-Galleys!. Register for Edelweiss with your professional e-mail address.. Send Anne a message ([email protected]; subject line: Edelweiss) that includes the e-mail address you registered with, your full name and your current library.
 • Evaluating the Effectiveness of Management Techniques Used at ...

  Evaluating the Effectiveness of Management Techniques Used at ...

  Evaluating the Effectiveness of Management Techniques Used at Mt. Pisgah *Standardize use of capitals in chart titles*Standardize use of visitors v respondents*Standardize "our" v "the" study. The Great Lakes contain the largest freshwater dune complex in the world, much of...
 • Goal Setting 101 - campbell.k12.ky.us

  Goal Setting 101 - campbell.k12.ky.us

  Goals for Today You will be able to… understand the importance of setting goals write and teach students to use SMART goals use a variety of goal setting in the classroom (weekly testing, MAP, KPREP, Explore, Plan) celebrate the successes...
 • Incremental Algorithms for Collision Detection between Solid ...

  Incremental Algorithms for Collision Detection between Solid ...

  Incremental Algorithms for Collision Detection between Solid Models Madhav K. Ponamgi Dinesh Manocha Ming C. Lin Department of Computer Science University of N. Carolina, Chapel Hill Author UNC-CH Computer Science
 • Chapter 4, Part 2 of 2: Exceptions to The Rule That Hearsay ...

  Chapter 4, Part 2 of 2: Exceptions to The Rule That Hearsay ...

  out-of-court declarations of belief are usually not allowed in for their truth. ... these are authenticity rules, but they are referenced in 803(6) as o.k. foundation method to remove hearsay problems. ... "folks in these parts always said 'the ranch...
 • Overview of Renewable Transactions - cal-cca.org

  Overview of Renewable Transactions - cal-cca.org

  Class A. Back leverage. Goldman Sachs does not provide tax, accounting, investment or legal advice to its clients, and all clients are advised to consult with their own advisers regarding any potential investment/transaction. This material is for discussion purposes only...
 • Chapter 5 Writing Process Phase 2: Research, Organize, Compose

  Chapter 5 Writing Process Phase 2: Research, Organize, Compose

  Organizing Data Organizing Data: Creating Cluster Diagrams Organizing Data: Making Outlines Organizing Data: Alphanumeric Outline Organizing Data: Decimal Outline Grouping Ideas into Patterns: Direct for Receptive Audiences Grouping Ideas into Patterns: Indirect for Unreceptive Audiences Creating Effective Sentences Effective Sentences:...