Balarila Mula sa salitang Bala at dila Gramar

Balarila Mula sa salitang Bala at dila Gramar

Balarila Mula sa salitang Bala at dila Gramar at Linggwistika Tumutukoy ang balarila sa pagsulat o pananalitang inihahambing sa wastong paggamit (ayon sa balarila). Ito rin ang kaalaman hinggil sa mga salita, parirala, sugnay at mga pangungusap na nagtuturo ng wastong kabalangkasan, palakahuluganan, palabigkasan, at palaugatan ng mga salita. Kung minsan, tumukoy din ang salita sa mga aklat na pambalarila, na nagiging batayang simulain, pamatagan o saligan ng mga kaalaman. Gramar at

Gramar at Linggwistika Ang BALARILA ay ang pag-aaral hinggil sa isang wika na kinabibilangan ng mga sumusunod: ng morpolohiya o pagsusuri sa pakakabalangkas ng mga salita (morpolohiya); ng sintaks (syntax) o pagsasaayos upang ang mga salita ay maging makabuluhang mga pangungusap; ng ponolohiya o wastong pagbigkas; ng semantika o kahulugan ng mga salita at parirala; at ng etimolohiya o ugat o palaugatan ng mga salita. Gramar at Ponolohiya o Fonoloji - ang pag-aaral ng makabuluhang tunog sa wika. - makabuluhan ang tunog kung may kakayanan itong baguhin ang kahulugan ng isang salita. Gramar at

Linggwistika Fonema o ang palatunugan - ang yunit ng tunog o ang pinakamaliit na bahagi ng pananalita. 28 ang titik ng Alfabetong Filipino 25 ang fonema Gramar at a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, , ng, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z Ayon sa Rebisyon ng Alfabetong Filipino 2001 Gramar at Linggwistika Walo ang nadagdag na letra sa lumang ABAKADA c, f, j, q, v, x, z at Apat lamang sa walo ang may fonemic status f, j, v at z pag may fonemic status ang ibig sabihin ay may kinatawang tunog ang mga letra

Ang letrang c, , q at z ay redundant Gramar at Redundant ang tunog kung ponema/tunog ay di kumakatawan sa iisang yunit ng tunog Gramar at Linggwistika Halimbawa: c - /s/ = c - /k/ = cingco cabinet singko kabinet - /ny/= bao banyo

q - /k/ = q - /kw/= queso quintet keso kwintet x - /ks/= extra ekstra Gramar at Fonemang Segmental - ang fonemang katinig at fonemang patinig ay pwedeng pagsamahin upang makabuo ng isang tunog. Halimbawa: Gramar at Linggwistika

b k s + + + a o i = = = ba ko si Diptonggo - Kapag isinudlong ang alin man sa fonemang patinig sa unahan ng malapatinig na fonemang w at y na karaniwang nasa huling pantig ng salita. Halimbawa:

a o + + w y = = aw oy sawsaw, nguyngoy, aruy, aliw, beysbol Gramar at Pares Minimal - mga pares ng salita na magkatulad na magkatulad ang bigkas maliban sa isang fonema na siyang ipinagkakaiba ng kahulugan. Gramar at Linggwistika

Gramar at Mga Fonemang Nagpapalitan May mga pagkakataong ang ponemang e at i, gayundin ang o at u, ay nagkakapalitan nang hindi nababago ang kahulugan ng salita Gramar at Linggwistika halimbawa: babae babai kunsume kunsumi lalaki lalake note: hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagaganap ito may pagkakataong ganap ang pagpapalitan dahilan upang mabago ang kahulugan ng salita

misa oso mesa uso Gramar at Morpema at Morpolohiya Morpolohiya Gramar at Linggwistika - ang pag-aaral ng pinakamaliit na yunit na bumubuo sa salita na may kahulugan. Morpema - ang pinakamaliit na yunit na bumubuo sa salita na may kahulugang kaagad na naihahayag kahit ang ilan sa kanila ay pangkayarian at di kahulugang leksikal ang binibigay (Villanueva at Villanueva, 1971) ay maaaring salita o salitang-ugat.

Gramar at Anyo ng Morpema 1. Morpemang Kataga Gramar at Linggwistika - ang kataga ay isang morpemang iisahaning pantig lamang at ang mga itoy walang kahulugan kung nag iisa maliban na lamang kung isasangkap sa pangungusap. Ang mga ingklitiko ay mga katagang iisahing pantig na sa gawang sarili ay walang kahulugan ngunit kapag ginagamit sa pangungusap ay nakaradagdag ng diwa nito. Cruz, et.al. Halimbawa: 1978 daw naman ba

po pa ho na nga din man rin pala Gramar at raw 2. Ang Morpemang Panlapi Gramar at Linggwistika a. May malakas na sistema ng panlapi ang wikang Filipino. Ito ang dahilan kung bakit

napakadali nating manghiram sa banyagang salita at gawing tunog Filipino. Sa ibang salita ay nagiging Filipinized na salita Halimbawa: Halimbawa mag-jet nag-smuggle nag-administer nag-coach in-ambush ni-rape ni-research naka-cortina nagpa-xerox ni-raid i-promote Gramar at b. dahil sa kahulugang taglay ng panlapi nagkakaroon ng ibat ibang kahulugan ang isang salitang-ugat na pinagkakapitan nito. Halimbawa:

Gramar at Linggwistika tubigan tubigan tinubig patubig pantubig nagtubig matubig natubig - nagkaroon ng tubig maraming tubig naparami ang inom tapayan o lalagyan ng tubig lagyan ng tubig pinarusahan ng tubig padaloy na tubig/irigasyon gamit sa tubig GAWAIN

- Subuking lagyan ng ibat ibang panlapi ang salitang tao, bahay, balita, bayan at tignan kung ano ang mabubuong salita. Gramar at Anyo ng Panlapi 3. Morpemang Salitang-Ugat Gramar at Linggwistika - ang salitang-ugat ang maituturing na pinaka-ina ng mga salita dahil ito ay nagtataglay ng kahulugang leksikal na karaniwang binubuo ng dadalawahing pantig. Alam nyo ba na kung pakasusuriin ay galing sa iisang pantig lamang ang ating wika? Itoy ayon sa haka ni Dr. E. Arsenio Manuel at mapapansin ito sa kayarian ng mga salitang inuulit. Gramar at

Gramar at Linggwistika Gramar at - Ang morpemang kataga at morpemang salitang-ugat ay napagsasama rin ngunit ang kanilang kabuuan ay hindi maituturing na dalawang morpema kundi iisang morpema lamang. Halimbawa: Gramar at Linggwistika ma ka in taga + + + +

itim hapon ibig lungsod = = = = maitim kahapon iniibig tagalungsod HOMOFONUS- Ang tawag sa salitang-ugat na nag-iiba-iba ng kahulugan ayon sa bigkas ngunit pareho ng ispeling. Halimbawa: baga (ember) baga (lungs) baga (particle) sala (sin) sala (seive) sala (seived)

paso (pass) paso (burn) paso (Flower pot) Gramar at Pagbabagong Morpoponemiko - Ang pagbabago ng anyo ng morpema dahil sa impluwensya ng kaligiran nito. Gramar at Linggwistika 1. Asimilasyon ang ponemang /ng/ sa mga panlaping pang-, mang-, hing-, sing- ay nagbabago depende sa unang tunog ng salitang-ugat. a. pang na nagiging pam - ang tunog kapag ang palabing /p/ at /b/ ang umpisang titil ng salitang-ugat. halimbawa: pangbabae pangpamanhid

= = pambabae pampamanhid Gramar at b. pang na nagiging pan Pagbabagong Morpoponemiko - ang tunog kapag ang pangipin /d/, /l/, /r/, /s/ at /t/ ang umpisang titil ng salitang-ugat. halimbawa: Gramar at Linggwistika pang+dalawa pang+laro pang+regalo pang+sala pang+tawid =

= = = = pandalawa panlaro panregalo pansala pantawid Asimilasyong Ganap kung nagbago ang baybay ng salitang-ugat (hal., panakip sa halip na pantakip) Asimilasyong Parsyal kung nanatili naman ang baybay ng salitang-ugat (hal., pambura) Gramar at 2. Pagpapalit ng ponema Pagbabagong Morpoponemiko - nagpapalitan ang ponema sa loob ng salita a. ang /d/ ay nagiging /r/ b. ang /e/ ay nagiging /i/ c. ang /o/ ay nagiging /u/

Gramar at Linggwistika halimbawa: lakad+an ma-+dunong ka-+dagat+an hubad+in babae+ka+in sige+han laro+an biro+an lakadan madunong kadagatan hubadin kababaehan sigehan laroan biroan lakaran marunong karagatan

hubarin kababaihan sigihan laruan biruan Gramar at Pagbabagong Morpoponemiko 3. Pagkawala ng ponema / pagkakaltas ng ponema nawawala ang huling ponemang patinig (a, e, i, o, u) kapag nilalagyan ng hulapi. halimbawa: Gramar at Linggwistika tupad+ -in kuha+ -in takip+ -an tupadin kuhanin takipan

tupdin kunin takpan 4. Metatesis nagpapalit ng posisyon ang mga tunog sa isang salita kapag nilapian. halimbawa: tanim+ -an atip+ -an lutas+ in lakad+ -in yari+ in taniman atipan linutas lakadin yinari tamnan aptan lutasin lakarin niyari

Gramar at Pagbabagong Morpoponemiko 5. Paglilipat-diin naiiba ang diin (stress) sa pagbigkas ng salita dahil sa paglalagay ng hulapi. halimbawa: Gramar at Linggwistika luto (to cook) + -an /lu:to/ = lutuan (cooking place) /lutoan/ lakad + ka- -an /la:kad/ = kalakaran

/kalakaran/ Gramar at Paano nga ba nabubuo ang mga Salita? Gramar at Linggwistika a. Inuulit ang mga salitang unuulit ay binubuo sa pamamagitan ng buong pag-uulit ng salitang-ugat at pinaghihiwalay lamang ng gitling. Ang ganitong pag-uulit ay tinatawag na ganap na pag-uulit. Halimbawa: sama-sama utay-utay akay-akay baku-bako araw-araw agam-agam sintu-sinto kuru-kuro

ipit-ipit halu-halo luku-lukolubak-lubak Gramar at 1. Ang alaala, paruparo, sarisari, gunamgunam at guniguni ay hindi ginigitlingan dahil walang salitang-ugat na ala, paro, sari, ganam, at guni. Gramar at Linggwistika 2. Ang salitang-ugat na nagtatapos sa patinig na o kapag-unuulit ay pinapalitan ng u. 3. Sa pag-uulit ng salitang-ugat na unaangkupan o ginagampanan ng pang-angkop upang ipakita ang kasidhiang kahulugan at nagtatapos sa patinig na e, itoy pinapailitan ng i sa gayoy mabilis ang pagbigkas at upang lubos na mabigyang diin ang unang hati ng salita. Ang gitling ay ginagamit Halimbawa: torpe salbahe

lalake torping-torpe salbahing-salbahe lalaking-lalake Gramar at Ang di-Ganap na Pag-uulit 1. Pag-uulit ng huling pantig sa salitang-ugat Gramar at Linggwistika Halimbawa: lamikmik luningning langitngitkuliglig alit-it 2. Pag-uulit ng una o unang dalawang pantig ng salitang-ugat o una o unang dalawang tunog ng salitang-ugat. Halimbawa: iikot

aakyat tatakbo lilima sisilip-silip sisiga-sigarilyo tatali-talilis Gramar at Paano nga ba nabubuo ang mga Salita? Gramar at Linggwistika b. Tambalan Nagiging tambalan ang salita kung ang dalawang salita na may kani-kaniyang kahulugan ay pinagsasama at nananatili ang kahulugan, minsay bumubuo ng ikatlong kahulugan at mayroon din namang nagpapakita ng kasalungatan ng bawat isa. Halimbawa: taong-bundok

panhik-panaog daang-bakal hanap-buhay kahoy-gubat bungang-araw dalagang-bukid isdang-tabang humigit-kumulang kapos-palad lumubog-lumitaw malaon-madali Gramar at Paano nga ba nabubuo ang mga Salita? c. Maylapi Kung ang salitang-ugat pinapanlapian. Maaring sa unahan, sa gitna, sa magkabila o sa laguhan. Gramar at Linggwistika 1. Unlapi umalis, umibig, umawit, igatong, isama, pautang 2. Gitlapi

kinain, sumampa, tinaga, tumuka, sinita 3. Hulapi isipin, diktahan, tamaan, ingatan, bilihin 4. Kabilaan magtampuhan, pagtulungan, panatilihin, paraanin 5. Laguhan ipagsumigawan, paghumiyawin, magginataan. Gramar at Kahulugan ng mga Panlapi 1. Panlaping Makangalan Gramar at Linggwistika a. an at han 1. lalagyan ng marami sa bagay na isinasaad ng salitang-ugat hal.: aklatan, bigasan, manukan, palayan,tindahan 2. pook na ginaganapan ng kilos ng salitang-ugat hal.: aralan, lutuan, laruan, labahan

3. panahon na maraming pagganap sa isinasaad ng salitang-ugat hal.: pistahan, anihan, taniman, uwian Gramar at Panlaping Makangalan 4. gantihang kilos hal.: barilan, balitaan, sulatan, suntukan Gramar at Linggwistika 5. di karaniwang laki o labis na dami hal.: pangahan, duguan, uluhan, sugatan, duguan b. in o hin 1. relasyong isinasaad ng salitang-ugat hal.: tiyuhin, amain, inapo 2. kahugis ng isinasaad ng salitang-ugat hal.: inubas, pinalay, sinampalok

Gramar at Panlaping Makangalan b. ka 1. kasama sa pangkat hal.: kalahi, kagrupo, katropa, kabayan Gramar at Linggwistika 2. relasyon na isinasaad ng salitang-ugat hal.: kalaro, kagalit, kaaway, kasuyo, kalambingan c. ka an 1. nagsasaad ng pinakasentro na salitang-ugat hal.: kabayanan, kanayunan, kabahayan 2. nagsasaad ng kasukdulan ng pangyayari. hal.: katanghalian, kainitan, kasasalan Gramar at

Panlaping Makangalan d. mag 1. nagsasaad ng relasyong tinutukoy sa salitang-ugat. hal.: maglolo, mag-ama, magkapatid, magbayaw Gramar at Linggwistika 2. mag- na may pag-uulit ng unang pantig ng salitang-ugat na nagsasaad ng gawain o propesyon. hal.: manggagamot, manbibigkas, manananggol e. tag nagsasaad ng panahon hal.: tag-ulan, tag-araw, taglagas, tagsibol f. taga nagsasaad ng gawaing isinasaad ng salitang-ugat hal.: tagaluto, tagalinis, tagawalis, tagabasa g. an/han nagsasaad ng pinaggalingan hal.: talasalitaan, talaarawan, talatinginan Gramar at

Kahulugan ng mga Panlapi Mga Panlaping Makauri Gramar at Linggwistika 1. ma a. pagkamayroon halimbawa: maganda, tataas, mayaman b. pagkamarami halimbawa: matao, madahon, matubig, maahas 2. maka katig, kampi, hilig halimbawa: maka-Diyos, maka-Hapon, makatao, makakaibigan 3. mala parang halimbawa: malasebo, malahimimga, malakanin Gramar at Panlaping Makauri 4. mapag may ugali halimbawa:

mapagbiro, mapagbintang, mapag-alalahanin Gramar at Linggwistika 5. Mapang may katangian, may kakayahan halimbawa: mapang-akit, mapanrahuyo 6. maka katig, kampi, hilig halimbawa: maka-Diyos, maka-Hapon, makatao, makakaibigan 7. mala parang halimbawa: malasebo, malahimimga, malakanin Gramar at Ang mga Bahagi ng Pananalita - Ang istruktura ng wika Gramar at

Linggwistika I. Mga Salitang Pangnilalaman (Content Word) A. Nominal 1. Pangalan 2. Panghalip B. Pandiwa C. Panuring 1. Pang-uri 2. pang-abay II. Mga Salitang Pangkayarian (Function Word) A. Ang mga Pang-ugnay 1. Pangatnig 2. Pang-angkop 3. Pang-ukol B. Mga Pananda 1. Pantukoy 2. pangawil Gramar at Bahagi ng Pananalita Siya agad bumili lapis papel malapit tindahan - May nilalaman ang pahayag ngunit walang ganap na kayarian ang pangungusap sapagkat kulang ito

sa mga salitang mag-uugnay sa mga salita para sa isang buong kayarian. Gramar at Linggwistika Siya ay agad na bumili ng lapis at papel sa malapit na tindahan. Gramar at Bahagi ng Pananalita Gramar at Linggwistika siya ay agad na bumili ng lapis at papel

sa malapit na tindahan panghalip pangawil pang-abay pang-angkop pandiwa pantukoy pangalan pangatnig pangalan pang-ukol Pang-uri Pang-angkop pangalan Gramar at Bahagi ng Pananalita Gramar at Linggwistika

Gramar at Ang Pangungusap Salita o lipon ng mga salita na may buong diwa. Sa katuturang ito ang isang salita ay maaaring isang pangungusap kung ito ay may isang buong diwa. Gayundin ang mga sambitla. Gramar at Linggwistika 1. Sambitlang panawag hal.: Nanay! Neneng! Ate! Lolo! `- Sa sambitlang panawag Neneng! para nang sinabing Neneg, ikaw ay tinatawag ko. o kayay sa Lolo! Lolo, kayo poy tinatawag ko. 2. Sambitlang nagsasaad ng damdamin hal.: Aruy! Naku po!

Aba! - Sa sambitlang Aray! para na rin sinabing Ako ay nasaktan Gramar at 3. Sambitlang sagot sa tanong hal.: Opo! Ang Pangungusap Oho! Hindi po! `- Sa sambitlang panawag Opo! ay isinagot sa tanong na Sasama ka ba? para na rin sinabing Ako ay sasama. Gramar at Linggwistika 4. Sambitla ng pagtawag hal.: Halika! Halina ! -

halikayo! Sa sambitlang Halika!para nang sinabing Lumapit ka sa akin 5. Sambitla ng Matinding Damdamin hal.: Sunog! - Sa sambitlang Sunog! para nang sinabing Nasusunog ang bahay. 6. Sambitlang Pautos hal.: Layas! Takbo! Gramar at Ang Pangungusap 7. Pormulasyong Panlipunan (pangkalahatan) hal.: Magandang umaga po! Tao po! Salamat! Gramar at Linggwistika

8. Pangungusap na Pamanahon hal.: Umuulan. Kumikidlat. - Bumabagyo. Sa sambitlang Halika!para nang sinabing Lumapit ka sa akin 9. Pangungusap na eksistensyal hal.: May magandang tanawin doon. Walang tao sa kubo. Maraming pananim dito. Gramar at Ang Pangungusap 10. Pangungusap na may panaguri at paksa. hal.: Guro ang nanay ko. Nagtuturo siya sa aming baryo. Gramar at

Linggwistika Ang Panaguri ng Pangungusap - Ang bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa paksa. 1. Pangalan Pilipinas ang bayan ko. Filipino ang ating wikang pambansa. 2. Panghalip Tayo ang bagong Pilipino. Sila ang dapat maging huwaran ng mga kabataan. Gramar at Ang Pangungusap 3. Pang-uri Magigiting ang ating mga bayani. Mapagmahal sa kanilang kapwa ang mga tao noon. 4. Pang-abay Bukas ang araw ng pagdiriwang. Dito ang sentro ng kasiyahan. Gramar at Linggwistika

5. Pandiwa Nagmamano ang mga bata sa magulang nila. Magpapasalamat tayo sa poong Maykapal. 6. Panguring Parirala Pagbabasa ng aklat at magasin ang nakalibang sa kanya. Pagtatanim ng gulay ang libangan niya. Gramar at Ang Pangungusap Paksa Ang bagay na pinag-uusapan sa pangungusap. Simuno ang dating katawagan dito. Gramar at Linggwistika 1. Pangalan Mahalin natin ang ating bansa. Gamitin ang sariling wika.

2. Panghalip Tayo ay mga Pilipino. Ikaw ay pag-asa ng mga magulang mo. 3. Pang-uri Ang masipag at matiyaga ay nagtatagumpay. Ang mga maralita at dukha ay ating tulungan. 4. Pag-abay Ang dito ay maiiwanan na sa silid na iyan. Ang diyan ay ipapadala ko sa inyo. Gramar at Ang Pangungusap 5. Pandiwa Ang gumagawa nang mabuti ay pinagpapala. Ang nagsisikap ay nagtatagumpay. 6. Pawatas Ang magdamayan ay magandang kaugalian. Ang mamatay ay ganap na pamamahinga. Gramar at Linggwistika Aspekto at pokus ng Pandiwa 3 Aspekto ng Pandiwa (Banghay sa ibang aklat) a. Pangnagdaan b. Pangkasalukuyan

c. Panghinaharap Gramar at Ang Pangungusap Pokus Gramar at Linggwistika Ang relasyon ng pandiwa at paksa ng pangungusap ay tinatawag na pokus. Madaling malaman ang pokus kung alam ang paksa ng pangungusap. Bukod dito, may mga panlaping sadyang ginagamit sa bawat pokus. Upang makilala sa loob ng pangungusap ang paksa, tandaan na ang paksa ay pinangungunahan ng mga panandang paksa, gaya ng ang, ang mga, at si at sina. 1. Pokus sa Tagaganap o Aktor - ang paksa sa pangungusap ang gumaganap ng kilos Halimbawa: 1. Nagsayaw ng cha-cha ang panauhin. 2. Mabilis na umalis si Raul.

3. Magtatanim sila ng gulay sa bakuran. 4. Sumulat ng liham si Maria. Gramar at Ang Pangungusap 2. Pokus sa Layon o Gol - ang paksa sa pangungusap ang tumatanggap ng kilos. Halimbawa: 1. Pinitas ni Jose ang mangga. 2. Binabalot ni ate ang mga regalo. 3. Iluluto ni nanay ang ulam. Gramar at Linggwistika 3. Pokus sa Sanhi o Kausatibo - Ang paksa ng pangungusap ang sanhi ng pagkaganap ng kilos ng pandiwa. Halimbawa: 1. Ikinatuwa ni Lola ang pagkatuwa ng apo 2. ikinasira ng panamin ang baha. 3. Ikinagalit ni Tatay ang paglalasing ni Ronie. 4. Pokus sa Kagamitan o Instrumental -Ang paksa ng pangungusap ay kagamitan sa kilos ng pandiwa.

Halimbawa: 1. Ipinaghiwa niya ng karne ang kutsilyo. 2. Ipanghahalo niya ang sandok sa nilugaw 3. Ang palakol ay ipansibak mo ng kahoy. Gramar at

Recently Viewed Presentations

 • Persuasive Writing

  Persuasive Writing

  Here are some great transitions that you might use to help write effective Concession/Rebuttal arguments. Note that these transitions come in a series and should be used throughout the few sentences you write to build your full concession/rebuttal argument.
 • Physical and Link Layers - cs.ucl.ac.uk

  Physical and Link Layers - cs.ucl.ac.uk

  Example: Split Horizon and Poison Reverse Same example as counting to infinity: {A, D} partitioned D detects link break, A announces first No loop, immediate convergence after one advertisement! Limitations: Split Horizon and Poison Reverse Consider same example, but {B,...
 • Nutrition Focused Physical Assessment

  Nutrition Focused Physical Assessment

  Malnutrition. Malnutrition is fairly common in hospitals and can lead to delayed healing and increased length of stay and medical costs. Malnutrition and poor food intake are associated with prolonged hospital stay, frequent readmissions, and greater in-hospital mortality.
 • OSP Brown Bag - Brown University

  OSP Brown Bag - Brown University

  OSP Brown Bag . Office of Sponsored Projects . OSP Brown Bag . Office of Sponsored Projects . ... sustainable energy, space exploration, health and medicine, and the Internet of Things. ... Each entry must be reviewed to confirm end...
 • C H a P T E R T W O

  C H a P T E R T W O

  Yes An Unambiguous Expression Grammar Formal Methods of Describing Syntax ภาพนิ่ง 35 Formal Methods of Describing Syntax Formal Methods of Describing Syntax BNF and EBNF The Way of Writing Grammars BNF Extended BNF Syntax Diagram ภาพนิ่ง 43 Semantics or meaning...
 • MLA CITATIONS LET US GIVE CREDIT WHERE CREDIT

  MLA CITATIONS LET US GIVE CREDIT WHERE CREDIT

  Jane Eyre . by Charlotte Bronte. Published in 1847 by Smith, Elder & Co. MLA Works-Cited Entries: Periodicals. Basic Format for Magazines, Newspapers, Scholarly Journals: Last Name, First Name. "Title of Article." Title of Periodical
 • Marijuana & the Workplace - Solicitors

  Marijuana & the Workplace - Solicitors

  will this change? probably not. marijuana can be treated similarly to alcohol on the job site. employers will continue to have an obligation under ohs rules to maintain a safe work site.
 • Corpora and Statistical Methods Lecture 12

  Corpora and Statistical Methods Lecture 12

  is similar to [resp. synonym of] serpent. to the extent that we find . snake. and . serpent. in the same linguistic contexts. It is much more likely that . snake/serpent. will occur in similar contexts than . snake/toad. NB:...