Usluge Telekom Srbija u funkciji eUprave Dr DrMiodrag

Usluge Telekom Srbija u funkciji eUprave Dr DrMiodrag

Usluge Telekom Srbija u funkciji eUprave Dr DrMiodrag MiodragIvkovi, Ivkovi,dipl. dipl.in. in. Direktor DirektorSektora Sektoraza zaprodaju prodaju Direkcija Direkcijaza zausluge usluge Ranko RankoIli, Ili,dipl. dipl.in. in. Direktor Sektora za Internet Direktor Sektora za Internet

usluge usluge Direkcija Direkcijaza zausluge usluge eljko eljkoPijevac, Pijevac,dipl. dipl.in. in. Direktor Sektora za usluge Direktor Sektora za usluge Izvrna Izvrnadirekcija direkcijaregije regijeSever Sever 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Postignut znaajan rast u

svim poslovnim aktivnostima, uvoenjem novih usluga, novih tehnologija i konstantnim praenjem meunarodnih trendova Dostignut stepen digitalizacije ukljuenog kapaciteta u ovom trenutku iznosi 93,37% Na dan 01.01.2008. je ukljueno 2.985.439 ekvivalentnih linija i 129.132 ADSL prikljuaka Vlasnika struktura: JP PTT saobraaja "Srbija" (80%) OTE - Grka (20%) 15.01.2008. Zajedno za 80% 20% OTE JP PTT Novi Sad

Najvanije usluge koje pruamo Fiksna telefonija klasini telefonski prikljuak ISDN BRI ISDN PRI Mobilna telefonija Prenos podataka Frame Relay/ATM mrea Mrea iznajmljenih digitalnih kola (nx64) MPLS servisi (L2VPN, SHDSL, ADSL) NOVO L3VPN, VSAT, IPTV, WiMAX, 3G... Internet (dial up, ADSL, direktni pristup Internetu) IN servisi (FPH, UAN, PRM, VOT, PCC...) Usluge printing centra Telehousing Pretplatne telefonske kartice, ute i bele strane, telefonske govornice, telefonski aparati...

15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Stanje telekomunikacione mree u Vojvodini na dan 01.01.2008. Broj ukljuenih prikljuaka: 725.822 POTS 14.940 ISDN BRI 402 ISDN PRI ukupno 767.822 ekv. linija Ukljueno 39.630 ADSL prikljuaka Procenat digitalizacije ukljuenog kapaciteta iznosi 94,8% Grad Novi Sad je 100% digitalizovan od oktobra 2006. godine 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad

Stanje telekomunikacione mree u Vojvodini na dan 01.01.2008. Broj ekv. linija na 100 stanovnika 37,8 U 2007. godini broj aktivnih ekvivalentnih linija je povean za 32.079. U 2008. je planirano priblino isto poveanje broja aktivnih ekvivalentnih linija U 2007. je broj prikljuaka na analognim telefonskim centralama smanjen za 30.188 (sa 69.993 na 39.805) Na dananji dan je instalirano 59.568 ADSL prikljuaka a u 2008. e biti instalirano vie od 30.000 ADSL prikljuaka 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad USLUGE PRENOSA PODATAKA --Zakupljeni Zakupljenidigitalni digitalnivodovi vodovi --Frame FrameRelay Relay --MPLS MPLSservisi:

servisi:L2VPN, L2VPN,ADSL ADSLVPN, VPN,SHDSL SHDSLVPN VPN --L3VPN L3VPN -VSAT -VSAT -3G -3G -WiMAX -WiMAX 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad ZAKUPLJENI DIGITALNI VODOVI Optina Sekretarijat X.21, V.35 APV

ka a at z e v ka a t - Preduzee Mrea digitalnih kola Nx64 CE X.21, V.35 kanalizovani G.703 PE - usluga L1 - u svakom trenutku celokupan opseg rezervisan za korisnika

- brzine od 64kb/s do ~100Mb/s 15.01.2008. Zajedno za Mesna zajednica RTV Novi Sad FRAME RELAY Optina Sekretarijat X.21, V.35, G.703 APV CE X.21, V.35, G.703 aaka t e i v

ka veza ta Frame Relay/ATM mrea PE Preduzee PV C - usluga L2 - port i CIR (garantovan protok) - CIR < porta - brzine od 64kb/s do 2Mb/s 15.01.2008. Zajedno za Mesna zajednica RTV Novi Sad Optina L2VPN Mesna

zajednica SHDSL Ethernet ADSL APV Ethernet aka vie ta ka veza ta IP/MPLS mrea optika CE Ethernet 100Mb/s ili 1Gb/s PE VL AN Frame Relay

Sekretarijat EV OD X.21, V.35, G.703 - usluga L2 - VLAN - velike brzine povezivanja od 1Mb/s do 900Mb/s optika Internet 15.01.2008. Zajedno za Vlada RS Ethernet 100Mb/s ili 1Gb/s Novi Sad Optina L3VPN Mesna

zajednica SHDSL Ethernet ADSL APV Ethernet VPN Sekretarijat IP/MPLS mrea optika CE VPN PE Frame Relay X.21, V.35, G.703 VPN - usluga L3 - IP konektivnost

- managed/unmanaged CE - klase servisa: real time, video, critical data, best effort u okviru svakog VPN-a optika Internet 15.01.2008. Zajedno za RTV Druga kompanijaextranet Novi Sad L3VPN Tri vrste L3VPN lokacija: Osnovna (128kb/s 2Mb/s) Profesionalna (2Mb/s 10Mb/s) Napredna (10Mb/s 100Mb/s) Prednosti usluge L3VPN: Omoguava povezivanje lokacija korisnika po razliitim logikim topologijama Poslove administriranja korporacijske mree korisnika preuzima Telekom Nema ulaganja u komunikacijsku opremu (rutere) Fleksibilnost i skalabilnost

Razdvajanje vremenski kritinog saobraaja Preduslov za SLA ... 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad VSAT 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Telehousing Smetaj opreme u nae prostorije specijalne namene Klimatizovane prostorije Neprekidno i rezervno napajanje Detektore dima i prevencija poara Osiguranje prostorija i video nadzor Antistatiki pod Redudantne linkove 15.01.2008. Zajedno za

Novi Sad Internet usluge 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Kapaciteti Interneta Telekom Srbija Pristup globalnom Internetu pouzdanim linkovima visokog nivoa kvaliteta i raspoloivosti Internet kapacitet 21,5 Gb/s Sprint Level 3 Nadprovajderi : Telia Deutsche Telecom Global Crossing Interoute Telekom Italia Tiscali MCI Cogent Veleprodajni segment

Usluge Telekom Srbija koristi vie nacionalnih provajdera i provajdera iz okruenja (Republika Srpska, Crna Gora, Bugarska...) 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Direktni Direktnipristup pristupinternetu internetu -- maloprodaja maloprodaja- Namenjen poslovnim korisnicima Garantovan kvalitet usluge Simetrian pristup Razliite pristupne tehnologije: Digitalni vod Frame Relay L2VPN Podrka 24x7

Neogranieni pristup Internetu 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad ADSL maloprodaja U ponudi etiri ADSL paketa: ADSL sa dinamikom IP adresom ADSL sa fiksnom IP adresom 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad E-mail E-mail nalog na domenu @nadlanu.com za ADSL i Dial-up korisnike E-mail Hosting - nalozi na sopstvenom domenu poslovnih korisnika Implementirana nova E-mail platforma

Sun Java Systems Storage Symmetrix kapaciteta 7 TB Iron port antispam sistem Dodatni servisi: Webmail U najavi ... Alijasi Dodatni prostor na disku Mail relay servis 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Registracija domena Meunarodni domeni Nacionalni domeni DNS hosting Primarni DNS hosting Sekundarni DNS hosting Web hosting

Realizacija na principu Virtual shared hosting U ponudi tri WEB hosting paketa: Web @Start (Osnovni paket) U najavi ... Web @Pro (Profesionalni paket) Dedicated server Web @Master (Napredni paket) 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Video i audio streaming Audio streaming Protoci 40 kb/s i 128 kb/s Broj istovremenih konekcija od 100 do 10000 Video streaming live streaming Protoci 256kb/s i 512 kb/s Broj istovremenih konekcija od 100 do 10000 Sigurnost i zatita

Antivirus zatita Antivirusno pretraivanje odlaznog i dolaznog e-mail saobraaja Filtriranje neeljenog sadraja i e-mail spama U najavi ... Content filtering - zatita od neprikladnog web sadraja. 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Servisi upravljanja IT bezbednou - Konvencionalna reenja = reagovanje po detekciji - Realnost = velika brzina propagacije pretnji - Uspean biznis = najvei stepen sigurnosti podataka Potrebna je => preventivna reakcija Novi Sad 15.01.2008. Zajedno za Servisi upravljanja IT bezbednou (Managed Security Services-MSS) Telekom Srbija i IBM ISS partnerski odnos ta je jedinstveno kod MSS-a? Bezbednost po zahtevu !!! SVETSKE VODEE ORGANIZACIJE NA POLJU ZATITE PREDUZEA ISS

X-FORCE SECURITY R&D ISS BEZBEDNOSNE OPERACIJE GLOBALNI OPERACIONI CENTRI ZA BEZBEDNOST ISS ZATITNA PLATFORMA BEZBEDNOSNA PLATFORMA KOJA JE U STANJU DA PREDUHIRTI PRETNJE 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Servisi upravljanja IT bezbednou - GLOBALNI OPERACIONI CENTRI ZA BEZBEDNOST Internet Security System Globalni Centar za Bezbednosne Operacije Korisnici

Meta data (logs, events) Centar za Bezbednosne Operacije CBO Management Monitoring Uzbunjivanje Izvetaji IT-Security Menader CBO Brisel 15.01.2008. Zajedno za CBO Brisbane CBO Tokio Novi Sad

MSS servisi i garancije Servis upravljanja IT zatitom raunarske mree Servis filtriranja sadraja sa Interneta Servis upravljanja IT zatitom servera Servis upravljanja IT zatitom radnih stanica Servis upravljanja firewall-ovima Servis upravljanja zatitom od upada Servis provere IT bezbednosti Nivoi servisa garancije kvaliteta (SLA) standard level select level premium level 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Realizacija servisa

MSS servise je mogue realizovati na dva naina: Na ISS Proventia Enterprise Security platformi, korienjem ISS Proventia MX serije ureaja. Na podranim platformama drugih proizvoaa: Netscreen firewall Check Point firewall Cisco IDS/firewall. 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad ISS Proventia Security ureaji Kompletna zatita u jednom ureaju! Pretnje Filteri sadraja SPAM / Porno sajtovi / Nepotrebni sajtovi Serverske Aplikacije Korisnike Application IPM CRVI VPN Sadraji koje obrauju

aplikacije Virusi AVM i VPS Firewall IT-Sistemski Sloj Napadi na rupe u sigurnosnim sistemima Zabranjene konekcije Operativni sistem TCP/IP (Mrea) Oslukivanje / Otimanje Sesija 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Partnerstvo Telekom Srbija je realizovao niz znaajnih partnerskih projekata: Akademska mrea

L3VPN za Republiki zavod za zdravstveno osiguranje Specifini projekti za MUP Srbije Projekat za Poresku upravu... Zakljuak Telekom Srbija je jedini operator koji nudi usluge fiksne i mobilne telefonije, prenosa podataka, Internet usluge, usluge smetaja opreme... i smatramo da je prirodno da budemo partneri u kreiranju eUprave 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad Pitanja ? 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad HVALA Dr DrMiodrag MiodragIvkovi, Ivkovi,dipl. dipl.in.

in. Direktor DirektorSektora Sektoraza zaprodaju prodaju Direkcija Direkcijaza zausluge usluge [email protected] [email protected] Ranko RankoIli, Ili,dipl. dipl.in. in. Direktor DirektorSektora Sektoraza zaInternet Internet usluge usluge Direkcija Direkcijaza zausluge usluge

[email protected] [email protected] eljko eljkoPijevac, Pijevac,dipl. dipl.in. in. Direktor DirektorSektora Sektoraza zausluge usluge Izvrna Izvrnadirekcija direkcijaregije regijeSever Sever [email protected] [email protected] 15.01.2008. Zajedno za Novi Sad

Recently Viewed Presentations

 • Operation Context and Use Case Focus Group

  Operation Context and Use Case Focus Group

  Use Case and Ops Context documents will continue to be worked on concurrently. Deliver one domain Use Case Document every two months. Continue delivering one SWIM service Operational Context Document per month *OCD - Ops Context Document, UCD - Use...
 • Cancer Outcomes and Services Dataset What is COSD ...

  Cancer Outcomes and Services Dataset What is COSD ...

  Stage components of RCPath datasets. Includes recurrences . Breast cancers to start with. New record including referral information. What's different about COSD? (2) RCPath = Royal College of Pathologists. Previous registry dataset didn't include site specific items (apart from a...
 • Software aus Komponenten - info.uni-karlsruhe.de

  Software aus Komponenten - info.uni-karlsruhe.de

  Softwarekomposition und Metaprogrammierung Einführung Ansätze zur Komposition Subjekt-orientiertes Programmieren SOP Erweiterungen des objekt-orientierten Paradigmas (composition filters)
 • THE ARMYS EO POLICY The US Army will

  THE ARMYS EO POLICY The US Army will

  THE ARMY'S EO POLICY The US Army will provide equal opportunity and fair treatment for military personnel, family members, and DA civilians without regard to race, color, religion, gender, or National origin, and provide an environment free from sexual harassment.
 • EXERCISE PHYSIOLOGY THE EFFECTS OF EXERCISE ON THE

  EXERCISE PHYSIOLOGY THE EFFECTS OF EXERCISE ON THE

  The ATP-CP System. The ATP- PC system. uses a chemical fuel reserve, Creatine Phosphate, which is stored in the muscle. This process is anaerobic meaning it does not require the use of oxygen for it to work. CP is broken...
 • SI Units &amp; Their Prefixes

  SI Units & Their Prefixes

  SI Units & Their Prefixes Why use units? ... your unit used would be a meter. Or, if you wanted to measure the amount of electrical current in a circuit board, you would use amperes. Of course, people use units...
 • INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS AT THE MARKETING-SALES INTERFACE: A

  INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS AT THE MARKETING-SALES INTERFACE: A

  INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS AT THE MARKETING-SALES INTERFACE: A CASE OF NATURE vs. NURTURE Timothy M. Smith University of Minnesota INTEGRATING MARKETING COMMUNICATIONS Advertising Trade Promotions Sponsorships Direct Mail Telemarketing Personal Selling Electronic Media Public Relations Price Word-of-Mouth Distribution/Marketing Channels Packaging...
 • The Atlantic World, to 1600

  The Atlantic World, to 1600

  The Northwest Coast Waterways were the primary source of food for the Native Americans of the Northwest Coast. California The Chumash, Yurok, and other Native American groups ate deep-sea fish, food products made with flour from acorns, and beans from...