Slide 2

Slide 2

IT-direktrmte m/seksjonssjefene 22. november 2016 Prioriterte ml i USITs rsplan for 2017-19 IT-direktr Lars Oftedal Ny organisering av rsplanarbeidet USIT 3.1: Sterkere styring ovenfra av USITs rsplanarbeid Medio september: Ml og prioriteringer for neste rsplan utarbeidet September-november: Diskusjon med de (viktigste) interessentene: USITs ledelse, samt ledersamling p USIT medio oktober IT-ledernettverket Mte m/fakulteter og andre enheter i oktober & november Fagrd for eInfrastruktur, Strategisk koordineringsgruppe og andre interessenter og lederfora

Medio november: Beslutning om ml og prioriteringer Primo desember: Vedtak av rsplan for USIT 15. november 2016 Side 2 rsplan for USIT: Disposisjon 1. Innledning med premisser og fringer for rsplanarbeidet rsplan for universitetet, UH-sektoren Strategisk retning og prioriteringer 2. Forskning og utdanning frst #1: IT i forskning 3. Forskning og utdanning frst #2: IT i utdanning,

undervisning og studier 4. Cloud og BYOD er modellen (plattformen) 5. Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet 6. Digitalisering av universitetets virksomhet 7. Styring og organisering 8. Viderefring av pgende virksomhet 15. november 2016 Side 3 rsplaner for USIT og for seksjonene USITs rsplan: Prioriterte ml og delml (tiltak) for USITs virksomhet Rapporteres til universitetets ledelse Retningsgivende for prioriteringene i underavdelinger, seksjoner og grupper Seksjonenes rsplan

Skal omfatte all virksomhet og alle ressurser i seksjonen Linjeaktiviteter, prosjekter, tjenestegrupper, portefljeaktiviteter Summen av rsplanene er summen av USITs aktiviteter og ressurser Tiltak og oppgaver planlegges ett sted, ressursavtaler Godkjennes av underavdelingsledelsen Redegjre for seksjonenes rsplaner i IT-direktrmtet og Strategisk retning 15. november 2016 Rapporteres til underavdelingsledelsen Side 4 Del 1: Prioriteringer fra UiOs rsplan Forskningskvalitet og utdanningskvalitet IT i utdanning og studier, IT for studentene IT-infrastruktur er en vesentlig faktor i arbeidet for n mlene i universitetets

strategi og skal bidra til skape flere og bedre resultater innen forsknings- og utdanningsvirksomheten, samt effektivisere administrative rutiner. Digital eksamen og digitalt lringsmilj eInfrastruktur og IT-infrastruktur Utbygging av stamnett og trdlst nett p universitetet [] utdanningskvaliteten og studentenes lring skal st i fokus og studentene skal nyte godt av oppdatert teknologi i utdanningen, samt et srlig fokus p bedre koordinering av sttteressursene for utdanning. Se IT i universitetets rsplan 2017-19 15. november 2016 Side 5 Del 1: Universitets- og hgskolesektoren IT-BOTT

Samarbeid om drift, forvaltning og utvikling av ITtjenester UNINETT UH-sky: UH-IaaS, IaaS, Skymegler, Integrasjon, identitetsforvaltning, autentisering, autorisering Universitets- og hgskolesektoren IKT-strategi for UH-sektoren Organiseringsprosjekt i KD (Gjedrem-utvalget) Nasjonal strategi for bruk av skytjenester 15. november 2016 Side 6 Del 1: Strategisk retning og prioriteringer Levere resultater:

Som viser at USIT faktisk har dreid virksomheten i trd med strategisk retning og prioriteringer: Forskning og utdanning frst Cloud og BYOD er modellen (plattformen) Leveransestrategi (Sourcing-strategi): Konkurransesituasjonen med hensyn til generelle vs virksomhetsnre tjenester og ressurser (Deloitte-rapporten) Hva skal leveres av USIT, av lokal IT, av sektoren, av eksterne? Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet er kriteriene 15. november 2016 Side 7 Del 2: Forskning og utdanning frst: IT i forskning (1) TSD Tjenester for sensitive data

Imtekomme nye behov og bruksomrder Flytte MED og OD inn i TSD Drift, forvaltning og videreutvikling MyTSD, lsning for forskeres/forskningsprosjekters innsyn i egne data med mer i TSD Just in Time-provisjonering av Linux, Windows, programvare Automatisering av hndtering av sknader og fakturering Webservice for dataflyt inn og ut av TSD Docker-sttte til TSD HPC (kjring p Collossus) TSD som nasjonal tjeneste for sensitive data 15. november 2016 Side 8 Del 2: Forskning og utdanning frst:

IT i forskning (2) RSaaS Research Services as a Service Forskningsomgivelser for ikke-sensitiv forskning tilsvarende forskningsomgivelsene i TSD, blant annet: Skytjenester (IaaS, PaaS) og virtualiseringsinfrastruktur som basis Selvbetjening og autoprovisjonering av ressurser (eksempelvis klassesett) Windows, Linux, Programvare Portaler (Galaxy) for enkel tilgang til forskningsressurser Tilrettelagt kjremilj for applikasjoner (Docker og lignende) Sammenhengende lsning for lagring og deling av 15. november forskningsdata 2016 Side 9 Del 2: Forskning og utdanning frst:

IT i forskning (3) Lagring og deling av forskningsdata Portefljeprosjekt: Kartlegging og brukerbehov og bruksomrde Fortrinnsvis sammenheng m/eksisterende tjenester for lagring, deling og synkronisering eInfrastruktur for forskningsbasert utdanning Carpentry, Jupyther Notebook etc Datainnsamling og datafangst Brukerdrevet (videre-)utvikling av: Nettskjema, inkludert Nettskjema til UH-sektoren Apper for innsamling av data og tilbakemelding Nettskjema som tjeneste for UH-sektoren 15. november 2016 Side 10

Del 2: Forskning og utdanning frst: IT i forskning (4) Lokal, nasjonal og internasjonal eInfrastruktur Fagrd for eInfrastruktur: Prioritere og gi retning for arbeidet Sigma2, regne- og lagringsressurser, metasenter etc Nordisk og europeisk eInfrastruktur Nettstedet som plattform for forskningskvalitet Oversikt over helsefaglig forskning Utbygging av stamnettet Satsingsmidler i 2017-19 15. november 2016 Side 11 Del 3: Forskning og utdanning frst: IT i utdanning (1)

Digital eksamen Drift, forvalting og vedlikehold av eksisterende digitale eksamenslsninger Eksamenslokalene i Silurveien 2 Nyskapende og studentaktive lringsformer: Digitalt lringsmilj Oppflging av forprosjektrapporten fra FlexEx: Etablere prosjekt (prosjektbeskrivelse, mandat, organisering etc) Klargjre eierskap og ansvar for linjeaktiviteter: Nasjonalt anbud (UNINETT) p digitalt lringssttte Avvikling av Fronter 15. november 2016 Side 12 Del 3: Forskning og utdanning frst: IT i utdanning (2)

Digitalt studiemilj og IT-tjenester for studentene Mine studier som inngangsvei Tjenesteoversikt og tilgang, programvaretjenester Tilrettelegge tjenester for studentens eget utstyr (BYOD) Grunntjenester (lagring, utskrift, programvare etc) Office 365, konsept for dokumentdeling/-lagring, samskriving og tilgang til programvare Forelesninger p nett Nettstedet som plattform for utdannings- og studiekvalitet eInfrastruktur for forskningsbasert utdanning 15. november 2016 Side 13 Del 3: Forskning og utdanning frst: IT i utdanning (3)

Organisering av stttetjenestene Senter for utdanning og studier AV-utstyr etc i universitetets lokaler Fortsette utbygging og utrulling av felles brukergrensesnitt og management Videreutvikling av lsningen Trdlsnettet Satsingsmidler i 2017-19 15. november 2016 Side 14 Del 4: Cloud og BYOD er plattformen (1) Infrastruktur for skytjenester

Openstack IaaS og PaaS for skytjenester i egen regi Skytjenester levert til og hentet fra UH-sky Kommersielle skyleverandrer, GANT-avtale, Azure, AWS etc Forvaltningsapparat, skymegler Cloudification-team, cloud ready-prosess Ny maskinrominfrastruktur Utrede og anbefale lsninger (eksempelvis Cisco ACI, SDDC) Driftsarkitektur Kartlegge og skaffe oversikt over avhengigheter Forenkling og standardisering, fjerne hemmere for strategisk retning 15. november 2016

Side 15 Del 4: Cloud og BYOD er plattformen (2) Tjenester p brukernes eget utstyr BYOD-krav til tjenestene, tjenester tilrettelagt for BYOD Programvaretjenester Plattform for mobile tjenester/mobile brukere Tilgang til tjenester, data og dokumenter Konsept for samskriving, lagring og deling, tilgang til programvare Identitetsforvaltning og integrasjoner Nasjonal strategi for identitetsforvaltning, brukeradministrasjon, autentisering og autorisering (IdM, IAM, (nasjonal) BAS, UH-AD) Ny UiO integrasjonsarkitektur 15. november 2016

Side 16 Del 5: Tjenestekvalitet, brukeropplevelse, IT-sikkerhet og IT-juridisk (1) Applikasjons- og tjenesteoversikt med kvalitetskrav Omfatte hele organisasjonen Portefljeforvaltning Vurdere brukeropplevelse i nye tjenester og vesentlig endring av eksisterende Verkty for mle tjenestekvalitet og brukeropplevelse, samt andre forml (i tillegg til opprinnelig forml) Bruke ELK, Zabbix, Grafana i hele organisasjonen 15. november 2016 Side 17

Del 5: Tjenestekvalitet, brukeropplevelse , IT-sikkerhet og IT-juridisk (2) Sikkerhet og personvern i alle tjenester IT-sikkerhet i en ny hverdag Skytjenester, tjenester for BYOD, DevOps/DevSecOps Ny personvernforordning Avklare innhold og konsekvenser Personer med srlig beskyttelsesbehov Klassifisering av data, hndtering av de ulike klassene Hvilke data kan lagres hvor Ledelsessystem for informasjonssikkerhet Implementasjon av styrende, gjennomfrende og utvende

del i IT-organisasjonen 15. november 2016 Side 18 Del 5: Tjenestekvalitet, brukeropplevelse og sikkerhet (3) Mottak og behandling av henvendelser til USIT Kontaktpunkt, prosess Nytt senter for drift og brukersttte Mal og sjekkliste skal brukes i hele organisasjonen Mal for etablering av ny tjeneste og vesentlig endring av eksisterende Sjekkliste for gjennomfring av utviklingsaktiviteter Skal omfatte skytjenester og innkjp av tjeneste, system, programvare

15. november 2016 Side 19 Del 6: Digitalisering av universitetets virksomhet Digitalisering av administrative tjenester Vurdere flytting av administrative tjenester til et forsvarlig sikret brukermilj p en terminalserver Nytt ERP-system og nytt sak- og arkivsystem Digital signatur og sikker e-post Bruk av Dataporten og DIFIs Signeringsportal Nettstedet som arbeids- og samarbeidsplattform Videreutvikling av nettsteder Felleskalender i Exchange Digitalisering av forskning og utdanning

15. november 2016 Side 20 Del 7: Organisering og styring av ITvirksomheten (1) Strategisk retning og prioriteringer Styring og oppflging internt gjennom linja, tydelig ansvar for linja IT-ledernettverket og samarbeid i IT-organisasjonen IT-ledernettverket Lokal IT IT-konferanse Oppflging av USIT 3.1, avsluttes sommeren 2017 15. november 2016 Side 21

Del 7: Organisering og styring av ITvirksomheten (2) Kommunikasjonsplan Informasjon, dokumentasjon, kommunikasjon, varsling, markedsfring Tydelig linje ut Kompetanseutvikling Sttte strategisk retning Kostnadsberegning av USITs tjenester Oppflging av Deloitte Finansierings-/prismodell Rutiner og retningslinjer for oppdragsvirksomheten 15. november 2016 Side 22

Del 8: Eksisterende virksomhet (1) Tjenesteliste og veikart Videreutvikle tjenesteliste utarbeidet i Kostnadsberegning av USITs tjenester Kartlegging og vurdering av alle tjenestene: Om USIT fortsatt skal levere tjenesten, om den kan leveres til sektoren eller erstattes med tjenester fra sektoren eller andre Om ressursinnsatsen kan reduseres eller effektiviseringstiltak gjennomfres for frigjre ressurser og skape handlingsrom I hvilken grad strategisk retning og prioriteringer medfrer endringer i drift og forvaltning av eksisterende tjenester Leveransestrategi (Sourcing-strategi), hva skal USIT/lokal IT/andre gjre 15. november 2016 Side 23 Del 8: Eksisterende virksomhet (2)

E-posttjenestene Felleskalender Kollokvierom (TP vs Exchange) Automatisk populering av e-postlister Strategi for sanntidstjenester Skype, WebRTC, videokonferanse, telefoni etc Backup, arkivering Windows 10 Oppflging av veikart Videreutvikle og forvalte Vortex i trd med ambisjonene for universitetets nettsted 15. november 2016 Side 24

Recently Viewed Presentations

 • Half-Caste - St Cuthbert Mayne GCSE English

  Half-Caste - St Cuthbert Mayne GCSE English

  Agard attacks the assumptions behind the term 'half-caste' and ridicules it in the process. Though the poem is light-hearted in tone, the argument of the last six lines is very serious. We need to give people our full attention and...
 • Effect of Short Term Use of NO on

  Effect of Short Term Use of NO on

  A neuron receives an electrical stimulation, which triggers a chemical message via release of NTs into the synapse, this crosses the synapses and creates an electrical potential. Repeat. In this manner, information is transmitted to the target tissues, thoughts occur,...
 • The Trial of John Peter Zenger - EASTCONN

  The Trial of John Peter Zenger - EASTCONN

  The Trial of John Peter Zenger (August 4, 1735) ... William Cosby Cosby had Zenger arrested for "seditious libel" Arguments of Case Prosecution argued that Zenger "wickedly and maliciously" printed articles against the governor and his ministers Zenger legally couldn't...
 • Observing and Assessing Workshop How Do They (or

  Observing and Assessing Workshop How Do They (or

  Observing and Assessing Workshop How Do They (or You) Know What They Know? Holly A. Taylor Tufts University Psychology Department They Don't Know What Contributes to Their Learning: Multimedia Advantage Learn procedures for assembling toys from Picture Text Multimedia (Pictures...
 • Account Create & Maintenance Training - Colorado State University

  Account Create & Maintenance Training - Colorado State University

  * * * * * Kuali Catalog Shopping Training Team Members Fran Campana, ACNS 1-7976 John Swaro, Procurement and Contracting Services 1-7812 Patty Cashen, Procurement and Contracting Services 1-1880 Changes to the CSU Marketplace Access to the CSU Marketplace will...
 • Serious Case Reviews - documents.hants.gov.uk

  Serious Case Reviews - documents.hants.gov.uk

  A briefing for SFYC. Ask if anyone has heard of Hampshire Safeguarding Children Board and what their role is. Local Safeguarding Children Boards. The key statutory mechanism for co-ordinating local authorities, policing, NHS, schools and others to protect children, and...
 • Do Now name and count the atoms 1.

  Do Now name and count the atoms 1.

  Title: Endo vs Exo. L.O. SWBAT determine if a reaction is endothermic or exothermic. Chemical Bond Review - Polar vs Non Polar. ... What is the difference between endothermic and exothermic reactions? Give an example of an endothermic reaction. Give...
 • Section 9.1 - cbafaculty.org

  Section 9.1 - cbafaculty.org

  A) Center of gravity B) Center of mass. C) Centroid D) None of the above . 2. To study problems concerned with the motion of matter under the influence of forces, i.e., dynamics, it is necessary to locate a point...