Snímek 1 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Snímek 1 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Legislativa Ministerstva zdravotnictv tkajc se lkaskho ozen Radian ochrana v radiodiagnostice Mgr. Petr Paprnk Oddlen lkaskho ozen SJB 26. 11. 2018 1 Legislativa MZ R k LO Zkon . 373/2011 Sb., o specifickch zdravotnch slubch Uruje proces LO, odpovdnosti , klinick audity, radiologick standardy Vyhlka . 410/2012 Sb., o lkaskm ozen Povinnosti indikujcho lkae, aplikujcch

odbornk, postupy pro speciln typy LO, detaily pro klinick audity 2 Legislativa MZ R k LO Zkon . 372/2011 Sb., o zdravotnch slubch Uruje kontroln orgny pro oblast LO MZ R, SJB Vyhlka . 99/2012 Sb., o poadavcch na minimln personln zabezpeen zdravotnch slueb Vyhlka . 55/2011 Sb., o innostech zdravotnickch pracovnk a jinch odbornch pracovnk Seznam innost, kter mohou dlat nelkat zdravotn pracovnci 3

Proces lkaskho ozen, odpovdnosti 4 Zkladn schma Indikace indikujcm lkaem posouzen indikace V ppad nesprvn indikace zamtnut Nebo zmna navrhovanho typu vyeten V ppad sprvn indikace jej potvrzen a volba konkrtnho pstroje a pracovnka, kter LO provede Proveden lkaskho ozen Technick kontrola sprvnosti jeho proveden Klinick vyhodnocen 5

Specifika jednotlivch typ LO Radioterapie, NM lba, intervenn zkroky Indikace nen provdna jednm lkaem, ale tmem odbornk, do indikace zpravidla ji zapojeni aplikujc odbornci esk specifikum pro skiagrafick vyeten Sprvnou indikaci me potvrzovat radiologick asistent Zubn radiodiagnostika Indikujc lka je zpravidla i aplikujcm odbornkem Standardn proces LO na dalch slidech bude popsn pro CT vyeten CT proces LO je bez zvltnost Zvltn ppady budou zdraznny pozdji 6

Primrn indikace Pacient pijde za lkaem odbornkem indikujcm lkaem Ten posoud jeho zdravotn stav a vechny informace, kter m k dispozici Vetn informace o pedchozch LO pt se pacienta a nahl do jeho zdravotnick dokumentace, kterou m k dispozici Ov thotenstv dotazem Pi rozhodovn o indikaci pouv indikan kritria http://www.mzcr.cz/dokumenty/vestnik_3662_1782_11.html Je zastaral, v ppad pochybnost je teba konzultovat indikaci s radiologem obzvlt u vysokodvkovch vyeten Pro skiagrafick vyeten letos vyjdou Nrodn radiologick standardy, kde budou updatovan indikan kritria 7

Primrn indikace Indikujc lka vystav danku, kter mus (mimo formlnho obsahu) obsahovat: Informace o zdravotnm stavu, kter jsou relevantn pro rozhodnut o LO informace o vech relevantnch pedchozch vyetench, hlavn LO Navrhovan vyeten LO Klinickou otzku, na n by mlo LO odpovdt Pokud je to relevantn, informaci o thotenstv danka Nen pkaz k proveden njakho typu vyeten Ale dost o konzultaci doplnn potebnch informac pro diagnzu, zhodnocen zdravotnho stavu zobrazovnm Uveden vyeten na dance je jen nvrh 8 Oven indikace

Pacient se dostav na RDG oddlen, kde jeho danku posoud radiolog V ppad sprvn indikace rozhodne o sprvnm zpsobu proveden vyeten a o radiologickm asistentovi, kter je provede a o zdroji, na nm bude provedeno V ppad neplnch, nejasnch nebo nesprvnch informac na dance se dotazuje pacienta, nahl do jeho zdravotnick dokumentace a vol indikujcmu lkai V ppad poteby zmn typ vyeten a rozhodne o detailech jeho proveden V ppad nesprvn indikace danku zamtne Zsadn Radiolog m prvo a povinnost nesprvnou danku zmnit i zamtnout I v ppad, e ji vystavil pednosta a radiolog si teprve dl atestaci Indikujc lka nem prvo vynucovat si proveden LO, kter radiolog posoud jako nezdvodnn

Veden nemocnice by mlo v ppad spor podret radiologickou kliniku 9 Dal postup Proveden LO Radiologick asistent zajist sprvn polohovn, projekci a volbu expozinho protokolu Zhodnocen technick sprvnosti LO Radiologick asistent nebo radiolog posoud, zda snmky spluj zkladn poadavky pro klinick hodnocen pokrvaj potebn rozsah, maj dostatenou kvalitu obrazu V ppad poteby je LO doplnno nebo zopakovno Klinick hodnocen Radiolog vyeten zhodnot a pope V ppad poteby rozhodne o jeho doplnn 10

Specifikum skiagrafie Pokud se nejedn o vyeten thotn, dtte do 3 let a nepouv se kontrastn ltka danku posuzuje msto radiologa radiologick asistent Pouv pi tom nenovj indikan kritria (nov NRS pro skiagrafii) V ppad, e indikaci posoud, jako sprvnou, bez konzultace radiologa me rozhodnout o jeho proveden Ur, jakm expozinm protokolem, na kterm zazen a kdo LO provede V ppad, e povauje indikaci za nesprvnou, danka neobsahuje vechny potebn daje, je neiteln nebo o n m jin pochybnosti Ped ji radiologovi Ten tm pdem pebr klinickou odpovdnost a klasickm zpsobem o indikaci rozhodne (schvl ji / zjist doplujc informace / zmn ji / zamtne ji)

V letech 2011 a 2016 tento systm nefungoval Naprostou vtinu skiagrafickch vyeten musel schvalovat radiolog Nebylo mon sthat Prakticky danky schvalovali radiologit asistenti jejich jmnem Pehnan poadavek, kter vedl k neposuzovn indikac radiologem ani u zvanjch vyeten, jako CT Tento systm v Evrop m jen R a Velk Britnie Ostatn zem maj formln pravidla, jak bylo v R ped 2016 Vtinou se potkaj se stejnmi problmy 11 Ostatn LO

Radioterapie Formln je LO rozdleno do stejnch fz Prakticky je to ale jeden velmi komplexn a provzan proces, kde se jedna fze plynule pelv do druh Nositelem klinick odpovdnosti je radian onkolog Nuklern medicna U terapie je to stejn jako v radioterapii U diagnostiky je to obdobn spe standardnmu procesu v radiodiagnostice, jen je zde hlavnm aplikujcm odbornkem lka nuklern medicny Intervenn radiologie a kardiologie Opt lze formln rozdlit do jednotlivch fz Ale prakticky se spe slv dohromady Na potku o indikaci rozhoduje tm odbornk, pak je hlavnm aplikujcm odbornkem intervenn radiolog / kardiolog Zubn radiodiagnostika Indikujc lka a aplikujc odbornk je vtinou tent lovk - stomatolog

Navrhne vyeten, schvl indikaci, vyeten provede a vyhodnot 12 Ostatn povinnosti legislativy MZ R tkajc se LO 13 Nrodn radiologick standardy

vydv Ministerstvo Zdravotnictv ve vstncch Radiologick fyzika vstnk . 6/2015 Nuklern medicna vstnk . 2/2016 Radian onkologie vstnk . 2/2016 Vpoetn tomografie vstnk . 2/2016 Intervenn radiologie vstnk . 10/2016 Intervenn kardiologie vstnk . 13/2017 Skiagrafie obecn st vstnk . 10/2016 Neobsahuje konkrtn postupy pro jednotliv projekce, jen obecn postup pro LO, definuje odpovdnosti Konkrtn postupy pro jednotliv projekce jsou ve starm NRS vydanm ve vstnku . 9/2011 - neaktuln Letos v prosinci vyjdou nov NRS pro skiagrafii dosplch pacient, kter pro dospl nahrad oba dokumenty najednou a bude mt obecnou st popisujc postup pi LO, indikace i konkrtn postupy pro jednotliv projekce Mamografie, skiaskopie, konkrtn postupy skiagrafie dtskch pacient

ve starm NRS ve vstnku . 9/2011 - neaktuln Chyb zubn radiodiagnostika, kostn denzitometrie Prv zan jejich tvorba 14 Povinnosti vi radiologickm standardm Poskytovatel zdravotnch slueb mus vytvoit Mstn radiologick standardy Popisuj proces LO pro vechny jeho typy, kter se na pracoviti provd Vychz z Nrodnch radiologickch standard a mstnch podmnek, vybaven a monost Vznamnou roli m dobr praxe Pi provdn LO se mus Mstn radiologick standardy dodrovat 15

Klinick audit Jednou ron mus poskytovatel vlastnmi silami provdt intern klinick audit Kontrola sprvnosti provdn LO Kontrola dodrovn Mstnch radiologickch standard Oven, e jsou sprvn a aktuln Provd ho mstn odbornci lka aplikujc odbornk (radiolog, radian onkolog, atp.), radiologick asistent, radiologick fyzik Negativn zjitn je nutn odstranit Jednou za 5 let se mus nechat provst extern klinick audit Provdn extern auditorskou spolenost Maj metodiky posouzen MZ R, SJB a odbornky Auditoi mus splovat poadavky na vzdln Kontrola sprvnosti provdn LO Kontrola dodrovn Mstnch radiologickch standard

Kontrola souladu Mstnch a Nrodnch radiologickch standard, ppadn zdvodnn odchylek Negativn zjitn je nutn odstranit 16 Radian ochrana v radiodiagnostice 17 Zkouky zdroj Zdroje ionizujcho zen a jejich psluenstv mus prochzet pravidelnmi zkoukami Pejmac zkoukou ped uvedenm do provozu Provd speciln dritel povolen Pravidelnou zkoukou dlouhodob stability Provd speciln dritel povolen

18 Zkouky zdroj Zkouky provozn stlosti Krtkodob (msn a astj) mus provdt radiologit asistenti pouvajc zdroj Ideln by mli provdt vechny zkouky provozn stlosti Jedn se o plnohodnotnou soust npln jejich prce tchto Mli by na n bt pipravovni u bhem studia pravideln (denn, tdenn, msn) kontrola monitoru, na nm se popisuj rentgenov snmky Provd lka, kter jej bn pouv Rozsah a metodiku tchto zkouek uruje klinick radiologick fyzik a uvd se v Programu zajitn radian ochrany 19

Pidrovn pacient bhem LO 1. 2. Pout fixan pomcky, aby nebylo teba pidrovn. Pokud nelze, vybere se pednostn doprovod pacienta star 18 let, pouena, ochrann pomcky, podepsat souhlas pokud je k dispozici nkdo jin, ne thotn ena. Osoba pomhajc mus: 3. Pokud nelze zajist se nkdo jin 4. Pokud nelze, radian pracovnk, v rmci svch pracovnch povinnost.

5. 6. 7. radiologick asistent nebo o jin pracovnk. dvkovou optimalizan mez 0,3 mSv efektivn dvky za rok z tto innosti Ochrann pomcky, zznamy o provedench asistenc Pokud nelze a nen to neodkladn akutn vyeten, nen mon ho provst Pokud je to neodkladn akutn vyeten, sedace pacienta akutn, ivot ohroujc stav 1. 2.

jin pacient, nvtvnk oddlen i jin pracovnk dobrovoln mimo rmec svch pracovnch povinnost Stejn pravidla Zchrana ivota, povinnost kadho vyzvanho zdravotnho pracovnka Pokud nebyl radianm pracovnkem, stv se jm, mus mt pomcky, pouen, zznamy, optimalizan mez, atp. Tyto ppady jsou popsny v mstnch standardech 20 Regulace SJB Rentgenov zazen Zubn intraorln a 2D panoramatick a kostn denzitometry jsou jednoduch zdroje Ostatn jsou vznamn (vetn 3D zubnho panoramatickho zazen / zubnho vpoetnho tomografu)

Pouvn Vech zubnch podlh registraci adu Zjednoduen proces, v podstat bez dokumentace Ostatnch zazen podlh povolen Plnohodnotn sprvn zen, dokumentace pro povolovanou innost 21 Regulace SJB Kontrolovan a sledovan psmo Kontrolovan psmo Jen tam, kde na pracovnch mstech me pracovnk mt ef. dvku 6 mSv Intervenn pracovit, skiaskopick s vysokmi dvkami Skiagrafie, nzkodvkov skiaskopie, CT bez ptomnosti pracovnk ve

vyetovn Ostatn sledovan psmo Zubn radiodiagnostika vtinou nevyaduje ani vymezen sledovanho psma Radian pracovnci Kategorie A mohou ron mt ef. dvku 6 mSv Pracuj v kontrolovanm psmu Povinnost osobnch dozimetr, lkaskch prohldek Kategorie B Ostatn, kdo jsou vystaveni profesnmu ozen Rizikov pplatky a dodatkov dovolen pro radian pracovnky kategorie A pracujc v kontrolovanm psmu by nemly ovlivovat jejich kategorizaci a vymezen psem

22 Dkujeme za pozornost 23

Recently Viewed Presentations

 • UK Clinical Aptitude Test

  UK Clinical Aptitude Test

  If you are not well, reschedule your test to a later date - even if you lose your test fee. In presenting yourself for testing, you are declaring yourself fit. UKCAT do not consider health issues as extenuating circumstances. There...
 • NPC BEHAVIOR Jonathan Ziegler AI Game Programming 3/20/08

  NPC BEHAVIOR Jonathan Ziegler AI Game Programming 3/20/08

  Emergent Gameplay. Allow developers to be much more free in world creation. Much more flexible. Much more complex. Autonomous NPC Behavior (Continued) Introduces new forms of difficulties and problems. Chaotic Behavior.
 • Polynomials Review

  Polynomials Review

  The degree of a monomial is determined by adding the exponents of its variables. So, to find the degree of a POLYnomial, find the degree of each separate MONOmial. The Monomial with the HIGHEST sum determines the degree of the...
 • Online platforms, Big Data and privacy: what role

  Online platforms, Big Data and privacy: what role

  General conjecture s about how established theories could apply in extreme cases (same logic that applies to other assets) Refusal . to . deal/ "essential facility"?
 • RISK ASSESSMENT & MANAGEMENT - United States Coast Guard

  RISK ASSESSMENT & MANAGEMENT - United States Coast Guard

  Every Coast Guard small boat (and aviation asst) that leaves the dock for any mission is required to complete this risk assessment - no exceptions. 23 The Fishing Vessel Sea King case study is attached as part of the presentation...
 • Dante's Inferno

  Dante's Inferno

  The Divine Comedy. Purposes: Political. Wanted to punish people he opposed. Not funny ha-ha. Happy ending (starting with Hell and ending with Heaven) Written in the vernacular (usually seen with comedies) Epic poem. Medieval allegorical vision of the afterlife. Three...
 • aloyanaraksya.files.wordpress.com

  aloyanaraksya.files.wordpress.com

  Cruz (2007) states that some educators incorporate video games into their lessons both to catch and keep the attention of the students and to enhance course content. Many business, medicine, and law schools are using video games like Kristen's Cookies,...
 • Origins and Values of the Universe Popular scientific

  Origins and Values of the Universe Popular scientific

  Religion and Ethics : Islam: Living the Muslim life. Creationist - Someone who believes in the literal truth of the description of creation given in Scripture i.e. it actually only took 6 days not billions of years. Muslim responses: Allah...