Snímek 1 - web.natur.cuni.cz

Snímek 1 - web.natur.cuni.cz

sociologie ekonomie ekologie geografie demografie urbanismus Geografie osdlen Geografie msta zemn plnovn architektura

Urban geography, geography of settlement, urban and regional studies geografie osdlen (geography of settlement) geografie msta (urban geography) sdeln systm msto jako systm geografie venkova (rural geography)

Venkovsk osdlen nen jednoznan vymezeno pekrv se Shrnut nejdleitjch trend rozdlen na proudy (g. sdel, msta a venkova) do 2. sv. v. dominance morfologicko-genetickho popisu sdel, po vlce funkn klasifikace pokrok ve vzkumnch metodch: souvis s kvantitativn revoluc od 50. let, modelovn (gravitan modely, pravidlo vel. poad, teorie centrlnch mst) zvyuje se aplikan funkce a interdisciplinarita

(spoluprce s zemnm plnovnm, urbanismem, sociologi, ale i marketingem) Souasn stav osdlen je vsledkem dlouhodobho vvoje vrazn setrvanost inercie sdelnho systmu Sdla vznikaj a rozvjej se za uritch podmnek impulz. I pes jejich zmny sdla petrvvaj. horn msta ve stedovku poteba historickho pstupu ke studiu osdlen preindustriln industriln postindustriln

asopisy a uebnice Urban Studies International Journal of Urban and Regional Research Environment and Planning

European Urban and Regional Studies City Urban geography Carter, Harold: The study of urban geography Johnson, James H.: Urban geography : an introductory analysis Knox, Paul: Urban social geography : an introduction Pacione, Michael : Urban geography : a global perspective Short, John R.: An introduction to urban geography Musil J.: Sociologie soudobho msta Horsk, Maur, Musil: Zrod velkomsta Hampl, Gardavsk, Khnl: Regionln struktura a vvoj systmu osdlen SR. Vvoj sdelnho systmu

zvyovn potu funkc, kter sdla pln vede k jejich specializaci k zemn dlb prce roste poteba vzjemnch vztah od izolovanch sdel k propojenmu systmu prohlubovn strukturace systmu Struktura sdelnho systmu horizontln (poloha) vertikln (hierarchie) Funkn specializace sdel

funkce mstoobslun mstotvorn Zkladn diferenciace sidelnho systmu mstsk sdla X venkovsk sdla Vznik a vvoj mst - preindustriln obdob neolitick revoluce

sousteovn nezemdlskch funkc pedevm obchod, sprva, vzdln, postupn vroba (emesla) kvalitativn vznam kvantitativn vznam celosvtov do 5% v jdrovch oblastech na mal ploe 20-40% m 1 mil., Pa 200 tis, severoitalsk a panlsk msta do 100 tis, Praha 40 a 60 tis. Funkn typy mst

msta s vlastn a bez vlastn ekonomick zkladny (obytn satelity) obvykle zkladn a ostatn funkce obrann zemdlsk a rybsk prmyslov dopravn obchodn

kulturn (religiozn stediska, univerzitn (vdeck), msta-muzea) lebn a rekrean funkce administrativn-politick funkce Vvoj mst industriln obdob prudk nrst mst a mstskho obyvatelstva aspekty ekonomick, technologick, politick, demografick 1. fze - velkovroba + technologick zmny = poteba fyzick koncentrace pracovnch sil

parn stroj vazba na zdroj energie eleznice koncentrace v rozvojovch osch 2. fze prmyslov revoluce elektina, automobil, telekomunikace dekoncentran trendy Manchester 1760 1800 1830 1851 1900 17 tis 75 tis 180 tis 338 tis

550 tis Birmingham 1801 1850 prmrn vk zemelch 1842 Manchester gentry 38 obchodnci 20 dlnci 17 rural England 52 41 38 70 tis

270 tis Urbanizace stav stupe urbanizace proces pojet u koncentran proces ir zmna zpsobu ivota

Lampard ti pstupy demografick strukturln behaviorln Hampl urbanizace je prostorovou strnkou modernizace Musil teze o urbanizaci

zmna prostorovch forem uspodn spolenosti i zmny zpsobu ivota historick proces spojen s industrializac zsadn kvalitativn pedl ve vvoji osdlen celosvtov proces spojitost s technologickmi zmnami Stupe urbanizace mra urbanizace Jak je stupe urbanizace v esku? Podl lid ijcch mstskm zpsobem ivota Podl lid ijcch ve mstech

3 problmov okruhy definice msta zemn vymezen mst stanoven potu obyvatel Kritria pro definici msta velikostn administrativn prvn

stediskov funkce ekonomick struktura Kritria zkon o obcch 2000 Celkov poet obyvatel trvale bydlcch na zastavnm zem obce alespo 3000 Soustedn mstsk zstavba stedu obce (nmst) se zpevnnm povrchem a chodnky, pevaujc vcepodlan nadzemn zstavba. Vechny ulice a veejn prostranstv v obci jsou pojmenovny Celkov zstavba obce se vyznauje obytnmi domy se dvma a vce byty a budovami sloucmi veobecn potebnm slubm. Vt st obce je vybavena veejnm vodovodem a kanalizac, mstnmi komunikacemi a chodnky s bezpranm povrchem a veejnm osvtlenm

Rozvinut s veejnch a veobecn potebnch slueb, pesahujc znateln poteby mstnho obyvatelstva a slouc i pro spdov zem Udrovan veejn zele a stavebn objekty, vetn kulturnch pamtek, organizovan svoz tuhch domovnch odpad Kritria zkon o obcch 2000 Obec je vybavena zkladn kolou, zdravotnm zazenm a alespo temi stlmi lkaskmi msty a lkrnou, spoleenskm slem, potou a pennmi slubami, sportovitm, tlocvinou, ubytovacm zazenm s nejmn 20 lky a vede obecn kroniku. Do stvajc vybavenosti obce lze zapotat i zazen, kter je ve vstavb, ppadn v rekonstrukci.

Vzdlenost obce, kter d o stanoven mstem, od dalho msta v dan oblasti Zkona . 234/2006 Sb. s innost od 1. ervence 2006 Zavd titul mstys Obnovuje status historickch mst a mstys Velikostn kriterium (2001)

Administrativn-prvn kriterium 524 mstskch ad (2001) 71% Stediskov funkce 2 tis. obyv. 74% 5 tis. obyv. 63% 10 tis. obyv. 54% 348 mst (1991) 68% Aglomerace

SRA + MR + zbyl msta 80% Vymezen mstskch aglomerac v esku USA - Standard Metropolitan Areas (MAs) Vymezovn mstskch aglomerac Administrativn x funkn Metody Arely maximlnho zalidnn Vymezen na zklad funknch vztah (nap. dojka za prac)

Arely maximlnho zalidnn R 1970 Vymezen aglomerac rozloha Los Angeles 10 515 12 561 87 971 obyv. hustota zal. 8 863 843 11 274 898 14 532 165 rozloha Seoul 605 3 505

11 718 obyv. hustota zal. 10 613 17 542 11 689 3 335 18 857 1 609 New York 800 12 035 7 072 15 724 8 840 1 307

Paris 105 1 000 12 000 2 147 6 980 10 661 20 448 6 980 888 Bombay 603 1 178 10 161 9 929

12 596 15 175 16 466 10 693 1 493 Tokyo 2 166 13 519 11 890 31 223 5 489 2 310

Recently Viewed Presentations

 • YEAR 11 INFORMATION EVENING Details and dates Support

  YEAR 11 INFORMATION EVENING Details and dates Support

  Paper 1: Shakespeare and 19th Century Prose (Macbeth and A Christmas Carol) 1 hour 45 minutes. Paper 2: Modern Text and Poetry (An Inspector Calls, Anthology and Unseen Poetry) 2 hours 15 minutes. ENGLISH LITERATURE
 • Web Mapping Services Standards for Framework Datasets

  Web Mapping Services Standards for Framework Datasets

  ESB, SOA, EAI, EA, XYZ PDQ Build an "Authoritative Process" to manage the Switchboard. Governance. "Another flaw in the human character is that everybody wants to build and nobody wants to do maintenance." Kurt Vonnegut Gov. Web Service Switchboard (ESB/SOA...
 • A comparative study of Conservation Agriculture Production Systems

  A comparative study of Conservation Agriculture Production Systems

  The experiment was laid in a strip plot design with 2. factors; each at 2 levels and with 3 replications. Table 1. Treatment combinations. Plot size was 4.8x7.2 m. Improved varieties of maize (Nilesh) and cowpea (Hariyali bush) were grown....
 • Public Health Implications of Global Warming

  Public Health Implications of Global Warming

  Creation of refugees with attendant health and mental health effects. Heat stress. Urban centers and the elderly. Northern areas that are unprepared. Forest fires. Peat fires. Ecosystem Effects and Disease. ... Public Health Implications of Global Warming
 • Sirius - South African National Department of Health

  Sirius - South African National Department of Health

  Five ten year implementation plan - the first plan 2014-2023. ... Formulated indicators for tracking the implementation of the first ten years of agenda 2063. ... Development of ToRs. Domestication of indicators. Data sources established.
 • Jane Schaffer Writing Strategy

  Jane Schaffer Writing Strategy

  Title: Jane Schaffer Writing Strategy Author: Preferred User Last modified by: Student Created Date: 10/23/2004 7:16:58 PM Document presentation format
 • www.martinschools.org

  www.martinschools.org

  ClassLi nk - Access to online instructional materials at home and at school. Parents can access instructional materials using your child's username and password. Share availability of digital resources and show parents how to acces Clicking on "class link" during...
 • Opinion Writing In Primary: Exercise and the Brain

  Opinion Writing In Primary: Exercise and the Brain

  Should We Have Zoos?. Inspired by Should There Be Zoos?By Tony Stead. Developed by Jean Wolph, Louisville Writing Project. Based on National Writing Project CRWP principles. Developed for K-1; appropriate for 2-3 with more independence in reading texts and possibly...