tekstypiszemy.files.wordpress.com

tekstypiszemy.files.wordpress.com

ycie i dokonania Faye Glenn Abdellah Opieka nad pacjentem w teorii pielgniarstwa NAUKA I WYKSZTACENIE 1919 r. 13 marca urodzona w Nowym Jorku 1942 r. New Jersey otrzymuje dyplom pielgniarstwa

1945 r. Nowy Jork otrzymuje tytu Bachelor of Science (licencjat) 1947 r. Nowy Jork otrzymuje tytu Master of Arts Degree in Physiology (magister) i Doctor of Education (doktor) 1955 r. Nowy Jork uzyskuje wyksztacenie lekarskie PRACA ZAWODOWA Pielgniarka z WYBORU (wyksztacenie pozwalao jej na praktykowanie jako lekarz) i POWOANIA Zarzdzaa klinik podstawowej opieki zdrowotnej w Child Education

Foundation w Nowym Jorku Kierowaa oddziaem pooniczym w Presbyterian Medical Center na Uniwersytecie w Kolumbii Nauczaa w Yale University School of Nursing Penia funkcj pierwszego dziekana Graduate School of Nursing na Uniformed Services University of Health Sciences w Bethesda w stanie Maryland SUBA WOJSKOWA Przez 40 lat suya w wojsku (US Public Health Service PHS)

Bya pierwsz pielgniark, ktra osigna rang dwugwiazdkowego KONTRADMIRAA W 1981 roku zostaa pierwsz kobiet na stanowisku ZASTPCY SURGEON GENERAL (chirurga generalnego) - funkcj t penia przez 8 lat a do przejcia na emerytur w 1989 r. PRACA NAUKOWA W 1957 r. stojc na czele zespou badawczego w

Manchester w Connecticut, zostaa wsptwrc programu zmian w opiece nad pacjentem Opracowaa system oceny stanu opieki nad pacjentem (the Patient Assessment of Care Evaluation - PACE) Walnie przyczynia si do rozwoju midzynarodowego systemu klasyfikacji praktyki pielgniarskiej ZDROWIE PUBLICZNE Opracowaa materiay edukacyjne w wielu kluczowych dziedzinach zdrowia publicznego

Przygotowywaa programy profilaktyczne i edukacyjne zwizane m. in. z takimi obszarami jak AIDS, narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc, niepenosprawno umysowa, opieka hospicyjna. PRACA TWRCZA Autorka okoo 150 artykuw naukowych i ksiek, w tym m. in.: Abdellah, F. G., & Levine E. (1994). Preparing nursing research in the 21st century: Evolution, methodologies, challenges. New York: Springer.

Abdellah, FG (1979). Better patient care through nursing research (2nd ed.). Abdellah, F. G., Beland, I. L., Martin, A., & Matheney, R. V. (1973). New directions in patient-centered nursing. New York: MacMillian. Abdellah, FG (1972). Evolution of nursing as a profession: Perspective on manpower development. International Nursing Review,19, 219-238. Abdellah, F. G., Beland, I. I., Martin, A., & Matheney, R. V. (1960). Patient-centered approaches in nursing. New York: Macmillan. Abdellah, FG, i Levin, E. (1957) Developing a measure of patient and personnel satisfaction with nursing care. Nursing Research, 5 (2), 100-108. Abdellah, FG (1953). Some trends in nursing education. American Journal of Nursing, 53 (7), 841843.

NAJWANIEJSZE OSIGNICIE Przeksztacenie zawodu pielgniarki ze skupionego na CHOROBIE na skoncentrowan na PACJENCIE NAJWANIEJSZE OSIGNICIE Doprowadzia do objcia opiek pielgniarsk nie tylko

PACJENTA ale take JEGO RODZINY Poszerzya rol pielgniarstwa z podwykonawczej do opiekuczej, obejmujcej opiek cae rodziny oraz ludzi starszych PIELGNIARSTWO WG ABDELLAH W opinii Faye Abdellah PIELGNIARSTWO opiera si na nauce i sztuce

a EDUKACJA PIELGNIARSKA powinna ksztatowa postawy, kompetencje intelektualne i umiejtnoci techniczne pielgniarek, tak aby miay nie tylko MOLIWOCI, ale rwnie CHCI pomagania ludziom chorym w radzeniu sobie z potrzebami zdrowotnymi PIELGNIARSTWO WG ABDELLAH W opinii Faye Abdellah PIELGNIARSTWO

opiera si na nauce i sztuce a EDUKACJA PIELGNIARSKA powinna ksztatowa postawy, kompetencje intelektualne i umiejtnoci techniczne pielgniarek, tak aby miay nie tylko MOLIWOCI, ale rwnie CHCI pomagania ludziom chorym w radzeniu sobie z potrzebami zdrowotnymi 1 obowizek pielgniarstwa WG ABDELLAH

Dba o EFEKTYWNO KOMUNIKACJI z pacjentem i jego rodzin Przekazywane im informacje musz by rzetelne, przekazane w odpowiednim czasie i we waciwy sposb 2 obowizek pielgniarstwa WG ABDELLAH Zrobi wszystko, aby

ZAGODZI BL pacjenta I umoliwi mu jak najbardziej komfortowe samopoczucie 3 obowizek pielgniarstwa WG ABDELLAH Zapewni pacjentowi i jego rodzinie WSPARCIE EMOCJONALNE agodzi ich lki i niepokj

4 obowizek pielgniarstwa WG ABDELLAH Na kadym etapie opieki nad pacjentem ANGAOWA RODZIN I PRZYJACI pacjenta 5 obowizek pielgniarstwa WG ABDELLAH Zapewni

PYNNE PRZEJCIE od opieki nad jednym pacjentem do opieki nad drugim oraz CIGO OPIEKI 6 obowizek pielgniarstwa WG ABDELLAH Zagwarantowa DOSTP DO OPIEKI PIELGNIARSKIEJ

kademu czonkowi spoeczestwa PROBLEMY PODSTAWOWE 1. Pomoc w utrzymaniu HIGIENY i KOMFORTU FIZYCZNEGO pomoc w myciu, angaowanie rodziny do pomocy w utrzymywaniu higieny u pacjentw , ktrzy sami nie mog sobie z tym poradzi, promowani higieny. Utrzymanie komfortu

fizycznego np. poprzez umoliwienie pacjentowi unieruchomionemu zajcia odpowiedniej pozycji na ku. PROBLEMY PODSTAWOWE 2. Pilnowanie optymalnego poziomu AKTYWNOCI FIZYCZNEJ pacjenta wywaenie odpowiednich proporcji pomidzy iloci wicze, odpoczynku i snu.

Zapewnienie odpowiednich warunkw do odpoczynku. Pielgniarka powinna upewni si, czy pacjent pi dobrze, w miar moliwoci obniy poziom haasu, zaciemni pomieszczenie noc, wywietrzy je itp.. PROBLEMY PODSTAWOWE 3. Zapewnienie BEZPIECZESTWA

pacjenta zapobieganie wypadkom, upadkom, urazom, zapobieganie zakaeniom (przestrzeganie zasad aseptyki) i przenoszeniu si infekcji itp. PROBLEMY PODSTAWOWE 4. Utrzymanie SPRAWNOCI CIAA pacjenta zapobieganie odleynom,

deformacjom dziki odpowiedniemu pozycjonowaniu pacjenta, zmianie pooenia ciaa, oklepywaniu, pomocy w znalezieniu anatomicznej pozycji itp. PROBLEMY PIELGNACYJNE 5. Zapewnienie PODAY TLENU do wszystkich komrek ciaa pacjenta w

przypadku pacjenta z problemami oddechowymi obowizkiem pielgniarki jest podawanie tlenu, jego podczenie, monitorowanie akcji serca, ttna, saturacji itp., drena uoeniowy PROBLEMY PIELGNACYJNE 6. Zapewnienie ODYWIENIA

wszystkich komrek ciaa pacjenta w przypadku pacjenta z problemami odywianiem (np. przygotowywanym do operacji, na diecie, ywionym pozajelitowo , z cukrzyc itp.) obowizkiem pielgniarki jest kontrola poziomu glukozy we krwi, podawanie odpowiednich dawek glukozy w razie potrzeby itp. PROBLEMY PIELGNACYJNE

7. Kontrola REGULARNYCH WYPRNIE pacjenta podawanie basenu, w razie problemw podawanie odpowiednich lekw uatwiajcych prac jelit, wlewy doodbytnicze, w przypadku stomii monitorowanie jej, ocena i pielgnacja itp. PROBLEMY PIELGNACYJNE

8. Utrzymanie GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ pacjenta ocena poziomu nawodnienia organizmu, kontrola dobowej zbirki moczu, ocena na podstawie stanu skry i powok skrnych, w razie potrzeby iniekcje odpowiednich elektrolitw, zakadanie i wyjmowanie cewnika itp.

PROBLEMY PIELGNACYJNE 9. Rozpoznawanie STANW PATOLOGICZNYCH organizmu pacjenta kontrola czynnoci yciowych, ocena stanu powok skrnych zalenie od potrzeb, np. pod ktem krwawienia, monitorowanie akcji serca i czynnoci oddechowych itp.

PROBLEMY PIELGNACYJNE 10.Zapewnienie prawidowej realizacji FUNKCJI YCIOWYCH organizmu pacjenta w przypadku trudnoci z oddychaniem podanie tlenu itp. PROBLEMY PIELGNACYJNE

11.Utrzymanie FUNKCJI SENSORYCZNYCH pacjenta np. w sytuacji pacjentw z zaburzeniami w tym obszarze, czsta rozmowa z nimi podczas wykonywania czynnoci opiekuczych itp. PROBLEMY NAPRAWCZE 12.Identyfikacja i minimalizowanie

NEGATYWNYCH EMOCJI i niepokoju pacjenta zwizanych z zabiegami. Wysuchanie odczu pacjenta, zachcanie do zadawana pyta, tumaczenie przebiegu procedur medycznych PROBLEMY NAPRAWCZE 13.Identyfikacja i pomoc w akceptacji

OGRANICZE ZWIZANYCH Z CHOROB Wysuchanie pacjenta, zachcanie do zwerbalizowania swoich lkw i uczu, pozwolenie na wypakanie si, kiedy ma tak potrzeb. Szczeglnie wane w chorobach nowotworowych, w ktrych potrzeby emocjonalne pacjenta powinny by traktowane priorytetowo. PROBLEMY NAPRAWCZE

14.Utrzymanie i zrozumienie KONTAKTU WERBALNEGO I NIEWERBALNEGO z pacjentem. W przypadku pacjentw z ograniczeniami w zakresie mowy odczytywanie niewerbalnych sygnaw blowych (np. grymasu twarzy) PROBLEMY NAPRAWCZE

15.Utrzymanie i rozwj RELACJI INTERPERSONALNYCH pacjenta. Zachcanie rodziny i przyjaci do odwiedzin. Zapewnienie pacjentom moliwoci kontaktu z bliskimi, w szczeglnoci przed i po zabiegach. PROBLEMY NAPRAWCZE

16.Pomoc i wspieranie w ROZWOJU DUCHOWYM pacjenta. Umoliwienie mu prakatykowania swojej wiary, umoliwienie kontaktu z duchownym, zapewnienie odpowiedniej literatury itp. PROBLEMY NAPRAWCZE 17.Tworzenie i utrzymywanie

RODOWISKA TERAPEUTYCZNEGO Zapewnienie odpowiedniego owietlenia, waciwej temperatury pomieszczenia, odpowiedniej iloci tlenu, ciszy itp. PROBLEMY NAPRAWCZE 18.Pomoc pacjentom w UWIADOMIENIU POTRZEB fizycznych, emocjonalnych, rozwojowych i

ich realizacji, zalenie od pacjenta, jego stanu, potrzeb itp., np. umoliwienie uczestniczenia rodzicom w trakcie procedur medycznych dzieci. PROBLEMY OPIEKUCZE 19.Pomoc pacjentom w AKCEPTACJI CELW leczenia i rehabilitacji moliwych w wietle

ogranicze powodowanych przez chorob. PROBLEMY OPIEKUCZE 20.Pomoc pacjentom w rozwizywaniu PROBLEMW SPOECZNYCH umoliwienie kontaktu z odpowiednimi instytucjami w ich miejscu zamieszkania, zajmujcymi si problemami

spoecznymi, z fundacjami, stowarzyszeniami, pielgniark rodowiskow itp. PROBLEMY OPIEKUCZE 21.Pomoc w zrozumieniu i akceptacji OGRANICZE I EDUKACJA w zakresie zmiany trybu ycia, np. konieczno ograniczenia niektrych

potraw w zwizku z chorob, pewnych aktywnoci, naogw itp. KONKLUZJA ABDELLAH Prawidowe okrelenie i ocena problemw pielgnacyjnych pacjenta wpywa bezporednio na kolejny krok czyli na sposb rozwizania problemu. HOLISTYCZNE PODEJCIE DO

PACJENTA KOLEJNE KROKI W OPIECE NAD PACJENTEM 1. 2. 3. 4. 5.

Rozpoznanie problemw pielgnacyjnych Wybr odpowiednich metod dziaania Zapewnienie cigoci opieki w zakresie wszystkich potrzeb pacjenta Zapewnienie staej opieki, aby agodzi na bieco bl i dyskomfort Indywidualizacja planu opieki zalenie od indywidualnych potrzeb pacjenta 6. Pomoc w dostosowaniu do ogranicze zwizanych z chorob i rozwizywaniu problemw emocjonalnych W WYMIARZE SPOECZNYM POOENIE NACISKU NA PROFILAKTYK

PIELGNIARSTWO Wedug teorii Abdellah pielgniarstwo jest METOD ROZWIZYWANIA PROBLEMW zwizanych z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych ludzi Czowiek jest w centrum tej opieki i naley odpowiednio wyway nacisk, jaki kadzie si na leczenie, a jaki na pacjenta jako na

czowieka PIELGNIARKA Faye Glenn Abdellah Nauczyciel, Kontradmira, REFORMATORKA Dzikujemy za uwag!

Recently Viewed Presentations

 • New Assessments Presentation - CAASPP (CA Dept of Education)

  New Assessments Presentation - CAASPP (CA Dept of Education)

  4 minutes forslides 2-4 Running Time = 5 minutes. Slide intent: ... With the advent of the California Standards and the new accountability system come new tests. In years past we have implemented the Smarter Balanced Assessments, California Alternate Assessments...
 • 802.21 Opening Joint Plenary Session

  802.21 Opening Joint Plenary Session

  Comment: Does this mean it could be done at a layer higher than MAC layer? Would suggest to revise the scope as follows: "This amendment defines modifications to the IEEE 802.11 standard, at the MAC layer, …." Slide . doc.:...
 • Headquarters U.S. Air Force Integrity - Service -

  Headquarters U.S. Air Force Integrity - Service -

  For ACAT 1, PM must include CPC Planning in the MS A SEP under "Design Considerations" and prepare a CPC Plan at MS B and C. PM must provide the CPC Plan to the CCPE prior to PEO approval (5.4.6.1)...
 • State of Nevada Department of Taxation

  State of Nevada Department of Taxation

  STATE OF NEVADA DEPARTMENT OF TAXATION ... Charge Membership fees Required minimum purchase of food, beverages or merchandise Copies of leasing agreement (if promoter) Any other fee or charge required in exchange for admission For Escort Services, the date of...
 • OpenO&M and POSC Caesar wit IBM

  OpenO&M and POSC Caesar wit IBM

  — Markus Stumptner, UniSA and Co-CTO MIMOSA @ Asset Institute. Standardization Workshop . November 8, 2018 ... Workshop Outline - Part B. Group Background and Ecosystem Projects. New Open Industrial Interoperability Ecosystem (OIIE) Use Cases-Markus.
 • ANALYSING POETRY - gimmenotes

  ANALYSING POETRY - gimmenotes

  Successive waves of influence include the influx of words from French in the Medieval period, the debate over 'inkhorn terms' in the later Renaissance, the invention of words for the fields of science and technology, worldwide trade in goods and...
 • Peacebuilding: What, Why and How? Judy Cheng-Hopkins United

  Peacebuilding: What, Why and How? Judy Cheng-Hopkins United

  SCR 1325 (2000): First resolution to link women's experiences of conflict to the maintenance of international peace and security. SCR 1820 (2008):First to recognize conflict-related sexual violence as a tactic of warfare and a critical component of the maintenance of...
 • CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY - Exeter

  CONSERVATION OF MECHANICAL ENERGY - Exeter

  the bernoulli equation the sum of the three forms of mechanical energy per unit mass remains constant in a frictionless flow p + u2/2 + gy = constant p/ ( g) + u2/2g + y = constant p/ + u2/2...