Tìm hiểu Kỳ phiếu trong hoạt động thanh toán ở Việt Nam

Tìm hiểu Kỳ phiếu trong hoạt động thanh toán ở Việt Nam

Tm hiu K phiu trong hot ng thanh ton Vit Nam Anh 3 QTKDA www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO B cc bi trnh by

Tm hiu chung v K phiu Ni dung chnh Vn s dng k phiu trong thanh ton quc t Vit Nam Gii php tng cng s dng k phiu trong thanh ton Kt lun Nhng vn chung v k phiu www.themegallery.com

LOGO 1 Ngun lut iu chnh 2 nh ngha 3 c im lu thng k phiu 4

So snh hi phiu v k phiu www.themegallery.com LOGO Ngun lut iu chnh Lut hi phiu Anh 1882 (Bill of Exchange Act of 1882) Lut Thng mi thng nht ca M 1962 (Uniform Commercial code) Cng c Genevo 1930 (Uniform law for Bill of Exchange) Lut cng c chuyn nhng Vit Nam 2005 www.themegallery.com

LOGO Khi nim K phiu l mt cam kt v iu kin do Ngi lp phiu pht hnh ra ha tr mt s tin nht nh cho Ngi th hng quy nh trn k phiu hoc theo lnh ca ngi ny tr cho mt ngi khc L mt giy ha tr tin ca ngi nhp khu gi cho ngi xut khu ha cam kt tr mt s tin nht nh cho ngi hng li trong thi hn ghi trn k phiu . www.themegallery.com

LOGO Khi nim Theo lut cc cng c chuyn nhng Vit Nam, iu 4, khon 3 c ghi: Hi phiu nhn n l giy t c gi do ngi pht hnh lp, cam kt thanh ton khng iu kin mt s tin nht nh khi c yu cu hoc vo mt thi im nht nh trong tng lai cho ngi th hng. www.themegallery.com LOGO Ni dung ca k phiu

Tiu k phiu ghi mt trc Cam kt ha tr tin v iu kin mt s tin nht nh Thi hn k phiu ghi r rng, c th a im tr tin Tn v a ch ca ngi To lp, ngi th hng Ngy thng to lp k phiu a im to lp k phiu Ch k ca ngi to lp www.themegallery.com LOGO K phiu

Mu k phiu www.themegallery.com LOGO c im lu thng k phiu c im ging hi phiu - Hnh thnh t cc hp ng giao dch c s - Hnh thc ca k phiu d dng nhn dng trc tip - K phiu l tri v mt bn - K phiu c tnh tru tng www.themegallery.com

LOGO c m lu thng k phiu c im khc hi phiu - K phiu l mt cng c ha tr tin nn lu thng d dng cn ngi t3 ng ra bo lnh - Trong lu thng k phiu khng pht sinh yu cu chp nhn thanh ton k phiu - K phiu phi c lp trc khi ngi ngi th hng k phiu thc hin ngha v giao dch c s www.themegallery.com

LOGO So snh hi phiu v k phiu c im ging - Cng ngun lut iu chnh - Cng c cc nghip v: k hu chuyn nhng, bo lnh thanh ton, chit khu, cm c www.themegallery.com LOGO

S khc nhau gia hi phiu v k phiu Bn cht Hi phiu K phiu L mt cng c i tin L mt cng c ha tr tin www.themegallery.com LOGO

S khc nhau gia hi phiu v k phiu Ngi lp Hi phiu K phiu Ch n Ngi thiu n www.themegallery.com LOGO

S khc nhau gia hi phiu v k phiu Ngi th hng Hi phiu K phiu Ngi k pht hoc ngi th 3 c chuyn nhng Ngi ghi trn k phiu hoc ngi th 3

c chuyn nhng www.themegallery.com LOGO S khc nhau gia hi phiu v k phiu S ngi k pht Hi phiu K phiu Do mt ngi to

lp C th do mt ngi hoc nhiu ngi to lp www.themegallery.com LOGO S khc nhau gia hi phiu v k phiu Yu cu chp nhn thanh ton Hi phiu

K phiu c, c bit l Khng pht sinh nghip v ny hi phiu tr sau www.themegallery.com LOGO S khc nhau gia hi phiu v k phiu

Thi gian pht hnh Hi phiu K phiu Sau khi thc Trc khi thc hin ngha v ca hp ng c s hin ngha v ca hp ng c s

www.themegallery.com LOGO S khc nhau gia hi phiu v k phiu Phm vi s dng Hi phiu K phiu Trong hot Ngoi trong hot ng thng

mi cn trong lnh vc dn s khc ng thng mi www.themegallery.com LOGO S dng k phiu trong thanh ton quc t ti Vit Nam Thc trng s dng k phiu ti Vit Nam nh gi chung v th trng k phiu Vit Nam

www.themegallery.com LOGO Thc trng s dng k phiu ti Vit Nam K phiu l mt cng c huy ng vn ca cc NHTM K phiu cha c s dng ph bin trong thanh ton ti Vit Nam www.themegallery.com LOGO nh gi chung v th trng

k phiu Vit Nam Thnh tu H thng vn bn php lut ngy cng hon thin Cc nghip v kinh doanh k phiu ang ch trng pht trin, mang li li ch cho tt c cc bn Doanh nghip Trung gian ti chnh www.themegallery.com LOGO

nh gi chung v th trng k phiu Vit Nam Hn ch Th trng thng phiu Vit Nam cha thc s hnh thnh Ch th tham gia th trng cn hn ch Nguyn nhn: Nn kinh t xut pht im thp Mi trng php l thiu tnh kh thi

Thi quen s dng tin mt Nng lc ti chnh ca cc Trung gian ti chnh cn yu Thiu cc gii php hn ch ri ro cho ch th tham gia th trng www.themegallery.com LOGO Gii php nhm thc y s dng k phiu trong hot ng thanh ton ti Vit Nam Gii php T chc tuyn truyn tho lun v k phiu Nng cao hiu lc hot

ng ca Trung tm tn dng CIC Hon chnh hnh lang php l i vi k phiu www.themegallery.com LOGO Gii php nhm thc y s dng k phiu trong hot ng thanh ton ti Vit Nam Kin Ngh Chnh ph Ngn hnh nh nc T chc tn dng Doanh nghip

Nhm thc hin www.themegallery.com LOGO

Recently Viewed Presentations