Timpetill Grad bez roditelja

Timpetill Grad bez roditelja

Timpetill Grad bez roditelja Henry Winterfeld 1. Za zaplet radnje ove knjige bitan je: a)sivi maak b)zlatna ribica

c)crni pas d)zeleni papagaj 2. Banda djece koja izvode psine nosi ime: a)Pirati b)Hajduci c)Gusari

d)Lopue 3. Voa Gusara zove se: a)Willi Hak b)Hannes Krog c)Manfred Michael d)Oskar Stettner

4. Sjedite gusara nalazi se: a)u naputenoj dvorani za jahanje b)u naputenoj dvorani za balet c) u naputenom kinu d)u u brvnari u Velikoj umi

5. Krvavi Oskar dobio je nadimak jer: a)uvijek dobije batine b)pomae ocu mesaru c)mu esto curi krv iz nosa d)voli krvavice 1. Prepoznaj lik!

Nikada se ne boji. On je najvjerojatniji deko koga sam upoznao u ivotu. Star je kao ja. Trinaest godina, visok, ali veoma vitak. Silno je snaan, no to se na njemu uope ne vidi. Mnogo se bavi sportom i jako je spretan. ak je i mnogo starije deke pobijedio u rvanju i boksu. Nije nikakav razbija. Ne tue se rado Kad se drugi nateu, sklanja se s puta. Ali ako ga ve uvuku u tunjavu, frca perje. (...)

Inae je prijazan i dobroudan. Zna biti i jako veseo. No najee je zamiljen. Otac mu je postolar. U slobodno vrijeme mu mora itekako pomagati. DODATNI BODOVI! Nabroji tri vrste karakterizacije lika u ovom primjeru! Navode potkrijepi dokazima. Thomas Wank

1. 2. 3. 4. fizika visok, vitak, snaan, spretan etika ne tue se rado, dobroudan psiholoka zna biti vrlo veseo, ali i zamiljen

socijalna mora puno pomagati ocu u poslu 2. Prepoznaj lik! Na najvjerniji prijatelj. Dvanaest mu je godina, ali je vrlo sitan i slabaan. Naime, pogreno je narastao. Ima grbu i djeca mu se zbog toga rugaju. Unato tomu silno je dobroduan. Thomas ga je uzeo pod svoju zatitu. Tko god pogrdno spomene njegovu grbu, Thomas ga premlati na mrtvo ime i prezime. On stoga visi na njemu i slijepo

ga oboava. U znak zahvalnosti mali mu se jednog dana oduio pravim pravcatim junakim djelom. DODATNI BODOVI! Nabroji tri vrste karakterizacije lika u ovom primjeru! Navode potkrijepi dokazima. Heinz Himmel 1. fizika sitan, slabaan, ima grbu

2. etika dobroduan, odan, hrabar 3. socijalna nema puno prijatelja, rtva bullyinga, tj. vrnjakog zlostavljanja 3. Prepoznaj lik! Ki zubnog tehniara. Jedanaest joj je godina. Ima plavu kosu i vrlo je draga. Nos joj je prast a oi posve okrugle i plave. Jako je pametna i eli postati lijenica.

(...) Ba je jako smijena: kad se ljuti, nos joj se nabora i oi iskolae. Ja se tome smijem, a ona se onda jo vie ljuti. - Majmune! obrecne se na mene, ali se odmah nasmije. (...) Zna, meutim biti jako uporna ako si neto zabije u glavu. DODATNI BODOVI! Nabroji tri vrste karakterizacije lika u ovom primjeru! Navode

potkrijepi dokazima. Marianne Loose 1. fizika plava kosa i oi, prast nos 2. psiholoka jako je pametna, ljuti se kad je zadirkuju 3. etika uporna, vrlo draga, eli biti lijenica 4. govorna Majmune! Tuposlave najobiniji!*

4. Prepoznaj lik! Silno se ponosi svojom ubojitom duhovitou. Nas grdi samo ironinim* tonom. Tada nam je uvijek grozno teko ne prasnuti u smijeh. Veoma je nizak. No najsmjenija je ipak ona njegova dugaka brada. Izgleda kao patuljak iz Snjeguljice. Njegovom bradom bi se sjajno dala brisati pera. Kad je srdit, postavi se na vrke nonih prstiju, pri emu ponekad

zna izgubiti ravnoteu. Moda nas svojom veliinom eli zastraiti. No mi se njega ne bojimo. Ni njegove brade. *IRONIJA podrugljivo ismijavanje DODATNI BODOVI! Nabroji tri vrste karakterizacije lika u ovom primjeru! Navode potkrijepi dokazima. ravnatelj Beese, tj. Perobris

1.fizika nizak, duga bijela brada, smijenog izgleda 2.psiholoka srdit 3.etika podrugljiv, ironian 5. Prepoznaj lik etrnaestogodinjak. Za glavu je vii od mene i strahovito snaan. Gotovo kao odrastao ovjek. Njegov je otac onaj debeli mesar iz upne ulice. Kad bi togod skrivio, stari ga je znao gadno nalemati.

Na takvim batinama ja bih se, bogme, lijepo zahvalio. Ali njega to uope ne dira. Taj mora da ispod koe ima federmadrace. (...) Glas mu je grlen kao u odrasla mukarca koji se podnapio. (...) On je vol bez trunke mozga i samo e vas uvaliti u nevolju! Njemu batine nita ne znae. Taj nema ni trunke osjeaja asti. (...)

Stajao je kao ukopan. Od iznenaenja nije isprva znao to bi rekao. DODATNI BODOVI! Nabroji tri vrste karakterizacije lika u ovom primjeru! Navode potkrijepi dokazima. Oskar Stettner 1. fizika visok i snaan kao odrastao ovjek, grlen glas

2. etika nema ni trunke osjeaja asti 3. psiholoka iznenaen, zabezeknut 1. Koliko dana traje radnja? Traje tri dana. 2. Tko je Manfredu ispriao to se dogaalo s roditeljima?

Ispriao mu je potar Krger. 3. Koju igru su igrali gradonaelnik Krog i ravnatelj Beese da bi odluili u kojem smjeru a krenuti nakon to su shvatili da su izgubljeni? Igrali su papir, kare, kamen.

4. Gdje su se sakrili Thomas, Manfred i Heinz nakon to su ih napali Gusari prvog dana nestanka roditelja? Sakrili su se u gradsku vjenicu. 5. Kako se zove glavni trg Timpetilla?

Glavni trg zove se Kozji trg. 1. Nadopuni! Roditelji Timpetilla izbivali su tri dana jer su zalutali u umi i _______________________. ...zavrili u zatvoru zbog ilegalnog prelaska

granice. 2. Nadopuni Timpetillski tramvaj broj 1 ima __________ postaja i ___________ je boje. Timpetillski tramvaj broj 1 ima jedanaest postaja i crvene je boje.

3. Nadopuni! Prije odlaska iz Timpetilla roditelji su iskljuili _______________ i _____________. Prije odlaska iz Timpetilla roditelji su iskljuili struju/ elektranu i vodu/ vodovod.

4. Nadopuni! Djeca nisu mogla mlijeko s kolodvora do mljekare prevesti fijakerom koji vue konj jer __________________________________. Djeca nisu mogla mlijeko s kolodvora do mljekare prevesti fijakerom koji vue konj

jer je konj (Hugo) bio bolestan, kaljao je. 5. Nadopuni! Gusari su prvog dana nestanka roditelja opljakali ____________, __________ __________ i ______________. Gusari su prvog dana nestanka roditelja opljakali slastiarnicu, trgovinu igrakama i

KNJIARU. 1. Kamo su se sklonila od nevremena djeca nakon skupljanja razbacanih igraaka? Sakrili su se u restoran Zlatni potanski rog.

2. Koliko je bilo djece u skupini Spasilaca u nevolji? Bilo je sedamnaestoro djece. 3. Spasioci su prvog dana veerali juhu od krumpira. Meutim, vodovod nije radio pa su morali doi do vode na drugaiji nain. to su uinili?

Koristili su kinicu za kuhanje. 4. Kako su Manfred i Thomas sprijeili pljakanje duana drugog dana? Zakljuali su sve duane i pokupili kljueve.

5. Kako je glasila lozinka za ulazak u elektranu i vodovod? ivio Timpetill! 1. Dopuni! Drugog dana Spasioci su donijeli plan rada i objavili ga ostaloj djeci na sjednici u _______________________.

Drugog dana Spasioci su donijeli plan rada i objavili ga ostaloj djeci na sjednici u sveanoj dvorani gradske vjenice. 2. Dopuni! Osim elektrane i vodovoda Spasioci su odluili osposobiti i ___________ ___________.

Osim elektrane i vodovoda Spasioci su odluili osposobiti i telefonsku centralu. 3. Dopuni! Prema planu sva djeca starija od 5 godina idu spavati u __________ sati, a ustaju u __________. Prema planu sva djeca starija od 5

godina idu spavati u devet sati, a ustaju u est. 4. Dopuni! Peta toka plana odreuje da sva djeca moraju hraniti svoje ___________ _____________ i ______________ ______________.

Peta toka plana odreuje da sva djeca moraju hraniti svoje kune ljubimce i domae ivotinje. 5. Dopuni! Svi djeaci koji nemaju druga zaduenja rasporeeni su u ____________ _______________.

Svi djeaci koji nemaju druga zaduenja rasporeeni su u zatitne ete. 1. ije je zaduenje? Generalni direktor za tehniku a)Manfred Michael b)Erwin Bernstein c)Robert Punkt

d)Max Pfauser 2. ije je zaduenje? Zapovjednik kolodvora, preuzima mlijeko. a)Fritz Mller b)Thomas Wank c)Horst Wittner

d)Ernst Werner 3. ije je zaduenje? Telefonistice a)Pussi Tucher b)Lotte Drhne c)Marianne Loose d)Rschen Traub

4. ije je zaduenje? Zapovjednica stanova, pazi na higijenu djece, rasporeuje namirnice, vodi popis svega to se uzme iz duana i da namirnice nisu pokvarene. a)Trudi Rabe b)Lotte Drhne

c)Marianne Loose d)Rschen Traub 5. ije je zaduenje Zapovjednica za uvanje djece a)Trudi Rabe b)Lotte Drhne c)Marianne Loose

d)Rschen Traub 1. to je bila glavna namirnica u prehrani djece? a)krumpir b)piletina c)okolada

d)salata 2. Kako su djeca namjeravala prevesti krumpir iz Potoja do Zlatnog potanskog roga? a) b)

c) d) avionom vlakom automobilom fijakerom

3. Kip Sv. Mateja na Kozjem trgu doivio je prometnu nesreu prilikom koje mu je a) b) c) d)

slomljen ma slomljen nos ispala aureola slomljena ruka 4. Automobil ge Weimller je stao jer

a)se ispraznio akumulator b)je nestalo benzina c)je pukla guma d)je zaribao motor 5. Zato su Gusari odluili napasti ostalu djecu? a)Zato to su zloesti.

b)Ponestalo im je hrane (kobasica iz mesnice Oskarovog oca). c)Htjeli su zarobiti svoje bive lanove koji su pobjegli na Thomasovu stranu. d)Htjeli su preuzeti kontrolu nad vodovodom. 1. Gdje se odvila najvea bitka

izmeu Gusara i Spasilaca? a)na Timpeaku b)na krumpiritu u Potoju c)na Kozjem trgu d)na cesti za Kollersheim 2. Koje prijevozno sredstvo je odigralo vanu ulogu u

zavrnoj bitci? a)vlak b)tramvaj c)bicikl d)automobil 3. to su Gusari koristili kao

municiju nakon to su osvojili tramvaj? a)blato b)rajice c)krumpir d)kamenje 4. Koji dio vartogasne opreme

su Spasioci iskoristili u borbi? a)sirenu b)mrk i hidrant c)ljestve d)kante pune vode 5. Koji djeak je zasluan

za pobjedu Spasilaca? a)Heinz Himmel b)Manfred Michael c)Thomas Wank d)Karl Benz 1. to se dogodilo s Gusarima

koji su pobjegli prema Zlatnom potanskom rogu? Doekale su ih djevojice s kuhaama, metlama i kloferima. 2. Gdje se odvijalo suenje voama Gusara?

Odvijalo se u maneu, tj. naputenoj dvorani za jahanje, bivem gusarskom sjeditu. 3. Koje kazne su dobili Willi, Hannes i Oskar? Willi i Hannes su osueni na guljenje krumpira, a Oskar na

izopenje, ali je pomilovan na guljenje krumpira. 4. Tko je djeci javio da roditelji stiu? Albert Biene, jedan od biciklista zaduenih za odlazak

u Kollersheim. 5. Koju pjesmu su djeca izvodila na sveanom doeku roditelja? Sve ptiice ve su tu! (Samo tu znaju odsvirati.)

1. Izbaci uljeza Thomas Wank Manfred Michael Heinz Himmel Marianne Loose Willi Hak 2. Izbaci uljeza

Erwin Bernsteither Emil Meiner Heinz Himmel Herman Scharschmidt Fritz Mller 3. Povei parove!

4. Izbaci uljeza Robert Punkt Paul Koppel Stephan Klotz Thomas Wank Hubert Funk 5. Spoji parove!

Recently Viewed Presentations

 • Roaring Twenties - Administration

  Roaring Twenties - Administration

  Arial Franklin Gothic Book Wingdings 2 Technic 1_Technic 2_Technic 3_Technic 4_Technic 5_Technic 6_Technic 7_Technic 8_Technic 9_Technic 10_Technic Microsoft Graph Chart The Roaring Twenties 1920s 1920s Flappers Flappers Flappers African Americans African Americans African Americans African Americans Slide 11 African Americans...
 • Quantum Two 1 2 Time Independent Approximation Methods

  Quantum Two 1 2 Time Independent Approximation Methods

  In the next segment, to make some of these formal results more concrete, we apply the formulae of non-degenerate perturbation theory to a specific example. In this segment, we computed the second order contribution to the energy, obtaining the general...
 • The Causes of Variation - Institute for Behavioral Genetics

  The Causes of Variation - Institute for Behavioral Genetics

  GOALS - "Orientation" To outline some of the basic issues that we will address this week. To set some of the issues in their historical context in the story of genetics and its application to human variation.
 • Ocean-Ocean Subduction Zones System - CERI

  Ocean-Ocean Subduction Zones System - CERI

  Ocean-Ocean Subduction Zones System Jia Zhang intra-oceanic subduction brings oceanic slabs under the overriding plates of oceanic origin oceanic magmatic arcs comprise nearly 40% of the subduction margins of the Earth A comprehensive review on tectonic and magmatic processes: Convergence...
 • VBC Goals and Objectives Define Value-Based Contracting Explore

  VBC Goals and Objectives Define Value-Based Contracting Explore

  AMCP and Xcendaconducted a survey betweenMay 12 and June 4, 2017, prior to the Forum, in order to better understand the experiences of the AMCP members prior to the meeting.
 • Diapositiva 1 - ittoluca.edu.mx

  Diapositiva 1 - ittoluca.edu.mx

  Es el área responsable del fortalecimiento académico, a través de la mejora continua, la formación del personal docente; impulsando la innovación educativa como sustento del desarrollo de proyectos institucionales.
 • Searching in Spectra

  Searching in Spectra

  Data Level Caching Caching the core of your application Benjamin Elmore Allaire Spectra Evangelist [email protected] [email protected]
 • Deaf-Blind Summit 2017 Day One Technical Assistance info@nationaldb.org

  Deaf-Blind Summit 2017 Day One Technical Assistance [email protected]

  The contents of this presentation were developed under a grant from the U.S. Department of Education #H326T130013. However, those contents do not necessarily represent the policy of the Teaching Research Institute, nor the US Department of Education, and you should...