Univerzitet U Beogradu Fakultet Organizacionih Nauka

Univerzitet U Beogradu Fakultet Organizacionih Nauka

UNIVERZITET U BEOGRADU Modul: Erazmus+ program Tema: Projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Tamara Rokvi Milja Bralovi BEOGRAD, novembar 2016. godine Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi

2/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi 3 osnovna dela ili kljune aktivnosti Specifini, izdvojeni delovi programa

eTwinning 3/28 Slika 1 Grafiki prikaz kljunih akcija i izdvojenih delova Erazmus+ programa Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Projekti kljune akcije 2 u kojima VI iz Srbije mogu uestvovati

Savezi znanja (Knowledge alliances) http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovatio n-and-exchange-good-practices/knowledge_en Savezi sektorskih vetina (Sector Skills alliances) http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovatio n-and-exchange-good-practices/sector-skills_en Strateka partnerstva (Strategic partnerships) Kontakti nacionalnih agencija: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

4/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi CBHE projekti Punopravno uee institucija iz Srbije; Za konkursni rok 2016/2017. godine budet namenjen ovoj vrsti projekata za region Zapadnog Balkana iznosi oko 12 miliona evra; Udruenost programskih i partnerskih zemalja ka zajednikom cilju. 5/28

Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Potrebne pripremne aktivnosti u sklopu prijave projekta: Detaljno prouavanje Erasmus+ Programme Guide za tekui konkursni rok kao i poziva za dostavljanje prijava (prioriteti!); Otvoren ECAS (European Comission Authentication Service) nalog; PIC (Participant Identification Code) broj Legal entity form, Financial identification form, Financial capacity form (incl. Profit and loss accounts, Balance

sheet), VAT registration ili Certificate of VAT exception; 6/28 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Erazmus povelja za visoko obrazovanje. Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Potrebne pripremne aktivnosti u sklopu prijave projekta korisni linkovi: Sajt EACEA:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacitybuilding-in-field-higher-education-eaca042015_en Procedura otvaranja ECAS naloga i dobijanja PIC broja: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/participantportal-eform.pdf Sve trenutno dostupne e-forme za prijavu tipa projekta za koji ste zainteresovani: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en Koje VI poseduju ECHE?: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en 7/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi

Obavezni aneksi, sastavni deo prijave projekta: Detailed description of the project; Budget tables; Declaration of Honours + Mandates => spojiti u jedan .pdf dokument. 8/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Izjava o istinitosti podataka (eng. Declaration of Honour)

9/28 Slika 2 Forma Izjave o istinitosti podataka, obaveznog dela prijave projekta Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Mandat (eng. Mandate) 10/28 Slika 3 Forma mandata, obaveznog dela prijave projekta

Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi CBHE projekti Ko moe da podnese prijavu, a ko da uestvuje u CBHE projektima? Sastav konzorcijuma, minimalan broj institucija i odabir prioriteta CBHE projekata Dodatni deo projekta za mobilnost (eng. Special Mobility Strand, SMS) 11/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna

saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Vrste CBHE projekata: Zajedniki projekti: Razvoj novih kurikuluma ili unapreenje postojeih, Unapreenje upravljanja i sistema menadmenta VI, Uspostavljanje i razvoj odnosa izmeu VI i relevantnih socio-ekonomskih aktera. Strukturni projekti: Modernizacija politika, upravljanja i menadmenta sistema visokog obrazovanja, Osnaivanje veza izmeu sistema visokog obrazovanja i ireg socio-ekonomskog okruenja.

12/28 13 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Finansijski aspekt CBHE projekata Budetske linije kategorije trokova; Struktura dodeljenih sredstava; Dozvoljeni i nepriznati trokovi; Pratea finansijska dokumentacija; Sufinansiranje. 14/28

Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Struktura dodeljenih sredstava GRANT = Jedinini trokovi + realni (stvarni) trokovi 15/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Finansijski aspekt CBHE projekata - uvod

Ko uva finansijsku dokumentaciju? Poseban devizni raun Obavezna revizija za sve projekte kojima je odobreno finansiranje

Budetske linije koliko prostora za manevar postoji? 16/28 Dozvoljeni i nedozvoljeni trokovi Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Kurs koji se koristi u CBHE projektima za konverziju trokova u EUR http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/

index_en.cfm 17/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi CBHE projekti jedinini trokovi ta su unit costs? Koje su novine i dodatne obaveze u odnosu na ranije projekte?

18/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Trokovi angaovanja osoblja na projektu (eng. Staff costs) 19/28 Tabela 1 Iznosi nadoknada za angaovanje pojedinca po jednom danu

Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Trokovi angaovanja osoblja na projektu nastavak Ugovori o radu, Platne liste, Staff convention, Time-sheet, Materijalni dokazi o realizovanim aktivnostima, Ostala dokumentacija koja prati nastali troak. => Prikazan broj radnih dana po pojedincu ne sme prevazilaziti 20 dana meseno, odnosno 240 dana godinje.

20/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Trokovi boravka na slubenom putu (Costs of Stay) Putni trokovi (Travel costs) Ugovor o radu, Individual Travel Report (ITR), Dokaz koji obrazlae celishodnost boravka na slubenom putu, Ostala dokumentacija koja prati nastali troak.

=> Za svako putovanje koje ne podrazumeva posetu projektnim partnerima, potrebno je obezbediti pisano odobrenje od strane EACEA. 21/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Putni trokovi Tabela 2 Iznosi jedininih putnih trokova po pojedincu Primer preraunavanja razdaljina i

utvrivanja iznosa putnih trokova 22/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Trokovi boravka na slubenom putu Tabela 3 Iznosi jedininih trokova boravka na slubenom putu po pojedincu 23/28

Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Trokovi opreme Relevantna za ostvarivanje ciljeva projekta, Namenjena iskljuivo VI iz partnerskih zemalja koje su deo projektnog konzorcijuma, Nabavljena u prvoj polovini trajanja projekta, Obeleena Erazmus+ nalepnicama i zavedena kao osnovno sredstvo institucije koja je krajnji korisnik iste. => U sluaju da se nabavlja oprema ija se specifikacija bitno razlikuje od one predviene projektnom

prijavom, ili, ukoliko je re o dodatnoj nabavci opreme (za potrebe svih RS partnera ili potrebe jedne VI iz Srbije), potrebno je pribaviti pisano odobrenje od strane EACEA. 24/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi Sufinansiranje Iznos sredstava koji konzorcijum institucija ukljuenih u projekat mora da obezbedi u potrebnom procentu kao svoj doprinos ukupnoj vrednosti projekta.

Zato kaemo potrebnom? Za sada dostupne smernice ukazuju na to da e se u fazi zavrnog izvetavanja dostavljati informacija o dosegnutom procentu sufinansiranja, u svrhe statistike obrade. Koje je sve trokove mogue sufinansirati? 25/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi O emu jo treba da razmiljamo? Sa pisanjem projektne prijave treba krenuti na

vreme, opredeliti se za pravu temu, uzimajui u obzir definisane prioritete; Konsultovati sve relevantne zainteresovane strane; Potovati EACEA rokove i interno definisane rokove. => UB procedura prijave CBHE projekata. 26/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi O emu jo treba da razmiljamo?

Fokus je na kvalitetu ostvarenih rezultata i ishoda projekta, Definisanje merljivih indikatora ostvarenog i pruanje dokaza, Postojanje partnerskih ugovora je obaveza; njihov sadraj i primena su takoe predmet ocene, Od samog poetka projekta treba voditi rauna o svim aspektima koje EACEA ocenjuje tokom celog ivotnog ciklusa projekta. 27/28 Erazmus+ program, projekti kljune akcije 2: Institucionalna

saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi ... U suprotnom... Tabela 4 Iznosi procentualnih umanjenja Grant-a odobrenog od strane EACEA po zavrenoj finalnoj evaluaciji, ukoliko projekat bude ocenjen sa 50 ili manje poena 28/28 Erazmus+ program, kljuna akcija 2: Institucionalna saradnja za inovativnost i razmenu dobrih praksi HVALA NA PANJI!

Univerzitet u Beogradu Sektor za meunarodnu i meuuniverzitetsku saradnju +381 11 3207 434 +381 11 3207 416 [email protected] http://bg.ac.rs/sr/saradnja/erasmus-plus.php

Recently Viewed Presentations

 • Introduction to the Arts - Victorian Curriculum and ...

  Introduction to the Arts - Victorian Curriculum and ...

  Structured as a learning continuum, that is, developmental levels that enable teachers to identify current levels of achievement and readiness to learn and then plan to enable students to achieve expected levels ... in the Australian Curriculum are Literacy, Numeracy...
 • Excellence in Dental 440-83524600 Detroit Rd. Suite 201,

  Excellence in Dental 440-83524600 Detroit Rd. Suite 201,

  ___ Make Custom Incisal Guide Table From: Pre_Op Casts Provisional Casts ___ Develop Anterior Guidance (Cuspid) ___ Develop Group Function ___ Open Vertical Dimension by _____ mm IF NOT ENOUGH RESTORATIVE ROOM ___ Adjust Opposing Teeth ___ Adjust Preparation Abutment...
 • C021TV-I2-S4 0 1 I.2 Algorithmics 1. Tasks 2.

  C021TV-I2-S4 0 1 I.2 Algorithmics 1. Tasks 2.

  2. Complex. data structures. list. doublylinkedlist. stack, queue. hash table. tree, heap. graph (directed or not) database...
 • SPECIAL PRESIDENTIAL PACKAGE REVITALISATION OF DISTRESSED MINING COMMUNITIES

  SPECIAL PRESIDENTIAL PACKAGE REVITALISATION OF DISTRESSED MINING COMMUNITIES

  IMC for the Revitalisation of Distressed Mining Communities . In late 2012, an Inter Ministerial Committee for the Revitalisation of Distressed Mining Communities was established to address Part 3 of the Social Accord (SPP): Addressing socio-economic challenges in mining districts...
 • Tri-National Initiative

  Tri-National Initiative

  Environmentally Sustainable Agriculture and Water Quality: A Tri-National Collaborative Initiative PRAIRIE WATER POLICY SYMPOSIUM September 23rd, 2005
 • Biological molecules - Tyler Flisik

  Biological molecules - Tyler Flisik

  Organic Chemistry. Functional groups: a group of atoms that determines how an molecule functions or interacts with other molecules. Cause molecules to become electrically charged or polarized, increasing their bonding capacity = P. O. O-O. O-
 • Body Paragraph Structure - please copy everything in green!!

  Body Paragraph Structure - please copy everything in green!!

  Body Paragraph Structure - please copy everything in green!! Expectations for Evidence: Minimum of three pieces of evidence per paragraph. Quotes from the novella. Events from the novella (preferably in quotes) How to quote:
 • Planetary Magnetic Fields Like many Planets in our

  Planetary Magnetic Fields Like many Planets in our

  Pluto We do not know if Pluto has a magnetic field. Because Pluto has a small size and a slow rotation rate (1 day in Pluto = 6.4 Earth days), it does not seem likely that Pluto has a magnetic...