Walk for Creation

Walk for Creation

Eukaristiya Alay kay Inang Kalikasan Pagbati at Introduksyon pag-ibig na dumadaloy mula sa puso ng Dakilang

Maylikha. Natitipon tayo sa araw na ito upang ipagdiwang ang pagtatapos ng Panahon ng Paglikha at papurihan at pasalamatan ang Diyos na Maylikha sa kadakilaan at kagandahan ng lahat Niyang

ginawa. Tagapamuno: Sa sandaling ito, tawagin muna natin ang presensya ng buong Sangkalikasan.

Panalangin ng Pagtawag nilikha nina Fr. John Leydon at Sr. Elizabeth Carranza Tagapamuno: Sa sulat ensiklikal ni Papa Francisco na

pinamagatang Laudato Si, ipinapaalala sa atin ng Santo Papa na kaalinsabay ng Banal na Kasulatan... patuloy ding inihahayag ng Diyos ang Kanyang Kabanalan sa Sangkalikasan

(LS 85). Tagapamuno: Ipinapaalala din niya sa atin na Ang kasaysayan ng ating pakikipagkaibigan sa Diyos ay laging nakaugnay sa mga

partikular na lugar na inaangkin nating may malalim na personal na kahulugan sa atin (LS 84). Tagapamuno: Natitipon tayo ngayon, bilang mga Pilipino

na pinahayagan ng Diyos ng kagandahan at kasaganaan ng sangnilikha sa pamamagitan ng mga natatanging lugar at nilalang na matatagpuan sa ating minumutyang Bayang

Pilipinas. Tagapamuno: Tawagin natin ang Inang Lupa, sa angkin Niyang kariktan at sa handog Niyang kasaganaan ng buhay; at sama-sama natin

Siyang anyayahan: Tugon (lahat): Halina at sumaamin. Tagapamuno: Tawagin natin ang mga kabundukan, ang Bundok Apo at Bundok Dulangdulang sa Mindanao, ang Bundok Kanlaon sa

Kabisayaan, ang Bundok Pulag at Bulkang Mayon sa Luzon, ang kabuuan ng mga Bulubunduking Kitanglad, Cordillera at Sierra Madre, Tagapamuno: mga tuktok na

lugar sa Pilipinas kung saan malalim nating nakakaugnay ang Diyos ng Kapayapaan; at sama-sama natin silang anyayahan: Tugon (lahat): Halina at sumaamin.

nagpapalago ng mga pinagkukunan natin ng makakain, ang mapagkalingang lupa - mga sakahan, mga taniman ng prutas at halamanan; at

sama-sama natin silang anyayahan: Tugon (lahat): Halina at ang mga kagubatan, ang mga nagtatayugang puno na malalim na nakaugnay ang

mga ugat sa Inang Lupa at ang mga sanga at dahon sa Amang Kalawakan; at samasama natin silang anyayahan: Tugon (lahat): Halina at ang mga nilalang ng sangkalupaan, ng mga

kabundukan, ng mga kagubatan at ng mga karagatan, ang mga kapatid nating Mouse Deer at Tarsier, Philippine Eagle at GoldenCrowned Flying Fox, Giant Mantra Ray at Whale Shark, Saltwater Crocodile at

Tagapamuno: lahat ng nilalang na kapamuhay at kabahagi natin sa mga likas na yaman ng Pilipinas; at sama-sama natin silang anyayahan:

Tugon (lahat): Halina at sumaamin. mga taong naunang nanahan sa atin dito sa Mundo, and ating mga ninuno at mga kaibigan, lahat ng nangarap ng

magandang bukas para sa mga susunod na salinlahi at sa kanilang buhay nakatayo ang ating buhay; at puspos nang pasasalamat sa kanila samasama natin silang anyayahan: tawagin natin Siyang dinadakila nating kabanal-banalan - ang

Banal na Santatlo, kamanghamanghang komunidad ng walang-maliw na pag-ibig (LS 246: A Christian Prayer in Union with Creation, Kristiyanong Panalangin Kaisa ang Sangnilikha); ang Banal na Presensya ng ating Diyos Ama

Presensya ni Hesus, Walang Hanggang Salita, Pag-ibig na Nagkatawaang-Tao; at ang Banal na Presensya ng Dakilang Espiritu na dumadaloy sa buong Santinakpan at ngayon ay

nagnanais na sumikat sa gitna natin: Tugon (lahat): Halina at sumaamin. kilalanin at ipagdangal ang presensya ng bawat isa; ang

presensya ng ating mga ninuno; ang presensya ng buong sangkalikasan at ng lahat ng nilalang; at ang Mismong Presensya ng Diyos na nanahan sa atin, kapiling natin, at nakapalibot sa atin.

Pambungad na Awit at Panimula ng Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya Tagapamuno: Kasama ang

buong Sangkalikasan, tayo ngayon ay magpuri at magawitan sa Diyos na buhay at nagbibigay buhay Magpuri Kayo sa Panginoon Koro: Magpuri kayo sa Panginoong

Diyos lahat ng santinakpan Magsiawit kayo at Syay ipagdangal magpakailanman Magpuri kayo mga anghel ng Diyos

sa Panginoong Maykapal Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sanyoy lumikha. Koro: Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan

Magsiawit kayo at Syay Magpuri kayo sa Panginoon buwan at araw at bituin Magpuri sa Kanyang karangalan ulan at hamog at hangin. Koro: Magpuri kayo sa Panginoong

Diyos lahat ng santinakpan Magsiawit kayo at Syay Tanang mga tao sa buong mundo, banal at mabababang puso

Purihin ninyo ang Panginoon, sa sala tayoy hinango. Koro: Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan Magsiawit kayo at Syay

Pari: Simulan natin ngayon ang ating pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya, sa

ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat: Amen Pari: Ipinagdiriwang natin

ngayon ang pagtatapos ng Panahon ng Paglikha. Ialay natin ang araw na ito kasama ang ating mga sarili para sa ikahihilom ng mga sugat na ating naidulot sa ating Inang Kalikasan.

Diyos ang buong Sangkalikasan na puspos ng kagandahan. Bagamat untiunti itong nasisira dala ng ating mga pagwawalang bahala at kapabayaan, patuloy pa rin ang paghandog

sa atin ng buhay ng Diyos na Maylikha sa pamamagitan ni Inang Kalikasan. patuloy niya rin tayong pinaaalalahanan ng ating pagiging kapatid at katiwala ng

lahat ng anyo ng buhay. Manalangin tayo sa Diyos ng Kagandahang-loob, sa Diyos na Maylikha ng lahat ng bagay na pag-isahin tayo sa pagdiriwang natin ngayon ng Banal na Eukaristiyang ito

alalahanin nang may pasasalamat at galak ang lahat ng handog sa atin ni Inang Kalikasan, at samasama din nating mapanibago ang pagtatalaga ng ating mga sarili sa pangangalaga sa Kanya at sa pagpapanumbalik

ng Kanyang kagandahan. Pagbabalik-loob ng kapatawaran sa mga nagawa nating paglapastangan at pagsira sa

kagandahan, buhay at kabanalan ng ating Inang Kalikasan, (Aawitin ang Panginoon, Maawa Ka) Gloria

Panalanging Pambungad sa amin ang iyong kariktan at panatilihin mo sa aming loobin ang kaliwanagan ng

Espiritung Banal na sa amin ay muling nagsilang Pari: sa pamamagitan ni Hesukristo, ang Pagkain at Inumin na nagbibigay

Buhay sa aming tanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Lahat: Amen

PAGPAPAHAYAG ng SALITA NG DIYOS Unang Pagbasa Habakuk 1:2-3; 2:2-4

Tagabasa: Ang Salita ng Diyos. Lahat: Salamat sa Diyos.

Salmong Tugunan Ngayon kung inyong didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Ikalawang Pagbasa 2 Timoteo 1:6-8, 13-14

Tagabasa: Ang Salita ng Diyos. Lahat: Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, kami ay gawin mong

daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan, Sumainyo ang Panginoon.

Lahat: At sumainyo rin. kay San Mateo. Lahat: Papuri

Saiyo, Panginoon. Mabuting Balita Lucas 17:5-10 Panginoon.

Lahat: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Homiliya

Pagpapahayag ng Pananampalataya ANG BANAL NA EUKARISTIYA

Panalanging Bayan at Malikhaing Pag-aalay Espiritu ay tinipon tayo, pumarito tayo puspos ng

pagkamangha. Sa presensya ng ating Diyos na sinugo ang Kanyang Salita na makipamuhay sa atin, pumarito tayo puspos ng pananampalataya.

ating Diyos na hawakhawak tayo bilang mga anak sa kanyang mga bisig at kinakalinga tayo ng kanyang pag-ibig, pumarito tayo puspos ng pagtitiwala.

pagtitiwala, ano ang nais nating ialay ngayon sa Presensya ng Diyos? Sa bawat handog na ating inaalay, sama-sama nating isigaw sa iisang tinig: PAPURI SAIYO,

PANGINOON, DIYOS NG SANGNILIKHA! Tugon (lahat): Papuri Saiyo, Panginoon, Diyos ng Sangnilikha.

Puspos ng pagkamangha, iniaalay namin saiyo ang handog na Apoy: Apoy mula sa Sikat ng Araw na

nagpapaalab ng aming buhay. (Iaalay ang Apoy) Tugon (lahat): Papuri Saiyo, Panginoon,

Diyos ng Sangnilikha. pananampalataya at pagtitiwala, hinihiling namin: biyayaan mo kami ng Apoy ng Iyong Pag-ibig upang buong habag naming marinig ang

daing ng Inang Mundo at ang daing ng mga dukha. (maikling katahimikan) Puspos ng pagkamangha, iniaalay namin

saiyo ang handog na Tubig: tubig ng buhay na dumadaloy sa iyong mga sapa at mga ilog;

Tagapamuno: buhay na tubig na namumutiktik ng samut saring anyo ng buhay mga korales, mga halamang dagat at mga isda;

tubig na pumapatid ng aming pagkauhaw; tubig na lumilinis at nagbibigay kagalingan.

(Iaalay angTubig) Tugon (lahat): Papuri Saiyo, Panginoon, Diyos ng Sangnilikha. pananampalataya at

pagtitiwala, hinihiling namin: padaluyin mo sa amin at sa pamamagitan namin ang iyong Nagpapagaling na Pag-ibig upang sama-sama naming mapadaloy ang iyong kagalingan sa aming sugatang

mundo. (maikling katahimikan) Puspos ng pagkamangha, iniaalay namin ang handog na Hangin:

ang dako ng mga gas, ang himpapawid na bumabalot sa aming planeta. Tagapamuno:

Ang iyong Hininga ng Buhay. Ang aming paghinga at pagbuga. (Iaalay ang sumisimbolo ng

Hangin) Tugon (lahat): Papuri Saiyo, Panginoon, Diyos ng Sangnilikha.

Diyos ng sangnilikha, puspos ng pananampalataya at pagtitiwala, hinihiling namin: ipagkaloob mo sa amin ang iyong Hininga ng Kalakasan upang sama-sama naming maisaayos ang nag-iisang

tahanan ng tanan. (maikling katahimikan) Tagapamuno: Puspos ng pagkamangha, iniaalay namin

ang handog na Lupa: lupang nagpapalago ng buhay; kabundukan ng kapayapaan;

mga lambak at mga hardin ng kagalakan. (Iaalay ang paso ng Lupang may halaman) Tugon (lahat):

Papuri Saiyo, Panginoon, Diyos ng Sangnilikha. pagtitiwala, hinihiling namin: bigyan mo kami ng kapangyarihang

makapagbigay at makapagpalago ng buhay, kapayapaan at kagalakan sa sandaigdigan. (maikling katahimikan) pagkamangha,

iniaalay namin itong tinapay at alak, bunga ng lupa at gawa ng aming mga kamay. (Iaalay ang

tinapay at alak) Tugon (lahat): Papuri Saiyo, Panginoon, Diyos ng Sangnilikha.

pagtitiwala, hinihiling namin: gawin mong ang aming mga handog na tinapay at alak ay maging Katawan at Dugo ng Iyong Anak na si Hesukristo na sa kanyang dakilang pag-ibig ay inihahatid kami at ang buong

sangnilikha sa kaganapan ng buhay. (maikling katahimikan) Kapuri-puri Ka Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha

ng lahat Sa Iyong kagandahangloob narito ang aming maiaalay Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay-buhay

Kapuri-puri ang Poong Maykapal Ngayon at magpakailanman Kapuri-puri ang Poong Maykapal Ngayon at magpakailanman Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat

Sa Iyong kagandahang-loob narito ang aming maiaalay Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay-lakas Kapuri-puri ang Poong Maykapal Ngayon at magpakailanman

Kapuri-puri ang Poong Maykapal Ngayon at magpakailanman pagbabasbas ng iyong Banal na Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabang ang

iyong Sambayanan sa paglingap mong nagbibigay buhay sa tanan Pari: sa pamamagitan ni

HesuKristo, ang Pagkain at Inuming nagbibigay buhay, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Lahat: Amen

Awit sa Komunyon Kahanga-hanga Koro: Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon sa sangkalupaan.

Ipinagbunyi Mo ang Iyong Kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng Yong mga kamay. Ang buwan at mga bituin

na sa langit Yong inilagay. Koro: Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon sa sangkalupaan. Ipinagbunyi Mo ang Iyong Kamahalan sa buong kalangitan.

O sino kaya siyang tao na Iyong pinagmamasdan? Ginawa Mong anghel ang katulad, pinuno Mo ng karangalan.

Koro: Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon sa sangkalupaan. Ipinagbunyi Mo ang Iyong Kamahalan sa buong kalangitan. Malayo man ang tao sa lupa, sakupin man niya

ang buwan. Ikutin man ang kalangitan, ang Dyos rin ang dinadatnan. Koro: Kahanga-hanga ang Iyong pangalan,

O Panginoon sa sangkalupaan. Ipinagbunyi Mo ang Iyong Kamahalan sa buong kalangitan. Ipinagbubunyi Yong pangalan ng ibon na lumilipad. Pinahahayag ng kabundukan Ikaw ang Poon ng lahat!

Koro: Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon sa sangkalupaan. Ipinagbunyi Mo ang Iyong Kamahalan sa buong kalangitan. Sa dahong hinihipan ng simoy

ang tinig Moy mapapakinggan. Sa ulan na biyaya ng langit kabutihan Moy makakamtan. Koro: Kahanga-hanga ang Iyong pangalan, O Panginoon sa sangkalupaan.

Ipinagbunyi Mo ang Iyong Kamahalan sa buong kalangitan. Panalangin Pagkapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga handog buhat kay Inang Kalikasan

na ginawa mong katawan at dugo ng Anak mong mahal upang para sa amiy maging pagkain at inuming nagbibigay buhay.

pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu ng pag-ibig sa bawat isa sa amin at ang aming pinagsaluhan

sa pagdiriwang na ito biyaya na padaluyin ang iyong buhay sa buong Sangkalikasan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng

Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Lahat: Amen Huling Panalangin at

Pagbabasbas Pari:Sumainyo ang Panginoon Bayan: At sumainyo rin. Pari: Yumuko ang lahat at ating hingin ang pagpapala ng Diyos

Pari: Diyos na Maylikha ng lahat, Diyos na Maylikha ng lahat, ikinalugod Mong gawin ang Daigdig na iyong tahanan at tahanan ng tanan. Imulat at ipadama Mo sa amin ang Hininga

ng Buhay na nag-uugnay sa amin Saiyo, sa Sangkatauhan at sa buong Sangkalikasan. Espiritu. Ituro Mo sa amin ang wastong paggamit ng agham at teknolohiya para sa ikagaganda

pa ng Iyong mga nilikha sa halip na ikasisira nito. Manatili ka sa aming patuloy na paglalakbay, kasama ang lahat Mong nilikha, patungo sa bagong langit at bagong lupa na sa amiy Iyong ipinangako.

Lahat: Amen mga anyong tubig, ang kapayapaan ng malamyos na hangin, ang kapayapaan ng nagniningningang mga

bituin, ang kapayapaan ng mga berdeng lupain at ang kapayapaang nagbubukal sa puso ng Inang Kalikasan. sumaamin nawa ang

puspos na kapayapaang dumadaloy mula Saiyong Kabanal-banalang Puso aming mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ngayon at magpakailanman.

Lahat: Amen at puspos ang pananampalataya na ang Diyos ng pag-ibig at buhay ay

nanatiling kasa-kasama natin at nagbibigay sa atin ng inspirasyon at gumagabay sa atin sa ating pagtutuklas ng panibagong pamamaraan at sama-samang pangangalaga sa buong sangnilikha.

Lahat: Salamat sa Diyos. Panginoon Koro: Magpasalamat kayo sa Panginoon

Na Syang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo Siyay gumawa ng buwan at mga bitwin Upang magbigay ng

Koro: O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin

Magpasalamat kayo sa Panginoon Dahil sa kagandahang loob niyay magpakailanman At pagpalain ang Diyos

habang buhay Na siyang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel Koro: O magpasalamat

sa kanyang mga biyaya at awa O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin

Recently Viewed Presentations

 • Initial impressions of package:pomp

  Initial impressions of package:pomp

  Figure 3. Myelosuppression profiles for the same 25 ran-domlygenerated individuals as in Figure 1, receiving the same 100mg, 1-hr infusion. Together, these pharmacokinetic and myelosuppression models comprise a population PK/PD model
 • Liver Embryology - Sheffield Peer Teaching Society

  Liver Embryology - Sheffield Peer Teaching Society

  Liver cords differentiate into Hepatocytes (liver parenchyma) and form the lining of the biliary ducts. Further growth of the liver bud allows the epithelial liver cords to intermingle with the umbilical and vitelline veins, forming the
 • Light Emission - EIU

  Light Emission - EIU

  Arial Comic Sans MS Times New Roman Symbol physics1 Bitmap Image MathType 5.0 Equation Light Emission Today's Topics Excitation/De-Excitation Photon Energy Photon Energy Neon Light Energy Levels Incandescence Emission Spectra Emission Spectra Absorption Spectra Fraunhofer Lines Hydrogen Discovery of Helium...
 • Contemporary Issues in Texas - Edl

  Contemporary Issues in Texas - Edl

  Tina Melcher Other titles: Arial MS Pゴシック Times Blank Presentation Microsoft Word Document Contemporary Issues in Texas Vocabulary Impact of Boom & Bust Cycles of Leading Texas Industries Property Taxes Used to Fund Public Education Education Transportation Immigration Immigration ...
 • A Study of Partitioning Policies for Graph Analytics on Large ...

  A Study of Partitioning Policies for Graph Analytics on Large ...

  Vertex Cut. We are going to talk abt 4 policies in this talk: Different colors represent different hosts. OEC is a simple 1D partitioning policy: In this adjacency matrix is partitioned along the rows as show in top left corner:...
 • NOT HERE Thank you for supporting the JDRF

  NOT HERE Thank you for supporting the JDRF

  Thanks for being a Kid Helping Kids! Alright everyone — thank you so much for having me here today and for being a great audience! I hope you are excited about helping JDRF and people with T1D! We'll see you...
 • Icon Library - Tistory

  Icon Library - Tistory

  Current as of February 2, 2006 Packet Icons: Products Cisco 7600 Router ASIC Processor Breakout Box CDDI/FDDI Concentrator Cisco 1000 Router Cisco 2600/3600 Router Cisco 6705 Integrated Access Device Cisco 6732 Integrated Access Device Cisco 7500 Router Cisco 7505 Router...
 • Edexcel 9-1 - Welcome to Sir William Romney's School

  Edexcel 9-1 - Welcome to Sir William Romney's School

  BBC bitesize (2015 onwards). Youtube. Previous in school assessments. Where to go for help. ... Topics in biology, chemistry, physics. Six exams, each of 75 minutes, two in each of the 3 science subjects, available at foundation and higher tier.