www.torfaen.gov.uk

www.torfaen.gov.uk

Eco-Schools - An Introduction to Waste Management at School A Resource for Waste Education Officers and Eco-Schools Co-ordinators Waste Awareness Wales

Targeting people through the media Supporting Local Authority Waste Teams Provide Seminars and Road shows Competitions and promotions Waste Awareness Education Without participation there can be no schemes; without education there will be no

participation. - Owain Griffiths The Challenge The Waste Hierarchy Prevent Waste Production Reduce Waste Production Reuse Materials

Recycle Recover

Dispose What is Waste Minimisation? The reduction of waste outputs through sensible purchasing and procurement Reuse of materials Recycling of separated waste Composting In this way, waste is tackled at the point of production.

Reduce Shop Smart Buy Recycled Reuse Recycle Targets and Drivers The E.U. Landfill Directive 1st Main Legislation

Wise About Waste set by the Welsh Assembly Government Waste Emissions and Trading Act most recent E.U. Landfill Directive The first major legislation attempting to stem waste production By 2010 no more than 75% of the biodegradable municipal waste (BMW)

produced in 1995 can be landfilled By 2020 no more than 35% of the 1995 figure can be landfilled. Waste arisings are growing by around 3% p.a. therefore will be double the 1995 levels. Wise About Waste Welsh Assembly Government targets based upon municipal waste: By 2003/04 achieve 15% recycling

/composting (min. 5% composting) By 2006/07 achieve at least 25% recycling/composting (min. 10% composting) By 2009/10 achieve 40% recycling/ composting (min. 15% composting) By 2010 waste arisings per household to be no greater than those in 1997/98. Waste Emissions and Trading Bill Will allow the Welsh Assembly Government

to limit the amount of biodegradable materials landfilled by each council Local disposal allowances issued relative to population (i.e. number of tonnes of waste allowed to be disposed of to landfill) Unlike England, there is no intention by the Welsh Assembly Government to introduce tradable permits in Wales. How Can Schools Help? Contact the Waste Education Officer to ask

about the availability of local recycling services and school support. Join the Eco-Schools Programme and become active Seek out Waste packs and resources (see Waste Publications database) Integrate environmental issues across the curriculum (especially Personal and Social Education, Geography, Science, and Language)

Schools Waste Reduction Schools are usually able to recycle a large number of materials, including paper and cans Increasingly, plastics, textiles and mobile phones are being collected. Fruit peel and vegetable scraps can be composted. Compost bins and wormeries are a valuable educational resource. The children of today are the producers of tomorrow. Instilling the habit of recycling practices at a young age will help them carry

environmental responsibilities throughout their lives - prof. Chris Baines Schools Waste Reduction From September 2004, Her Majestys Inspectorate, ESTYN, will be checking schools on their pupils knowledge of sustainable issues, and also on how the school behaves in a sustainable way. Recycling of paper and composting could

reduce the amount of waste a school generates by over 60% (with a corresponding reduction in refuse collection costs) Eco-Schools Programme The European Eco-Schools Green Flag is awarded to schools showing a commitment to environmental improvement and sustainability. Pupils are encouraged to take action on areas they see as high priority. These may

include: Litter, Waste reduction, Safe routes to school, Waste-free lunches, Energy saving and Conservation. Eco-Schools encourages pupils to identify local support to ensure that targets are met. The Eco-Schools Process

The pupils: Form an Eco-Committee Do an Environmental Survey Produce a Plan of Action Integrate with curriculum activities Involve local community and business

Collect data to show improvements Publish and display an Eco-Code The European Green Flag at Ysgol Gynradd Gymraeg Brynmawr Eco-Schools - How to Join You can either: Join on-line at www.eco-schools.org.uk

Fill in the form on the Eco-Schools leaflet Or give your school details to: The Eco-Schools Officer Keep Wales Tidy Campaign 33 35 Cathedral Road Cardiff CF11 9HB or: e-mail to [email protected] All materials are free, and available in Welsh or English

Eco-Schools Programme Schools can apply on-line for Bronze and Silver certificates to bench mark their progress: www.ecoschools.org.uk click Get an award It takes approx. 2 years to get to Green Flag status, and it is hoped that the 3Rs ethos of Reduce, Reuse & Recycle will become embedded in the minds of pupils and in the general

management of the school. Finally Rubbish is an environmental problem belonging to everyone we all produce it. We must learn to take responsibility and realise that we are the cause of, and the solution to, the problem. The future of recycling in Wales lies in the hands of the next generation. With school projects starting up across the nation, there

has never been a better time to pass on the 3Rs message - Dewi Smith, Cylchgrawn Eco-Sgolion - Cyflwyno Dulliau Rheoli Gwastraff yn yr Ysgol Ar gyfer swyddogion addysg am wastraff a chydlynwyr Rhaglen yr Eco-Sgolion

Cynllun Craff am Wastraff Targedu pobl trwy'r cyfryngau Helpu timau gwastraff yr awdurdodau lleol Cynnal seminarau a sioeau teithiol Cystadlaethau a mentrau hyrwyddo Addysg am faterion gwastraff All cynlluniau ddim llwyddo os nad oes neb yn cymryd rhan; heb addysg, allwn ni ddim ysgogi pobl i wneud hynny. - Owain Griffiths

Yr her Trefn gwastraff Atal gwastraff Arbed Ailddefnyddio pethau

Ailgylchu Adennill Cael gwared

Beth yw arbed gwastraff? Lleihau gwastraff trwy brynu a chaffael yn synhwyrol Ailddefnyddio pethau Ailgylchu gwastraff sydd wedi'i ddidoli Gwrteithio Fel hyn, gallwn ni fynd i'r afael gwastraff wrth ei gynhyrchu.

Arbed 'Prynu priodol pethau eildro' Ailddefnyddio Ailgylchu Targedau ac ysgogyddion Cyfarwyddeb Undeb Ewrop ynghylch Claddu Sbwriel deddf sylfaenol gyntaf

Yn Gall gyda Gwastraff strategaeth Llywodraeth y Cynulliad Deddf 'Gollwng Gwastraff a Masnachu' y ddeddf fwyaf diweddar Cyfarwyddeb Undeb Ewrop Y ddeddf sylfaenol gyntaf ar gyfer mynd i'r afael gwastraff:

Erbyn 2010, fydd dim modd claddu mwy na 75% o'r sbwriel pydradwy a greodd trefi ym 1995. Erbyn 2010, fydd dim modd claddu mwy na 35% o'i gymharu 1995. Mae gwastraff yn codi o ryw 3% y flwyddyn a bydd yn ddwywaith gymaint 'r hyn a fu ym 1995. Yn Gall gyda Gwastraff Targedau Llywodraeth y Cynulliad yngln gwastraff trefi:

Erbyn 2003/04, ailgylchu neu wrteithio (o leiaf 5% gwrteithio) Erbyn 2006/07, ailgylchu neu wrteithio (o leiaf 10% gwrteithio) Erbyn 2009/10, ailgylchu neu wrteithio (o leiaf 15% gwrteithio) Erbyn 2010, gwastraff pob cartref i fod faint 'r hyn a fu ym 1997/98. 15% 25%

40% yr un Mesur 'Gollwng Gwastraff a Masnachu' Bydd yn galluogi Llywodraeth y Cynulliad i bennu faint o ddeunyddiau pydradwy mae pob cyngor yn cael eu claddu. Bydd pob cyngor yn cael claddu hyn a hyn o dunelli yn l faint o bobl sydd yn

ei fro. Yn wahanol i Loegr, dyw Llywodraeth y Cynulliad ddim yn bwriadu cyflwyno caniatd mae modd ei werthu. Sut gall yr ysgolion helpu? Cysylltu swyddog yr addysg am wastraff i'w holi am y gwasanaethau ailgylchu a'r cymorth i ysgolion sydd ar gael yn lleol. Ymuno Rhaglen yr Eco-Sgolion a chymryd rhan yn ei gweithgareddau.

Chwilio am becynnau ac adnoddau am wastraff (gweler cronfa ddata'r Cyhoeddiadau am Wastraff). Cyfuno materion yr amgylchedd yn y cwrcwlwm (yn enwedig addysg bersonol a chymdeithasol, daearyddiaeth, gwyddoniaeth ac ieithoedd). Arbed gwastraff yn yr ysgolion

Fel arfer, mae'r ysgolion yn gallu ailgylchu nifer helaeth o ddeunyddiau megis papur a thuniau. Mae nwyddau plastig, dillad a ffonau poced yn cael eu casglu mwyfwy. Mae modd gwrteithio croen ffrwythau ac olion llysiau. Mae biniau gwrtaith ac abwydfeydd yn adnoddau addysg gwerthfawr. Bydd plant yn creu gwastraff pan ddn nhw i oed. O feithrin arferion ailgylchu yn eu plith tra bn nhw'n dal yn ifainc, gallwn ni'u helpu i ofalu am yr

amgylchedd drwy gydol eu hoesau - Yr Athro Chris Baines Arbed gwastraff yn yr ysgolion O fis Medi 2004 ymlaen, fe fydd Arolygiaeth Ei Mawrhydi (ESTYN) am weld faint mae disgyblion pob ysgol yn ei wybod am ddatblygu cynaladwy ac i ba raddau mae'r ysgol yn cadw at egwyddorion y pwnc hwnnw.

O ailgylchu papur a gwrteithio, gallai pob ysgol gwtogi ar y gwastraff mae'n ei greu o dros 60% (gan arbed costau casglu sbwriel, hefyd). Rhaglen Eco-Sgolion Gall ysgolion sy'n ymroi i wella a chynnal yr amgylchedd ennill Baner Werdd Eco-Sgolion Ewrop. Mae'r disgyblion yn cael eu hannog i gymryd camau yn y meysydd sy'n bwysig iddyn nhw, megis lluchio sbwriel, arbed gwastraff,

llwybrau diogel i'r ysgol, ciniawau heb wastraff, arbed ynni a chadwraeth. Mae'r rhaglen yn annog y disgyblion i nodi'r cymorth lleol i ofalu bod modd cyflawni targedau. Proses Rhaglen EcoSgolion Bydd y disgyblion yn:

Sefydlu pwyllgor dros yr amgylchedd. Cynnal arolwg o'r amgylchedd. Paratoi cynllun gweithredu. Cyfuno'r gwaith phynciau'r cwrcwlwm. Cydweithio phobl a chwmnau'r fro. Casglu data i ddangos y gwelliannau.

Cyhoeddi a dangos cd amgylcheddol. Baner Werdd Ewrop yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn-mawr Sut i ymuno 'r rhaglen Cewch chi naill ai: ymuno ar-lein: www.eco-schools.org.uk

llenwi'r ffurflen sydd yn ein taflen neu anfon manylion eich ysgol at: Swyddog Rhaglen Eco-Sgolion Ymgyrch Cadwch Gymrun Daclus 33 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB Ebost: [email protected] Mae'r deunyddiau'n rhad ac am ddim ac ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Rhaglen yr Eco-Sgolion Mae pob ysgol yn cael cyflwyno cais am Dystysgrif Arian neu Efydd i feincnodi'i chynnydd trwy gyrchu www.ecoschools.org.uk a chlicio ar Get an award. Bydd angen tua 2 flynedd i ennill y Faner Werdd a'r gobaith yw bydd disgyblion a staff yr ysgol i gyd yn cydio yn neges y 3A- Arbed, Ailddefnyddio ac Ailgylchu.

Yn olaf... Mae sbwriel yn broblem amgylcheddol sy'n berthnasol i bawb - rydyn ni i gyd yn ei greu. Rhaid inni ddysgu i ysgwyddo cyfrifoldeb a sylweddoli mai ni sy'n achosi'r broblem a ni ddylai'i datrys. Mae tynged ailgylchu yng Nghymru yn nwylo'r genhedlaeth nesaf. Gan fod ysgolion ledled y wlad yn sefydlu prosiectau, dyma'r adeg orau erioed i ledaenu neges y 3A - Dewi Smith, Cylchgrawn

Recently Viewed Presentations

 • Media Center Expectations

  Media Center Expectations

  Visions of Utopia and Dystopia: Group Collages. CREATE: Using the ideas your group came up with, create a collage of images and words that best represents your given reality. Use magazines, draw, write, and print out things to include in...
 • District Scorecard

  District Scorecard

  Gamma Pi Housing Committee Bro. Kenneth Rodgers Chairmen [email protected] April 19, 2014 * Committee Report Goals To determine the best alternative for acquiring a facility within three to five years.
 • Ratio - chsmaths

  Ratio - chsmaths

  This is the ratio in its simplest form. Compare this to simplifying fractions. Ask pupils what statements they can make about the number of red counters compared with the number of blue counters. For example, 'the number of blue counters...
 • MLHS ATHLETICS - hs.mlschools.org

  MLHS ATHLETICS - hs.mlschools.org

  Hockey team equipment Tennis windscreens Wireless scoreboard in Main Gym. Soccer goals ... Shooting machine for basketball. Reception for athletes. Ski team radios and jackets. Wrestling banners. Football chute. Golf team range finders. Bownets. Some recent items purchased thru LSC....
 • Presentation Title

  Presentation Title

  Knots and Ropes Developed as part of the National Emergency Services Curriculum Project Overview For CAP members knots are mainly used for a basic reasons Land Survival Assist Technical Rescue Groups Tie Down Aircraft if Necessary CAP will not normally...
 • Principles of Algebra 2

  Principles of Algebra 2

  The Seneca Valley grading scale will be used to calculate letter grades. A: 90 - 100 B: 80 - 89 C: 70 - 79 D: 60- 69 F: 59 and below. Grades. Nine Weeks grades are composed as follows: 15%...
 • What is environment al law? Why we love

  What is environment al law? Why we love

  Gas Act 2000. Weed Management Act 1999 Climate Change (State Actions) Act 2007. Objectives of the RMPS. to promote the sustainable development of natural and physical resources and the maintenance of ecological processes and genetic diversity; and.
 • NCLEX/HESI Review Janine Messer BSN, RN POW Key

  NCLEX/HESI Review Janine Messer BSN, RN POW Key

  abc Do not fall into the trap of predicting answers on the NCLEX-PN. There is a temptation to select what you believe is the correct answer when you see it jump out at you from the answer choices.