Začíname s Polycytozoami

Začíname s Polycytozoami

Konene zaname s Polycytozoami Organizmus tvor v poet funkne a tvarovo diferencovanch buniek. Vznik Polycytozo Haeckelova gastrulrna teia invaginciou, Menikova parenchymelov teria imigrciou, najskr z mnohojadrovch Monocytozo Na rovni gastruly (ekto- a endoderm) Diblastica. Vvojov vyie

Triblastica - aj mezoderm Tie alej na Protostomia (Gastroneuralia) a Deuterostomia (Notoneuralia) Pvodne lenenie na zaiatku Protostomii Acoelomata, Schizocoelomata a Coelomata poda typu telovej dutiny. iastone je to zachovan, ale uplatuj sa in kritri ultratruktra kutikuly a pokoky, typ brzdovania vajka, typy lariev, truktra DNA Nov zoologick systm

Vvojov stupe PLACOZOA - vlokovce Kme PHAGOCYTELLOZOA - plakulovce Veni primitvne - Trichoplax adherens - pvodne zaraden k hubm, objavenie pohlavnho rozmnoovania ivochy. Dve vrstvy buniek dorzlna a ventrlna s bikmi, medzi nimi hviezdicovit a vretenovit

bunky. Prjem potravy pinocytozou. Rozmnoovanie nepohlavn i pohlavn, vajko znme, spermie nie! Na dne morskho pobreia. Vvojov stupe: Parazoa - hubkovce Relatvne vek ivochy, v dospelosti prisadl, vakovit telo z dvoch typov buniek, vo vonkajiej (konej) s bunky s prami (ostie), vntorn (revn, gastrlna) je choanocytov, vntorn priestor paragastrlna dutina (spongocoel, archentern). Telesn symetria nie je naznaen, s amorfn, prpadne bada sklon k radilnej symetrii. Ide o slep vvojov vetvu najprimitvnejch ivochov. Jedin kme hubky (Porifera).

Kme PORIFERA - hubky Telo prisadnut k podkladu, vakovit, medzi povrchovou a vntornou vrstvou buniek je rzne hrub huspeninovit vstelka mezoglea. v nej je umiestnen vntorn kostra z ihlc (spikl), tvorench CaCO3, SiO2 alebo spongnovch vlkien. Apiklny koniec otvor (oskulum). Bez lokomonej, nervovej a svalovej sstavy, i ke posledn vskumy naznauj ich prtomnos! V mezogley tlav bunky (amoebocyty) vychytvanie potravy a z nich skleroblasty, spongioblasty, archaeocyty (pohlavn bunky). Asexulne rozmnoovanie vonkajie (gemcia), vntorn (gemulcia). Sexulne hermafrodity oplodnenie vonkajie. Zo zygoty obrven larva planulovho typu

amfiblastula, parenchymula, chvu vone potom prisadne Primitvne ichy, vye 9000 spp., 150 sladkovodnch Praktick vznam mal hubka, upchvanie vodovod. potrub. Kme Porifera - hubky Trieda Calcarea vpnice Spikuly z uhli. vpenatho, telo do 7 cm, zvyajne bez pigmentov. Plytk vody, napr. Sycon raphanus.

Trieda Demospongia spongnovce. Druhovo najbohatia skupina, temer 9000 spp. spikuly kremiit alebo spongnov, pestro sfarben. Hubka mycia (Spongia officinalis) 20 cm, morsk, hubka jazern (Spongillis lacustris) - sladkovodn Trieda Hexactillinea koovky. Spikuly spojen v pravom uhle Tvoria pevn kostru, vek druhy, napr. Venuin k (Euplectella Aspergillum) 60 cm.

Hubky na morskom dne v trpoch Vvojov stupe EUMETAZOA (Epitelozoa) prav mnohobunkovce Vetky ostatn mnohobunkov ivochy. Bunky maj viac-menej diferencovan na tkaniv (epitely), ktor tvoria orgny a orgnov sstavy, diferencuj sa napr. svalov a nervov bunky. Poda telesnej architektry dva typy s lovitou (radilnou) smernosou (skupina Radiata) a

dvojstranne smern (skupina Bilateralia). Skupina RADIATA lovito smern (Coelenterata mechrniky, Diploblatica) Vakovit telo pozostva z dvoch zrodonch listov - entoblastu a ektoblastu medzi nimi mezoglea, a 90% tela tvor voda. Vntro je mechrikovit, niekedy so septami. Maj stno-vyvrhovac otvor, prtomn s nervov aj svalov vlkna, maj primitvne zmyslov orgny. Trvenie je u extracelulrne - do archenternu z buniek entoblastu vyluuj enzmy. Dchanie a vyluovanie sa deje celm povrchom tela. Rozoznvame dva habitulne typy polyp a medza. Modn, pohlavne i nepohlavne, regeneran schopnos

Kme CNIDARIA - phlivce Charakteristick s pre phlivce phliv bunky (knidoblasty, nematocyty), ktor vznikaj v ektoderme z tzv. intersticilnych buniek. Tie maj plov vrecko vo vntri so pirlovite stoenm vlknom (knida), ktor sa aktivuje pri podrden citlivej zmyslovej brvy knidocilu. Vlastn phliv bunky (penetranty) obsahuj jedovat hypnotoxn, glutinanty, volvonenty Medza dokonalejia - aj zrakov a rovnovne orgny v roplich po obvode zvona. Odvoden od polypa, zvonovit, horn as - exumbrella,

spodn subumbrella, po obvode plachtika (vellum). stny otvor v strede spodnej strany na vrastku (manubrium). V tele vek podiel mezoglea, bez bunkovch tvarov, pohlavn rozmnoovanie Kme CNIDARIA - phlivce Polyp pravdepodobne fylogeneticky starm a jednoduchm tdiom, aj ke sa o tom stle ved spory. Valcovit, aborlna as nonho teru fixovan k podkladu, nasleduje vlastn telo, na orlnom konci le stny ter a okolo neho chpadl (tentakuly) Kme CNIDARIA - phlivce

trieda: - HYDROZA polypovce Prarevo bez sept, hlavne drobn, obidve tdi (hydropolyp a hydromedza-puanm z polypa, krtko ije). Kolnie a 1 mil. ex., spojench coenosarkom. Niekedy schrnka thecum. Pohlavne i nepohlavne. Rad Hydroidea nezmary - morsk, sladkovodn s bez tdia medzy, piadivkovit pohyb, oplodnen vajka zimuj. Nezmar zelen (Chlorohydra viridissima), n. hned (Pelmatohydra oligactis), n. obyajn (H.vulgaris) Rad Trachylina hydromedzy - bez tdia polypa. Vvin

v rade od planuly cez aktinulu po medzu. Nov jedince aj puanm z medzy. Hlavne morsk, v sladkch vodch medza sladkovodn (Craspedacusta sowerbyi) Kme CNIDARIA phlivce Rad Siphonophora rrkovnky - vhradne morsk plvajce rrkovit trsy, 2-3 m. Kolniu na hladine udriava vrcholov vak naplnen vzduchom (pneumofr) - premenen hydromedza, osou je stvol (stolo), obsahujci vlastn trviacu dutinu. alej gasterozoidy - viva kolnie, dactylozoidy zachytvanie koristi, prpadne na obranu, gonozoidy s funkciou pohlavnho rozmnoovanie (iba), prpadne plvajce zvonce (medzomy). Tvar tela

bizarn, asto farebn alebo svetielkuj, napr. medza (rrkovnk) mechrikovit (Physalia physalis), ktor je silne phliv, portugalsk galra Mnoh druhy nebezpen pre plavcov Kme CNIDARIA - phlivce Trieda SCYPHOZOA medzovce Vhradne morsk s prarevom rozdelenm 4 neplnymi septami. Dve pokolenia

- skyfopolyp a skyfomedza (prevlda). Od hydromedz s vie, bez vella, v mezogley rzne bunky bunky, pohlavn orgny s entoblastovho pvodu. Nov jedince zo skyfopolypov odkrcovanm (strobilciou) metagenza. Drav, tentakuly a 10 m, 200 spp., 5 radov, Cubozoa (tvorhranky) niekedy samostatne medza nie strobilcie, premenou polypa. Medza uat (Azrelia aurita), tanierovka svietiv (Pelagia noctiluca), Cyanea arctica. Kme CNIDARIA - phlivce Actinia equina

Trieda ANTHOZOA korlovce Vlune morsk, tdium medzy chba, len tzv. anthopolyp. Archentern rozdelen sarkoseptami na 6 alebo 8, prpadne nsobok priehradok, tvorench koralnom alebo aragonitom, vznik tzv. endoskelet.. Hlavne sesiln druhy, aj s exoskeletom z pevnch vpenitch schrnok. Vznamn aj z geologickho hadiska, zklad pre vznik koralovch tesov a atolov. Nervov je sstava difzna, zmyslov orgny absentuj. 6000 spp.v taxonomickom lenen okrem potu sept hr lohu aj tvar stneho otvoru. Podtrieda Hexacorallia eslov koraly 4000 spp., prisadl i solitrne Rad Actinidia sasanky prisadl, bez vonk. Kostry, pestro sfarben, drav,

symbiza, kzav pohyb Actinia equina Adamsia palliata Metridium senile Kne CNIDARIA - phlivce Rad Madreporaria vetvovnky (rfov koraly) - plytk a tepl vody mor. Z jednej planuly obrovsk kolnia.drobnch jedincov,do 30 mm v priemere). Na spodu nonho tera vdy vyluuj CaCO3, tel obsahuj

symbiotick Dinoflagellata. Spodn jedince v kolnii odumieraj, nov jednice vyrastaj na ich schrnkach, m sa kolnia korlov neustle zvuje a zvyuje hlavn sas korlovch ostrovov, korl mozgov (Diploria cerebriformis) Kme CNIDARIA - phlivce Rad Ceriantharia ervnetce - ako silne preden sasanky, nevyluuj pevn kostru, solitrne, zahraban v piesku v rrke. Poda ceriantriovej terie vznikli z nich obrkavce, modelovm zstupcom je napr. ervnatec

valcovit (Cerianthus membranaceus). Kme CNIDARIA - phlivce Podtrieda OCTOCORALIA osemlov koraly, vek kolnie, chpadl asto perovit, kostra z jemnch vpenatch ihlc (skleritov), navzjom spevnench. V kolnii jedince poprepjan vbekami trviacej sstavy - coenosarkom. Napr. korl erven (Corallium rubrum) asi najznmej koral, tvoriaci mal krky, orgnovka erven (Tubipora hemprichi), perovnk svietiv (Pennatula phosphorea), Venuin vejr

(Rhipidogorgia flabellum) Kme CNIDARIA - phlivce Trieda MYXOZOA vtrusnky Pvodne patrili ako kme medzi Monocytozoa. Najnovie vskumy ukazuj, e z fylogenetickho hadiska ide o parazitickm spsobom regresne zmenen Polycytozoa, najskr polypovce. Existuj dokonca nzory, e by mali patri v rmci systmu a k hlstovcom, a to na zklade tdia a porovnania sekvencie nukleotidov v ribozomlnej RNA S pre to aj alie argumenty vtrusnky nie s radilne smerne ako

phlivce, ale bilaterlne. Bu s teda sasou Bilaterli, alebo ich sesterskou - slepou vvojovou skupinou, v najnovch systmoch je prijman druh monos. Ide o extracelulrne parazity morskch a sladkovodnch rb, resp. obrkavcov. Ich spry maj 2 - 4 plov telieska, ktor sa vystrelenm vlkna sa uchytia v stene trviacej rry. Spra pozostva z viacerch buniek a vznik z plazmdia (amoebovit zrodok, ktor aktvne vyhadva dutiny orgnov), tvoria ho funkne aj tvarovo diferenovan bunky - napr. zrodon lnie tzv. generatvnych buniek. Kme ACNIDARIA (CTENOPHORA) nephlivce (rebrovky)

Recently Viewed Presentations

 • Teaching for Self-Regulation, Creativity and Tolerance Cluster 13

  Teaching for Self-Regulation, Creativity and Tolerance Cluster 13

  Conflict and Negotiation 5 Steps negotiating strategy Jointly define the conflict Exchange positions and interests Reverse Perspectives Invent at least three arguments that allow mutual gain Reach an integrative agreement Conflict and Negotiation 5 Steps negotiating strategy Jointly define the...
 • Corruption Perception Index for 2013 - transparentnost.org.rs

  Corruption Perception Index for 2013 - transparentnost.org.rs

  Corruption Perception Index for 2013. Global (177 states/territories) agregat. e. Inde. x (from. 13 . different sources of data) that measures perception (experts/businessmen) corruption ("abuse of entrusted power for private gain") in public sector (state officials and public servants)
 • "What's wrong with these kids today?" Shifting the Coaching ...

  "What's wrong with these kids today?" Shifting the Coaching ...

  Birth Control Pill? Baby Boomers (1946-1960) Characteristics: Optimism. Driven (80 hr work week) ... The Cheers and the Jeers by Shane Murphy. Way to Go Coach by Ronald Smith and Frank Smoll. THNQ. ... "What's wrong with these kids today?"...
 • Prokaryote Includes bacteria and archaea They are found

  Prokaryote Includes bacteria and archaea They are found

  Human beings and most animals are heterotrophs. Kingdom. ... The seventh and most specific level of the taxonomy chart. Vertebrate. An animal that has a backbone or spinal column. Vertebrates include fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals.
 • Internet Research - Home | Lehigh University

  Internet Research - Home | Lehigh University

  But a subject directory is organized not by keywords but by category or subject. Yahoo! Yahoo! Is the most popular subject directory. www. about.com takes the idea a step further with subject guides for selected topics. Subjects are organized by...
 • SS5H6 The student will explain the reasons for America's ...

  SS5H6 The student will explain the reasons for America's ...

  SS6H3 Explain conflict and change in Europe. b.Explain the rise of Nazism including preexisting prejudices, the use of propaganda, and events which resulted in the Holocaust. c. Explain how German reunification contributed to the collapse of the Soviet Union and...
 • Présentation PowerPoint

  Présentation PowerPoint

  >>> synonym of a sofa. 2) In a few words, explainwhat the followingelementsrefer to: ... Besides, couchsurfers are thirsty for tips about local attractions fromtheir hosts. 5) List all the services couchsurfersmaybeoffered. Couchsurfersmaybeoffered the use of a couch, a bathroom,...
 • Cross wake force and correlated head-tail instability in ...

  Cross wake force and correlated head-tail instability in ...

  Cross wake force and correlated head-tail instability in collisions with a large crossing angle. K. Ohmi (KEK) Beam-beam workshop [email protected] 5-7 Feb, 2018