Žahavci - Rvp

Žahavci - Rvp

[37] Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Vra Pavltov. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozuje Nrodn stav pro vzdlvn, kolsk poradensk zazen a zazen pro dal vzdlvn pedagogickch pracovnk (NV). Autor: Mgr. Vra Pavltov Anotace: Materil vychz ze vzdlvac oblasti lovk a proda, vzdlvacho oboru Biologie, Biologie ivoich. k se vnuje stavb a funkci ahavc.

Oekvan k charakterizuje ahavce a jejich vstup dle VP: zstupce. Druh uebnho materilu: Prezentace, DUM. Je mon ji pout v rmci expozice i fixace, dlka aktivity Clov skupina: je na 2 vyuovac hodiny. k, napluje zde KK k een problm, Stupe a typ k uen, komunikativn. vzdlvn: Typick vkov Gymnaziln. skupina: 1617 let, 6. tda = sexta/ II. ronk KLIKNTE NA F 5 [1]

LEUCON EENSYCON KLIKNTE ASCON e: ivoichov (Animalia) Oddlen: dvojlist (Diblastica) Kmen: ahavci (Cnidaria) Tdy: polypovci (Hydrozoa) medzovci (Scyphozoa) korlnatci (Anthozoa) tyhranky (Cubozoa) kalichovky (Staurozoa) (Hatschek 1988) Animalia

Diblastica [10] Tlem ahavc lze proloit nkolik rovin soumrnosti. Hovome tedy o soumrnosti paprsit = radiln. [2] Medza [3] Paprsit soumrnost u nezmara Tlo se skld z vnj vrstvy ektodermu a vnitn entodermu. Prostor mezi nimi vypluje rosolovit mesoglea.

[4] Z ektodermu je vytvoena pokoka, ahav buky, svalov soustava a rozptlen nervov soustava. Z entodermu je vytvoena trvic soustava. Z pokokovch bunk vznikly buky ahav cnidocyty. Obsahuj vlkno, kter se dotykem vymrt a zabodne svj ostr hrot s neurotoxinem do obti.

Jin typ ahavch bunk zas omotv koist vlkny i lepkavm sekretem. [5] [6] Trvic soustava je z entodermu s jedinm otvorem, kter je zrove pijmac i vyvrhovac. Nazv se lka. U polypovc je to vakovit dutina, u medzovc radiln

kanlky. LKA [7] V ivotnm cyklu ahavc se objevuj dv stadia: pisedl polyp s chapadly a plovouc medza tvaru obrcen misky, jej tlo pedstavuje klobouk (umbrella). [8]

ahavci asto tvo kolonie napklad korli. U ahavc se vyskytuje rozptlen (difuzn) typ nervov soustavy = st vlken tsn pod pokokou. [9] Nezmai ij pouze pisedle ve stadiu polypa. Tlo je dlouh cca 1,5 cm,

pichyceno nonm terem k podkladu. Ramena jsou poseta cnidocyty, ktermi lov buchanky a perlooky. ramena s cnidocyty pijmac i vyvrhovac otvor ektoderm lka endoderm non ter

soumrnost [11] Dch celm povrchem tla. Jeho rozptlen nervov soustava zpsobuje po podrdn smrtn nezmara do kuliky. [12] Nepohlavn se rozmnouje Pupen dorst a nov jedinec se oddl puenm.

a ije samostatn. Nezmar se rozmnouje i pohlavn z ektodermlnch gond. Je obojetnk. Nezmar vynik vysokou regeneran schopnost. Nkter druhy ij v symbize se zelenmi asami nezmar zelen (Chlorohydra viridissima). [13] .: Pro se nezmar jmenuje prv nezmar?

[14] [16] [15] Stadium polypa je miniaturn, m jen nkolik mm a m krtk chapadla. Medzka je velik nkolik cm. Vyskytuje se tm na celm zem na republiky. Stdn pohlavnho a nepohlavnho rozmnoovn se nazv rodozmna = metageneze. Trubi tvo plovouc kolonie, nkdy nadnen plynovm vakem, nkdy s nebezpenmi dlouhmi

ahavmi vlkny. Pro lovka je nebezpen mchovka portugalsk. [18] [17] exumbrell a subumbrella [19] 1, 14 chapadla, 2, 5 lka, 8, 15 pijmac a vyvrhovac otvor, 6 ektoderm, 7 mezoglea, 13 nervov soustava, 9 svalovina, 10, 11 gastrovaskulrn systm, 16 vbky roplia nesouc smyslov stroj

Medzy jsou oddlenho pohlav. Pohlavn buky opoutj tlo stnm otvorem. K oplozen dochz ve vod. Vznik pohybliv larva planula, kter za nkolik dn pised a mn se v polypa. Ten se po ase mno nepohlavn puenm strobilac. etzov tak vznikaj mal medzky. [20] [21] Talovka uat (Aurelia aurita) Vyskytuje se v evropskch moch,

m cca 40 cm. Pod kloboukem jsou patrn gondy. [22] Talovka obrovsk Nejvt medza, zvon m a 200 cm, chapadla 40 cm. [23] Talovka svtiv Svtlkuje dky symbiotickm asm. [24] Talovka svtiv (Pelagia noctiluca) Koenostka plicnat Jej nzev je odvozen od podoby chapadel s lidskmi plcemi

a od toho, e m zarostl stn otvor a potravu pijm chapadly. Klobouk m prmr 80 cm. [25] [26] Koenostka hrbolat 97 % tla medzovc tvo voda! [27] Mosk kopiva Odkazy na videa: < http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Aurelia_aurita-Moon_jellyfish.ogg > talovka uat

< http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Jellyfish_at_Sydney_Aquarium.ogg > talovka uat Vytvej jen stadium polypa, kter se rozmnouje pohlavn i puenm. Polyp m vlcovit tlo s pstnm terem s chapadly. Lka je rozdlena na pepky, asto zasen. [28]

Korl erven (Corallium rubrum) pat mezi osmietn korly. Jeho skelet se pouv k vrob perk. Skelet korl je tvoen uhliitanem vpenatm a koralinem. [29] [30] Sasanky pat mezi estietn korly.

Netvo kolonie, maj ohebn tlo. Jejich kostra je tvoena vpenatmi jehlikami v ektodermu. Maj inn ahav buky, iv se rybami. [32] Sasanka kosk [31] Nkter ryby (klaun) ij se sasankami v symbize ist

jim vnec chapadel od potravy a jsou chrnny ahavmi bukami. Dal znm symbiza je s poustevnky i s kraby. [33] Symbiza sasanky plov a raka poustevnka .: Co je to symbiza a v em spov symbiza u ivoich na obrzku? [35] 35.

[36] [37] Ve Stedozemnm moi ije nebezpen sasanka Alicia mirabilis. Jej tlo a ramena jsou pokryta siln ahajcmi bradavicemi. Je velk 40 cm. [34] Alicia mirabilis Prav korli tvo vdy kolonie, pedevm

v mlkch teplch moch. Jejich innost vznikaj korlov tesy a atoly. .: Kter korlov tesy a atoly znte? Vyjmenujte je a ukate na map. V em spov nebezpe korlovch tes? [38] [39] [40] Vtevnci tvo

masivn kolonie, napklad i 2 000 km dlouh Velk barirov tes u pobe Austrlie. [41] [42] [44] Houbovnk obecn [43] Vtevnk mozkov = Mozkovnk Odkazy na videa: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_Acropora _3D.OGG

> korl < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clownfish_in_an emone_off_Vanuatu.ogg > sasanky a klaun < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinewi-11580 04747.can.ogg > sasanky, klaun je ist < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphirion_ocell aris.ogv > sasanky, klaun je ist Jsou to

nejnebezpenj ahavci. Chironex fleckeri neboli mosk vosa ije u pobe Austrlie. Ze zvonu j sahaj a 3 metry dlouh lepkav chapadla, kter mohou zpsobit a ok a utonut lovka. [45] Nkdy bvaj azeny k medzovcm. [47] [48]

[46] Charakterizujte typick znaky ahavc. Co je to lka? Jak typ soumrnosti se vyskytuje u ahavc? Rozdlte kmen ahavc na tdy a ke kad uvete zstupce. Jak se tvo atol? S km ije nkdy v symbize sasanka a pro? Co je to mezoglea? V em spov metageneze? Od eho byl vytvoen nzev: nezmar, koenostka plicnat?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 3. 2. Korli vytvej atol, nebo. 4. 6. 5. Nzev celho kmene z prezentace.

1. S A S A N K A 2. T E S 3. M O Z K O V N K 4. M E D Z A 5. A H A V C I

6. K O R L 1. KUPTE MED U ZAHRDKE. 2. U NS ROSTE BZA BLOKOR, LPA SRDIT. 3. PEPADLI HO POCITY NOHOU Z KAMENE, ZMARU A DEPRESE. 4. NAJDI NA MAP KANSAS, ANKARU A SAHARU. 5. PEBRAN OTRUBY LEHALA S MLKEM. 1. MEDUZA, 2. KORL, 3. NEZMAR, EEN KLIKNTE 4. SASANKA, 5. TRUBY

Mezoglea Cnidocyty Lka Nezmar Metageneze Planula Strobilace Korlnatci

Hydrozoa Nepohlavn rozmnoovn Anthozoa Rosolovit hmota Pohybliv larva ahav buky Trvic dutina Rodozmna

SMR, J.; HOREK, I.; VTORA, M. Biologie ivoich pro gymnzia. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2004. ISBN 8071689092. Philcha. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porifera_body_structures_01.png> 1. Arnstein Rnning. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 2. Friederike Anton-Erxleben. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 3.

LadyofHats. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 4. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 5. Philcha. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 6. Rodrigo H. Castilhos. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 7.

Philcha. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 8. Mila Zinkova. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 9. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metazoan_Phylogenetic_Tree.png> 10.

[cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 11. Josh. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydra-Foto.jpg> 12. Przemysaw Malkowski. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 13. Oinari-san. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 14.

[cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 15. OpenCage[cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 16. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portuguese_Man-O-War_(Physalia_phys alis).jpg > 17.

Frank Krmer. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 18. LadyofHats. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jellyfish_cross_section_numbered.svg> 19. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleiden-meduse-2.jpg> 20. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qualle_Ohrenqualle_2006-01-01_215.jp

g > 21. Dan Hershman. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 22. Alberto Romeo. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capo_Gallo_Pelagia_noctiluca.jpg> 23. Hans Hillewaert. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: <

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pelagia_noctiluca_(Sardinia).jpg> 24. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 25. Antonio Sontuoso. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 26. PDH. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Six-Sea-Nettles.jpg> 27.

NOAA. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_polyp.jpg> 28. H. Zell. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 29. Marco Busdraghi. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 30. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 31.

H. Krisp. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 32. Nbharakey. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 33. Yoruno. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 34.

[cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 35. Ark. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 36. eric. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 37. Richard Ling. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 38.

NOAA. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coral_atoll_formation_animation.gif > 39. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 40. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 41. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW:

commons.wikimedia.org/wiki/File:Houtman_Abrolhos_coral_(Saville-Kent).jpg> 42. Janderk. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 43. Lin1. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 44. Guido Gautsch. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 45.

[cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Public domain na WWW: 46. Andr C. Morandini. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 47. Luclia S. Miranda, Allen G. Collins, Antonio C. Marques. [cit. 2011-10-02]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 48.

Recently Viewed Presentations

 • The Basic Outline - Gallia-Vinton ESC

  The Basic Outline - Gallia-Vinton ESC

  The Building Blocks Structure. Essential Questioning. Breaking Down into Digestible Parts. Building Conceptual Knowledge. There are four blocks, and if these building blocks get out of order or out of alignment then historical understanding suffers
 • Chapter 1 - The Demand for Audit and Other Assurance Services

  Chapter 1 - The Demand for Audit and Other Assurance Services

  The review is conducted according to the standards of the PCAOB and there is no reference to the SSARS in a review report. Review of Interim Financial Information for Public Companies Like reviews under SSARS, a review for a public...
 • ENVIRONMENT Twenty-fifth session Geneva, 13-15 November 2019 Palais

  ENVIRONMENT Twenty-fifth session Geneva, 13-15 November 2019 Palais

  The Conference is one of the oldest bodies in statistics internationally, and has its roots in the League of Nations with the first Conference held in 1928. Traditionally participation of countries has been wide and the Conference is open to...
 • Chapter 11-Section 2- American Power Tips the Balance

  Chapter 11-Section 2- American Power Tips the Balance

  22 million people die during WWI. Civilian deaths . accounted for nearly half of that number. Military deaths are estimated to between nine and eleven million. Twenty million soldiers are wounded . but survive. Ten million refugees are forced to...
 • Students are expected to attend either Induction 1

  Students are expected to attend either Induction 1

  Students are expected to attend either Induction 1 09/12/15 or Induction 2 06/01/16 (not both) Postgraduate Diploma in General Pharmacy Practice
 • Political Socialization - Houston Community College

  Political Socialization - Houston Community College

  Political Socialization. The process by which individuals come to have certain core beliefs and political attitudes. We study socialization to learn why different individuals and groups of individuals have different attitudes and beliefs about government and politics.
 • Robust Real-time Object Detection Paul Viola and Michael ...

  Robust Real-time Object Detection Paul Viola and Michael ...

  Times New Roman Default Design Microsoft Excel Worksheet Microsoft Document Microsoft Equation 3.0 Robust Real-time Object Detection by Paul Viola and Michael Jones ICCV 2001 Workshop on Statistical and Computation Theories of Vision Outline Object detection task Definition of simple...
 • Assemblee Generale Cd72

  Assemblee Generale Cd72

  ASSEMBLEE GENERALE CD72Compte - rendu. SAISON 2015. 12 MARS 2016